Goudsche Courant, woensdag 15 september 1880

Tr li port J063 q tlfortHpetfen foor dt brug uchters 25 70M 57 Do aiiKM B it ihzcu post te doen ImsUud iu 15 pCt v iu de pbrengatder matktgeldcn viui net ra tuiuoudeliiij hh 4a nrkcua geraamd op ƒ 40 iO 600 i 20 pLt UI de jlopbrengsi l r niHrktgeldrj lUü qf rurJient gernamd op 80 I liü U Va le Uetol i Eii y t Iru Jtlarktmegaier over Uo lutnlappeleu u grooMKUiurkt 150 l T fi70 ti Sfvennls ro gcr oor Meihorie ultgeirukkei 69 De post strekt lut KStiijdiii vuu r i8 eu erblijfkoallii drr tvdeu uu iU l Crejnceulefltslunr n rnu den SeeF x l ittannHcr dere üich ai bHa I 60 0it deceu po t worileiU völi itaut a de taeluge avu deii Arehivl Ij ris ad I lü i l 0 t4t i toor bii dwerk aatt ii imlliiiï her ltUi é enlJ 80 1 W 2 Uit het oor diseu puft ullKttfukkeii UwlruL d kmleu viiii tli lu gera ilnid up i vau iuUf üff Ajl op iiu e hsetmg ia in W o mbdiir aui lti ordeivl betauid L H i lïrtj en die 6i eii ei Do feverSij is in li l l ojli Bleed Het qor ieder dezer pollen vourgtd l bedrag is noodig om iitt de b ui n u Ie vopr jrii 66 De koBlea vanj oDdemoud tan luit geb Iworden geraamd op ƒ 6 60 eu 4 Van li achikoudeB op ƒ 360 I k 67 Het ♦ ootgedragen be raj Woh t ï i doeil beaoht om d op dezeu puat te doeue uil viuii f ealrijden 68 Zie No ü der Out aiig9len Hel voori I men is om drze eoin in 1S8 te entrtrkiu I 71 Evenals biJ de vbrige begroot uj taar meinbrte uitgetrakkeu 72 Vèrmiudrrd nct ƒ 800 daar de ireruieu riag der bevolkings regiatera iu bet luopeude jaur vsltooid wordt 34 De b zuldi iug vas ien aanplakker bedraagt ƒ 180 en de umroepgelden worden gerajiiud op 46 75 Uit het voorgedragen cijfer sel ijkstaande aan lat der vorige begrootiug wurd l betaald a het abauuenieut up liet i êbuUi tl f i iat op de Staatt Cmrant met het Byblad 34 c dat van een exemplaar van bet Provinciaal Blui 1 50 d dat vau het Weekblad A t eineeHltttemi 9 50 9 r 79 Verminderd met ƒ 37 BO Iu dtp loopTai het jaar 1891 behuureu te WOrdeu veiïiienilrdof verlf d de Oosthaven vau uï de Donkere lui tot aande Noodgodstwg een gedeelte ran deu Fluweülen Singel n n O ujineuiveg vai ijf den Tiendeweg tot aan de W l iiiricbti of een gedeelte vau de VIaI liwerr un af de Haren tot aan de brug bij het Oude maiiueiihuis de Lange Noodgodsteeg het Buurtje ran af het plaatsuen tot roorbij de ëolouskade Bovendien uUen rermoedetgk ook andere raten waaronder een gedeelte ii de Lage Gouwe een gedeelte ran den Turfsingel een gedeelte vin deu Kattensingel eerst by het einde van dïn aanstUanden winter blykeu Ie moeien worden verlegd Toor een en ander iijn noodig ƒ 2$00 SOO 900 450 960 26000 Luiksohe struulkeien 1 16 i ƒ 100 p m 25000 Viohtaohe klinkers Waalvorm il ƒ 20 p m 60000 VeohUohe klinkers Vtohischo Tonn ü ƒ 18 p m 60000 blauwe Uselstraatklii eri u ƒ 750 p m Zand De arbeidsloonen worden gejaamd op 2400 Voorla ia benoodigd 300 UO Tooè sUketwtls palefi en gootplanken TOor vervoer van materialen SOO Te Btmen ƒ 9000 De werken worden io bet openbaar aaubeMeed 80 Ia tot hetielfde bedrag roorgedrageu als bijde TOtige begrooinig wegeu bg voorschot uit Ie betaten rbeidslooneD voor opbrckiagen vau ttraten ten dieuate der Qasfabriek voor t igergaten eni tie No 38 Ma Wekest noodig ti hebben Voor zand ƒ 900 puin klei transport euz 180 t g aankoop en planten v ibuuiiijjeivas 100 1180 81 Ht t sijbaaulioudru i der planispeneu isiu het op nbai r iianbr tei d Hft aahgi vriia cl oijfer trekt voor het sohouiih jutlen der pliHilsuetttit gras ierken jiadea enz fa ii vens I et snoeien van booinen en heesters ƒ 1100 Voor nankoup van bo omeii u heoster gewiis 150 Voor aankoop vuii zand klei euz laet kusten van vervoer 150 banken rastrrwirk euz 1U U ƒ 150b Iers aïvui rlar dei4 uog Deze post wo4it met 77 terhoojjd aangezien het rij ltk van lie Kleiwegsbrug mde worden viniieuwd walrvanji de kosten met inbteripder kusten der iiuodigf herstellingen aan bet overdek inet veruieuwiug v au schroeflxiiilen enz worden geriuiind i liet m rde e bedrn van dit sflikel Op dl ten I post wordl ƒ 300 meen aangevraiigd daji bij de iie raoling vaji l l vorig jaartut het stijltl a van urii oir metkoktra enlsjjlierineii oa pUataeu met rurileu iiaiig roffe tjoo 1300 40 100 10 3700 84 Uitj ilezea poailivbfd voo a iu het onderboUi vutJi I de Uselhaveuslnrs 9 bet Miwrdreohl spie Vjrlaat de Slaiten tcJlttÉ Ie il Jaiisketk in da Peprrslmat en liohterijde VisobmarlM m t de daachiij brhooreiid touwen blorkeu enz J f de Gordiiigwérkeii hoeiingenl lankiereti de Meerpalen en Boompinuken de Kniaii b hef Oude Veerstal de Kiwiniur n U eu de stad ƒ 2000 de Ka iniureii Mt érpiilen Solioeiingeih enz io iu lange deidIJsel alsmede voor et bevaurb iur houi u vau de Singel grachten bt in de koeten roof het nfdnmmen vati de doorgangen aan den IJsel en verdere waterkeeriiigeu binneu de gemeente met de d af oor uuijdige qia friulen en gereedsohappeu IQO 6750 86 Deze pust kan met 35 verminderd worden Vour het oudeihvud rau het Speelwerk de Uurwerkeu niet Klokken Touwen Schijven Gewichten enz wordt vercischt 00 voor veriiIcBwiiig van Stungeu eu koperen Bussen van bet Carillon ƒ 40 86 Vuui onderhoud en vernieuwing van de Reep der Pout over de Turfsiagelgniehl f 60 voor onderhoud en huur ran Schnileu Vlotten en andere hulprnidflelen 250 ƒ 300 87 Dit artikel kau tot het vorige bedrag warden teruggebraoht duur geeae buitengewone werken opde Begraafplaats behuoren Ie geschieden Het gewoon onderhoud vau het Gebouw Staketsels Nuirtmerpalen Unslerwe rk Gercedschnppuh euz wordt begroot op ƒ 110 De jaarwedde v den Diteoteiir licdningl 150 De bezoldiging van i Gralmnkers a ƒ 4 s weeks voor elk b 416 ƒ 076 8S Uit deze som wordl gekweten De bizoldigiag van den Ouacierge vauhet Gebouw inet inbegrip vun de kutten van het schoonhouden 800 Het oiiderliuud van het Meubilair enz 100 Vuur eu Itchl 800 900 89 Uit dcïeu post verminderd met ÜSOO wurilt voorgeetcld te bestrijden de Itosliu der uooclziikelyke vcrnieuiring run de Brug o er de Nicmie Hateu bg de Vrouwesleeg eu dir vorvangiuis var de houien Trappenbrug tip de Turfmarkt bij de Naaijerslriiat door eeue gwreu Trap ienlirug Eerstgenoemde brug zijnde eene liuutrn brug met leui iugwerk en herslellingeu aau de lauilliuufdeu en vleugels wurdl geraamd op ƒ 7Ü0 De kusten der gzeren Xriippenbrug met de noodige herstelliugeu aau de laudhoufden en vleugels en de leuningen op de laudhoofdcB worden begroot op ƒ 2500 ƒ 3200 90 Ter rioleering worden voorgesteld a de Zijl ran af de brug bij de Drapieteteeg tot aan de branderij van deu heer Lieekcr bij de Houteusteeg over eene lengte van 60 Msleil ƒ 1800 11 de Zijl loopeude van de Vijverstraat tot aan de Zak die bij de vroegere rioleering achterwege is gebleven over eeue lengte van 49 Meter 1225 Vour afrasteringen d geriulerrde gronden 416 Het wordt vuurl wenschelgk gjeaclitde sluot achter het pkiil uea genaamd de M inege te doen dei iptii en afr isteren De Jcostei daurvanl alsmede voor het aanbrengen van eeneu I koker eaz worden geraamd up 1 560 I ƒ 4000 lot dusver werden bij de ri fli erii g van velschilfcijde Zyleii gcbezigtl 3580 6 Meter riolen en 11 0 J Meter nardtnl buizen ipi werd daartoe uil gegcvei eene sum vu i ƒ 108491 68 In dit jaar wurdcii Igrlegd 0 Meter riolell en 101 Mctuf aardfii biri jen wfttrvan de koeten zijn geriiuuid op ƒ 6800 fl het volgende jaar de rioieeiiug aia ge ujj mocht worden zijlen tusscheu de van Zuüdru dit werk eu br lfo voorgestelde vullouid zijn kad eiiidigil worden bescliouwd goedgevonden dat ouk de hotj Turfmarkt en de Nieuwe Haven van de Haam tot junn de Vest bjj deu Korenmolen de Eofide Leeuw rbi lau s d Gasfabriek en de Vest tol aas da i jazarnsBteeg worden gei ioleerd waarvoor eene uit gave van 21000 lioodig Kpiide zijn 91 Het gebouw der HuugJe Burgerschool zal eenige wijzigingen beboofen te on i rgaao opdat daarin de door de Regecring toegezegde niddelbare school met 5 J8rigen cursus kunne word n gevestigd De rarboawiug geschiedt volgens eeij iu overleg met den luspeÈlenr van bet Midifclbaar iiderwg8 opgemaaktplunj dat door den Miuietervan Biuuenlnndsohe Zaken moet worden goedgekeurd De koeten daarvan die ten laste van de Gemeente koinbii worden op neveugemtjld bedrag geraamd 9J Doze puat wordt wederom op de begrooting gebiMiobi uuar uaultiiliug van het Raadsbesluit vau den 15 October 1878 dmdat veruiuedelijk eerst ia 1881 tut den bouw der bewaarschool tal worden overgegaan 93 Vermoedelijk zal ook in het volgende jaar een nieuw geboniV moeten worden geslicht voorde Ie i orgersehool vour Meimes zoodat de 2e Bnrgereohool V004 Jongen zoutte kunnen worden veralaatst iiaa r het gdwuw itiiarin thans eerilgemelde letool ie gerekiigtl Het i ilgelrokken ijfcr ie eene gisbale naing vjin de Vrtnoedelyke kosten iBüiTENLANDT liutleiilatMiücIt Overjii lit De Sultan heeft plotaeliog een ander Mioistetie gemaakt aan het hoofd slaat Said fachaj debuileuLiudsche zaken zijn opgedragen aan Assim Facha Het nieuwe bewind heeft io tast ile hangende qoaestles op te Ideaeii Ia welkeo ia wordt niet gezegd Natuurlijk niet door toe te geven wat men verlangt Dit tou olkomen oiiturkscii weten Maar uien zul het niet Uiten oDtbreker aan tohnone beloften en d a teu ilottie elechls juist zoo reet doen lts bigkt voltlrekt onvermijdelijk te weien Vanzelf spreekii dut de hangende vraagstukken aldita niet wurden opgelost Men lui ran die Oottertohe geschiedeiiiBseii nog lang kunnen hooreu Ëa bet moet een stout man z a 4ie weet te vporspelles hoe ie zullen eindigen De beer fottter it niet het eenige lid ran het t iigrtsche kabinet dat ch naar Ierland begeeft om ïioh m t eigen qogen on den tocJtand Idaar te overiuigeu Ook de heer Childers gout met hetzellcle deel derwaarts Buvendien heeft de heer Gladstoue aan eenige afgevaardigden op wier onpailijdigheid en waarheidsliefde hij k ia itaat mukeu opKedrilgeu om een onderzoek Ie doen dat tot grondel i voor de toekomstige houding der regeering in de Itijsehe aaugelegeiiheid tlrekken kan De I heer Giadstoue is gelijk per telegram gemeld werd naar Howarden rerlrokken om er tot Novemb r Ik blijven Hij heeft aan zyne kiezers van Midlothian een brief geschreven oip hun zija dank Ie iKlaigen voor de bewijzen van belangstelling gedurende zijne ziekte onder de verklaring dat hij de leiding van zaken weder aanvaard heeft Vóór zijn vertrek woonde hij een diner bij dat in het hotel van het Russische gezantschap werd gegeven ter eere van den grootvorst Konstnntija die zich ihnas in EageInnd bevindt ea met het Ie Glasgow gebouwde keizerlijke jacht Livadik over eenige dugon de reis naar de Krim zal ondernemen De Iwer Gladstone had bij die gelegenheid oen vertrouwelijk onderhoud met deu grootvorst Het gesprek scheeti leer levendig te zijn en zg scheidden hbögst roldaan over elkander Ia de City von Londen is men uiet volkomen te vred over de faandelstlalistiek van Augu lu wanrschijutijk omdat meu die uog gunstiger verwaclil had Doch zouala die q gave luidl beantwoordt zij eau alle billijke verwachtingen en strekt ten bewjjze vau het toenemend handelsverkeer De waarde van den invoer steeg van 17 336 308 p st in Augustus tan hel ïorij e jaar tut 19 088 150 p et de waarde van deu oilvuer vermeerderde van 28 385 005 p st tot op 31 019 087 p at De grootste vermeerdering by de iuvoerartiketeu riudt men bij graueu tubak wijn eu verscheidene artikelen tan weelde als bewijs van de loenemeude welïa irt dis lands De discussie welke iu de Fr insche dagbladen lot in bet oneindige dreigde voortgezet te worden ovef de tiekende rerklariiig der niei erkende congregatiën bepaalt zich thans meer bijzonder lot de uitvoering ruu het tweede der Maaridecreiea op dieordea betrekking hebbende Doch uuk dit oaderwecp is reeds vau alle kahlco bekeken zuudut de besehouwingeu der pers gien nieuwe gezichtspuijien aanbrengen Verscheidene bladen tyn vun nieeuiug dat de toepassing der decreten vunriiaiuelijk afhangt vau bet t e l iit dut e wetgevende kuroers tallen nemen over de tan te bieden wet op het recht vau vereeniging D areatcf e beweert een Varijsoh correspondent ren de Ind Mgt dat tot de uuvoering reeds Zeer spoedig zou overgegaan worden De heer Guichard vice president van de repnblikeiusche liu enuda beeft een schreven openb iar gemaalM ivaaria bij p de onraiddellijke bijeeur oepiiig der groep aaodriugl teu eiiifte zicb te verklaren tegen Je vertraging welke de regeering in de toepassing der wet op de congregatiëo brengt De voonitter der republUuiutche liukerzijde beeft eohtar in een aau deu heer Guichard gerichteii brief gevreigird die groep bijeen te roepen omdat zij gCensiint hare verautwoordelijkbeid in de plaats aa die der regeering tielles moet De regeering behoort n Ü e uieeniug den wil der natie Ie volgen u i als die zich in de slemmingea der kamers openbaart Wanneer de kamers weer bijeen zijn egt hij zulten wy wel eeu overwogen oordeel over de handelingen van hel kabinet nitspriken in afwachting daarvan moeten wy ona tr toe bepalen onze indivtdneele indrukken aan bet kabinet keubaar te tnakeu Tegen 19 dezer is door den minister president deu heer de Freyciuel ecu kablueUruad te Purijs belegd om een besluit Ie nemeu ten opzichte van de toepoMiag der decreten run den 29 Maart op de nielerkende oongregatién De heer Jnles Orévy zul opiettelijk naar Parüa overkomen om dien raad te presideeren Men mug dut nu spoedig ern eind rerwachleu aan deze quaesiie welke sedert geruimeu tijd zoozeer de hurttloefaieu iu iiewcging brengt Naat men venekert tal in dien raad ook de aaugekoudigde wet op htt rcohl van rtreeuiging ter pruke komen BINNENLAND GOUDA 14 September 1880 Moigeuaroud tal iu aeue rergadering der Afd Goida en omstreken ima Folkumitrwi worden beraadalaugd ver de weaaehelokheid om zich ran deee vereeniging af te scliiidea ea de afdeeling in eeue phulselijke vereeniging te veranderen Het bealnor noodigt de leden driu ud uit die vergadering bij Ie wonen Het is ongel ijfekl van groot belaag dat over de opgl orpen vilaag het vour en tej iu eeue talrijke vergadering worde overv ugeu Wi t om betreft wij zooden ona teer roed met het ileakbeeld van het bestuur kunnen vereeuigeu om door aftflheiding van d uigpnieoae vereeniging eeue belangrpe tont in koe te hondea die dan leu nutte van liet onderwijs Ie deïer slede kan dienen terwijl zij thans aU bijdrage aua het Houfilbettanr dient tot allerlei uitgaven die uiet dan van verre met bet tolksonderwljs in verband staan Het spreekt van zelf dat dit finanticele vraagstuk oudergesahikt moet worden gemaakt aan de juaestie of de 4aak dei nlgemeene vereeniging oi invoering der Wet van 78 niet als afgedaan mag worden beeebtmwd die taak wijziging Ie brengen iu de Wet van 57 trok zoo aller aandacht lot iich dat onwillekeurig de plaatselijke beluugeu veelal op den achtergrond geraakten ïhaas ie het noodig dut die weer naar voren treden ea daarvoor is de beschikking over een mime kas een eersie vereischie en wa ir de pogingen tot vermiuderiug van de bijili ige aan de algemeene ka op de laalale nlgenneue vergadering hebben gifnalcl clu if moet hel de vraag zijn of het roor deu levensduur der afdeeliugen niet wuisohelijk I voorlaan als zelfstandige vereuiiigiugen werkzaam te zijn Voor de akte in de wiskunde deden Zaterdag te Hage 5 oaudidaieu eiameu 2 werden afgewezen en 3 loe 41 luien de heeren V i Buer P Norlitr eu K van Duultig allen uit Guuda Door de dames J Rainsptk en A r d Want alllier is met gunstig gevolg hel ex tmea in vruuwelijke han Uverkeu voor nul af elegii De cursus 1S80 81 aan de Burgeravniidschool is 13 Sept uaiigevaugeu met 94 Ifïecluigen vun welke 5 in de 6e kl 4 in de 4e kl 13 iu de 3e kt 26 in de 2e kl en 47 in de Ie klasse Toen gisteren avond ten 9 37 de trein van Hage alhier arriveerde trok het de aaudacht dat een coupé Ie kl waarin te s ilage eeu heer met eenige bagage had plaats gcnumen iniiir Arasterdam leeg was en open stond Voor il de omstandigheid dat het foudrout van een revolver in de coupe lag wekte hel vermoeden dat meer dan eea ongeluk wut getchied Later werd dit bevestigd duur iu de n ibijkeid van het station Zevenhuizen het tijk van den ongelukkige nug verniiukt door d u trein naar deu Haai die ten 10 9 vertrekt werd gevonden Moo inhryQ oMi Eeue couiuiissie uit bet Bestuur der Ned l iereeniging vau Gi ineenie ambteimren had de eer Vt dag in particuliere uudieutie bg Z E den Minisier vau Biuaeul Ziikeii te wordeu toegelaten ter bespreking vau een pensioen weduwen en weezenfunds voor gemeente Kinbteuaren Zoo ds infia weet wordt getracht eene juarlyksche subsidie tea behoeve vau dit fonds vau hel Rijk te verkrijgeu beuevens kosteloos beheer Hoewel dit onderhoud natuurlijk tot geene resultaten kon leiden heeft de Minister ia beginsel verklaard dut hij de taak later met belangaielling tal onderzueken wanneer de anlwoerden der Provinciale Si ileu lullrn zijn ingekonien ripi welke Coltegiüu even 1 van de gemeenten eeue jaarlijkscbe bijdrfge zal wordeu verzocht Tot Burgemeester van Boskoop is benoemd E D A O £ vau Halteren van Vrijeaes eu Sluipwijk De rekening der gemeente Woerden oven lp9bedraagt iu ontvangst ƒ 36 761 85 en in uitgaaf 32 974 69 Onder de pasten van ontvang komen o a voor de hoofdelijke insl ig it ƒ 8743 07 en de opbrengst der schoolgelden ƒ 626 10 Ouder de uitgaven armweteo inrt 3365 26 eo onderwijs en Ier bevordering van kunst ea weteiischop 67I2 8Ï De begrooliug der gemeente Stolwijk bed r ingl ia ootracgsi eu uitgaaf ƒ 14329 Voor onder ijs werd ƒ 7050 uiigetrokked In de vorige eek werd te Stolwi eeu wedstrijdin het kaatsen gehouden Des morgens te negenuren arriveerden eenige kaatser van Bijpweteringen Alkemude om zioh n et de Stolwijkere te meten De afloop was dat van 19 spellen slechts 4 doorde bezoekers werden gewounen ia 15 bieren 4usde Slolwijken orcrwiunaars Te Krimpen a ri Usel i lol predikant beroepen Ba i H vaa d Palm te Wijdenei Als eene bijzonderheid wordt nit Ki4mpenjs d Usel geinild dat door den beurttchipper Goudciaau terwijl hy te bed lag voor i jM bedstede eeu buusing luel de baud werd gevangeo Zondag ochtend ten ongeveer 4 ure is Ie Ouderkerk a d Usel brand omslaan in eene lurBuods vau eea der steenovens vau deu lieer P Hougendyk Ez iu de molenplaaiB Door de gpnslige riohting rnn den wind en de werking vau twee spnilen iameu den brand spoedig meester gewonden De luods Is evenwel geheel afgebrand terwijl men later hel meuleiide turfvuur door eeue zandbedi kking beeft geduufd De ourznnk vau den brand ia onbekend men vermoedt dal de felle wind het vuur uit deu 01 en welke slechts enkele dagen giiledeu was afgestookl naar de turf beeft duea overslaan De opening vau de Vergadering der Sinten Generaal zal a t Maandag o p de gewone ijze plaats hebben Jhr mr F J K van Eijsiuga is door den Koningherbenoemd als Voorzitter der Eerste kamer Iu den rïiuig is de notoriecle akte van oprichjing der t naauilouze veaiioulsohAp vRynlandsche Stoom Iramwtgm ifttschappij gepasseerd Hel doel dezer Muuuchappij is bel aanleggen eu exploiteercii van een stuaratrani vun Katwyk aan jke uaar KaïiMjk Biuneu langs Iti nsburg eu Oegstgeesl naar Leitleu Hel niuaisohuppelijk kupilanl is ƒ 300 000 de gcmetntcn Leiden en Kalwyk hebben gedurende 26 jaren eea rcule van ƒ 5000 per vj gegnrandeerd De heet Ameehoff directeur der Rijuspoorwegmaatscbappi ia een der oammitsariaaen De Efectenljeurs II Amsterdam 13 September 1884 Ook de afgeloopen week kenmerkte zich uiet door reet lereudigheid Het meest ging nOg 01a io Amerikuuen en Spanjaarden Onze staaltfondten verbeterden i t nietonderiug der 3 die daalden De Amsterdamsche premieloten stegen j Vi de Butterdamsche daarentege daalden Vélu biauentdudsche iudnstrieele underneraiigeD ra bel baast nug stiller lan stil Aandeelen KuMotmaalacb verlureu je Rolt Handelsveiwn D Vj Pundbr Nat hyp Bank en de aand Handalamautsch zoo contant ol op tijd klommen j a In biuneutandsche Spuorwegwuarden was eenige meerdere drukte Sommige stegen zooals aand Holl spoorw 11 3 4 j lod Obl 69 Rijnsp 1 BuitelWezel j de bypulh ld j endere daalden gelijk obl Hull spoorw and Ind spoorw 1 Spanje bleef gezocht De 1 e baileol en binnenl haudhuafdeu zioh l i hooger de 2 o huiteul g en do 2 o binnenl 1 Vaii Ëuropeesche foudsen waren hooger g noteerd 2Vs o België Vj l4 PooUche sebatkialb 4 Pruisen i ü oTufkeu V Egypte geüoif W en 5 o pref is Daarentegen da dilea 3 o Fr renie 2 Oeslenrijk Mei en Juli e Hon aarsaie laeni K ld 5 Goudl en 6 Gbwdk Vl t h tugdl V16 6 o Vs e Russische fondsen behalve leeuing 64 66 verflauwden van s l Vila belzetfde geval verkeerden bijna alle Bas i e r sporen ultzonderii g maakleu alleen de 4V3 a Hvp Gr Mu en 5 K urtk Charkow die V 8 Stegen Evciieen verloren aand en obl Theits spw Vj è Zuid Ilalie en Fr Oost Vs i V Elitab Gisela 1 Warsohao Bromberg u Waisiau Weeoen VuGok de meeste loieii daaldeu Hoog Liosteur 60 én 64 en beide Russ Vs ♦ De Amcrik foudseu rn epoorwegw toonen de meeste verbeteringen Van de N A stoatafuudaeu stegen teeniug 61 64 l Val = Vo leening 76 verloor V VanMexmaneu ktoKi iik fteiluH l fr W 6t 8 Florida verloof Vs Onder de Z Amerikanen verbeterden Biatilie 65 en 75 a Vs OmtreutColambiauen waren betere berichten men verwacht een rHoatigefeMling der achterst ouupous Door vraag van LoodMI handhaafden zi zich ïVi hofger Pern verloor A a V Veueznela iets hoilger In Atnerikaansche s Dbrwegw ging veel oih tok hoogere prijzen Zoo stegen Chre Koch Isl ISVj sicjff Port Royul Toledo Milwaukee St Paul sh Phif Chic N W Ï All Miss 2 Mioi Centr en Qe vel Coluinb Snit B an ltglrflpfi d Diuireiitegrii daaliieu St ZijfCalif drl IV3 le Hyp W W South New York Like Erie MiohjH 14 Prolongatie éVs P S Heden weinig animo Bijna all a lager vooral Oosteur en liusaen die GEVONDEN en Hiiu hot Borcaa r D Politie j edppuucerii een m iul met waschgoed staaadu bezijffeii da wouiug vuti den heer GoedewaAgen ia He Wijdstraal Burg erlijka Stand GEbOIlK N 10 Sep Geertruuln Marin ouJrrs C Ltpontr efT A Mi ijbuoii Johannes oitdtrs k d Hof ei J ÏSwfc 11 Jacub oudej s P Jun atïii en C Ha Leeuweo 12 Ag thH W ll iiu OiidciB Vv v o tiinborti h eu W Je idtA StephAniid uuJiTS P Ktlder eu ff Nepf Petri s oudl rs N F ZugJtelJ eii A M Trü burg M ni Oathar s oadera H C uu der Kiud eu C van 4 T S l ter Jlofaf uFs ouders P Boot tu A M Kostt K U Gijaiwtft 7ttcoba Grertruids oudere J ad der Wal eo i W tt Hrejikvlen 0 EULEDEN 11 ÏJei t C A liotnai 4 w It J i derwo rd bumvr uu P Üfofktiuiseii 44 j A iRi tk ei Voorspoedig Bevallen ran eene Doéhter WllLEMINA DE GIDTS g lieffle jfcïbt iooï van w VAN nMBoaaa Gouda 12 September 1880