Goudsche Courant, zondag 12 september 1880

wgzen op hetj et u in de Ecotiomlst vaa April jl oot de heereii mr E Lenling en mr J L de i j Kops er ove is in hel midden ebraoht daar bet voor ieder die rap den inhoud kenuia neemt moet vaalstuau dat ter besteudigiug vao het oohsiKURtiealelsij geen ander akekhoudend argument meer kau wordwi auigevoerd dau het persoonlijk belang Tau eenige Nederlandsvfae coiomiaBiehuiiru makelaars assunuleun eui Oe Kamer begtypt cht r dai met btistaiuide eo daac T djarig tijdsverloop geijkte toestanden uiet in eens kan worden gebroken eu daarom verzoekt 2ij medewerking oip van het Qpperbatuur is Nederlau4 de toestemming Ie erlangen lo lat bat makeu van een begin met den verkoop iiv ludid tau h t Bdiikff tin en So om hel in den loop van 1881 op Java te verJcoopea quantum koffie uit te breiden tot 200 000 jiiools f des uooda tot 150 000 wanneer eeiie trermeerderiog met 100 000 hcuIs een te groote stap vooruit mooht gcaobt rdeu Het militaire kordon tegen de veepest dwars over Java lal volgens ket Jlg UagU wel vooreerst niet tot uilvoering komen De veepeatberiohieiiS ju taiMl k gaiisiig altfaana in het Buitentorgsehe n een deel van de Preanger elders iu Mee ier CorneUs in Ktawaog lu Bsulam en andere gedeelten der Preanger uog slrobt Uit Baiida wordt neer geklaagd over de gevolgen der intrekking van ii 27 van art 2 van bet polietie trafreglemeut l e dagiouners wordt van daar ge aolireveii die met aeer groote kusten van Java eu elders naar BiHida zgii overgebiaoht doen geheel wat sij willen i i j weigeren te werken loopen weg van de oudemeniiiig u a iii den hoogsteu graad brutaal gaan in het bosch liggen slapen iu plaats Van noten te plukken snijden ourg pe noten wat bepaald verboden is en de ondernemer moet dat alles geheugen en gedoogeu gceu wetttlijke verordening beinhermt hem en verschaft hij zioli lelf rechl dau wor t hij vervolgd eu gestraft In cü mail overeioht aegt de Java Bode Men had te Palembang een bezoek gewaolit van Z H den Sultan van l jainlii hij is echter niet iiakAneu naar t heet uit gebrek aan contanten om der rrgeeriiig een gssohenk aan te bieden Oorlogs gfevaar zoo sehrgft onze berichtgever schgnt au dieu kout echter niet meer te beaiaan Wij antiroordeu hierop en wel met de meest stellige kerheid dat de berichtgever niet op de hoogte diec taken is ra herhalen wal iluor ons reeds iu 4pil jl geaohreven werd dat hoewil met het oog op den staat vaa zaken iu Aijeh alles gedaan is om onmiddelgk krachtig optreden iu Djambi te vermijden de toestand daar toch van dieu aard is dat met bet oog op de ruet en de welvaart in de Mngrenzeiide gewes eu het Gouvernement spoedig tot een rechtsireekeche inmenging zich zal gedwongen lien en deze oiivermijdelyk ie geworden Met de wapenen in da band zal dit moeien geschieden ook düirvan durven wy de stellige verzekering geven Zóó zeker ia dit dat de generale siaf wèl zal doen alle voor een ejpediiie op papier in gereedibeid te hebben en gereed op zulk een wijze dat wanneer man den chef van den generalen ataf onverwacht terwijl hij ligt te slapen wakker maakt ma den uitroep expeditie u iar Djanibi hij eenvoudig te antwoorden heeft derde lade rechts 4e vak eu daarna zich oinkeereu kan om rustig zgn nacht te eindigen Geen enkel dagblad beeft onze mededeeliugen in den Java Bode v iii April tegengeeproken en w j durven eu mogen opeulyk verklaren dat zij julat Z jn en dat de Begeenng ze evenmin tegenapreken zal Wg welen dat zij zelve overtuigd ia van de noodzakelijkheid om weldra krachtig tus chenbeiden te komen Oe niikomat zal leeren dat onze beriditen zeer nauwkeurig en onze besohouwingeu iu deze waar eu volledig zijn INGEZONDEN Mijnheer de Kedacleur verzoeken wij U het navolgende in Uw nu opueueu en betuigt u b vooraf onzen donk daarvoor Venlair omtrent de relden ontvangen ter uitdeellng 18 Januari 1880 Opbrengat der Soiree gegeven door eenige jongelieden 12 Januari in de zaal Kuusimlu ƒ 230 48 Uitgave aan Kleedingatukkeu 148 88 10 Dekens 12 50 Geld 12 50 Ze raahed 4k 6 Brood 19 84 Steenkolen 16 15 Melk 10 39 Eieren 9 77 Gort en Boonen 7 38 Keep 8 10 Te zamen 60 4S Tevens is het den oudergeteekenden een aangename plicht uamen de bedeeld n hun inuigeu d uk te betuigen oab het Bestuur der gegeven Soir dat met zooveel welwillende krnohtsiuspanning naar aller genoegen nat moeielgk werk heeft volbracht Mede ook dank a iii allen die door hnnoe ruime deefueining bijgedr igui hebbeu dat het Bestuur de vo oeniHg oioelil genieleu dal de gift ter uitdeeling zóó ruim ko zyu Door hel niel inleveren van eenige bons kon tot ons leedwezen deze opgave niet eerder geplaatst Ontvang Mijnheer da Eedacteor de verzekering onzer hoog ichliug Namens het Bestuur van het Hnlp Vr Comilé bet Itoode Kruis Afii Gouda De Fenuingm sterisse G tv 1 E JoNO De Secretaresse C SaLTZRE GEVONDEN n aan het Bureau van Politie gedepuneerd Een DULMSfOK een lapje gewerkte TULK voor een muts Laatste Berichten Parijs 10 September Guichaid vice pteaident der repnblikeinsohe linkerzijde vraagt in een brief de oumiddelgke bijeeuroeping dezer parlementaire groep len einde uitspraak te doen over het talmen der Begeering met betrekking tot de geestelijke orden KaHtoogereclit te Gouda Terechtzitting van Woenadag 8 September 1880 Kantonrechter Mr J K tan MIEBOF Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTiSN te Holterdam VEBOOEDEELD J D alager te Gouda tot eene baete van ƒ K of gevangenisstraf Tad dagen wegens iu zgn wiukel iu de Zak te Gouda voorhanden hebbeu van ongeveer 40 kilogram ongekeurd kalfsvleesch M L huiavrouw van K van H te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dog wegens noachreeuwen van e Sgent van politie op de Gouwe te Gouda J H S hnisvronv van Th K te Gouda tot eene boete van of gev van 1 dag wegens nitstorten van een test met asch op den openbaren weg tegen een achuu in de Yogeleoiaug te Gouda J N opperAiafi 4 xouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegeua uitatorteu van eeu emmer met slijk en puin aan de waterkant van de Kaam Ie Gouda C van B tuinman te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegeua werpen van tuinTttil op den openbaren weg op de Veai te Gouda 5 T huisvrouw van M T L te Gouda tot eeneboete V4U ƒ 1 of gev van 1 dag wegens uitstorten van een blik met vuil in bet LommertaoheWatertje te Gouda C V M huiavrouw van J de K te Gouda tot eene boele vou ƒ 1 of gpv van 1 dag wegens uitalorlen van een pot met oaoh lo het Nonuenwnter te Goada A E S hnisvrouir vau J G te Gouda tot eeue boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegei s vegen vau atraatvuil in het water aan de Jerazalemstraat te Gouda N van der W jongen te Gouda tot eeue boete van ƒ 1 f gev van I dog wegeua loopen in een grasperk van het PUntsoen aan den Fluweeleusingel te Gouda J L jongen te Gouda tot eene boele van ƒ 1 of ger vau 1 dag wegens loopen in een groaperk vau het Plantsoen aan den Kattenaiugel te Gouda P ü jongen te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegena loopen in een graaperk van het Flantsoeu aan den Katteaaiogel te Goiida P J jongen te Gouda lot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens loopen iu een graaperk v n het Plaulaoen aau den Kattcnamgel te J ni a X N li verwer te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of iiev van 1 dag wegeua loopen m een grasperk van bet Plaulaoen aan den ï luweeleuaingel te Gouda C vuu der V stoffeerder te Gouda tot tene boete van ƒ I of gev van 1 dag wegens slapen iu een grasperk au het Plantsoen aau den Fluweelenaiogel te Gouda ü van der L touwahiger te Gondn tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dog wegens alapeu in een graaperk van het Plantsoen aan deu Fluweelenaingel te Gouda 6 van G timmerman te Gouda tot eene boetevan ƒ 1 of gev van 1 dag wegens slapen ineen booraperk van het Plantaoeu aan den Kattenaiugel te Gouda A ton der V jongen te ouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van eeu dag wegena hangen aau een wagen bespannen met een ezel op den Langen Tiendeweg te Gouda J V eu P B jongens Ie Gouda ieder tot eene boete ven ƒ 1 of gev van 1 dag wegens spelen met geld sohrapgooien op den openbaren weg ia hel Binnenhof achter de Groote Kerk te Gouda 1 1 tieboorteen Sterftestatlstiek der tremeente ClOtOA AUGUSTUS 1880 Geboren 32 Jongens en 39 Meisjes totaal 71 OVEaiEDEÜ in het 1 levensjaar 12 M 16 V totaal 28 2 2 1 3 3 17 1 1 j ir Sl 1 1 2 31 61 3 S 8 boven het CO 3 3 j 22 M 25 V totaal 47 LeTBNLOOS AANGEGEVEN 2 Burgerlijke Stand GEBOREN 1 8 Scpl HeDdrusi Gerirdut Marie mim H J Wurd ea 1 M de Bruin Salomog tVuelu ouder T vaa BarcD ea A i Feonet 9 Cbriitina ouderi A da Kne t ao T Bakker Karel ilheloiaa Petroa ouders W Krom en C A Smila OVSHLEUEN I 8 Sept R Blok 74 j 9 N van der XIe 1 j 4 1 H H A J V r ijl 2 j 6 m 10 P da Brugo bniivr vao C de Jong SS j P vaa der taan 2 ONDERTROUWD 10Sept A vaa Volleoliovea teBauel 28 j I M i de Joog 34 j APVERTEWTIËN Heden orerleed on geliefd oodate Zoontje in den ouderdom van twee en een half jaar B A VEBZIJL J M F VËBZULQo ida 9 September 1880 BBuraeE Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlijden van Vrouwe JOHANNA CATHABINA MAÏHlJSSEN Wednwe van den WeLEdelGeboren Heer MiCHiBL ViEüu VAK VintgN BN Dalku betuigen hat Zonen eu Behnwdxooa hunnen oprechten dank Uit aller naam C E VIBULU Huize Lkbowbnbëbo bg Voorhtrg 11 Septe mber 1880 Ondergeteekende roept bü zijn vertrek naar Indié aan Vrienden en Bekenden een hartelijk vawmeel toe J A VAN DER LEB I o I Ambtenaar A b van het Stoomschip Prins Hinorix 10 Sept 1880 Het BÜRGÉBLUK ARM BESTUUB te Gouin zal in hel begin van de maand OCTOBER 1880 aanbesteden de levering eiMÜtdeeling van p m 100 000 stuks goede BJ BTUBF voor den ivtnstaandeu Win De uitdeeling daarvïrfzal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van af MAANDAG 13 tot en met ZATURDAG 25 SEPTEMBER e k dageiyks in de n mer ter lezing Het Bnrgerljjk Armbestnur r e Secretaris De Voorzitter W POST DROST A BOMEIJN mTë laIëM Eene binnenlandsche Stoommeelfabriek vraagt een Agent voor Gouda en Omstreken Volkomene bekendheid met den Bloembandel en met de Afnemers alsmede goede referentiën zgn vereisehtcn Offertes onder B n 1880 aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH van DITMAB te Rotterdam Maatschappij van Landbouw viEK Loariisra van Landbouw Werktuigen Paarden en Vee te Leiden LOTEN a 1 00 vejrkrijgbaur bij F KOUWENBERG Bleekersingel No 208 WORDT GEVRAAGD met 1 Nov a s in een klein gezin een als Meid Alleen Loon 90 Adres Gouwe No 219c Mevrouw SMELT Fluweelen Singel VRAAGT met November eene KEUKENMEID Mevrouw POST vaw dee BURG Fluweelen Singel R 538 VRAAGT tegen 1 November eene EEmESilffiilB die genegen ia ook huiswerk te verrichten Adres in persoon of met francQ brieven Mevr HUDIG VAN Vollen hoven ïl ndragtsweg 34 te HoUerdum zoekt met 1 November een die genegen ia Huiswerk te verrichten Brievenfranco Tegen 1 October of later wordt bg fatsoenIgke Bnrgerlieden gelegenheid aangeboden aan TWEE HEEREN voor EOST m INWONIKG met vrije Kamer Adres met franco brieven onder letter C aau het Advertentie Bnrean van A KOK OOHP Boek en Kantoorhandel te Gouda TE KOOP voor f 400 Een splinternieuw KABINET Pgp ORGEL keurig nette Kast dnbbele Scbepbalg en aangenaam krachtig geluid Te bevragen met franco brieven onder No 492 bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Te HUUR voor een Klein Gezin een NET BOVENHUIS a 1 50 per week Inforniatiën aan het Bureau dezer Courant COKES De DIRECTIE der GASFABRIEK maakt bekend dat het Kantoor tot het afleveren van COKES dagelgks geopend is van des voorniiddags negen tot één ure dat vóór of na dien tjjd geen Voltes verkrijgboar zgn terwgl bestellingen om aan huis te bezorgen daags te voren moeten worden opgegeven JllUEBERT BARK COBDA maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 ünr tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOÏINGEN naar de laatste vinding ZüIVEEE EIT OnVEHVALSCHTE van de firma P E KOVEL Go Groothandelaren te Bordeaux Hoofdkantoor en Pakhuis 19 Wolfshoek Rotterdam Praaen per flesch BORDEAUX 0 45 MEDOC 0 55 St EMILION 0 65 Sr JüLIEN 0 75 MARGAÜX ƒ 0 95 FUNE COGNAC 1 25 MADERA 0 75 en 0 86 SHERRY 1 PORTWUN 0 90en 1 25 CHAMPAGNE f 1 50 Verkrggbaar aan bet Depdt alhier bg J BAREND8E Markt 128 Menig DepiH te Gouda tiermania te Stettin Deze Maatvohappg ondtr amlrvU van den Staat sinit op er voprdeelige voorwaarden alle soorten van Levensverzekeringeti JAjfrenten enz en is zeer geschikt om op een zeker tgdstip de gelden voor uittel of etudie voor de kinderen beccbikbaar te hebben JJe Germania mdt h erpt zich bijewntueele geschillen aan de utttpraak van den Nederlatidfdii n Hechter Inlbhtiiigen eA proapeettusen gntis bg den Hcvfdageaf A K VAK DCR GARÜEN rnrfii Mit H 162 Gouda J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRUMEHEILE ZIIVËRAAR van HUIZEN SLAABKAMEBS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227 SI 13 arijT brstauii zijn i rnieerd Aai M Htvrwf u tuurtdareude nieiiwa eSg g bewUzea vau lieilzanie wcrkiiir de S beate aanbevellaf ra r eeii produkt f § s GRAVENDEEL 23 Aug 1880 Sj Mijn Heer liSg Vetzoeke U rieudelijk mij zoo speen g jJi dig mogelgk weder een kist BOKST JiS HONING als den elfden dezer maand S ontvangen te willen zenden de rediii iss waarom ik zoo spoedig wederom schrgf m § 51 is dat hier zoo vele kinderen aan gïg 1 HOEST en MAZELEN Igdeii en de gSg x borsthoning doet nu zoo goede diensten yg Wi dat ik veel verkoop enz f G VERVELDE De BIJNLANDSCHE e DRUIVENB0R6TH0 SSB NING van W H Zickkn IJg itMMEnte JfaiW duizend JJ vondig sedert jaren erkend yg als een gerenomeerd en a f aangenaam Iinisraiddel bg hoest heesch beid verslijming borst en keelpgn JïgJl knchen stikhoest bij kinderen is al ji ffi leen echt verkrggbaar in flacons a J j fl 2 fl 1 en 65 cent voorzien r S M van eene capsule met nevenstaand fa g Cll briekstempel te W P Te Gouda b j F H A Wolff S 8 Boskoop bg J van Bergen Ijg ïii Haastrecht bg J D den Hartog V 5 Oudewater bij F Jouker Idonburg it Xwee otigemeubUeerdé Kmtiers eene als Slaap en een als Zitktner is v fischte Opgaven van voorwaarden worden ingewacht pnder No 490 aan bet Advertentie burean van A KOK k qoljp Boekhandelaren alhier W HYPOTHEEK Diaponibel diverse KAPITALEN a 4V 7 en 47 op LAND en HUIZEN Tel Vragen met franco brieven hg den Heer J tan DEE WAL te Gouda Raam 469 f m Openbare Verkoopiiig op MAANDAG 13 SEPTEMBER 18§0 voorm Elf ure in het Hotel db Paauw te Gouda ten overstaan van Notari Mr KIST van ZEVEN WOOJSaVIZES m ESVEN te Gouda als aan é jnr jBl 7 Vronwesteeg H 231 S IdeamakerSt 55 Lemdulsteeg M 182 en 183 Keizerstraat K 12 6 eu Ja n Phihpskade P 310 Openbare Verkoopingfen op DINGSDAG 28 SEPTEMBER 1880 des voormidd s ten elf ure in het n te noemen Koffijhnis aan de Reenwgksche Brug te Reea wijk van Een KUFFUHOIg mat eiTWAMNING STALHOÜDEBLI en ERVEN en eenige perceelen Wei en Hooiland liggende in de gemeenten Reeuw k WaêcHnxne Gouda n Hmamnurdatn te aanie gfoot 6 Hectaren 30 Aren 20 Centiaren En op WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1880 des voormiddags ten elf nre in het Koffijhnis Hab Ionie c aan de Markt te Gouda van Een goed onderbonden met Bovenhuis en Erf aan de Oosthaven te Gouda Wijk B No 112 en 112 7 Z nde in het Huis verscheidene Kamers een groote en kleine Kelder Keuken Pomp en t geen vertier tot een goed ingericht Hnis behoort Een WINKELHUIS PAKHUIS jn ERF in den Korten GrocneBdaal te GoudtL Wgk I No 1 en 2 I Een HUIS en ERF in een Poort in d Vo golenzang te Gouda Wgk M No 61 Twee HUIZEN en ERVEN in de Jan Cottiiigsteeg te Gouda Wgk M No 105 n 107 En vier perceelen BOUWGROND in de Vierde Kado aan de Karnemelksloot te Gouda te amen groot 9 Aren 23 Centiaren I Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W h FORTUIJN DRüOGLEüVER te Gouda iNnANG TNBETAALKANTOÖR L Ihoo fleever Forluiju RoUerdam Jtente Déposita ii l Opvraagbaar na dri dagen i één maand 3 j x tWB9 3Vs7o f dri 3 Wlo zes 4 d i twaalf V éw Van deposito s voor één 3fnnnA en laffj ger wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschonkomst van den heer Mb 1 FOR I TUIJN DBÜOULEEVER Advocaat te Gou a