Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1880

De kosten vaft eei6tg B emde zouden oogetter moeten bedragen aan aanleg ƒ 6€OtüOO of ƒ 890 000 naarraaie de aanvoerbnis een inwendigen diameter beeft van 30 of 26 oentiineler aan eiploitalie ƒ U 6S0 ier jaar Die ewer Lekwaterleiding aan aaaleg 469 450 of ƒ SSO OOO naarmate de lanroerbiib eea inwendigen dittmeter heeft ran 30 of 30 oeatjin oin exploitatie 7800 per jaar Die eener aelwaterWding 812 900 of 260 500 naarmate de aiiiivoerbuis een iiiwendigen diameter heeft viw 30 of 20 eenlimeter aau exploitatie 46Q0 per jaar Met het oog op deze cyfers acbt de commissie daar daarby ook nog moeten worden gevoegd de somineii welke jaarlijks voor rente en aflossing eenpr te sluiten leening moeten worden bestemd de opriubling ener waterleiding van gemeentewegeaan ernstige bcdeiikingea van flnancieelen aard onderhevig Zij beoeurt het dat haar onderzoekniet lot een meer bevredigende oplossing van hetvraagstuk beifi mogen leiden daar zij overtuigdis dal eene waterleiding door vele ingezetenenvan Ouuda wordt gewenscbt Aan dien wensch kanechter volgens de commissie tooh worden voldaan wanneer met wordt vastgehouden aan het beginselvan eigen aaale g en exploitatie Eene waterleiding by concessie meent de comnissie kan zonder tebezwarende geldelijke opofiWingen van de gemeentein bel leven worden geroepen De Commissie geeftderhalve den gcmeenteraaif in overweging eene inschrijving open te stellen voor eene concessie tolaanleg en exploitatie eener waterleiding welke inschrijving tweeledig ton moeten lijn in ditn zindat gsgadigden in de gelegeiiheid wordan gesteldte dingen naar eene concessie zoowel voor een IJselwaterleiding ais roor eene leiding uit de Lek Alsgrondslag der voorwiinrden zon kannen ward n aangenomen de onlangs aau de bh de Vries Bobbéen Kaptijn verleende doch door hen niet aanvaarde eoncesai A R Cl Op de tentoonsteDiug van paarden ter gelegenheid der pasrdeumarkl gisteren te Zevenhuizen gebonden waren ongeveer 50 paarden gebracht Voor vier en vyfjarige lanribouw pnarden werden bekroond de hh C Hoek te Bleiswijt mei ƒ 16 voor eeu vyf jarige vos merrie en J Treurniet e Zevenhuizen mut ƒ 5 voor een vijfjarigen bruinen ruiu j oor vier eu ryf jwrige r jluig paarden K Broeder Ie Zevenhuizen juet ƒ 16 voor eeu vierjarige zwarte merrie ep flf Enlhoven te Zevenhuizen met ƒ 6 voor een 4 jarige zwarte merrie j A ran Dool te Nieuwerkerk a d IJsel met ƒ 11 roor een driejarige zwarte merrie en ü Trenrniet te Zerenhuizen raci ƒ 5 roor een drie jarigen tlekelharigen ruin ti van den Berg te Sohiebroek met ƒ 10 voor een twee jurige zwarle merrie eu G Verboom te Moordrecht met ƒ 6 roor een tweejarige zwarte merrie D C Marok te Zevenhuizen net ƒ 10 roor een n j rige stekelh rige blcs merrie H Uiteubogerd te Bleisw jk met ƒ 1 1 roor een BINNE N LAND GODDA 9 September 1880 H t laatst uitgeKereo bulleUn deelt mede datX M de Koningin en de jonj e Prinses wel zyn an dientengevolge geen nader bulletin lal worden uitgegeven Naar wy vernemen heeft het bestuur van Oiis Genoegen voor den aanstaanden Winter weder een contract gesloten met bet Nedtrlandack Tooneel voor ses vèorstelliAgen Daar het Goniltcbe publiek iu den vorigett winter de ondervinding opdeed dat het Kei Tooneel op eene flinke wijze het contract naleefde zal dit bericht ongetwyfsld door velen met iKlani telliug worden vernomen De pryzen van abonnement en entree zyn gelyk aan die van bet vorige jaar en de voorstellingen zijn voorloopig bepaijii op de Donderdagen 14 Oct 11 Nov 9 Dec e J ti 10 Pebr en 10 Maart I iict KeuraiK ncr wottaiyice banamingen aal eren euleu zguiie een vos bics heagst en H Joiigeneel Hz als thans alleen d in verplichtend zyn indiendeIe Zerenhuizen met ƒ 5 roor een rcuWn l jiide aanduiding etner bepaalde hoereelheid ran maat of zwarte merrie i i j het auft ie l ibenka tcra cbe dyuoftte iu Rumenië eM ofdenj dan euudeu die twee samen miescbien nog het be t een dragclgken toetload in t leven kunnen roepen Hea weet dat prina Biamarck reedt TÓór jiireii nan OoMeoryk den raad gegevea bréfl ffZyu zwaarlcpaiit onar bet Oosten te verplaalsen Dut ihemu is dut aiissehieu te Friedricbsruhe rerder uilgeweikt Met welk gevolg Boet de l d ons leeren Yeeritg duiiend mm ÉM irordt uit Roslaud gemeld lyn gebruikt om deu spoorweg langs welken Jteiter AlexaiKler uit xjjne boo dstwi i n landgoed te JJradia bereiittO wilde te b Akeii Uat deu rooraaiy niet onnoodig a geweest bebfeu tmea djunnielmüueo beweieu welke en op veftehiilendo pla iisea an dm weg gevonden bteft gelukkig vóór ditt ze liaur verutelenltt werking badden kaneen aiioereueii Is don bet nibijismut ouveuwaktF Het ware overdreven tit e bewenen veeleer eehijiit het builen tngfei lat de kraebt der beweging voor l oogenblik ten niittte f e rbkeu is Uat hare aanbang rt niettemin rdortgtian met ban komplotteu bewyst iiielt daar vsior lke onderiieiningsu slechts weinig lersoneii met veel levensverMhtiug zoo voor lioh I tetit Ai voor awleren vereisaht worden Hienciiu lm oiitkKekt hel den uihilitu n niel Or f Melikoff lul dan ook vermoölelijk slecbls n1e e eer iuoogsieo door Jiei goed gevolg waarmede de buitengewone iiwiiregelen welke h lol beveiliging RU bet ieveu zfjna keicers faeefi doeta nemen bekroond ujii Ve heHohlen it de Vereeeigdc Stalen ran NoordAmerika o er deu aarsohjjnlijken uitslag der vei kieiing van n president der Uuie ia November a f tuiden by oorduriug ren berredigeuü roor beide bArtyen geliji gewoonlijk bij dergel gke getegenbeileh bet geval is v rklateji toowel d republikeinen als de demoeruten EÏch even zeker van de overwinning Nicttenrfa verdient meer byiander de aodnehl ftyeelifif té woriieii op de rnedeileeliiigru der HemYork Timel oanial üy op cijfert eu niet enkel op vermoedens beruxen i it houfdorgaaii der rrpablikeiuen bevat brieven rat ubekeiide eor respottdentea volgens welke in 31 van de 68 graafsehappeu met uitcondlting van New York en King s Cooutyj de slaild u ukett teer guiiSlig is voor de republikeiiiBCliF paffij dI al ieze graafschappen legt het bind is gettSemde party rensgesiind in het ondersteunen vnit de heeren Cüarfield eu Arthur en nerj ens k ran eenigen afval sprake De grootspraak der democraten dal generaal H iucock de stemmen der totdaten nal verkrijgen wordt in elk afzonderlijk geval te niet gedaan en liet blijkt dal de groote Itaeeroerheid der staalkundige bekeerden ilit jaar de rang n der republikeinen luil versterken In alle graafsehaj pen waarvan tot dusver bericht is onlvangen wo dt een teer drukke opkomst vnu kiezers verwaebt groajer dan tydeiis de verkiezing ran H y eu Wheeler in 1876 Op de puardcnmarkt waren ongeveer 70 paardenaan de lyn De handel ging rlug en men Ufoiceddeflinke prijzen Maandag werd in d R K kerk te Haastrecht het orgel door de hh Maarsohalkerweerd Zoon Orgelmakers Ie Utrecht op vuortretfelyke wyze gerestaureerd ingcwyd Des morgens ten 9 ure werd er een pleohiige H Mis opgedragen waarna de geivyde foettredeiiaar eene treffende rede hield terwyl er dea namiddags ten 6 ure eene afzonderiyke orgelbespeliog werd ge geren waarop het rolgende programma werd ten geboore gebracht In e Üinsdag gebonden vergadering van den gemetntemad kwam htt met zouveel belangstelling verbeide rapport in betreffende eene waterleiding In December jl was aan eene commissie ran 6 leden opgedragen te onderzoeken in hoererre de oprichting eener Waterleiding alhier mogelyk was hetzy in aau laiting aan die te Leiden siOrareohage of Rotterdam hetzij ran water uit Lek of Llsel waarby terens de rraag ton worden beantwoord welke waterldding het meest rerkieielyk was en hoereel de koeten tonden moeten bedragen Uit het Dinsdag ingediende rapport blrek dat ran aaustniting aan de waterleidingen te s Ginreubage en otterdam geen sprake kan zyn daar de dagelÖkaehe Bettiren dier gemeenten in dien lin aan de Ooortnistie hadden geantwoord dat op hnnne Kedevcrking niet gerekend kon worden Altoo bleef over de aansluiting aan de waterleiding te Leid sn of zelfstandige oprichting eener waterleiding oil Lek of IJsel 1 iMudalt Dom mimi ge let ran lyemmens 2 Ofer oire ixr Ikux Noiis van Gailmant 3 South No 2 Van Mendelsohn 4 AUegrtUo in si ntmeur ran Gailmant 6 Toeeata e fuga iu r mineur ran J S Baoh 6 Cmlilèite Fattorale ran Gnilmuol 7 O Saaetiiêima met variation ran f Lux 8 Fantasie ran Jos A Verbeijen Het zal wel roldoende zyu als organist roor deze bespeling deu heer Jot A Verheijen organist derMozeten Aarons kerk te Ameterdam te noemen om te begrypen dat borenstaand keurig programma op meesteriyko wijze werd uitgevoerd waarby de schoone geluiden en het nitetekead mechanisme voordeelig uitkwamen i fe Tijd De begrooting der gemeente Waddinxveen voor 1881 ia den 27 Angnttni den Uaad aangeboden in ontrangtt en uitgaaf ter tomma ran ƒ 24 630 60 In dit oyfer ays geene buitengewone nitgaren begrepen De kosten voor het lager onderwys zyn geraaai op ƒ 8710 By Kon Besl Is op zyn verzoek eerrol ontslag rerleeud aan dr J A Gallandat Huët als off van Gez 3 kl bij do dd Sobolterij e Sohoonhoven en als zoodanig benoemd dr W Francken De heer Fook commissaris des konings in deze pravineie beeft il retideatie roor enigea t rerlaten Gedurende zyne afwezigheid uilen zyne functicu worden wnargenanien door den beer mr C W Hnbrcoht lid van Gadep Staten Bij de herslemniiiig lossohen de heeren vnn Keet en van Deventer in het kiesdistrict Bollerdam rgn van de 36S1 kiezers opgekomen 2103 b $ decente stemming 1907 £ r wiiren 20 blanco billelten Gekozen werd de heer O ran Ilea met 1098 stemmen legen 986 op den heer ran Deventer uitgebracht Bij kon besluit van 8 S ptember zyn met ingang van 1 November 1880 benoemd 1 lol iutpcotfnrs vnn hel lager onderwys in de eerste ii sp jhi mr J B A J M Verbeyen in de tweede insp A Maen in de ittiti mwf dr J J Kreencn 2 tot soboolotan a ra ia d 4i tiiatei a Orarenhage dr A i ran Akan j Eütterdatn air A M de Cock Dordrecht G Blokhuit Dinsdag ontvingen de troepen in de legerplaats b j Milligea de tijding ran den inspeotenr ran het geneeskundig staatsloexishl dat de reodronk epidemie op den 7deu September ia rerklaard geëindigd te zyn By Kon ueslnlt ran t8 Aoguslus jl is het Kon besluit ran 10 Maart ia dier roege gewyitgd en aangernld dat met ingang van 1 September 1 het Departement van Oorlog verdeeld is in zercn nfdeelingen en een buiten die afdeelingen staand bnreaa secretarie indioet en archieven £ als Vilde afdeeling van het Departement gevormd wordt eene afdeeliug welke den naam voert Militie eii Sehuttery en 3 aan het hoofd van de Ie atdutling slaat en referendaris rn aan dat van de Vilde afdraliug eea referendaris of hoofdcommipa De Minister raa Waterstaat hetfl het afdnrlingtveralag van de Tweede Kamer beantnoord betrdtkrlijlc hel wettoolwerp tot herziening van de wet op de malen en gcwiaiitea De Memorie gaat vargezeld van eeu gewijrigd welsootwerj dat echter iu de hoofdbepulii gen onveranderd is gebleven Immers de Minisier is van oordeel dat aan bet verplicht gebruik van de systematische nemen thans geen bezwaar meer rerbonden is eu zoo er al eenige moeielijk beid oog mocht bestaan dan wotSx zQ ruimiohoolt opgewogen door de roordeeleo rooral iu het intcniationaal rerteer De roorgrstelrie wüze ran rerkorte aanduiding ran de maten eu gewichten is die welke s derl vele jaren M r te lande wordt gevolgd en dot is in het gaw jtigd ontwerp nog wat duidelijker uitgech kt Het gebruik der wottalyke bannmingen aal eren gewicht wordt bedoeld £ en baal koffie een fleschwijn een potje nardbezicfl vellen niet in die termen wol een pintje melk of buiten het verkeer in Indiè de pikol Men zal evenwel even goed mogen spreken van 91 meter als van negen deVameter en een me t maar niet van 670 of 690 millimeter omibit ditevenmin nis 67 of 69 decimeter reelronden zynvolgeni het tientatlige stelsel Onder de nllzonderiiigen worden echter nader gebracht de benamingen iu openbare testameuten vermeld De Minister aohl beboad van den jk der enkelvoudige gelyknrratge balanten in het publiek belang wensohelyk ook iu bet belang vaB bet toelicht op Ie deugdelijkheid der constructie de gevoeligheid en de bettcndiglieid der balaoiep De Minister ivil gaarne onderzoeken in hoever door wyziging der reglementen aan de voor den Qk ran deugdelyke oude halaotcn bestaande bezwaren kan worden te gemoet gekomen Men cou byr roor de rail het overgangimerk roorziene bglansen het roorschrifl buiten werking kunnen stellen dat op elk eegwerktuig de naam of het merkleeken ran den vervaardiger of verkooper moet z jn uilgedmkt Ten aandien van de gMmeten zyn de bezwaren aan het orergaunslydperk verbonden thans nagenoeg Ie boven gekomen De miniiter rerleagl dra tcrmyn nog mei één jaar waarna tonder eenig bezwaar alle onde gasmclen aan den yk kannen t jn onderworpen De Min nehl het daarom te meer noodig oin neveat bet fncnllatieve onderzoek op verzoek van belanghebbenden ook den verplichten Ijk van nieuwe gasmeters Ie behouden Ook voor de enkelvoudige gelykarmige balansen wordt de vrijstelling van den nieuwen jk nog tot 1 Januari 1882 verlengd De bedoeling is duidelijker uitgedrukt dat eegwerklnlgen die een gewogen hoereelheid in ander dan metriek gewicht ildrukkeu van bel gebruik in opejibaar vetteer worden uilgeslolen Hel stellen ran regelen voor het toezicht op de anders niet aan ijk onderworpen weegwerktnigen ia noodig Bij de ter uitvoering daarvan te raakep bepalingen zalleu geen noo deloos gestreuge voorschriften worden gegeven maar zal op de behoefte van bet verkeer warden gelet De Minister betwijfelt alsnog of het nu eener deelneming ran Neilerland aan de werkzaamheden ran het Comité International dea poids el mesures tegeu de niet onbelangryke daaraan rerbonden kotten zou opwegen Vrij algemeen it in de afdeelingen der Tweede Kamer het wetsoulwerp betrekkelijk de raste Indische bydrage ongunltig ontvangen Afen achile hel stelselloos en hinkend op twee gedaobtati daarbij rolslrekt niet aan het doel beantwoordende en berustende op het afkeurenswaardig begrip ran eene raste afkoopsom die roor de roorslauders der raste bydrage niet aannemelijk is Pe regforiiig beeft i haar antwoord ojfhet wetaonjireij belrekkdnk de toegangswegen Jlar spoorwegstations verklaard dat zij in overiegf is getreden omtrent maatregelen ter voorkoming van botohbrandcn roor zoorer dia éo tl Irohket ait kxaaqiolieren zijn reroarzaakt In den laaltten t jd werdaa iMeraiala il andere oorden wenken gegcren aap deu Nedertaadschen llaqdel e de Nederbindschen nyverheid ten aanzien aan oHj fCnetBiijgeu die hun voordeel zoa kunnen t veren Thans maakt m B weder uit Samamng opmerking hoe de Nederlanaf rt een der rijk4omnMa verwanrloozcO die de Indiicbe Archipel aanbiedt ea wel de aijija 1 igkawang Terwijl de X derlandtcha MMKhappij ter bevordering van nijverheid een gowiau aMdaille uitlCofifoor den Nederi indeohca handelaar die gedurendede jaren 1880 1881 en 1882 elk iuir lUUO kilovan genoemd plaalaavet invoert werden reedtin 1866 te Siog iore E 1 568 kilo daiwraii uu dehavens van Borneo ontvlingen In 1880 begint MenaUoo in Nederland e a roet de naumoitdiltiiig van en tak van handel iu een product van eigeu bodem terwyl datzelfde artikel door den vrreindelm j reeds sinde 26 jaar op groote schaal nil onze kuluiiie getrokken werd en jaarlyka b i grootele hoeveelheden getrokken wordt Jrni Ct Ilei NedrrloMdnch Toawfl opende Zilerdag zijn winterveldiochi te Ai Uterdam met den Koojmtu ta Fenetif vertaling van dr Borgersdyk waarvau het N t i It aegt In goed maunelgk Hollandaehf dKH waar t pat gaf in de iyriicbe gedeelten tot zoetrloeiendheid reiimoll hebbeu wij Shakespeare i Koopma voMfeiieli zien oproeren De Vereeuiging et Hei luouel beeft door die oproering en wel tot opening ros een nieiw seizoen getoond den erjiat ran haar eigenaardige laak te begrypen De leden ran het gezelschap roor zoorer z j er aan deetnameB iedei hun bett de meealen Met nilnemend taooea By de plechtige ontbolling van ha Albregtmonument die Maaudag te Amsterdam plaait had werd door dea beer D H N van Olkfeii alt president van de oprichlingt oommissir dank gezegd roor den kracbtigen steun b j da ailvocring vaa dea ruim een jaar geleden ai n Albregt t geopende groeve ailgetproken wensoh dat zijn graf voar tijdgenoot en nakomeliugi n zon worden gekrumerkt door een gadeukte ken agiier waardig en dat het en blyreud en aansohonwelyk bewijs zou zyn der gevoelene ran hoogachting en woaideeriug voor den grooten kuustennar den edelen man den trouwen vriend en kunstbroeder gekoesterd De herren Ch Bochueeen ea Coliuet daartoe aitgenoodigd rerkloarden tieb dadelyk en met den warraslen ijver bereid om zich liet het maken van een ontwerp te belaste n en laata enocinde nam bovendien de uitvoering rtJgaarne op zich Van dat oogeublik nt was de uitslag verzekerd immers waar zulke kanttenaara de liaud boden en hun talent ten beste wilden geren kou er geen twyfel bestaan of het optericbien gedenkleeken zou uitmunten door eene gelukkige gedachte en indrukwekkende tcboonbeid Met het voltte rertrouwen dut mochten nan Albregt t vereerders de noodige bydrageu worden gevraagd ter bettrijding der matericele kosten Me rtoch werd er dank zy de edele belangloosheid dergenoemde kunstenaars niet gerorderd um hel plante rerwezenlyken = Ook aan moreelen steun ontbrak liet niet Met de meeste welwillendheid namen de heeren A ran der Hoop Jaczn en Joseph Jacobson te Kotterdam J j Cremer te s Gravenhage mr J O A Bosch te Utrecht en W S van den Bergh van Heinenoord te Arnhem de uitnoodiging aan om zich in commissie te vereenigen Spr bracht allen die door bijdmgen of bemoei ingen tot de rolroering ran het plan hadden meegewerkt daafvoor hartelijk dank en herdacht daarby met weemoed den heer Cremer die te midden vau de werkzaamheden der commissie door den dood werd weggerukt en de vrnehl van den gemeenschappelyken arbeid niet mocht aanschouwen II üt Oemm der kuntl treurend op iet graf dtt iumUeuaari Ziedaar too icide spreker het aanschouwelijke het heerlijke het reeibeteelKnende zinnebeeld waarin Coliuet uitdrukking heelt gegeven aan de geroelens die Albregt e rereerders bezielen Geen lof is groot geen dank warm genoegd roor t g en lyo talegi Uar baefk e roch Dunrzaam als de steen waarin hnn gedachte een vorm verkregen heeft hebben Rochussen en Coliuet de vereerders van Albregt aan zich verplicht Spr verzocht ten tlolle deh beer de Wit die de familie van den overledene v rtegcnwa9rdigdc de tolk van Albregl s vereerders bij de afwezigen te zijn uit zyu handen de oaricoade en het daarbij behooreode album in ontvangst te nemen en roor de familie de opdracht te aanraardeu ran bet gedenkleeken aan Jan Hebkam Albbect door zyne rereerden opgericht De hear de Wit betaalde atDOit de famlie hartelijk dank voor de hulde den overiedene gebracht Vele kranten werden op het monument nedergelegd Naar de J iJ CL verneemij zal de beroemde treurspeelsler Adelaide Bistori ia November België en Nederland bezoeken Zy zal allbaaete Leidét vermoedelijk optreden als Lucresia Borgia of als Maria Jutoinelte DINSDAG den 7 SKPTEMBEIl laSO Voorzitter de Irefcf van Ber n IJzendoorn Tegenwoordig zijn voorla de heeren Kemy Noothoven au Goor Samtom Soel Poriuyu Droogleever van Struaten Kraaeaborii Oudyk de Rotle Vt mM StMvat MbUc Luljien l u t Uiotl ea wOt Ila ojj Afwezig is Ie heer Kist Na opening der vergadering worden de notulen der vurige vergadering gelezen en gearresteerd I e Voorzitter deelt mede dat ter gelegenheid der geboorte van dn jonge Pfiiiaes duor den waarnemeu len Burgemeesttr eeu gdukweuaeh VBii da iiigezeteneu dezer jeineeule tot deu Koulug is gericht ea dal l M daarroor dukk haeft beuigd Ver olgiert deelt de ïoorthtirr mede dat door Oedep S tf is goedgekeurd het Itiadsbesluit van gouging dei jaarwedde van dej a udlleleuettiuin dè Burgeravundsc X Ic bol rapport der Ra ide commissie bel ist met het onderzoek betreffende de oprichiiug eeuer waterleidiog a deze geineeule welk rapport op voorstel ran dan Voorzitter zouder voorlezing zie ouder Binnemand ter visie wordt neergelegd zullende de Verslaggever wor leii verzocht het ouder de gedrukte Slakken op te nemen i een adres rau J de Jong Aa A W Jaakiiegt en C ran Veen houdende verzoek om hunne oubiiigt gediiue aanvra lot demping eejier stoot in de Korte Akkeren Waarop door dea B iad rixde eene gunstige b e s a ts Hr kfan gènainea ia alt uiige l i iu te bAcliuuwen Iq handen vau B eu W om bericlit en raad 3e eeu adres vim T de Jong n 10 andere belanghebbenden houdende verzutk om meerdere verliolitiug iu de Kurie Akkeren te mogen hebben door plaatsing van gemeeulewege vnu 3 i 4 laniaarns Verzonden aa B eu W ten einde daarop eene beschikking te nemen 4e een adres rau D C S imsora houdende erzoek om geiioleerde grond bij de Üpeldmakersstecg en da Vliuniqgstiaat In handen ran B en W om liHèht en raad 6e een echrijren raa W B Tholeu leeraar in het hand en rvchtlijiiig leekenen aan de Bargeraroudtcbool daarbij naar aanleiding zyner beiioeiiiiug Ie Kampen verzoekende om zoo spoedig magelijk eervol omslagen te worden uit zijne lietl ekkiug In overeensteniming met bet ingewonnen advies van den Impucteur aii het Jliddelbanr Ouderwys ttellea B eu W roor het gevraagd ontslag eewnl te rerlceneii tageq deu 1 Nor e it o gl wordt daflclijk iii belmrirlrliiig genomen en zoliilir hoof lel j i stenwi goe gelfe rd Aali de orde z ju de be routiugen der gesuhsidieerde Instellingen ran Weldadigheid roor het dienstjaar 1881 De begroodng ran het Burgeriijk Armbeslattr wordt goedgek urd in ontran tt oji ƒ lC0 7 2 en in uitgaaf op ƒ 16077 met eeue tubridie uit de éejÉeèntekas ran ƒ 4387 lWr ntwoor l op eene opmerking in bel rapport ran de gniinmissie met het voorloopig onderzoek belast merkt ile Voorzittn op wijk aan het Borgerlijk Armbestnnr wegens onderstand rerleendin 1870 veel grooter zouden zyu dandetchabi bedraagt waarom B en W roontellen pogingen aan te wenden de roldoeuing langt adminittratieren weg te rerkrijgen Nadat tie beer Snel er op gewezen heeft dat de Commissie ran oordeel ia dat 4et mode eene reabttvervolging tegen de gemeente Vreeswyk beboprt ta worden ingesteld en er niet tegen ia dtti de iaaofdering op andere w pe gewshiedt vercaltigt de B ad zich Bset het gevoelen van B en W De begroetingen voor het St Calharina Oatthoia en het St Elitabetba Gaat of Oade Vroawenhnia wordaa goedgekeurd respectievelijk op ƒ 7279 ta ODtvangtt en uitgaaf met eene subsidie van ƒ 6618 en op ƒ 5487 67 in ontvangst en nilgaaf net ceae subsidie ait de Gemeentekas vaa ƒ S86137 Tea aanzieo dezer begrootingen deelt de Voonitter naar aanleiding der opmerking van de Gomnistie ran onderzoek dal bet Gasthuis en het Onde Vronwenhait te biag Bonden zyn geassureerd mede dat de ga bouwen van wega de Gsmeente wOrden itnektr terwijl de asaorantie poalen op bedoelde begrootingan voorkameade aleebla betrekking faebbea oa het ma bilair De begrooting voor het Wees en Aalmgeiiemera hnis wordt goedgekeurd tot een heAn van ƒ 17778 17 in cailvangsi en ƒ 17769 81 ia ni gaaf met eene subsidie an ƒ 9000 die roor bet Bestedelinghuit op ƒ ftllir ja ootrangat en ƒ 6840 93 in uitgaaf met eeiM aulft sidie ran ƒ 2446 ea die rau hel IsraeUeliach Armbeatnni op ƒ 3308 50 in Ontvangst en ƒ 3207 39 in nitggaf met eeae subsidie vaa ƒ 3 6 Daaraa is aan de orde de begrootiog der dd Schutterij voor 1881 Na afzonderlijke goedicanring der verschillende posten wordt zij voorloopig vattgetteld tot eea bedrag vaa ƒ 8787 60 zoowel ia oiitvanntt nta in niigaaf met eene tufatidie ran ƒ 2406 56 nit de Geuieenlekaa Aan de urde ia de steimning overhat rooratel ran den heer Kninenbunr waaromtrent in dB roriga vergadering de sM miM ii hebbea gestaakt Het roor i stel strekt dat de Baad betkite de mistire van het roorioopig Curaiorium ran het ProgymnaaiMl betreffende bet uaDSIelicB aif leeiaren awi die tfni i richting aeu gi meld Collegie terug Ie zenden nwiuilaoodiging een adviea te geiten aangaande het 0Ctal leeraren en het bedrag hunner jaarwedden dat het noodifr norderll n om later na de raalsteiUng raa een en ander eeae nanberaiingelijst raq benoe nba KE in lerenden waaruit door den Rand de benoe iB e ikannen geschieden foor dit roorstel stemmen de heerea 8 a aa oiB Snel Kranenburg Oudyk de Rotle Stnnrer en Luijien ei stemmen de heert n NsalkAni raB joor Post Drost Mnllrr vnn Siraalan PriMMv l Vy van Iterson Foituyn Droogleever eu de Vqeraittar Zondtt het trrworpe is met 9 tCKea 7 tMmaieait De heer Kranenborg zegt dal na iQn vpcntrl i rerworpea bij giet tal medewerke lot de b ump pjil der leeraren ea Verzoekt hiervau aanteekeBti la df notulen De Voorzitter stelt voor nlsnn over te gaan tal de bepaling van bet aaulal leeraren d ie aaoi bel l ra ymBa9iam werktaant zullen aÖB ani tot de r ate stelling hunner jaarwedden ea gaaft ia overe if stemming met het adviet ran Curatoren e df l Inspeoienr der Gymaaaia der vergadering iiAaver weging Ie besluiten ilai gedurende den cursns ImO SI het onderwijs op die inrichting zal porden gegsreii door één leeraur in de oade talen en aanrerwaute iJ vakken levens rector au lyd l jk leeraar in de Fransohe taal één tydelijk leeraar ia de jtatMiriyke historie en één lydelyk leeraar in de wiskunde en dat huun jaarwedde zullen bedragen respeotierelyk ƒ 2600 ƒ 800 ƒ 150 en ƒ S0 De heer ran Straaten aehft de roorgettelde bazoldiging roor den rector ad ƒ 2600 te hoog met het oog op het gering aantal leerlingeh Mie het proa ymuasinm zullen bezoeken op de wtrl zaorn heden van deu rector rn op de omstandigheid dut dcie benoemd zal worilen onder tich aan efp vergelijkend examen Ie onderwerpen zou spr wenscben dat het bidrag der jaarwedde vcrmindard werd en kan h j zich met het voorstel niet vereenigaa De Voortiiler wijst er op dat aan de Uer 4e lande bestaande progyiBnatul t AmertfoorI Oldenzaal en Tiel de rector eene bezoldiging gfeniet van ƒ 2500 s jaars en dal de vaststelling der bezoldiging van den rector alhier tot gezegd bedrag voorgetleld iu overleg met den Inspecteur de gymnasia moet worden goedgekeard door dan Miaisier van Binnenbindeeke Zaken loodat bij aanoemiDg vaD een ander oyfer d vereitahte goedkeuring wellicht niet zou worden verkregen terwijl pr voort opmerkt dat votw een vergelijkeati esimen wel ft het lager oadezwys doch hiei waa et geldt da aanstelling van een leeraar bij het hoóger onderwijs geen spiake kon lyn ea de mdedeeluig doet dat