Goudsche Courant, woensdag 15 september 1880

1880 Tegen November wordt in HET fifiüTEDELINÜSHUIS alhier GEVRAAGD Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen kex isgevI g7 De BURGEMEESTER rau Goada brenu bij dezetrr kenuis vim de belanghebbeiicli ii dat door den Hrer ProTiocialen Inipecteur der Directe Behiiliitgen eiii Ie Rotterdam op den 13 September 1880 is cxrciitoir verklaard Het Ifl kwartuala Kohier van hel Patentregt dientt 18S0 81 Dat voormeld Kohier t r invordurin ia gratelil io banden van drn Heer Ootranger dnt ieder daarop voorkomende verpligt ia iguen nanilag op den bij de vet bepaalden roet te voldoen en dat beden ingaat de trringii van drie maanden binnen welke de reolamea behoorfn te worden ingediend Gouda den 15 Siplemliir 1880 De Bnrgi meeeter Toomoemd VAK B ERGEN UZBSDOORN K fi N N I S O Ë V I N O De BURGEMEESTER van Goud brengt bij d e ter keunif rag de belanghebbeudru dat door den Hrer Proriiicialen Inapecie ir drr Dirrcte Belaatinfren rnz te RijUrrdam op dcu 6 September 18bU ia eirtjutoir rrrklaard Het Ie kwarlaali Kohier voor de Bel atiug op het Fenoneel dienst 1880 81 Dat voorinilJ Kohier trr inrorderiog ia gratrid in haiideu van den Heer Ontvanger d t ieder daarop vourkuinenrfe verpTicAt It S ea aanibg op iIpii by de wet brpaalden voet Ie roliturii en dat bedeu ingaat de termen van drie mmuden binnen welke de reclames behooreu te worden ingediend Gouda den 15 September ls80 De Kurgriiirraii r voornoemd Yaji be ugen UZENDOORN Morgen avond 15 September Opening BEGROOTING BH INKOMSTEN KN UITGAVEN tak dk Qam ti £Ë UOOOA voorden dienst van lUlJl Bevolking 17478 zielen ooooWoooo ree j UITGAVEN VOLO Hoofdst lU Kostenvooreigendomm welke de Gemeente oaar het borgerl recht bezit met dé deswege verschuldigde lasten 94 Onderhoud van huizen torens puoiiton n dergelyke 3705 Onderhoud van het Jaagpadlanga de Gouwe metdedaarbybehoorende werken 5500 Onderhoud der overige eigendommen waarvan de inkomsten zyn vermeld onder Houfd tok 3 der ontvaugsteu 1450 97 Dag en weekgelden der werklieden en bedienden in dienstder Gemeente mitsgaders ver derekosten der fabrictti e 11093 93 Grondlasten wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 850 99 Dp en Polderlasteu 380 Personeele belasting 15 Kosten der invordering vangabelf eld voor het bevaren van ae rivier de Gouwe 1185 Kosten ter zake van het innenvan renten wegens iuschryvingen op do Grootboeken derNationale Schuld 15 Rechten recognitiën eu dergeljjke Memorie Totaal van het Ille Hoofdst 24193 HiNDFAGTDREN en MODES IIOO STRAAT A 124 Be Ondetgetéèkeude betuigt ook namens Familie k$n hartel ken dank voor de talrgke blflken vin deelneming by het overlyden zyner onvergetclyke Zuster Mej Wed G f van deb SCHELDfi geboren db Jomo K DE JONG Gouda 14 Sept 1880 Bet BURGERLIJK ARM BESTUUR te Gouda zal in het begin van de maand OCTUBER1880 aanbesteden do levering en uitdeeling van p ni 100 000 stuks goede BAGGER l ÜRF voor dfn aao sta Dden Winter De oitdiMttg daarvan zal gedurende 13 weken 2 malkl s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van af MAANDAG 13 tot enraetZATURDAG25SEPTE IBER e k dagelgks in de Arnikamer ter lezing Het Burgeriyk Armbestuur Dt Secretaris JJe Voorzitter W POST DROST A ROMEIJN STOOMVEEWEEU K N Qiismisclie Wasscherij VAN lllftEII EPii 4Xlf KLEEDl GSTllKkËN J BREMER ARNHEM Het VERWEN en ÜITSTOOMEN van Heeren winterjasgen Demisaisons en Pantalons hoe dezelve ook verschoten zgn zg worden al nienw afgeleverd zonder losgetornd te worden Voor krimpen of af verwen behoeft menniet te vreezen Agenteane te GOUDA ICej Wei e VM DER AHENP TUKFMAKKT Boekliouden Handelsrekeiieii ON DERWUS in bovengenoemde vakl Privaat en Cursiatd zdo ter prnctische opleiding als ter voorbereiding voor de Examens M O De aangekondigde Cursus ier Practlsche opMding begint 1 OCTÜBEB a s F J BOER PrimiairDocenl in Boekhouden en Wiskunde Gomee C 180 HEELA EUT SeiM binnenlandsche Stoommeelfabriek vraagt een AgetU voor Gouda en Omstreken Volkentena bekendheid met den Bloemhandel en met de Afnemers alsmede goede referentiën gn vereiaehten O rtes onder B n 1880 aan het Algemeen Advertentie Bureau VMiNIJGH van DITMAR te BoUtrdam VERLOREi op ZONDAG 12 SEPTEMBER een POlïTJSFEVILLE bevattende eenige Kwitantiën enz die voor den vinder van geene waarde zyn Die dezelve terugbezorgd aan het Bureau dezer Courant zal zeer goed worden beloond TERSTOND EEN GEVRAAGD Adres Tivoli HEEIIEN LANDBOUWERS worden by deze attent gemaakt A thaieetiig en proefondervindelifk Poeder tegen Brand of Smet in de Tarwe en Gierst wederom te verkrggen is by G ARKEN BOUT Naayerstraat Groenmarkt Wyk H N 24 te Gouda Prijs per pakje metgebrniksaanwyzing h 0 50 voldoende voor 2 Hectoliter of 2 Mod De ondergeteekende van den Heer P A van LANGE JJzN te Goiiderak op 28 AUGUSTUS jl overgenomen hebbende de iMachiiiaie Steenfabriek JE VALKENSTEIN heeft de eer te berichten dut de STEJENBAKKERS APFAIBE met den daaraan verbonden handel in Steen tot dusver door genoemden Heer uitgeoefend door hem ondergeteekende onder dezelfde firma zal voortgezet worden JACOB J HAVERKAMP van het MAGAZIJN van Gouderak 14 Sept 880 TE KOOP een welingericht op een der beste standen Franco brieven onder letiets A M ter Boekdrukkery van H GOORISSEN te Gouda Openbare Vorhoopinjj op MAANDAG 27 SEPTEMBER 1880 voorm ten Elf ure inhetHottl UKPAAUw te Gou ii ten overstahn van Notaris Mr KIST van een sterk gebouwd goed underhouJen WOOjffHUIS met ERE en XÜIJiTJE aan den Raam Wyk O n 83 te Gouda bevattende het Huis twee Voorkamers ruime Tuin of Achterkamer met Bedsteden en Kasten Keuken met Pomp Schuurtje ruime Zolder enz In eigen gebruik en dadelyk te aanvaarden Gouda Dbük van A Bkinkhan tot het verrichten van eenig NAAIWERK alsmede ter adsistentie in het verplegen der oude Lieden Hierop reflecteerende vervoege men zich aan het Gesticht isiE HYPOTHEEK DispoDibel diverse KAPITALEN k 1 en 4 o op LAND en HUIZEN Te bevragen met frahco brieven bg den Heer J vak DKR WAL te Gouda Raam 469 Openbare Verkoopingp van het perceel uUmuntetiA WEI HOOI BOUW in Polder Noord IAnnehoten te Oudewaier groot 3 Hectaren 06 Aren 23 Centiaren Kadaster Nos 98 104 Te aanvaarden en te betalen Kerstmis 1880 Op WOENSDAG 6 OCTOBER 1880 s morgens 11 nre in het Hotel den Doelen te Oudeirater ten overstaan van den Notarii J G BROUWER NIJHOFP Nieuwe Gracht Rnnuebaan F No 247 te Utrecht PHOTOyEAPHIE ultHluiteitd in Kooldruk SPfiOIALB INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN ï llartin Oüstkveu B 14 Te HUUR voor een Klein Gezin een ITET BOVEITHUIS k 1 50 per week Informatiën aan hét Bureau dezer Courant Ür Cbantomelanus Oogeii water krachtig werkend middel voor alle oogkwalen Ills verzwakking afmiitting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en droipeiide oogen ook oogen waaruit dikwyls vocht outloopt vooral by koud weder enz enz Allen ooglyders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prys per flacon met gebrniksaanwyzing 60 ets Verkrijgbaar by BenseiDaket Co Leiden A Bol Nieuwkoop A Prio Zereuhuirtn T A G VftnDethiGimda J H Keller Zu W WnxeDst L A SoUouU DS Sühluter Oostraolriutr Rotterdmn lï söoe Vrijdag 17 September GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor fiouda en Omstreken Hoofdst IV Kosten van invordering der plaatselgke belas tingen of middelen Kosteu van toezicht en van invordering der plaatsclyke belastingen 590 Vergt eding aan het Rijk van27j ten honderd Van het onzuivere bedrag der opcenten tenbehoeve der Gemeente geheven op de grondlasten en op depersoneele belasting 811 de armenkamer SO de aschschour 86 de bank van leening 200 het bestedriinghnis 300 den beukmolen 30 het gaslhnis 385 bet oude vrouwenhuis 560 het weeshois en daartoe beh gebouwen TOO het gebouw genaamd Arti Legi 2 de kantonnale gevangenis 56 de huisjes achter de kerk 20 de korenbenrs en de viscbmarkt 66 het Proveniershais 170 Totaal van het IVe Hoofdst 1401 de stadstimtnerwe f en de woning vao den gemeente bomrmeester 260 Hooftlst V Kosten der openbare i veiligheid on van de brandweer 108 Jaarwedde van den commissaris van pijlitie 1600 Schrgf en Bureaubehoeften vande politie iO Brlooning van de inspecteurs dienaars en verdMs beambtenvan politie mitsgaders van develd vBchters 4450 Kleeding en wapening der politiedienaars en veldwachters 420 Onkosten voor nacht en stillewachten 2855 Onderhond der Behthnizen mitsgaders licht en imuidstoffenvoor dezelven 145 Onderhoud do htnlums en verdere kosten der verlichting 8820 Onderhond der brandspuiten 660 Beloooiug en preiui n aan debrsndspuitlieden en beambten 1300 Kosten der schnttery 2406 56 Ht Idem der weerbaarheid 50 117 Idem van het huis van bewaring en onderbond van politiegeTsngenen 400 Totaal van het Ve Hoofdst 23156 56 stalling aan den Groeneireg 15 de lol cammiBsaris en bmgwachtenbuiajea 190 de toreua 330 de waag TO de werkinrichting t 180 de huizen op dea Tarftiogel 30 3705 95 Vermimlerd met 2170 daar en oedelyk geeue baiteogewone werken in 1881 raflea worden verrieht Voor het ophoogen en belanden vanhet Jaagpad is noodij 3500 Voor het op de diepte honden ran de Gouw 1500 Voor het onderhond der schoeiingen te Waddinxveen Boskoop en Goowilnis ea van den baialtmnur te Waddinxveen 500 ƒ 5 Hl 98 Ook dew poft ia vermÜHtaHl m Mi kct Hh hs4n J awm mH ff Hieruit Wurdt bestreden het onderhoud VW het Amatetdamacbe eu Ooiidsofae rypad en van den oogen Zwarten eg ƒ M de woningen aan dat pad eu aan de Goudaohe Slois met het veer ISO het Reeuwijksofac Verlaat met de daarbg behoorende werkeu ÏOO de sohieibva SM 7 1450 97 Dsahilt wordl voldaan het arbeidsloon vaa 4 limmerliedeu berekend op 1900 Bootiii S Kosten der plaat eelyke gezondfaeidspolitie 118 Koeten van toezicht en onder zoek der openbare huizen enz 130 119 Kosten van koepokinenting 100 130 Kosten van de openbare ge zondbeidscommissie 300 Jaarwedde van den geneeskundige belast met de doodschonw 100 Kosteu van de bad en zweminrichting 425 Kosten op het keuren van veeen he begraven van a ekeurd vleesch enz 75 Kosten van ontsmettiog raubesmette voorwerpen 100 Kosten van het om niet verstrekken van gezuiverd drinkwater 25 10 Desinfectiemiddelen 300 3 rartselaars 42S 3 opperlii dcn 1 loodgieter en l jongen 380 smid en 1 jongen SA ververs ea 2 noodhnlpen UMO dykwerkers HM Voorts wordt beschikbaar gesteld voor brsoldigiog van den boekbowhit bg de Fabnoage voor Fabricage onkoalen WH voor aankoop en anderhond van gaM l schappen 250 voor het wieden drr Markt 100 voor het rriuhouilea der goten enz 209 voor het in dienst stellen van nou holp werkliedeu in den zomer voor steeuüikkeu soboorsteenvegen eiii 1350 lWft8 99 De polderlaaten hebbeo in 1879 S71 7H bedragen Totaal van het Vle Hoofdst 4020 De inkomsten der iiendomawa waarvoor froodeu pülderlasten versohuhligd lijn worden reraatwoord ondrr No 18 19 22 23 24 S es 27 UITTREKSEL UIT DE UEMORIB VAN TOELICHriNU Indien het tegmdoel niet ia uitgedrukt lijn de posten voor helïelfde bedrag als voor 1880 voorgedragen UITGAVEN 91 De post is met 610 vermiudord iiiettf geiistannde voor het Oude Vrouwenhuis f 400 nirrr dmi gewoonlijk wordt aangevraagd voor eenen jnrt ülis oirrdeklen gang op eu der binuenplaoUeii te tluLii uitikfii L il hel cijfir wordt besohikbaar gosicid voor Verhoogd met ƒ Dainil wordt be taald de personeele belastiag naar de drie eerste grondslagen rersohnidigd voor de woniag van dori conciërge van bet gebouw genaamd Aiti L gi diaiu 18 9 ƒ 12 77 heeft bedragen De uitgaven uil deeen post te bettrgden bestaan in de beioUiiging van den gaarder f 600 die van aun assistent 450 de peroeiiisgewijse belooiiing van dei gaarder aan du Goudsohe Sluis 15 de kosten v iu de registcin CO die tan vuur en licht iu de kantoren 60