Goudsche Courant, zondag 12 september 1880

1 de Vletter Lange Groenendaal I 14 Woensdag 15 Septeinbelr N 260Ö 1880 GOUDSCHE COURANT ienws en AdvertentieUad iVoor Gouila en Omstreken IN Garen Banden Mode arükelen ONTVANGEN nieuwe kleuren WOL echt van kleur drie Knotten zijn voldoende voor het grootste paar Kousen Glacé Handschoenen van af f 0 80 = i = 8350 50 72 73 HOOGSTRAAT A 124 De ondergeteekende geeft door deze zgue geëerde tadgenooten te kennen dat hg a s WOEnSTSID A a 15 TDEZBR zgne AFFAIHK in MANUFACTUREN en MODE ABTIKELEN hoopt te OPENEN mim voorden in alle tot het vak behooren e Artikelen en zich voorts beleefd in ieders gunst hg trachten door goede behandeling en lage prgzen waardig te maken I BREtJKEL 74 49 50 250 en r icommandatie aanbeveelt zullende zich iet vertrouwen zgner Begunstigers 76 7 7 oisrT v n Nra Ei Nr BENE GBOOTE COLLECTIE TEEKEHBEHOEFTEIT tegen Concnrreerende prijzen I Wed A QtA T KLBIWMG 90 2000 1600 2000 2100 47 48 49 50 M 52 53 54 55 56 57 58 60 1 Hem van pua KW ridltt £ OÜ t wonleo voMaan Se volgende traMepunlea HOÜTVEILIi G TE ROTTERDAM van Ca 120 000 stuks Vuren en Grenen Petere bui er Croonstadtsche Zweedsche Memelsche en Wgburger DELEN ES PLATEN Apierikuansche Grenen DMLEN SPAItntiy SPABHOVTBN EUien JRIBBEy gesichaaftle en geploegde DELEN KOLDEliS liieuwe aanvoer Eene lading Ie soort geschaafde en geploegde I DELÉTf Eeue lad ng Memel Vuren DELEN Ecne lading Petersburger Vuren DELEN Ameriltaajisohe DELEN BAODINGHea e iie aauïienlgke partij nieuwe SVAB Vuren J ELEN Riga Vuren BALKEN lenz Op WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1880 des middags en 12 ure in het VEiiKOOPiOKAAr Oostsiiigel ten overttaan van den Deurwaarder J C LA CH bg wien op aanvrage Notitiëii te bekomen zgu 68 64 65 60 07 1 63 69 71 Zondag 12 September 1880 SOCIËTEIT Oi S GE OEGEi GOUDA firoot Concert door bet Internationaal Epnstenaais Gezehchap Directeur F BUBIÈRI oiet het grootste Succes in het Feestgebouw te Rotterdam vrerkzt m Oeheel nieuw Personeel Optreden der ELBIN TEOUPPE Keixerl Rossiache Hof Kunstenaars Optreden van het beroemde TTBOLEBGfEZELSCHAF onder Directie van Mr FRAiSZ JUNDEll Dit Gezelschap ia tweemanl opgetreden voor ï K fl den Prins van Wales Verder JW WELTBBS OpereHe Zavgerei Frl HASELOVF Chantonnette BALLET enz enz Aanvang r Uret ENTREE 0 75 Voor H Leden 0 49 JACOB BUSSIITK DSVENTXHt oit de vau oudsher gekroonde Allemansgading Bofleverancier iraa Z M den Koning heeft zga beroemde Suóade en Hiruidkoek verlengbaar gesteld bg Com QU ARTEL Liz Lange Tiendeweg D 27 Gouda A UVBESTËSÏNa De 3CHUTTBRSRAAD der dd Schutterg te Gouda zul ondor nadere goedkeuring vuu Buivemeester eu Wethouders dier Gemeente op WOpNSüAG den 22 SEPTEMBER 1880 des namiddags ten half één ure in het openbaar bfl Inschrgviug AANBESTEDEN de LEVERING van 30 Schuttersjassen en 35 Sobuttersbi oeken 30 Chaoota 60 paar Scbouderbedekkingea en 60 Halsuassen De Voorwaarden yan aanbesteding zullenTan Maandag 13 September tot Zaturdag 18 September llSO van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen hg den Concierge iu hetgebouw k n Lkoi op de Markt te Gouda alwaar de inscbrgringsbiljetten op den dag deraanbesteding vóór des middags 12 uur moeten worden ingeleverd TE KOOP Een flink DUIVENHOK geheel in orde voor zes paar ingericht Brieven onder het motto Duivenhok aan het Bureau dezer Courant iima iiMsii Hat echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZüIVERINGSZOÜT een zeker middel t en Maagiwalen Zuur Braking Hart leater enz is thans echt verk4 gbaar iu pdnes 15 Cent pakjes a 27 Cent en neele pakjes a 50 C nt te Gouda bg J H BOERS Apoth Btnthuiien bij Wed C den Bouwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegraven bg P Versloot Alphen a d Hyn 1k i L Varossieau Zoon Lange Grocnendaal I 14 eOOGSTRMT A 124 Versch toorlianden APPELBOLLEN BOTSJS MOJBIKJSW I Ueer hanket TURKSCÖ GEBAK Oestartiieg I KLaiN GïBAK BNZ BNZ bij W N Raaijmaakers Banketbakker Haven B 17 OPENBARE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 16 SEPTEMBER I08O des namiddags ten 1 ün in bet Raadfanis aldaar bg inscbrgring AAN TB BESTEDEN Het maken van 26 strekkende Meter SCBOËIJINO bij bet fieeuwljksche Verlaat Waarvan het Bestek en de Voorwaarden dagelgks de Zondagen nitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 Ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads limmerwert ter inzage liggen V De K K HoltandarU Dr POPP s Aimthcrln TA eii MOAinWAreH t voorkomt haar steeds verdrgft Xtandsteen maakt schitterendwito te tanden versterkt ziek tand vleesch losse tanden voorV 1 komt bederfin het bloed en w tandvleesch en neemt X V terstond kwalgk riePO PP S 4 V adianweg Tnndpoe Ur S In flesschen a en T Mrf eepV t 00Cent 1 20 beproefde reinigings V middelen voor tanden XAj Poeder 80 cent ZeepinV Oi doozenv 1 20 ro aX JV y tinche Tnndmeep maaktV schitterend witte tanden 40 ct Tanditlombeersel om zelf holle kiezen te vullen p d 2 60X v Med frt irfeM ce terverfraaiingV van lie lint en teg rn nUeanreiDh d huid SS 0 Utpote vAii ultein iLfitc Aat thenD Pr p rati n zgn gevc ligd eo te virknjirni te Ouuilii bij L Solienk winkelier op e I HmiUBtr iui A 138 te ttottcrdain bg 1 E vim Snuteri Koltt iipuili i u A Sohippereiju Co bliiuwe poroeeiuwiiikel ts H ijfe bu J L 1 Siiabilié npulh ie Delfi bij A J Villi Byueii J E Kunweuboven Ie Sobieibiui by C M ilv Oz j te Ijuidtu b j E Noordü i te UtKcht bij 1 Altifua eu Kriiau te Amairrdaui by F V Wimlhtim Co en H H Uloth Ct anollietk te Ouili water bij T J van Vnuniiiieen j te Schoonbovrn ïA y Oul DA DaUK VAN A BalNKMAM Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen BEGI OdtÏNG DEK INKOMSTEN gw UITGAVEN van om OEHBENTE OODDA i voor den dienst van 1881 Bevolking 17478 iielen I T G A V E N Hfdst I Hmah bestuur Afd I Bezoldiging schrgfloonen presentiegeiden en reis eu erblgf kosten te genieten door depersonen iu het dagelgksch be tunr der Gemeente werkzaam Jaarwedde van den Burgem de Wethouders 1904 4106 800 600 1890 7090 870 Memorie 100 150 150 150 i den Secretaris Ontvanger de bonwkundioeti en van de opzichters der g iboniraa der w en en dergelgke Idem van de ambtenaren enbedienden der Gem Secretarie Idem van den concierge eovan de boden Hm rm dea Mokk drt iktokluider Idem van de keoiders wegers meters rooimeesters en dergel Idem vao de slniswacbters bruggenophalers en dergelgke Idem van da marktmee n Schrgfloonen Reisen verblgf kosten Kosten voor hat Archief Toelage aan de Wgkmeestera Totaal der Ie AHeeKng 25854 Afd II Andere koaien van dagelgksoh Bestuur niet beboo rende toi de voorgaande aid Kosten van licht en bimnd tofien 400 Sehrgf en bnreaub oeften 250 Druken bindwerk 1000 70 Briefport vrachtloonen en andere kleine uitgaven 50 Kosten van het onderhoudenen schoonhouden van het gebouw of vertrek bestemd voorde vergaderingen van den Raad n van Burgemeester en Wethouders mitsgaders voor deSecretarie der Gemeente 900 Onderhoud en aankoop vanmeubelen voor die gehouwenof vertrekken 250 Kosten van restauratie van dengevel van het Raadhuis 5000 Kosten voor verteringen tenbehoeve van het huishoudelgkbestuur bureau vau stemopneming en Commissiën 50 Kosten van bet aanleggen enbijhouden der registers van den burgerlgkeu stand 450 Idem van het aanleggen enbghonden van de dubbelen derleggers en plans van het kadaster f Memorie ¥ Knsporteere 8350 Transport fbjtvolkiugsre d Ideni van gisters 75 225 Idem van de kiezKalÜstea envan het nitoefeuan der kiesverrichtingen iIdem van bet aamakken enomroejien T Provinciaal registers hU plaatsed dagbladen 78 Toelage ter gemoetUpming in de kosten der uitgave Van het ver slag der handelinnn van den Gemeenteraad Idem van het abofenement op het Staatsblad blad en dagbladen Idem van zegels vi rekeningen enz Kosten wegens yau adverteiitiën i 400 Totaal Ier 2e Afd t 9449 U 25354 le Hoofdst T4803 Totaal van het Bfdstn Kosten floor werkeAi en inrichtingen to openbaren dienst bestemd 79 80 81 82 83 84 Onderhond v stratek en pleinen 9000 Idem van wegen e vpetpaden 1180 IJem van wandel laaisen en plantsoenen 1500 Idem van brog ea en overzet vere 2570 Idem van havens vaarten kaaimuren sluiken en anders water werken 6750 Idem van klokken horologiSn npeelwerken en dergelgke 100 Mem Van schuiten en vlotten aatsgaders huur van dezelven 300 Idem van aanleg en Qudierhoudder algemeens Begraafplaats o aanieg 6 onderhond 110 e 88 kosten van begraving 566 676 Jaarwedde van den bewaarder van het geboaw bestemd voor de zittingen van het kantonpterecht en van andere openbai inrichtingen kosten van het schoonhouden van hetzelve ondeil oud en aankbop van meobiiair mitsgaders kosten van licht en brandstoffen 900 Kosten der vernieuwing vaübruggen 3200 Idem voor het rioleeren v Zglen 4000 Idem voor ile verbouwing derHoogere Burgerschool 24000 Idem voor den bouw eener Bewaarschool verbonden aan de Tweede Openbare Armenschool 9750 93 Idem voor de stichting van eennieuw gebouw voor de EersteBurgei hool voor meisjes metonderwgzerswoning aankoopvan terrein enz oï de uitbreiding der bestaande school 40000 Totaal van het 2rHoöfdstr 105126 UITTKEKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOEUCHTISO Indien het te e iieel met is uitgedrukt ijn do po teB voor lielïelfde bedrag als voo 1880 voorgedragen UITGAVEN 61 Uit deieu post worilen voldaan de jaarwedden van den Buuwmeeater ad 1800 en deu Opzicbler over bet Proveniersbuis sJ ƒ lU t il Dete som trekt om ie voldoen de traotemeuten vau den Uoofd Commies 1400 len Commies f U00 Sen y 800 3eq 400 V Adjonot Commiei 400 4l00 53 De poit trekt ter voldoening vaa a De jaarwedde v p deu ooufiierge vaahet BaadhaU I f 200 b Die van dea Bode k 600 f 800 54 De bezoldiging van den JKlokkenist bedraagt ƒ 300 en die vaii den heratel r en winder deruurwerken e ue gelijke aom 65 Uit deien poit verAindefd me ƒ 0 io verband met de raming der Waoglooaen oader No der antva4 sleii woedes didaaa ds iaat teddeu van 00 a deu In Kearmeester van het ▼ leeach t den 2n Kearmeester van ket vleeach 400 c dea Keurmeester V de viieh 120 d de betoldigtug van deo Woagmeeatrr zijnde 30 pCt vaa het Waagloou geraamd op 1900 570 e die van 3 rooimeesters a ƒ 60 ieder 150 r d kotten op b t Keorea van rijluigeu SO lêSO 55 Uit deWB poat veraiilderd met 1 Jf a dai vau deu Controleur der acheepvaartrecbten teveua belast met het Havenraeestersebap en het houden van toeilehl oVer Sluuwacbters Sluiakiiechten Brugwachters Marklmeeaten eu de beambten bg de Plaatselijke Bijmtiugeu ƒ 1900 4 dat V deu gaarder der acheepvaartreehten bg de Uullegutsluis 1 650 e Idem ten behoeve van zgn assiateut 100 d dat van den Slaiawoohlerbg de IJtaelharensluis bebalvegLuot vau vige ouiug y 550 t dat van 3 Sloiskneahten ieder ad ƒ 391 U78 ƒ dut van 3 wachters bg de Jan Katten of Bleekera de Kleiwegs en de toogenaamde Sleepersbrug ieder ad 365 Ll096 g dat van den waoliler bg de brug op de Haven tegenover de Minderbroedertterg SIS i dat van deu wachter bg de brng op de Maren tegcuover de Noadgodsteeg 312 t dut van 3 waohlera bg debruggen op de Gouwe ieder ad ƒ 260 780 il dat van 3 wachters bij tie bruggen op de Gouwe bij deNieuwe Haveta eb op de Biaam ituer ad ƒ 60 160 dat van deo waohtster bg de brug op de Nieuwe llaven 30 m dat van de waohtster bg de brug op het Nonnenwater J5 dat van dea Sluiswaobter aan bet Moordrecktsohe Verlaat behalve genat van vrjje woning 208 o dat van den gaarder aaoen ophaler van de zoogenaamde Hanstreohtschê brug behalve geuol van vrije wouing 365 p dut van den hipper van bet ourhanlpon je bg de Tarfsiogelgraoht 865 dagen ad 1 365 Xtaasporteere 706B