Goudsche Courant, zondag 12 september 1880

ZoBdag U i eptember 1880 N 2604 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken naar hg Teriiemco hee t aioh bereidt vgf leerliogeD Toor hat profcymuasium hebben aaogemeld Uet Tooratel betreffenda het getal leeraren wordt hierop iu tlemming gebracht en met 10 ttemmen aangeiioinaB terwgt de heerea Sttarer Sainsom Oudgk Kranenburg Liigtea a da Botte buiten ttamniag blgrei Vrrrolgeua wordt de jaariredde Tan den leeraar in de owle talen tereua rector met 9 ateinmen tegen 1 Item de heer ran Straateu bepaald op ƒ 2600 De bh Straver Sarnsom Oudgk Kranenburg Lugten ea de Botte onthielden tioh an medestemmen De jaaroreddea oor dei tijdelgke leeraren in de FranaiAe taal de uainurlijke hiaiorie en de wiikubde rofden aaoeeaaierelgk met 14 stemmen raalgeateld op 300 ƒ no en ƒ 300 bg welke gelegenheid de heerea Lagtan es Kronenburg telkens baiten atemaiing bleten Alforeua tot de beuoeDftngen wordt otergegaan traagt de heer fiumaam of de heer Terpatra kk hg tot reetor benoeaid yordt de betrekking éi ahoolopiiener tal big reu rerrallen waarop de VoW j xitler antwoordt dit uiet met aekerheid ie kunuèud eggen doch waarsohgulgk niet daar bg de invoeriitg drr nieuwe wet op het Lager OiidBrwijs de ou eaahoolopiienert worden Oiitslagm en het dun de ra g xal ign of de heer ïerpetra wederom b niiemd ntl Worden banaa benoemt de Baad aaa het Prog TmnaainaW tal ieMiar iu de oude talen en aanrerwaule rakkeh tereua reator den heer dr D Terpatra met 10 temmen terwql 4 blaueo biljetten lijn ingelerenl tot tndelijk leenar iu d Frauseha tul dek keer H W F Boute met 13 legea 2 temuM in Ulaooo tot tgdelijk leeniar in de uatB rlijke historie den heer A L fan Uren net 13 tegen i i lèmmMi in blando tot tgddgk leawar ia de itkHadt den bj r A Booaebooa met 13 atemBen te wgl wedèriim 3 blanco biljetteu igu ingeleverd De Vooraittcr egt dat na xon moeten plaats kebbea da benoemiug rad een slada geneesheer doch uigexica dien aiorgea b j B en Vf ran deu heer ras Valkenburg het rerxoek ia ingekomen om ague b e aeet n ing rouralsuog niet aan de orde te stellen g ft Spr iu orerweging beden uiet tot die benoeming taf te gaan Aldus besloten ieta uieeraaa d orile ignda woedt de rergiuleriug geticten aBVONDKN en aan het Bareaa ran Politie d Ken ZWEEP eeaJONöKNSKIKLÏJE JIJLRKTBSBICHTBJi Oeadbl 9 Septembrr 1880 B $ kteiaen oi ii t wua de stemming flauw Pddertarwe paike ƒ 10 a ƒ 10 50 Mindert ƒ i 75 Bogge puike 7 60 a 8 20 lOiaile 7 ÏS i 7 50 Voer ƒ 6 85 a 7 20 Gerat paike ƒ 7 i ƒ 7 80 Mindere 6 a ƒ 8 M Barer xware ƒ a ƒ 5 Lichte tmi 3 75 Qt ntaarkt met weinig aanroer de haudel traag rariuiN roor liouden van 23 a 26 el per ki ilo aingne rarkens en biggen vlug vetie schapen uedt rljig magere sofaapen traag te retkoopeo XtÈt handel ring eerste kwaliteit ran 81 a SC tweede ran ƒ Ï7 4 ƒ 3ür CkMbotW ƒ 1 65 i f 1 70 Weiboter ƒ 1 85 i ƒ 1 40 Bnrserlijke Stand Gouda OKBOKEN T Sr Ftiriu iMohai d r J J Zuid M 1 M Barden Heodtik Coiaelit oitdrri I nn te Zsa ea C C OI b ek 8 Johaaaei ouden C VerUró n M de Groot OVIBLKUr N t Sept t i T Hoebeek 3 a Jt S Cat 10 m 8 J 10 teeüweu 1 j 7 Bk T ZniwDborii 1 j II n eiaOWO 8 Sept O CenliDFi an A W Uotlerop Bargerigke Stand run onderstaaude gimeenteu van 3 tot Scpi 1880 Moordrecht r IBORE I Dirk obden K M Ooau es E lUibergeg Margtrrtbt Ucicas oaderi W a de Weierea h au Bnqgel Gouderak eBHOREKi Martiaal ooders M Uugtclaarea O de Jong OVJUtLSSEN 1 Moleoaar 1 m Btolwijk OEBOBEN Mwia Kluabclh ooderi Soet en E vu Zql Fielcrtje oadera D via dra Hen d en H Sijgter OTBBLEDKN A q iint 10 o OJiRl D B Ballend n A Hunkoop Haaatreobt eSBOBINs Corarlie onden J on drr Hont en M da Gnat Claeine oadera H Smit en J Kok Gijsbert Araad ouden F Blank ea C J n Hnlebergea ONDCKTROUWD C Saapkorel 20 j eu 6 van der Tliit a j BeeuwUk QEIIORSN Maartja Cornelia onden C Vos a 8 i de Bas Catbartoa oodert 3 Scboutea ea jk vaa Ea A iUje ondera V tan Z ll ea R van Berk ÓVKRUUENi J H van Gent 5 m J Waddinxveen gEBOBEV Lreiitje oadera J B Zwart en N vaa Gaaien jAona Pieleroella ouden J J Heükvren A Ziveeraian Grnrda oadera G van Jjeek eu T van Lninen OVbIHI ËUI Dr II Mnider 18 ai H van den Annd 23 E van den Uerg 11 ui GEHDADi t an Sprang ea J Fwt O Bmoifer en J van Willigen ADVERTENTIliN Voorspoedig bevallen ran een Zoon A M WAARD DB Beuk ötida 8 Sept £ e ji BUBUËBlfEISJE rui liten R C 14 jaar ö 4 biedt zieh a b fatsoenlijke liedeif ala of iets d r eiy 8 Adj es Ofidfr a 491 aan het BureatKidezer Cousunt f Mevr lftJI I Li ltó i ovÈii Ee dragtaWeg Norembei en Ee dragtaWeg 34 ie Mterhi 4m met 1 SEÉsilirlBiiij i die genegen ig Huiswerk te yerrifilitdK Bneveit i ft ad I i H tl Te HUÜR Toor een Ktün Gezin een ITET BOVEBTHÜIS h 1 50 per week Jioformatiën on het Bureau dezer Courant TE KOOP Te bett ge bgdeu Boekhudelaar J W KNIPSCQBE B Jb alhier Eene binneolandsche Stoommeelfabriek vraagt een Agent voor Qouda en Omstreken Volkomene bekendheid met den Bloemhnndel en met de Afnemers alsmede goede referentifti ziJn rereischten Offertes onder B n 1880 aau bet AlgemeenAdvertentieBureau van NIJGÜ van OITMAU te Rotterdam HYPOTHEEK Beschikbaar groote eu mindere K APITALEN op LANDERIJEN tegen aanueiuelgke rente en conditiëu lange termgn en zonder aflossing bg JOHN OUDKNDIJK te Zaandam West yde Te spreken Vonderdug 16Sept 23Sept en aO Sept in het Koffiehuis de Hai honib aan de Markt te Gouda van s morgens half tien tot half twaalf ure JOHN OUDENDIJK iu Hypotheken Jff B Diegenen welke genegen ügn hunneLandergen te verkoopen noodig ik beleefd nitbg mg te komélt Door het voortdurend gebruik van mi mm d alion HA K Extract zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en worden de haren krachtig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prgg per flacon met gebrniksaaawfizing 40 üente verkrögbaar bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VA5 DETH GotJOA DbUK TA A BlIINKHAll de hajid TE KOOP eeiIJM jarig RUIN PAARD nitntnnteiid majiin het Tnig Ires onder No 489 aan het Burean dezer ant I TACOS BÏÏSSIITK DEVENTÜR van oudsher gekroonde Allenpaosgading fldppirerancief van L M den Koning heeftzg ijieroiemde i J icide n Wli8 sr gesteld bg M CoB QUAKTEL I rz Flif j ij L Oge fienfe eg D 27 Gouda Nf erllindsche RhUn piwrtt eg ZOMEBDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AM8TBBI AM AUNU£M ru DtUFX HT aaw BOÏTEaDAJiI s HAOK en SCHKVKNlNdEN Vam AhsteboaM 8 S0 8 10 S0 II 2S 12 50 3 8 8 60 e Aknhkk 6 66 8 60 10 88 1 80 1 60 5 25 7 26 Utkecht 7 8 28 10 17 11 40 1 16 3 28 3 36 6 80 t lU 10 1a Hamieten 7 2S é 46 It S 1 86 8 66 36 10 116 WiMrden 7 88 1 44 8 88 4 1 43 Oudeirater 7 S8 1 66 4 8 9 62 Aunkuinat 760 1Q 10 48 12 28 2 16 8 3 M 4 26 7 IU 8 10 68 Naai Hoordreeht 7 63 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 83 2 18 i tS 10 18 Capelle 7 63 2 18 10 12 RorrtBDAli7 63 8 88 18 10 80 12 81 2 18 4 6 4 28 6 67 1U 12 11 4 ZxveiihaiienMoüronpelle 7 66 2 21 4 31 10 8 Zoelermeer gwaard 7 8 2 21 4 31 10 8 Voorburir 7 68 9 13 12 84 2 21 4 31 6 10 9 GUAVEMKAOE 7 68 13 10 52 12 84 2 21 3 4 4 2 4 81 B 7 4 lü 11 1 Soheveningea 7 68 9 13 10 82 12 34 2 21 8 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van KOTTEKDAM SCHEVENINÖEN en a HAÖE naar AMSTERDAM UTfiËCUT eu ABNHEM Van Bottebdam 6 30 7 40 8 10 8 60 10 80 10 4 11 50 2 8 20 4 80 6 30 8 60 8 80 9 30 Cipelle 6 41 10 80 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 18 7 8 8 43 Vluordrccbt 6 67 11 4 2 S3 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 36 3 40 4 6Ï 6 60 7 28 8 66 9 63 Scheveningen 7 7 30 8 6 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 5 7 46 l GKAVENHiOE 6 26 7 30 8 8 36 10 10 10 30 11 45 1 50 3 6 4 16 6 35 0 15 9 80 Voorburg 6 32 10 87 1 67 4 21 6 42 8 28 ZoetcrmeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 56 8 38 ZevenhulzeBMocrcapelle 6 66 11 2 80 7 7 Aaukoniil 7 13 7 69 8 27 9 6 10 48 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 58 9 57 Na VB Oudewatcr 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 S1 llarwetru 7 16 S 6 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 in Amstebdah 7 6 8 31 10 62 12 16 2 41 3 43 4 56 9 1 10 Utbeoht 7 16 8 5 9 11 10 52 n l 2 41 3 4 456 7 31 10 i BSHrM 7 16 9 11 1052 11 21 3 48 4 55 7 31 EOEPOEnraFTING BUEGEM BESTEK tu WBTHOiyUEBS au Gouda brengen ter algcmeeue kennis dat geregeld eiken Dinsdag ea Vrgdag ten 8Vj uur iu hel Gastbuia geli geuheid cal bealaan om iiob kosteloua te doen iueuteu en herineuteu Gouda den 11 September 1880 j Burgeineeater en Wethoailera voornoemd VAX BEEGKN IJZENDOOUN De Sforetaria BEÜUWEE Ilultéalaiitah Overziclil Er ia heiten tert ireinig nieuivg vaoieenig belang Uet Ehgela be Pdi femcnt ia aiteengcgaan en de afgematte Irdeu zlilleii zich banaten OID in de bergen aan het eealraud ut oy het jachtveld wat versche lucht te gaao opdoen Oeivit lal iiunlaiid hun dit verzet inifgnuiieu Heeft de zittiug lang gedanrd iq waa atthaua niet ouvruchibuar Iu spijl van vele tvarlgkedeu bri cht de Brgerring uegitn belangryke maairegelen tot ilaiiri V laniiiili r de Employers Llubility Bill de Ground Gaine Bill n de Burula Btll allereerat verdkiieu geiioeiuil Ie wi nlen Niet minder gewichtig waa de fiuauoicele arbeid van den beer Gludatooe die de moBtbrlasting afat afte en daardoor i u der historlsobe grieven vau de Eagelaobe landbouwers uit den weg ruimde Uet volljraalite Werk behiekeut te meer omdat mM er tiü Ie kauiplia ka tnat 4 0 oawil Mcket Huis der Lords dat u i n beat deed om de baienwet ea de begrafeuilwet Ie verlammen eu met de aielsrluiaiifee tegenwerking van eeua kleine maar ouverieit lyke gruep in het huis der Oemeeoten De Fraiuche il igbludeii bevatten de opgaven aangnnnde de oplirrugst der directe belaatingen e inkomsten gedurende de maand Angnatua De verhouding blyft leer gunstig in die maand ia lOYg millloen gf in de aobt eerate maanden van dit jaar 106 milliwu fr boven de ramiug ontvangen De Tt pt o A vestigt de aandacht op dit gnoatig venohyusdl üdvt iinl getuigende van de toenetneude welvaart onder Ar bevolkiug eu de uitbreiding van zaken Zoo heb ben ü legelreohteu in en uitgaande rechten het poslwczeiieti de telegruphie vrel meer geleverd dan vroeger De Krausohe bisachpppeu sullen te Angers een vergadering houden ten eiiide te overleggen welke igetlragsly n lal wardeu gevolgd wanneer de bekende verklaring door enkele coDgregdtieu ingediend door de ttegeering niet geuufguiam wordt geacht Sedert 1846 orh nde Frankrijk bet protectoraat ait ever de Tahiti eilaiiden een eilalideugroep in de stille oidstMAP di n 150eii graad Weaterlengte en ongeveer 179Hn ZuiilerbreeUte gelegen Koningin Pomar4 l Mt het genoemde jaar het truo taat van beaoheiMH i at en admiioal Un Petit Tonara sloot waa oad 4e regeeriug van Louis Philippe eeu persoon van aeker annzier indeFrousche wereld Later vernam men van liiuir hare opvolgers of haar volk niet veel meer totdat au op eens hel bericht komt dat koning l unuiré V by eeu formeel traolant mei deu Krauacheu uiakgeljsligilc din 29en Jnni deees janra zijn land aan di repnbliek heeft afgeataau Zy ne ouderdnoen zyn met AcLK vtrunderiiig iiigLuoineu eu de vertegenwoordiger vnu Frankrijk geeft buu in vijne proclamniie de viTzekeriiig dat tengevolge der inlijving hun land iiadut de landengte vnu Panama dourgcgravcu aai eüu eeu der raiddelpunteu aal wordt n voor het wereld verkeer Hun koning behoudt eiju titel en waardigheden De Fraiische republiek sul dus voortaan een koning onder hare onderdaniii tellen I Uit de deier dn en afgeloopen volkstelling iu de Vereeuigde Staten vnu Noord Amerik bl kt dnt de bevolking in de laatste tien jaren met ouge veerll inillioeu 2ii leu ia vermeerderd De bevolking der I liie bedraagt met uitzondering vnu Nieuw Mexico Arizona Ülah Dakota Moiitaua Woahingtou eii het ludiaueugebitd 49 1S7 4U4 zielen tegen 3S 658 361 lu hit jaar 1870 De grootste vermeerdtriiig vindt men in de staten Iliinoii Kanaaa Hiaaouri Colorado NewTork en Pennéylrauië de geriugate i i eenige Zuidelijke Stalen BINNENLAND GOUDA II September 1880 De heer E van Daii i alhier ia gealaagd bij het in den Haag jifjjeaoniau examen voor bnlponderwttti In de lilting der Arr Reohtbank te Botterdam van Donderdag morgen werd o veroordeeld M v d B wonende alhier bekl vaq diefstal vau een joa eeu broek en ondergoed tot 46 dagen gev oeil De Hcrvormje Vereeniging Oranje en Nederland heeft tich by de geboorte Vii de Prinaes verplicht gevoeld aaa l d M lt tl bew vaa belangstelling te geven en daarvov heden eeue hartel ke dankbetuiging ontvangen VVoensilug gaf de Bederijkalikamer ie UanumU te Zeveukuiscn een openbam aatoariag De stukken Bi Cgeu eu D ile i Fernand dtaSpeUr en de geplaagde Schoolmeester werden flink geifeeU xoodat het lalryk opgekaincn publiek hoogal vudaau waa ea t verlangen dut drte bloeiende vereniging spoedig weder een dergelijke uitvoering geven waa algemeen Men is ia de gemeente Barg Anbacht Ihanadruk bezig met plukken van deatlaailiugheonep Het gewas vah zeer male en A condi r lang ouk de opbrengst aan laocl al tadigend itja Dé Eonfng heeft deu Diieaieur van het Kabinet des Konings gelaat om door middel van de SlaaUeouraml Zyner Majesleita kanelgken dank U betiHgeu aan autoriteiten collegea en parlionliereu die aan Z jne Majesteit hunne gelnkwensoben hebben aangeboden ter gelegenheid van de bevalling van Hare Mujeateit de Koningin Donderdag namiddag heeft 8 M de Koning in gehoor ontvangen de laden van de Eerste en Viiu de Tweede Kamer der Staien GenersaI die et de Voorcitteta aan het hoofd de Commieaien uitmaakten aan wie de aanbiediug van tie adressen van gelukwenaching was opgedragen De verkiezing voor aeu lid drr Tweede Kamer iu het distriet Goriuchem noodig door het bedanken van den heer jhr mr H A de Savoruin Ijohnwnn xal plaata hebben op den 23 September eu de herstemming o f op 7 October Het afdeeliugsverslug der Tweede Kamer is vcraobenen over het welaoutwerp buudeude wettelgkr bepalingen lot beteugeling vun bet misbruik vau sterken drauk Vrg wel was ineii hel hierover eens dat althans eeu eerste sliip in dice moet gezet worden op de baan die tut verbetering leidt mita men bg delen stap met behoediaainbëid onder overdrijving eu niet voldueuile keunis der feitelijke toesiaudeii Ie Kerk ga Dat Stoatsbemoriiiig hier noodig is werd tegenover hen die ernstig in 4wijfel trukkeu of de Staat als xoodanig igu uirg loo vrr mag uitstrekken verdedigd door het feit dat lulfrigke aauhoudcude en vecijarige zorg eu inspniiuiiig van versohilleiide sgdeu uiet hadden gestrekt oui het kwaad te beteugelen Krachtiger althaas sneller en meer vertrouwen wekkende middelen waren gubjel tu uooilig te ziju De publieke opinie had zich in de laatste jaren trouwens krachtig iu die richting doen hooreu Maar behoort de Begeeri ig bg de te nemen maatregelen die tot vermiudering vau het drankgeoruik moeten leiden niet ook op de finaatiecle gevolgen vuor den Staat bedacht te zgu Dese overweging en de bezwaren die nog al krachtig werden aangevoerd tegen de middelen wiiurmede de Kegeering de overigens algemeen als noodzakelijk maatregelen Zelfs aan dia leden die aicfa met het wetaoutaerp niet konden veraenigen lachte het denkbeeld toe om da lappera ea drankver ruikera door eeu aanzienlgke verhooging van ban tegenwoordigen aanalag iu het patent of liever door n heffing voor het erlangen van de zoogenaamde licence of tap oete te treffen Politiek en fiiiantieel belang waa daarbg betrokken Over dat beginsel schenen de meeuingeK in de afdeelingea vrg wel aamea te loopen Verschil bestond alleen over de vraag of men bier aan een Bgks belaating dan wel aan een Gemeenteheffing de voorkeur moeat geven Venohil bestond ook over de vraag of de invoering van het lioeooareoht op zichzelf moeat staan dan wel aan deze wet verbonden moeat wanden Da voorstanders van bet principe der wet aaide het laatste De meerderheid der leden die ÜA op het Begee ringaetaodpuat plaatsten wilden het lioencereobt geheel van hel patentKcht afgescheiden honden De leden die in afwachting vau een nader ondenoek omtrent verdere mnatregeien iu de invordering van hel lioeuaereoht het beate en eanig bruikbare middel zagen om reeds aaoaloBda overmatig drankverbroik tegen Ie gaan waren neerendecla voor een heffing van de bclaatiag ten behoeve vau s Bgks lehatkist gestemd Tegen cleo der bepalingen van het ostwerp zelfii werden bieren daar nog al ernstige oanawckingen gtaiaakt De StaatucomraiU bevat het Konisklgk bealuit betreffende deu bouwen de inriohtian van de cfaolen De schoolverirckki n moeten zgn voor 100 leeilingea de ochpolbauki n worden voorzien vaa rag ealiadeleuuiug en hebben niet meer dan twee ait laMBe8i de istaBd taaicfcen bank eii tafelblad moet g ew lj ti gd kannen woMeu Vour zooveel het terwia dit toelaat ia bg elke school eene gedeellelgk overdekte speelplaats De vlakke inbond vau ere aehoollokaal moet zijn O 66 M voor alken leerling ea de inhoad 3 M De lokalen moeien voor 1 januari 1884 in overeensiemmiug gebraakt warden met de eisohen van dit besluit Het bealuit treedt in werking 1 Nov a a Blijkens aanschrijving van den minister van oorlog aan de intrndance iii de legerplaats bg Milligen beslaat het vooruemeu om dr kiimpeereude troepen deu ISdeu dezer na ir hanne garnizoenen te doen terugkeeren Den 7u September is de H iilt Barend van Hammerfest vertrokken paar het vaderland De koramandant vau Broekhityveii iiie diep in de Ussee il doorgedrougeu achite bet onderzoek van ITet aohip in eeu haven noodig Hieruit is gebleken dat alleen de kiel beaobadigd wus en dat ha te uoodig waa te repareeren zoodat hij oiiraiddellgEna eea nieuw anker gekocht te hebben iu zee slak Voor eeiiigen tijd werd nit Amsterdam medegedeeld wie er in de hoofdstad al geen kiezer waren eu tal van untoriteiien en hooggeplaatste personen opgenoemd die deze bevoegdheid misten ïbaaa bevat het JJU weder soortgelgke opgaaf nil den Haag twee volle kolommen beslaande Men viu lt er in vermeld ministers van Staat leden van den Raad van State vau de Tweede Kamer hoofdofficieren bg de zee en landmacht haofdiogenienrs iMkMIikV ambtenaren houfdambteuaren predik nlen TWwen onderwijzers kortom eenige honderden personen die tut de meeai ontwikkelden dermaatsehappg behooren Die allen hekben geen stem waar het geldt de behartiging van de belangen des lands aan vertegenwoordigers op te drogen Kan het nog eene vroe worden geacht of ona kiesstelsel verbetering behoeft K O L O i 1 E OOST INDIE De jongste mail bracht berichten mede tot 4 Aag De Kamer van koophandel te Batavia beeft bij den Gouvernenr Geueraal een nieuw iidres ingediend over den verkoop van gouvememeuts proilucten in Iiidie Ouder berinnering aan hare drie vroegere missives te dier lake vaarop zg greu autiroord heeft ouivaugcn acht g het voldoende thaua te