Goudsche Courant, zondag 19 september 1880

Zondag 19 September Te HUCR voor een Klein Gezin een HET BOVENHUIS a 1 50 per week Informatiën aan het Buresa dezer Courant N 2Ö07 1880 GOUDSGHE COURAWT Nienws en Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken Openbare Verliooping van het perceel uitmuntend WEI HOOI BOUWEN OEIENDLAim in Polder Hoord Linschoten tei udewater groot 3 Hectaren 66 Aren 2SCentiaren Kadaster Nos 98 104 Te aanvaarden en te betalen Kerstmis 1880 Op WOENSDAG 6 OCTOBER 1880 s morgens 11 nre in het Hotel i en Doem c ie Oudeicaier ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF Nienwe Gracht Runnebaan F No 247 te Utrecht 3 Onderwgieresaen 1 Oaderwgieres 1 1 V Handwerken 2 Ouderwgiereaaen V Handwerken Kweekelingen 100 128 Se poat wordt WWinderd met ƒ 100 In verband met het voonld belrekkelgk de opheffing der voorbereid klaaae nllsA df jaarwedden bedragen die van den Direelenr leieua leerasrin ds natnsr eu scheikunde 800 die vau den leeraar ia de wiskwpde 260 teefa logieenme 160 160 150 100 127 o b d I ÏÏEBANUS PILLEII 5 bereid volgen 8 het echte recept van i E Wed KUEJVEN k ZOON I zjjn zeer nuttig tegen otiffesteldhedeu der maag heilzaam voor de spljsvev u teering uitmuntend tegen de gal I scherpte in t Moed ea huiduitslag zacht laaeerend enslijwafdrljvetld 37 Ct de Do68 verkrggbaar te G01ID4 alleen bij L BeiUktiaen W d Booir M meester Blnaxyk S van der Kraanm Biidigruvn f er lool B lltuHncU K Uosterlioit en in dt brkesda dep6ls in aodera plaataa 1 6570 100 40 NihiL NibiL 100 f 128 a b c d 4275 450 700 720 Moordrecht 6 H Pjü Ondewater IV rr H oerdem F M Sw ruuui Zevenhvtnên K Priaik 1800 76 Jleu wachte zich voor luiiuakMlsM V Elk dooaje ia gelaU en gnUmptld Ml da luaidtrekitumj van de vervaar tljcert Wed KÜBNEN ZOON Chemitbm L De Hooge Raad der Nederlanden heeft 13 AÖGÜSTÜ8 1880 aan den Heer DISK MOOGElfDIJK Zoon van den Heer liKENDERT PRÜOS HOOGENDIJK gedomi iwrd te Gouda verleend grieven van Jtherderjarig verHarlng goedgekeurd bg s KoniBgs Besluit van 19 AUGUSTUS 1880 I 22 en geregistreerd te Grmenhage den 26 AUGUSTUS d B V Daarbij zijn hemge osveu de racbten by de Wet aan Meerderjarigen toegekmd behoadens de bepaling van art 478 Burg Wetb j Gravenhagê 15 September 1880 Mr J J BERGSMA AdYocaaten Procureur bfl den Hoogen Raad Bg fatsoenlijke Burgerlieden zonder Kinderen bestaat gelegenheid voor 1 a 2 Heeren voor EOSTENIUWOlIIirG Franco brieven ond r letter P ter Boekdrukkerjj van B A VERZIJ tiHiier Een JONüMENSCH zijne b b h h verlangt met primo November a s of eerder eene OESTOFFEEEDEEAMER Adres met opgave vau conditiëu onder letter H aan den Boekbandelaar J W KNIPSCHBEit Ja West Haven alhier WtEmW TB KOOP Te bevragen hg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Ju alhier 100 60 VOORZICSBTIO Een ieder die Haarmiddelen aanwenden wil of moet verzoeke schrifteljjk of mondeling eaae handleiding boekje van 23 hl het wordt u kosteloos toegezonden Dit boekje is e ne vras baak voor jong en oud Men moet toch een dwaas wezen om boitenlandsohe Haarmiddelen te koopen daar a hg mjj kosteloos advies over iedere Haarof Huidziekten kunt erlangen Beviilt u b V het Haar Kleurmiddel binueo 8 dagen niet dan zal t mg aangenaam wejen indien u de flacon terug brengt dan geef ik a zonder korting de 2 terug Uitval van Haar Roos of Soliilfen dun Haar Kale PielilieD Pijn inde schedelhuid Haar of Baardwo m Huidzeer vroegtijdiirgrijs worden ni i oiia inniii aij heden worden verbannen door den HaarOnt WlkkGlingsbaleem Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder f 2 ie flacon Bood grijs of wit hoofdhaar teveni baard iiunt u kleuren in blond bruin ol zwart onzichtbaar kleurhoudend ea onschadelijk Met een flacon a 2 vun dit middel heelt men een j voldoende naitr gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours biJ ÏHEÜPHILE Haarknndige een kapfier Preierikspleln No 32 ho l alckstraiit iinsterdam j B Pezen keor plaats ik geen getuigschrift t wordt andeis zoo eene gewoonte maar A heb er weder 3 in petto dus 764 ter inzage Er bestaan geen Depots noch Reizigers voor mijne firma onthoudt dit goed want nu is bedrog onriiogelgk os i i Druk van A BaiSKaAN 592 71 2025 125 180 2740 100 209 40 370 Ondel wgieres i Ouderwgteressen V Handwerken 120 Kweckriiugen nd rs H Bum cu A Je Juug Juliaima oiiJer M Bow i n C Virkfrk OVERLBUBN 1 Sept M A GfchsMn homr van J M NhnKi 50 j GBHIUMI 13 Stpl 3 ü B ku cii K au Bik A Hornit D T V Wilii ii Burgerlijke Slaud van ouderstannde geineeoteii vaii 9 lot 16 Scpl ISSO Moordrecht GEl OBhN Jmuijb muien A Vi ibiirii fn C OVBRLhUENi J an de Water 8 w Oouderak OVKRLBDtN W mo Vliet 2 m Stolwijk GEBOREN Kornelia Arieua uiidi rs W C Dekker en Mmk AJriauus birt ooim 1 Baa tn M au Vliet Haastreobt Oreae auglftea liekbea plaats nebad Waddinxveea GELOKEN JuhainiLS Henricos ouder t KUIeatei en Jaiiiunl Htodrlk ouden H taa den Berjt Jr en N Horaal Johanna ouden A Vermeg en D Ondakooro OVr RI EDEN C Se enbo en l m J Schelliiigerlioiit 76 j P A Alphrnaar 80 j A de Snaijer G n der Stilt 1 M C van der Geur bun van H Aaachiman 46 j J Seveuboven 1 lo Zevenhuisea GEBORF N vlartinna Jncobo oudir J tan Dgk e A Baiirraaaijcr Jaealia ouders J van den Bron m O Geerlof iiitje aodera A Verwiy eo M van Bockoven ADVERTENTIES Voorspoedig bevallen van eene Dochter M C VELIWEU Clkmens Gouda 15 S ept im Door Gods goedheid beviel voorspoedigvan een Zoon J A GEBRITSEN geliefdeKchtgenoote van H W OTTO Geuda 15 Sep t 1880 De Ondergeteekende betuigt ook namens Familtei aija bartelpen dank voor de talrgke Wgken Tiia deelneming bg het overlijden z ner onveigjteljjke Zaster Mej Wed G J van der SCHELDE geboren ds Jono K DB JONG Oead 14 Be pt 1880 Vrijdag en Zaterdag 17 en 18 SEPTEMBER Sociëteit Ons Genoegen te Gouda Soiree lusicale door de gunstig bekende Bourbonnel Tolchini ARABISCHE SMET BABO BN bestaande uit 22 Personen Fraiische en Dnilsche Chansonnetten Ballet Clowns enï enz Aanvang ten 8 nre precies PRIJZEN OKE PLAATSEN HH Leden eu hunue Dames 0 40 p pers Niefr Leden 0 60 ZATEBDAO MIDDAG 3 uur Groote KINDER Entree voor Kinderen 0 20 de Ouders 0 30 Te Goudd wordt met November te HUUR GEVRAAGD ËËIV HUIS met 6 a 8 KAMERS Franco blieven letter P Q aan den Boekhandelaar H M HEEK te ilaarssen Hoi kboi deii llai lelSi ekeiieii ONDERWIJS in bovengenoemde vakken Privaat en Cursiaal zoo ter practische opleiding als ter voorbereiding voor de Examens M 0 De aangekondigde Cursus iet Proctlsclie opleiding begint 1 OCTOBER a s F J BOER Privaat Docent in Boekhouden en Witkunde Gouwe C ISO Émwmm worden bij deze attent gemaakt datheteeniy en proe onderoitulelijk Poeder tegen Brand of Smet in de Tarwe en Gerst wederom te verkrijgen is hg G ARKENBOUT Naaijerstraat Groen markt Wgk H N 24 te Gouda Pri s per pakje met gebruiksaanwijzing h f 0 50 voldoende voor 2 Hectoliter of 2 Mud JACOB BUSSIK DISVENTEU uit de van oudsher gekroonde Allemansgadiug Hofleverancier van Z M den Koning heeft zijn beroemde Sucade en Knidkoek verkrijgbaar gesteld hg CoBN QUARTEL Ltz Lange Tiendewcg D 27 Gouda BEGROOTING DU INKOMSTEN k UITGAVEN ta ra OEMEENTE OOOOA voor den dien t tan 1881 Bevolking 17478 zielen ifergolt U I T G A V B N Hoofdst VIL Kotten voor het oDderwiJs en ter bevordering van koiistea en wetenschappeoi Kosten voor het Progymo siom Jaarwedden der leersien Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften Vaar en licht in de scholen Onderhond der gebonww inenbeleu enz Vergoeding aan den Bectot voor gemu van vr e woniag Toelage aan curatoren Kosten voor de middelbare scholen Jaarwedden der learsren Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften Vuur en licht in de scholen Onderhoud der gebouwen meubelen enz 2250 45365 1100 2430 3000 1100 300 Bgdnga vut ds OeiMMit is de kosten der uitbreiding van de Rgks Hocwere Burgerschool tot eenp chiiMl met vg ari 129 o f gn carsni osten voor de lagere scholen Jaarwedden der hoofil oi hnlponderwgxen en onderwözeressen mitsKaders toelagen ten behoeve oer kweekelingen Veranderl ke belooning nm de onderwgzers Onderhoud van de scholen de scboolmenbelen en de woningen der onderwgzers Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften der leerlingen Vuur en licht in de scholen Vergoeding aan de hoofdonderw wnen hoofdonderwgzeressen voor gemis van vrge woning 130 131 a b 132 133 134 135 Ver oeding aan het B k in het pensioen der onderwgzers en onderwijzeressen Kosten der bewaarscholen Kosten der plaatselgke schooleommissiën Middelbaar onderwgs Lager onderwgg Kosten der mndekachool Toelage aan de Librye Toelage aan het Stedelgk Museum van Ondhedeu Andere uitgaven niet tot de vorenstaande behoorende Totaal van het 7e Hoofdst 73842 11 UITTKEKSEL UIT DE MEMOKIE VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet ii uitgedrukt tgn d posten voor hetielfde bedrag als voor 1880 voorgedragen UITGAVEN 127 a Uit dezen poit wordt voorgesteld Ie voldoen de jurwedde van dM Beotor ad 2600 gedeelte der traoteaiBOteB van de tqdelqke leerafsa in da viakuode de Pranaoka taal en de B t BrL hiatorie 600 gedeelte van de uaMementea der leeraren welke met den onrang vanhet whooljaar 1881 82 aMelen wordenaangesteld voorloopig geaamd op 2670 6670 e Deze port vervalt De geraamde aom atrekt om daamit te beatrqden de kosten op hel honden van vergaderingen 60 die van adverteatiën druk ap Scbrjjf behoeft 26 de beioldigiog van den pieM 26 bet fkpen 0 f I ivdcNedilbndichelfal en de jeachiedeaia Kin t II Sta aishoodk drie leeraren in het k ieekenen reckllqnig leekenen en boalaeeren ieder i 00 die van den tgdel leeraar in fcet boekhouden die van den igdelykeB leewar in da Nederlandsche taal gSMUsdeoia en 00 ISO 100 aardr kakuode 4in eaa dca brnkaüay Af awtstartis bg het ieeke noaderwya die van den amaiinenaia De toelagen v de meerd werkuanibedett tgdel aan de leeraren te verleenea bedr voor den Directeur teveaa leeraai in de natuur en scheikunde voor den leeraar in de wiaknnde 11 Nedertaodsohe 160 60 taal en het rekenen voor aaaialentie bg het teekenonderwgs 4276 d Voor oaderhond van het gebouw ia uoodig 300 voor aohoonmaken van helielve 60 onderhond ea aankoop van meubilair 100 beuldiging van dea ooneieige 270 ƒ 720 Deie bgdrage wordt geraamd op ƒ 6760 a jaara Ovrr 1881 lal daarvan slechu i gedeelte behoeven te worden uitgekeerd aangetien de reorganisatie der school vermoedelijk eerst bg den aanvangvan den onrsna 1881 82 ui tot stand komen 129 a De postsirekl om Ie void de volg uitgaven Op de Ie Armenschool De Hoofdonderwljser lïOO 2 Ouderwgiers ad ƒ 800 1600 1 Oliderwijier W 725 1 700 700 1 660 660 1 600 600 1 660 = 650 Onderwgserea 650 66 0 Onderwgaeresaen V Handwerken 225 480 Kweekelingen 460 7475 675 600 650 600 1100 240 676 Op de 2e Armenaohool De Uoofdonderwgser ISOO 1 Ooderwgter ad 676 600 650 600 580 ƒ 6640 Trsnsportee e ISOlS Tnnaport ISOIS Op de Tttsaohenaohool Hoofdonderwgier 1100 De 800 660 1650 660 660 1 Onderwgier ad ƒ 800 650 660 660 650 160 160 100 620a 200 460 Op de Ie Bnrgersehaol voor Jongens De Hoofdonderwgier 1200 Ooderwij r ad 726 726 Ouderwgiers 700 1400 t 660 1300 1 Onderwgier 800 600 1 660 660 0L Kweekelingen 476 Op de 2e Borgeraebool voor Jongena De Hoofdonderwgier 1800 1 Onderwgier ad l 000 1000 l 0 800 800 I 60 660 1 600 00 ƒ 4 S0L Kweekeliag 100 Op de Ie Buigeraofaool voor Heiqea De Hoofdonderwgier 2 Ondcrwgieres aaa ad 7Ï6 ƒ 1260 U60 675 660 600 660 160 100 676 660 600 560 160 200 376 ƒ SMO V Handwerken 2 Onderwgiereisen V Handw Kweekelingen Op de 2e Baigeraehool voor Meisjes De Hoofdouderwgierea ƒ 1300 lOnderwgiereaad ƒ 876 876 1 825 825 ƒ MÏS 1 0 0 775 776 ƒ 8780 600 800 26 j 600£ ƒ46366 gesteld ƒ 210 160 200 260 200 180 46 700 Na de invoering der wel van 17 Angneloa 1878 SluUhl no 127 inlleu rermoedeigk boven het tegenwoordige getal 6 onderwgters of onderwgieresaen moeten worden aangesteld van welke 2 op de Tusscfaenschool 1 op de Ie Armenschool en 2 op de 2e Armenschool Hufine jaarwedden worden geraamd op Voorts worden uil dezen post bealreden de besoldigiug van den onderwgier in hel handleekenen die van den onderw in de gyanaaliek de toelage aan laatslgemelden voor een openbare les terwgl voor de noodige verhoogingen der jaarwedden vau de onderwgien en on derwijieKssen woidl uitgetrokken e Uit desen post worden beaehikbaar Voor de Ie Burgerschool voor jongens en de woning van den hoofdonderwgier voor de Ie Burgerschool voor meisjes voor de Tussohenschool voor de Ie Armenschool voor de 2e Arnenschool voor de 9e Burgerschool voor mei ea voor de Qymnaslieksch op de Spieringsir voor aankoop en onderhoud van school ffleubi len in voornoemde scholen voor toelngeo asO hoofdouderwgters en de hoofdondetwgteres voor het doen Transporteere ƒ 1945