Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1880

0 Vohoogd met J 5 in verbduil mei hel niMeicedatUe onder l o 21 der onlvaujiraleii 10 De meiuorie post is behoudeu omdat er wnarschgiilijlf geeae uitgareu ran dieu aard zullen te dueii lijn 101 Uit d teB paal worden roldaao de beïoldiging au ern commies f 365 de Icosteu tan rrgiaters lUl die vM Mfolgiug 2B 4lie op hel iuueu van schoolgeld 100 690 105 Verhoogd roet ƒ 11 Het oaiulfer Bedrag der teil brlioe e der gmeenlen geheten wordende opoenleii op de Directe belastingeu wordt geiaumd qp ƒ S2406 C7 108 Uit detrn poft worden raldaau de betoldigiiig tan den iosp tan politie f 800 die so S agenten der Ie Itl ieder ƒ 475 142f die tan 4 jigrnte n der 2e kl ieder ƒ 450 1800 A n tan lijdelyk in functie te stellen bni teugewoue agenten alsmede verdere kosten tan pililie 260 F tificHti n casn quo door den burgemees i r w d agenten t e te keo nea 175 ƒ 4460 llO Verminderd met 7 Uit het bef cag OHlen Toldaiin At baoldriKiiig thu twee toreawaohtera ieiivr ï f 160 f 800 die van 20 Agenten tau politie der 3e kUaae welke dienst doen als nacht nkcn waarrao er 10 te gelqk iu flMtétie lija Ugen eeoe belooning tan fÜ eeuta per nacht hetgeen voor 365 ttachteo bedraagt 2555 ƒ 2866 lil k koaleo To r nderhoull w 4 a gefaaad op 46 die van tuur en licht op 100 146 IH Deid post w rdt met 180 ferhoogd san dieat om te roldoen bet bellimg der aanbesteding ran 210 gaslaulaim 6000 dat T n de lautasriis die boren dat getal tvaoden mitsgaders de kosten van ter iriMdiag tan eunsoles in caudelubres M oUKekeeid 2640 Aat o hel stellen ran nieuwe lan luHM 180 dal oor jMWntolie e petroleum ter iMHtbtlug b j hM aftatteB an straten M 100 ƒ 8820 DL Uit deiea post worden bestreden N tnHsii va onderhoud der brandspuit 4 ia M erdere bruudblusohmiddelen Mt Mftoe berijpU tai u 550 it k ottdl rtiottd au lantaarns by de IJfHkMoieerdH ia gebruik enz 30 m fl ttdlttoortaen 80 66a r iMt De hierop tf dsetie uitgaven beslaan in de taltlKleloosstclIiiig oor crlle vaa tytl kan de apuitgasten te terleeoentq eiereitico co bq brand nitsgtidtrs oor preni4u aaa de apuituo dieIM ua mtt t geren 800 f g ntiiealilit aan brandoMfitcn eo aatkAuaAmémtim 500 1300 11S Verhoogd met 219 73 in overeenstem iai met den door de Sckuttersraad toorgedragon ataat ▼ beg ootiiig der inkomsten eu uitg ren ooi bft djenstjaar 1881 ll De som strekt om de zaal gebruikt tot aalMimik den Wupenhaiidrl t verlichten en te 111 Deie som is hrt biilrai der bciuldigingvan diM iMalmeester awt het loezichi over de publieke HWwea belut IK De geraamd som dient om het gratis Maiaaenn ran oavennageudea te berordereu IM De post iu erttMninJng met de door de 6 MWe Oeioadheidaaaoraisaie ingediende begrootiac faor 1 81 ia besieaid oor het V leel tot aaokoop aa boeken het onderzoek van IrvensmidMea aat f ter r jl het gedeelte dient om te beatiijdaB d koeten op het houden van rergadeciugen iM Het uitgctrakken bedrag verhoogd met M dient om te voldoen de kosten van onderkond ad ƒ 104 de beaoldiging van den zwemlaaiatrT ad 115 per Jaar eu die van den aAistcnt ad 4 50 ptf week IM Uit daaeo poet worden de kostea van dealafaati dn leholeD urinoirs ent gekweteu BUITENLAND UuUeillaodsch Uverziciit 1 4 Porte heeft weer eene nota ontvangen van de mogi udhedeu welke niet tevreden z ju met de door baar voorgestelde erbeteringen iu Armenië Veel belang boeiemen one die solirifluren uiat in o er veranderingen die toch nooit door iliploinaiieke briefwisseling kuunen tot slaud keinen £ n de demonstratie ter leeP Blgft versohoven terwglBits pacha te Dnicigno de mogendheden bedriegt eu de Albaiieezeu iu de hand werkt De Frtiiische icbrpen uden eergisteren Ie Biigusa komen D golf of haven van Gravosa waar de vloot ligt moet een heerlQk aauzioht bieden eu hare ligging heeft teel overeeiikoaist roet de fjords aan de nourdkuat van Noorwegen Het wordt s winters bar weer daar en deskundigen zeggen dat er slechts drie weken overblyren voor een veilig varen der pautserschrpcn iu de Ailriutinche zee Als men dun nog een paar malen de demoiistralie om licht te vinden redenen verschuift kan men met gued fatsoen wegens het slechte weer uiteengaan De schepen hadden reeds een voorproefje daarvan door een storm die Zaterdag in de baai losbrak De Ëngelscheii zy verloochenen zich nooit liggen op ds veilrgsle ankerplaatsen Sir Beaucbamp Seymour ilc Ëu elsohe admiraal heeft nog geene andere positie dau dje van den oudsten iu leeftjjd Een commandant vun de vloot bestaat nog niet Omtrent het oi u we ïurkache ministerie wordt iu verschillende beriohten bet volgende gemeld 1 Het wederoptrcden an Said paoha als grootvizier te Koustunlinopel was voorzien want ofschoon hy eenjge maanden geleden deze booge waardigheid moest nederleggeu bleef hij toob de ziel van het kabinet en de invloedrijkste raadsman van deu Sohan Tgdeiis zijn eerste bewind stond hij bekend alt tegenstnuder v u alle faerrormingeu en gebiedsnfstaiid eu men beechoowt hem als de eigenigke vertegenwoordiger der stuatkaode van Igilelijk verret eu uitvlncluen welke de l orte voorul iu den luatsten tgd heeft aaugeiwmen Het is uu de vraag ol Said paoha van zienawgae veranderd is Dit zal reeds spoedig kuunen blgken bg de beantwoórdiug van de g imiienschuppelgke uota der mogendheden beireSrude Armenie wuarvun w j hierboven meldiug maakten Op C audia beerscht tegenwootdig volkomen rost en de Forte doet an haren kaut al het mogelgke om die rust niet te ttoref iDe gouverneur generaal Photiadespucha dia vaW een langdurig verblijf te Koustanliiiupel op het eiland is teruggekeerd heeft aldaar groote culioessiën verkregen eu kondigt z in eeue proolumatie der bevolking aan Ëeoe gebeele reek wetleu door de laatste algemeene vergodoriug vastgi sicld heeft de goedkeuring der Porie verwotven voornamelgk wat d regeling van ten geldelgken toestaod dec eilanda belieft Oner het algemeen is de b graoliag vyor oatvangstitii en nilguven volkomen in deu geest van de l e luiten der wetgevende vergadering bekrachtigd Alleen de heffing van een addiiionnuel reeht au M j pCt op alle ingevoerde eoederen ten behoeve van de verbetering der haveuwcrloiii kou de goedkeuriuir der Porte u et wegdnigeu omdnl eeoe erbooging der tegenwoor dige reohtril uaar de bepalingen vaa het internationaal rerdrag sleyhls door byzoiidete overeenkomst met de mogendheden kan vsilgeiteld wolden Da zetel der algemeene vergadering is naar Ueraklion verlegd De uitwerking deroverwinniug van generaal Roberts beeft zich te Kaudaharal spoedig doen gevocleit zouals biykt uit deu volgeadeu brief van een officier tot den stat van generaal Phayre behoorende Toen ik hier met generaal Fhayre aankwam xag het er in de stad bedroefd uil De straten waren verlaten de winkeh gesloten rn de stad tehern slechts door onze troepen bezet De veroudering die sedert heeft plaats gehad is opmerkelgk De bevolking komt uit alle riuhiiiigen aan de baeara worden heropend ea de voorraden komen uit de omstreken waar men ze gedurende het beleg verborgen lind Kandahar heeft ziju gewoon voorkuiiieu herkregen Op weinige uitzuiideringen na vinden de inwoners hunne eigendom nieu onlieschadigd terug zoouls zg ze achtergelulen hadden Gedurende deu staat van beleg hebben enkele plunderingen plaats gehad io woningen welke door dtf eigenaars verlaten waren doch over het geheel verneemt men weinig kluchten Het is gebleken dut alle pogingen vun Ayoebkhan om een opstauri iu het Oosten v u Af banislan te verwekken olkomen schipbreuk hebben geleden Zgue zendelingen hebben bet land doorkruist om de bevolkiug op te hitsen en haar over te halen de ongeloovigen uit te roeien doch slechts een klein aiintal geestdrgvers en het uitvaagsel der bevolking schaarden zich onder zgne vanen Er was geen bgeenscholing van stammen zooals rondom Kaboel iu December van het vorige jaar De verliezen van den vgaud zgn aaiiiienigk eu nog ieder oogenblik viudeu de patrouilles gesneuvelden Caze OTcrwinning heeft groeten indruk ep de bevolkiug gemaakt dit bigkt uit de houding vab de mindere klasse der bevolking van Kandahnr die thans onder onze oepeu verkeert en de vijandige stemming waaraan ilffona reeds gewooa had gemaakt heeft laten raren Het orgasn nn Oambettn de H Uiftie f an aiie voert steeds strgil tegen de politiek van den Minitterpresideut Freyciuet ten opzichte van deaengregaiies Tegenover de Teapt die steeds Freycinet verdedigt en betoogt dal de Kamer geen termijn voor de uitvoering van de Moartbesluiten beeft gesteld merkt de Sijmhlique ïrenfaiw zeer logisch op dat de Kamer dnaroin uiet kan verlangd hebben dat de Minister Ie besluiten in het geheel niet zou uitvoeren ea lot die gevolgtrekking moest men komen toen de Minister te Muutiutbati vertelde dat de zakea moesten bigveu zooals zij waren tot de indiening van de nieuwe wet op de ereeuigingen De Kegeering zegt Oambetla s or u moet sprekea moet huidelea wij voeren geen strgd tegen Freyciuet ma i aüe a voorde stipte en strenge nitvoeriug van de Maartbtsluiten Freyoinet wordt heden te Pargs verwacht Gréty morgen waarop terdag de Ministerraad vergadert Ureds loopen er geruchten over Freycinets aftreden eu zijn opvolging door Challemel J acour of Ferry De Russische RegienngthoU bevat en telegram door deu minister van binnenlandsche zaken uit Livadia gezonden houdende dat de Keizer den ministerraad heeft opgedragen om door tusscheukomst van den minister van financiën de vraag te onderzoeken of het mogelgl zou zgn oiiverwgld over te gaan tot aanleg van het gedeelte van dea Sjbery schen spoorweg tnsschen Tyumen en Jekalerinbarg A fgeschciden van het belang dezer Ign viior hrt t zou men daardoor werk willen verschalfeu aau Af bevolking van het gebied van deu BINNENLAND OOUDA 16 September 183V De io ons vorig Nr besproken vergadering van yolkimierieijt werd sleohta door 20 van de 130 leden bggewoond Het voontel van hel afileeliiigsbestuur om zich van de vereeiiigiiig af te scheiden en als zelfstandige vereeniging voort Ie arbeiden werd na eeue toelichting door den Voorzitlrr door drie der onuwgiigen beilreitïn Voomumel k meenden de leden dat de afscheiding niet wensehrlijk was omdat ooral in de eendrachtige samiiiwerking de kracht deier vereeniging moest worden gezocht Andere ledeo verdedigden het voorstel ditt len lotte met 13 tegen 6 stemmen werd aangenoinen Volgens het Keglement zal nu eeue tweede vergadering moeten worden gehouden in welke liet voorstel 6cr aan de orde moet worden gesteld Dete veigaderisg zal Woensdag 29 deter plaatt hebbes Ds ei ptdeting ao onderwtjiera in hit ie ende schouldUtriot an Znid Holland werd den Ha September jl in de loeitteit Ons Genoegen alhier onder vourziltcrsohap van Dr D Terpsira gehouden Ëen tweeündertigtal leden waren opgekomen Kadet de voorzitter met eene hartelijke toespraak de vergadering geopend had eu de notulen gelezen ep goedgekeurd waren werd bet gewgiigde reglement na nogmaals enkele wgzigingen ondergaan te hebben gearresteerd Hierop bracht de daartoe benoemde com mi sie rapiwrt uit over den toestand van de ditlricisbibliotheek waaruil eene langdurige discnmic ontstond welke eindigde met de ooooUiaie dat de boeken beschikbaar zonden gesteld worden oor de op te riohtCB bibliotheek in bel arrondissement Daarna kwam de heer J Verboon aan het woorS eu schelste io zeer korte trekken dea zesjarigen cursus aan de normauliMsholen t Lag in den aard et tfak dat over inrichtingen welke nog in hare kindsheid zün geen juist oordeel kan geveld worden hetgeen nn ook door den inleider werd voorop gesteld t Gesprokene gaf daarom uiet minder aaaieiding tot eea warm debat waaruit bleek dat dit onderw zers aan de norraaalsoholen te Bergambacht en Krimpen a d Ivi k in t algemeen ingenomeu zijn met den aldaar gevesligdeu zeftjnrigen cursus terwgl anduren de voorkear gaven iiau de inrichtingen in lommit ploal sen van Noord Holland waar oor de lagere afdee liugen klasseonderwgzers zgn aangesteld en waar aan de klussen voor kweekelingen au 14 Ki ea van 16 18 vakonderwgzers werkzaam z Jn ti itv beaimideu ijat eene regeling zooals in Gouda wuof in t geheel slechts twee klassen zgn ofkeurinï verdient en dat eene voorbereidende afdetliug Wnurin de aanleg en geschiktheid der leerlingen na een jaar onderwijs beter kunnen beoordi eld worden zeer aan te bevelen is Sommige onderwgzers meenden ook dat door het aanwerven vun kneekelingen voor den teqarigeu cursus de quaiiiitcit der onderwgzers wel winnen doch ri qualiteit onfeilbaar verliezen zal aangezien veel ja de ineesle jucgelieden aa die normaalsOheleo uit een stand voorkomen die te weinig iili pm enc ontwikkeling en beschaving heeft wgurom zij bel dan ook betreurden dut het miui nnm vnn liet tniclcinenl voor hoofdonilerwijzers door de wet niet op f lOÜÜ ia gesteld waa dit het geval dan zonden zich meer jongelieden uit den flinken burgerstaud oau het onderwijs willen wgden Nada het debat over dit punt gesloten vu deed de keef Lalltiwu nog eene mndedeeling over den cursus voor nuttige handwerken op de normuallobolen in Noord Holland en het aldaar te volgen leerplan op de lagere seinden Daarop werd de vergadering door den schoolopziener gesloten eo begaren zich de leden aau een gezelligeu eenvoudigeu disch Da kulponaerwgiers aote werd te s Hoge verkregendoor de hh R OoMerling en C J Versehoor alhier alsmede door den heer N Versluit uit Nieuwerkerk d IJsel Bg de heden ten Baadhuize plaats gehad hebbende aaabeatading vaa 26 strekkende M schoeiing is iugeaohie ca dopt C van Lecaweti te W iild ween voor 739 L van Bloklaml alhier voor 594 6 Lugendyk aftier oor 593 W van Bokhoven alhiec vaar 535 tl i Nederboni alhier toor 498 en C P W Dessiag alhier voor 488 De gunning zal later worden medegedeeld Bg de openbare verhuring van een huis en stalling aaa d Ooodsabe Sluia met bet reehl van overretteu met de pont heden ten Baadhuize gehouden is ingrschravea door Vemes te Gouduis vuur 4U1 en door W van de Velde te Alplien voor ƒ SOU De gunning zal later wonfen medegedeeld Bg eene publieke crkooj ng an effecten en aandeelen 11 Dinsdag te Botterdam gehouden zgn o a erkocht een aandeel in de Slearine Knarsenfabriek Coarfa alhier groot ƒ 5000 votgef uitd 1875 ƒ 760 1876 1300 1877 ƒ 700 1878 ƒ 1000 1879 fiOO oor 163 pCt en een dit voor 175 pCt Vrgdag en ZaterdagBvoid zul het koaatenoarsgetelschap Boarbonnel Polohini in vereeuigiug met deu troep Sinel B bo oorstellingen geven ia Ons Genoegen Eeue gunstige beoordeeling van deie itvoeriag lezen we o a in de Ami Ct van 4 dezer De soiree s zoo tehrgft dal blad dragen den naaip vaa muaicala dien zg minder verdienen dan die van ariistiqaes daar gymuaatische en equili brittisobetoeren bet vooniaamate is wat men ziet maar we kaanen er b jroegen dat deie dan ook zoo oortretfilgk roogelgk warden uitgeroerd Als equilibrists heeA stgnora Papiita het lot eene erbazende hoogte gebraoht jammer dat zg ook hora kans ten op eeue zoo verbazende hoogte uitvoert wanneer zij eenige meiers lager bg den grond die kuosiverrishltagc daad mw vi laker niet otiader belangstelling ondervinden De sprangen door de jeugdige ledea van het gezelschap verwierven ir ede algemeen veel bijval maar bovenal werden de sterke verriohtiiigeu vaa de gyniaaeten bewonderd De marmeren beelden door bet gezelschap Smel Babo voorgesteld hebben de eigeiiscbap van nieuw Ie zijn Eene ponleiuime die tot slot werd gegeven weid vlug afgespeeld au verschafte reel genoegen Voorts wsrden de soiree s afgewisseld d or voordraohlen voor zang door de dames Veltcia ep Doaiii zuodat het aan verseheidenheid uiet ontbreekt Voor de Arr Beoblluink te Botterdam stonden Donderdag o a terrchl O A D arbeider wonende ta Berg Ambacbt hekl van verbiekiug aq afilaiiiai Eiteh 8 dagen get cell A V schipper wonende te Ouderkerk n d IJsel hekl sn erwondiug Eïsiib 3 maanden ge cell en ƒ 8 boete a 1 dag get eell Qfei 8 dagen nitapmak Ter aaa nUlng van ons bericht in het vorig Nr omtrent het ongeluk II Miuiiidugavoud voorgevallen in de nnbgheid vau bet aialiou Zevinhuiaen sehrgft o ze eorrispoudent Ie Zeveuhultcn ons hel volgende De gevonden persoon had een wonil niin hel hoofd waartchgulgk toegebracht door een revolver op eenigeu afitaud van de plaats des onbeils gevonden nog een paar schoten zateu op dien revolvci De trein was den ongelukkige over de becncn gereden eon voet is v n het been afgescheiden terwijl de amiere voet geheel is verbrgzelil Het IschtoSer is eeu heer von unar i Mstiiig lussohen 26 en 30 jaar zeer net gekleed Aan zgn vingert had hg twee kostbare ringen waarvan ééa met verjcheidene diamanten Volgens een onderzoek door de politie ingesteld had de man geeii geld of sleutels bg zich alleen vpml men bij hem agii spoorkoarije en eenige gekwiteerde rekeningen Uit deze laalste voorwerpen bleek dat hg in hoi Ba lliuia Ie Soheveiiingen eenige nachten had doorgebruoht Beriohten uit Scheveningeu inmiddels lugrwoniieu htbijpn dit bevestigd Naar de beriolrt n nitSehevenin ren is de ongelukkige baron Boseuthal uit Wiesbaden reizende van s Hage uaar Amsterdam Gisteren ontvingen wg nog het volgende bericht Bij dan bur die Maandagavond zoo noodlottig om bet leven kwam is gevonden een reistaschje WHHriii n iur men zegt twee duizend gulden moest zijn doch wu nrin geen geld it gevoudun Heden miirgcu it het lijk in een kist naar Botterdam vervoerd Het vermoeden wordt sterker dat de pertoon uiet zich zelf het leven heeft benomen maar dat bij n in revatleii is De N R Cl verneemt daarentegen roet zekerheid dat volstri kt niet ann iiiitdaiid gedacht kan worden tnuiir wtl u in zelfinrwrd Volgens dat blad was de mail bankier te Berlijn Adolf Eotemlial geheeten en afkomstig van eeue deflige familie uit Maagdenburg Diiisdugavoiid is ouder Moordrecht ren timmermansknecht bezig zijnde ren goot van een hnis te maken vau buvea iiier gevallefi Hij heeft een been gebxukt U en is lerder enitiig gekwetst In den Priiis Mi xanderpolder is men thans begonnen met bet delven der late aardappelen Als gewoonlijk wordt dit gewas bgua uilsluiieod verbouwd duor arbeiders die daar elk jaar eeu stuk land voor deo oardappelteelt buien Was het vorig jaar d opbrengst zeer geriug eq de soort slecht tbaua btteu hoeveelheid en soort weinig te weiischen over en zal menig werkman behalve zijn winterprovisie nog een aardige hoeveelheid te gelde kunnen maken Am de harddraverij van de schoonst in bet taig loopende paarden bespannen voor een tweewielig rgtuig welke gisteren te Woerden plaals had namen deel 33 mededingara De prij tan ƒ 50 tiel ten deel aan deu heer W van Nieuwkerk te Harmeien met de bruine merrie etiaam de Ie premie ƒ S6 aan den heer Viveen te Utrecht met de bruine merrie Jvtamia en de 2e premie een fraaie zweep aan deu beer van Aelst te Fapekop met de vos Miana Bn de harddraverij dea namiddags ten 2 ure voor paarden van zessen klaar waarbij de voornaamste harddrsvcrs vertegenwoordigd waren dongen er 16 naar den prgs zgude ƒ 230 Deze werd behaald door la FitetM zwart bles ruin van deu beer Joost Smits te Dubbeldam beredeu door den pikenr A de Koning en de premie ƒ f O door de Graaf Aiolf bruine min van den beer G dOMuhuiiea te Warmerbuizen berediHi door den pikeur Wibe de Boer Voor den dienst iit Nederbuidsch Indié bestaat behoefte aan eenige ongehuwde hulpo iderwijzcresseu die io het bezit zgn van een ecle van bekwaamheid als hoofd of als hulponderwgzeres bg voorkeur met aanteekeningcu voor de Fransohe taal en de ronweIgke baudwerken zoo mogelgk ook voor Duittch eu Engelsch Zg genieten in ludiS 125 gulden s maands benevens vrije woning en zes driejaarlgksche verhoogingen Hoofdonderwgierrssen beneden 30 j iar eu hulpouderwgzeresten beneden 24 jaar die grneigil zijn zich uan t lands dienst iu Indië te verbiyileu kuunen nadere bijiondarheden vermeld vinden iu de StaaltCl van gisteren De Slaatt QmratU bevat de opgave van de werkelgke bevotking van de proviuote Groningen vol grns de uitkomsten der zesde algemeene tienjarige volk lelling De bevolking dijr provincie beliep 253 246 zielen als 124 860 mannen en 128 3 6 vrouwen die van de tad Groningen 46058 zieleu Het Samhtiilad beeft in twee aflikelca beschouwingen geleverd oter het uitleveringsverdrag met NoordAmerika Het blad komt tol de volgende slotsom a dat wegens het beperkt getal en de soort der niisdrgveu ter zake waarvan de uitlevering werd toegestaan het gesloten Iractaat van weinig waonle is 6 dat de bezwarende bepaling omtrent de kotten aan het tractaat alle behilig ontneemt eu zelfs veroorzaakt dal het twijfelaohtig is of in de toekomst het iractaat niel veeleer all bezwarend dau als voordei lig voor ons land is te beschouwen eu c dat lu allen gevalle de Begeeriiig door de liMiuieii le lusieu bij hil Iractaat voor rekening van Nediiland genomen het niet had inogeu bckriiclitigen zondef dat de voorafganude goedkeuring der Staten Gencraal op art 8 wiire verkregen Daaruit volgt dat voor die bekrachtiging ronder die goedkeuring aU in strijd met de üroudwet de ministers die duarloe medewerkten kraohleiis de wet op de ininisleriöcle verantwoordelijkhiid nnnsprakelijk zijn Piiitdag middag lm 3 ure werd het standbeeld ter erri van Spinoza te s Huge onthuld iu tegenwoordigheid o a vun den vertegenwoordiger an den Kroonprins liurgomcetler en Wethouders den Miniilervan BuiiMiit uidsohe Zaken bititeiilaiidsclie medewerkers en ook aii belangttelleiideu Bg deze plechtigheid werd ter iiilii li i h t vvoorj gevoerd djor gent rail van Limburg Stirum De feestredenaar dr an Vloten huldigde Spinoza als den man die men schelijke beschaving en veredeling boven alle bekrompen g ooftverdeeldbeid en maatschappelijke ooroordeelen predikte Het gedenkteeken werd in eigendom aan de gemeente overgedragen De borgemeeticr verklaarde zich bereid de voor de overdracht noodige voorttellen aan den raad te doen eu was overiuigd dat het beeld tot verfraaiing der residentie zou strekken Builen het terrein bad eene tairgke meuigle post gevat De feestrede is in druk vertoheneD Den lOn September heeft onze letterkunde weder een erlics geleden door bet afsterven an deu beer P Leenderiz Wz gunstig bekend wegens zyne onderzoekingen op geschiedkundig gebied waarraa hij de vruchleu o a gbruimen tgd neerlegde in de Natorscier Ook in de Oidt en de Letteroefmingt werd ten aantal artikels van zgne hond opgenomen Hij was tevens de bewerker en uilgever van Willem van Hildegaersberg het Sacrament van Amsterdam Dirc Porter der Minnen Loep en de Hdicbten van F C Hooft Leendertz werd 7 November 1817 te Amsterdam geboren waar hg aan bet Doopsgezinde seminarie studeerde In 1840 werd hij predikant bij de Doopsgezinde gemeente te Woudsead welke standplaats hg in 1866 verwisselde voor lip Sedert 1864 was hg in Hedemblik beroepen daar io de laatste jaren zijns lérens ontwikkelde hij eeue buitengewone werkzaamheid In een schrgven aan de synode der Ned err Kerk heeft ds J Kigemau te Dordlccbt den wenapb uitgetprokeo gebruik te maken van het recht hem toegekend bg art 33 regL O en T on herziening of vernietiging te vragen van hel over hem door de synodus contracta uilgesproken vonnis lot schorsing en tevens ten gevolgie lan totaal onvermogen ontslagen te worden van bet slelbn van voldoende zekerheid voor de kosten die uit die behandeling in hooger beroep mochten ontataaa Van het antwoord op dit laatste verzoek stelt de bcerEigemaD zgu treden iu hooger beroep geheel af hankelgk De heer Lbérie is dpor de abonnJ s raa de Fransohe opéra te sHage alt zauger aangenomen Dezeer groote meerderheid a atemmen werd eehler v kregeu door d gratis aboeoementen door de direolie verstrekt Waarsohönlgk waa aan die gescbeoken wel de voorwaarde verbonden dat aas ooit rdiSr den heer Lbérie moeet stemioea Dit kan er misschien door hoewel bet toeh niet onbepaald te rerdedigeu is dat aaa rrgkaartan l eebt van stènming is verhouden maar bet beeft den schijn dat er nu nog op eene audere w vao dat coht is gebruik gemaakt om namdgk een ander debutant den heer Mourits de Vries een ear ver dienslelgk zanger te doen afwijzen Die poging is wel is waar mislukt maar slechts enkele steBineB behoefden er nog maar by de uilgebraohte O Ra gevoegd Ie zgn om deze konkelarij te doen legeviemi De heer de Vries die bgna bel slachtoffer der sttoooMnnen was geworden werd door de we elQk gerecliligdeu met geestdrift toegejuicht eu bg hcrhaJ ig teruggeroepen Nogtans zou zegt iien d heer de Vries van zgu engagement afeiea Afloop van Openbare Vez4coa dl Eèft vau ODroereQde Ooedereo VEILING 13 SEPTEMBER Huis Turfsingel P 127 ƒ 1680 koopster Wed N F Krebs Idem Vrouweiisteeg H 2 1 ƒ 975 k J v Waas Idem Speldemakerssleeg G 65 ƒ 600 k A van Vliet Twee Huizen Lsniflulsteeg M 182 en 18S y 91i 0 k A van der Heg nöXR Kyire Tc H T e N Gouda Hi September 1880 Tol lori e prgzeu was de omzet niet groote ruldirianve puike ƒ 9 60 a ƒ 10 Mindere ƒ S75 n ƒ 9 25 Rogge puike ƒ é ü0 i ƒ 8 20 Mindere ƒ 7 25 ii ƒ 7 50 Voer ƒ 6 80 a ƒ J M ierat puike ƒ fi 75 n ƒ 7 00 Mindere ƒ 8 a ƒ 6 50 Haver zware ƒ 4 50 a ƒ 5 25 De veemarkt met gewone aanvoer de hattdel vlug vette tuliapcn vlug varkeua voor ijondea van 23 i i 27 cl perlialf kilo magere varkeus en biggen tot bouge prijzen vlug verkocht Vangevoerd 84 partijen kaas eerste qv ljt$it lan ƒ 33 ƒ 10 tweede vau ƒ 27 a ƒ 32 Guebuicr ƒ l r S a ƒ 1 70 Weibolcr ƒ 1 30 a ƒ 1 40 ar 23 SEPTEMBER KAASMAmO B u r g e r 1 ij k e é t a n 4Gouda GEBOKEK 14 Sept Johaouca Mathgi oaden U tfiiodyk CD i C Schratc 15 Willemiat Beadries Mtii