Goudsche Courant, zondag 19 september 1880

tot 31 Ai § 0 i J nriltixd 262 millioen van den uitvoer 3 miHinrd 1 4 fliflliosn Woensdag zijn reeds de president der Fmnsehe Republiek en de heer de Freycinet te Pargs ternggek rd zoodat Donderdllg op het Slyséc de hehuigrijiff ministf rrsad kon gehouden worden welke eerst te i Z erdag wns aangekondigd Al de leden van bet abiQet zonjcn er aan deei nenen Geluk men weet i in de twee onderwerpen waarmede de Raad zich voornamelijk zal bezighouden de toepassing der decreten van 29 Maart en de vlootdemoiistratie Wat het eerste dei i onderwerpen betreft bevestigt de olScieuse Tdigrafhe dat de beer C onstans minister van binnenlnintscha zaken spoedig uitvoering aan de decreten denkt Ie geven Hij zal dienaangaande den ministermad een voorstel aanbieden en zijnen ambtgenooten verzoeken daaraan hunne loedkeuring te heohtcn De beraadslaging zal het bewijs leveren of de beriohlen over gebrek aan eensgezuidheid onder d Men vnu het kabinet en derhalve de vrees voor een miiiisteriëele crisis gegrond sijn VoorloOpig legt het blad is de algemeene indruk dat het vooratel van den heer Coaslaas zal goedgekeurd worden De gematigde republikeinsclie pers is overigens eenparig van gevoelen dat lol de uitvoering der Maartbesluiten z d wprUeu ovitrKegsan Omtrent de vlootdemouatsalie meldt een telegrambet volgende Op de insirncliën door BiigeUnd aan de bevelhebbers der vloot gegeven zijn door Ooslenrgk en DuilsoMand eeuige anomerkingen gemaakt waaraan Engeland heeft toegegeven Al de andere mogendheden hebben zich vereeiiigd met die instructién welke op het volgeitde neerkomen Het opperbevel wordt opgedragen aan hem die den boogsien rang bezit of aan den oudsten van deuzelfden rang Admiraal Seymour rereenigt deze bepalingen in rich Bij alle bewegingen der vloot moeten de tevelhebbers van het eskader aan den opperbevelhebber gehoortnroen Bij militaire oparalién moet de opperbevelhebber den rand Inwinnen der bevelhebbers van het eskader die hunne meening zullen te kennen geven orereenkomnig hunne bgzondere inslruciiën en de volmacht welke zij van hunne regecringen ontvangen hebben Het aan land zetten van troepen is verboden De opperbevelhebber der vloot moet de overheid van Dulcigno opeischen om de stad aan de Moateiiegrgiien over te leveren In geval van weigering zullen de Montenegrgueii de stad aantasten De opeisching heelt wellicht reeds plants gehad Indien de Tnrksohe overheden verklaren zonder instrnotiën te zgn zal hnn een uitstel van 24 uren verleend worden Nu de angst voor eene nederlaag is geweken stellen de Engelschen zich aangaande Afghanistan de eenwig wetterkcerende vraag wat zullen wg er mêe rfoen Het schgnt reeds zeker in de bedoelingen der regeericg te liggen om geen Engelsch gezantschap meer te Kaboel te hebben dan heeft men geen kans dat het vermoord wordt en dat die moord ten koste van veel bloed en geld rooet gewroken worden Zal men eehter Kandahar in bezit houden eu daardoor de politiek van graaf BenconsSeld huldigen dat men een observatiepost in die Btr ken moet hebben tegen buoze pliiiiiien van Rusland Het schgnt al even gevaarlgk als een gezautschitp te Kaboel De meerderheid der openbare meruing in Engeland schijnt dan ook maar alle Engelsche uniformen terug te willen halen chtir de wetenschappelgke grens bg hel tractaat van Guudamak vastgesteld Dat zou het voorzichtigste zgn Men kan dan de rekening opmaken nog Wal haspelen over de verdeeling der kosten tusschcn Engeland en Indië en daarna den oorlog als een gedane zaak beschouwen Zoolang ei Engelsche roepen in Afghanistan bigvpu ondrr welk voorwendsel ook staat men bloot aan verrassingen van lederen aard Voor het oogenblik schgnt er echter geene beslissing van gewicht te wachten de langdurige zitting heeft de Engelsche staatslieden vermoeid en de ministers zgn aan bet jitgen of tuinieren Het parlement i verstrooid op buitens en op het vasi land en terwyl de Koningin in Schotland is vraagt men zich te loonden af wie regeert er nu tigenlgkP Men wil in de bniteugewooe hartelgkheid waarmede aartshertog Budolf te Berlin is ontvangen en in zijne vriendschap voor prins Wilhelm den oudsten zoon Tan den Duitschen kroonprins nieuwe waarborgen zien voor de hartelijke verhoi uing tusschen Duitschland en Oostenryk en voor het oogenMik leit daarvoor zeer veel Dit door zijne innerlijke racht en door de ligging der rijki n zoo buitengewoon sterke verbond schgnt zich voor het oogenblik vrede ten doel te stellen althans de Duitsofae bladen verzekeren dat het niet zal dulden dat Rusland in den eersten tgd bot zal vieren aan zgne roofzuohtige plannen op het Balkanlaud Als dat waar is en waar bigft dan kan er nog langen tijd vreds bigven in Europa want een verzet van Rusland tegen Duitsobland a Oostenrijk vereenigd laat zich TruDsport ƒ 1945 l 09Hjn fcpn der ediooUokalen 450 IfcioWifrtng an dcu concierge der 2de Burgerschool Toor jongens 36 ƒ Ï4S0 130 Tot hetaeifi bcdrqg iitgetr keu als raorhet loopende jaar met hrt ifof op d mB elgkheiddat in den loop vaa ISÏl toi d opriahtiug derbewMrwhool bg ite 8 ArmeiMekol wordt overgegaan Het bedrag stfekt ter voldoeni ig van de bezuldiiiiuK van Ua ooderwijcer der kwefkefengea ƒ 200 de hoofdooderwijtfres 400 de hulpouderwijseres 260 d nnweiipe en te benoemen kweekeliugen 426 te breivroo 17B de dienstbode 100 het personeef n u de op te richten be bewaarschool 475 ƒ 2026 131 o Daardoor wqrdt beschikbaar gesteld Toor kosten qp bet hou leu van vergaderingen 60 II die op het houden van examens 30 I die voor Irnklooneu schrgfbeboefleu adrertentiën eiii 30 beioldiging vw den pfdij 15 ƒ 125 i De post strekt tot voldoening tan de kosten op het honden van vergadeiiugsn ƒ 100 die van drokloonen schrij bchoefieu en ad vertentiën 46 beioldigiug n den p d l 35 IsoT 132 IHt deien post worden voldaan de besoldigin van den eersten onderw ƒ 800 veranderlyke Wooniiip van dezen 75 der pianolessen geraamd op 87B de betoldiging ran den tweeiten on lerw ier bestaande uit 76 Cis per uur les op trijk en blnasinstramenteu minimmn ƒ 309 maximum ƒ 000 en 75 iter pianolemen door hem gegeven geraamd op 800 huur van piano i aankoop van meubilair en mnziekwerkenp drnkloouen schrgfliehdefteih advertentiekosten en looaalhunr 415 Itsslen op het honden van examen 175 kosten vai efgaderingen 180 beioldiging nu den pedel It 133 Het bedrij is nnadig om mét de renten van 620Ö kapitaal op het Grootboek der Werkelyke Schnld van 27j pCt reutegevende schuld ten name der Librae ingtsohreven welke ƒ 130 bedragen de vermoedelgke uitgaven d r Librye te dekken Vermeerderd met ƒ 25 23 in overeensteinii in met den door de Ojimuissie van toetimbl overhet museum ingezonden staat van bec ooling Uii dezen post worden v daan de rsiskoslen van sollicitanten naar de betrekking vanonderwgier s nede de kosten op het houden vanexamens enz BTJITENLAND Bultenlaedscli Overzicht In de fransohe bladen komt de statistiek voor van den handel van Frankrijk met het buitenland gedurende de acht eersie maanden van dit jaar Uet lvanirrl end teeken van den toestand is nog steeds het ovenohrijden an den invoer door den uitroer dit jaar laet een waarde van I milliard 98 millioen frank De Tempt zegt dat dete verhouling gaea verwondering kan wekken wanneer men in aanmerking neemt dat van den eeuen kant de inT0 r van voedtngsmiddeleit fot 1 milliard 346 millioen fr is gestegen terwijl hg in gewone jaren aleohts van 400 tot 700 niiUioen beloopt en van d B anderen kant de productie en de uitvoer van FranscKe wguen ten gevolge van de phylloxera vcrmtudenl tiju Dooh de bevredigende oogst van dit jaar Zat waarsehynl k den invoer der voedingsmiddelen doe dalen Bene andere omstandigheid welke opmerking verdient is deze dat al de cijfers zoowel vall in als nitvoer booger zgn dan verleden jaar een bewgs van grootere levendigheid in den handel Aan gefabriceerde voorwerpen heeft Fraukrp voor 1180 millioen fr uit en slechts voor Mi millioen ingevoerd Derhalve afgescheiden van den voorbggaanden aankoop van levensbehoeften wordt d toestand beter en blijft de handel van Frankrijk me het buitenland zijn keumerkend karakter behouden het koopt veel grondstof en verkoopt veel gefabriceerde voorwerpen De g heele waarde van den invoer van 1 Jan I voorloopig niet wel denken evenmin als het te verwachten is dat Engeland of Frankrgk zich spoedig willens en wetens in een oorlog zullen begeven Te Madrid wordt verzekerd dat naar aanleiding van de geboorte der infame eene amnestie zal worden uitgevaardigd voor staatkundige vergrgpen en misdrijven tegen bet geraecne reoht Deze maatregel zou zich o a uitslrekkan tot 32 dagbladen die of geschorst of vervolgd worden Er zou ook eene uitdeeling van ridderorden plaats hebben In October aanstaande wanneer de Koningin geheel hersteld is zullen groote feesten en stierengevechten gehouden worden Op 14 dezer is de doop aan de infante Maria de las Mercedes toegediend Uit Christiania wordt i d 7 dezer aan de K Z geschreven In het dienstjaar 1879 hebben de ge wone ontvangsten in Noorwegen 28 200 006 lir be dragen zgnd 8 130 000 kr onder de raming Deze mindere opbrengst ligt voarBanxlgk bg de in en uitgaande rechten die 7 870 000 kr minder hebben geleverd dan waarop men gerekend had De gewone staatsuitgaven op 38 700 000 kr geraamd bedroegen 36 840 000 kr Tot dekking der uitgaven voor spoorwegen enz ia eene leaning ten bedrage van 9 690 000 kr gesloten Van de kas uit vtoegm dienstjaren is 7i84O O00 kr verbmikt De staatsschuld van bet ryk op 30 Juni 1878 91 600 000 kr bedragende i ia genoemd dienstjaar door oAüssiog met 1 900 000 kr verminderd doch daarentegtu door het aangaan van nieuwe leeningen met 9 930 000 kr verhoogd en beliep op 30 Juni 1879 99 600 000 kr ongerekend bet nog resteereude van de aflossing van den Scbeldetol ongeveer 670 000 kr In hetzelfde dienstjaar bedroegen de activa der staflskw 84 160 000 kr meest in staatsspoorwegaandeelen BINNENLAND GOUDA 18 Septemher 188U Gisteren namiddag omstreeks IS nre oatstond er in Bei Anbaeh brand op seiie faofsteiie in Benedei berg behooreoda aan den heer D Oskam en bewoond door des heer J P van der Ba De brand ging zoo scbielgk v ort dal ondanks de in llrrgl met de spuiten aangernkte brandweer al de gebouwen sfoedig ia d asoh lagen behalve het voorhuis dat grootendeels behouden Ueef De oorzaak van den brand is vooralsnog onbekend Een gedeelte van den inboedel is gered Een paar rar kens verbrandden Zoowel d gebouwen als de inboedel en hel hooi zgn hoewel laag tegen brandschade verzekerd Ware de ramp in den nacht voorgevallen dns zooden in dit gezin met 9 kindereu de verlieMn wellicht nog smartelgkergeweeit zijn De SUu wfnr bavat A voJgmidc mededeeling In de t lio 10 Angnstoa is miidegedeeld wat uit een bg het Departement van Koloniën sntvangctt telegram van den Gouverncur Gqneraal ge bleken was omtrent den laatsten aanval van de in Samalangan ageerende troepen tegen de vyandige hoofdversterking te Batoe Ilig op 1 Augustus en omlrsnt het voornemen van dm Gouverneur van Aljeh om die versterking te doen plat schieten en daarna naar Kolta Bodja t mg te keereu Uit de per nail van gioieren aangebrachte sebriftelüke beriohten reohtstreeks uit A jfh blgk datdr bedoulde hoofdversterking die door het kanonvuur op den laten Augustus neds veel geledenhad den 2dea voor het grootste gedeelte is platgefchoten zoodat zg tgdelgk door den vijand verlate moest worden Vervolgens zgn de troepen naarhet tivak te Samalangan teruggekeerd Den 3den Augustus had de Gouverneur aldaar een ontmoeting met de voornaamste hoofden van Samalangan en met enkele van het aangrenzende Djangka Bocja waarheen den 5dcn een militaire marsch werd gemaakt bg welke gelegeuhiad de troepen in alle kampongsgoed ontvangen werden Deo 6den is de Gouverneur met bet groslst gedeelte der troepen nasi Ketta Radja teruggekeerd sleebta iSéne compagnie wsrd ter versterltihg no bet garnizoen te Sanulaugan achterg ejate De minister van waterstaat enz keefk ter kennis Tan belanghebbenden gebracht dat in hel begin van de ranand November 1880 te s Gravenhage een vergfclgkend onderzoek zal plaat hebben van personeir dje wenschen te dingen naar d belrekking van klerk bij den rgkstelé rsaf Z j die zich aan het bedoelde onderzoek verlangen te onderwerpen moeten zich daartoe voor of öp den ISn October aanmelden bg het dep van waterstaat enz door een op zegel gesohreveu verzoek mei nauwkeurige opgaaf van naam voarnamep en woonplaats De oandidat n moeten geboren zijn in een der jaren 1865 tot 1864 ingesloten In den loop der volgende maand zal gelegenheid bestaan om te dingen naar de hetrekking van klerk bij de Aigamcene liekcnkamer waaraon eene voor loopige Pzoldiging van ƒ 400 verbonden is Nadere inlichtingen zijn te bekomen bg den secretaris der Eekenknmer Naar de NoorcUiralmter verneemt heeft de heer mr B Verhegen verzocht niet meer in kanmerking te komen bg de aanstaande verkiezing van een lid der Tweede Ktmer in het hoofdkiesdistrict Tilburg Men schrijft aan de Leiitche CU Dat ziekte in den aardappel nooit wijken zal zoolang ér poters van de moederplant gebezigd worden die looh hoe gering dan ook de kiem van ziekte medebrengen en dat de mindere of meerdere ontwikkeling van die ziekte afbangt van een natten of droegen zomer is een grondstelling die reeds menigmaal is betoogd geworden Deze uitnemende zomer is echter bgzouder gun tig K ten opzichte van de teelt der aardsppden Verreweg de meeste knollen van het vroeg gewit wvren gaaf en ds Utc aordappolen ofschoon niet vrij van ciskte bieden weldra een voordeclige rooiing aan ttntf zwan regens daarin venuidaring brengen Zeelaod kon dit jaai zgn veelgeiochten jam onbekrompen leveren maar de boer moet het vertrouwen dat hg vroeger jaren bezat ongesebonden weten te bewaren en zich niet zoo onmisbaar voordoen bg den nitgebreiden handel De hulpmiddelen zgn veelvuldig eo gemakkelijk geworden Reeds hebben versdi n hwi lelsara wukoepsH gedaan of tUtm dtt dDca mn Saksische of Praisisabe aardappelen die in het vorig jaar als winteraardappcl tot tegen den zomc zeer bruikbaar bleven rn den weg openden zich daorvaa alom roinnohaots te fooiticn buiten Zeeland mitlnkten jam Men leett in Strnpernreni Sedert menscheu heugenis vond het gebruik van csw aftreksel van bladeren dtr geo Onè sering 8yruf mlgarit aU thee gedronken op onderscheiden plaatsen van Noord Holland en wellicht ook etd r9 ingang tegen la schenpoozende kooruen Talrijke voorbeelden kan ik opnoemen en de personen aanwljien die nelf bg een groot verlmiik van quinine de koorts niet mer sler konden wortlen m r na een voortgezet gebruik gedurende e B drietal weken van bovongeiioemd aftreksel radicaal hersteld zgn en door alle jaargetijden heen van de koorts bevrijil zijn gebleven Men kan da Uadcren verseh gebruiken of voor winlergebrulk draogen en ze in een blikken bus of trommel bi waren men drinkt van het aftreksel met tiMsahsnpootea t 4 kopjes daags DOB moet de Uoderen niet koken maar ze aftrekken D Panakker De inriektfng voor geheel Minde Mviderai beneden de zes jaar welke onder den naam van AlexaudriStichting op het buitengoed Midden Eng nabij Wageiiingen lal geveatigd worden m1 vermoedelglc tegen half October nM eenke kwegbeGngeo worden geopend Miguffroirrf M C Verney sedert vele jsren an de LoiisesohooL ta Amsterdam en gednrende tiSee jaar met de beste remdlatcn oaa hrt Institnat tot onderwgs vnn Blinden aldaar vrrbonden is tnst de zorg voor de leiding denr inrichting briastbii zal 1 October o k haar batrekking als directrice aanvaarden bggeatoan door mei C van Seventer die baar geheele opleiiling aao t Instituut ontvangen doch seilfrt eoniften ig t gebnuk na het gelicht teHigbekomen heeft het hoofdbesinur der rereeniging Xige Bulp is een vooistel in overweging tot oprichting van een afdeeltng uitsluitend voor leger en marine op den voet van de Armfi and Katj Stora te Londen bestaande I N Q Ê Z O N D E W Aan de Bedaclie dir Onuhelu ümrtiit Wie gedurende de laatste weken de Roiterdamschr Donhch en Zetowsche marktberichten gevolgd heelt g voorzeker mat genoegen dat roorUurmd de prgzea der granon en bg name der Tarwe belangrijk daalden Het effect echter van die daling lagere broodpryun laat hardnekkig op ziob woehten Dat op 4it paot hjj gj vooruitgang is bigktuit hel groot eiachil ia broddprgs hier of onderanderen te VHage Voor het brood van dezelfdehoedanigheid n niet van een fabrut maar bijgewone hakkers dot daar kost 19 cent per kilo moet men hier 24 cent belalen viaaciiTT 26 Zon meA bfjna niet naar de oude broodzuiing gaan verl angen p jiaag Bte Beyicbten Parljg 17 September Men verzekert dat de Diimsterraad in een nieuwe bijeenkomst heden avond besloten heeft het tijdstip te vervroegen van de bg cnroeping vaa het tribunaal der conflicten dat eerst 12 S ovember zon vergaderen De ten uilvoerIfggiiig der decreten zou dan plaats hebben ga de b lisai ig van het tribunaal De heer Grévy zal morgen ochtend naar de Juraterugkeereu Léon Say bracht hem in den loop vanden namiddag een bezoek I Kantougcrecltt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 16 September 1880 Kantonrechter Mr J H tan MIEBOP Ambteuoar van het Openbaar Ministerie Mr W O A SCHOLTEN te Rotterdam VEB00BDEELD j W S draaier te Gouda tot eene boete van ƒ 6 of gevangenisstraf van 2 dagen wegens mishandelen van eens anders katje in de Korte Akkeren ic Gouda door het in een emmer met water te duwen en daarim in de hoogte te werpen C L vrachtrgder to Gouda tot eene boete van 3 of gev van 1 dag wegens op de Markt te Gouda op een wagen vervoeren van kalveren op eene voor hen kwellende w ze C V sjouwer te Gouda tot eene boete van 7 of gev van i dagen wegens moedwillig van de toonbank van een tapper op de Bogen te Gouda werpen van twee karalfcu met jenever en bitter en een twaalftal gliizen zoadat dat glaiwerk in stukken viel i G K louwspinuers to Gouda tot een boete van 6 50 of ger van 1 dogen wegens op den Katteusingel te Gouda op den openbaren weg hevig te vloeken en te schreeuwen tegen zijn patroon maken van naehtgarueht vetttoreude de rust der inwoners U IL vissoher te Gonda tot eene boete van ƒ 5 50 of gev van 2 dagen wegens op de Markt te Goiula door hard te zingen en te schreeuwen maken van nachtgerucht verstorende de rust der inwoners C de W bonvrman te Gouda tot eene boete van ƒ 10 of ger van 2 dagen wegens op zijn erf in de Vnilepoort te Gouda bewaren van mesispeoie waardoor sUnk werd verspreid zonder daartoe ver noiiiiig te hebben van Burgemeester en Wethouder van Gonda A O S k st lein te Bceuwgk tot drie boeten van ƒ 4 of ge van 2 dagen voor iedere boete wegens op drie verschillende tijtlstippeu njden harder dan in matigen draf met liju rgluig bespannen met een paard eens op den Kleiweg eens in de Spoorstraat en eens op den Langen Tieudeweg te Gouda H K vrachtrgder te Goada tot eene boete van ƒ 3 of gev vun 1 dag wegens rijden harder dan iu matigen Iraf m t ti n wagen bespannen mal een paanl aan de Molenweff Ie Gouda ü V boawman ta Hekendorp tol eene boete vaa S of gev van 1 dag wegens n de Miiinebroederssteeg te Gouda geheel zonder toezicht laten staan van zgn met een paard bespannen wagen VBIJGESPBOKEN G van de P winkelier in goud en zilver te Gouda van de aanklacht eene grootendeels vernieuwde woning op de Hoogstraat te Goud te vroeg betrokken te hebben hel bleek dat in de woning wel goud eu zilver was uitgestald maar dat de beklaagde daarin nog niet had gewoond L van S slachter te Rotterdam van de aanklachtop de Gouwe te Gonda eene koe die een ziek been had kennelgk wreedaardig te hebben voortgezweept uicl gebtikcu dat de beklaagde ktnuelgk wreedaardig heeft gehandeld C 6 R K E S P O N jD E N T I Ê Het le kbi i d vao 9 wordt in oierwbgiiijf geaomen Dtnk voor u a Manitslelliag BurKerlijlca Stand GEBOREN 15 Sfpt Csiharini Mirii ooders i W Verwej es M C Cluieni Jslwa Cliristaflél eaden H W Otlu ea J A OerritscD 16 Jacobs Wdhelmioa oadera ü n Wyk is l W van Bmwuk FiatarDalla Cornelia Willemma óudera H an Willigen en C vaa der Starre Johannes Mariiiuk wim J M nm ia Wirf id G FiIii OVEKLKUKN 18 Sepl i da Beas 3 w C M van Henibergeu 1 j 10 m APVER TENTIËM Mevrouw KIST te Gouda Westhaven B n 163 VRAAGT met 1 NOVEMBER eene siosiMiiiiD tevens voor huiswerk GEVRAAGD met 1 November of vroeger BBITE KEUKEIMEIB tevens geschikt voor HUISWERK Adres Oosthaven B 75 te Gouda t Heden overleed te Gorinchem in eten onderdom van rnim 80 jaren onze geliei e Moeder en Behnwdmoeder Mejufvronw ENGELTJE VAK MAASWAAL Wednwe vanden Lieer Tkunis Eamsteeo A KOK A KOK Kamsteeo Gouda 17 Sept 1880 Eenigt en algemeene kennugeeing Heden overleed na een langdurig doch geduldig lyden ouze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mejufvronw ENGELTJE van MAASWAAL Weduwe van den Heer Tkünis Kamstkeo in den onderdom van rnim 80 jaren allen die haar in haar zorgvol leven gekend hebben kannen beseffen wat wg in baar verliezen Namens Broeders Zusters en Behnwdbroeders T H KAM8TEE6 Gorinchem 17 September 1880 GEVRAAGD in een klein gezin zonder Kinderen een net voor bet huiswerk Adres onder No 493 san het Bureau dezer Conrant Tegen November wordt in HET BEdTEDBLINGSHÜIS alhier GEVRAAGD Ïlii4i il tot het verrichten van eenig NAAIWERK la mede ter adsistentie in het verplegen der oude Lieden Hierop reflecteerende vervoege men zich aan het Gesticht Te Grarenhage wordt tegen November bij eene BEJAARDE DAME en eene JUFVROUW eene fatsoenlijke DIEÏTSTBODE gevraagd voor MEID ALLEEN Te tevra gen aan het Bureau v n dit BM EB BIEDT ZICH AAN eene flinke WERESTH voor 2 d 3 dagen in de week Adres met franco brieven onder Letter P bij den BoekhandeUar H O EDAU W Jr alhier Te Gouda wordt met 1 NovemW te I HUUR GEVRAAGD EËI HUIjS met 6 it 8 KAMERS Franco brieven fetter P Q aan den Boekbandelaar H M HEEK te Maaraten Tegen 1 OCTOBER of later wotdt b fatsoenlijke Bnrgerlieden gelegenheid aangeboden aan TWEE HEBREN voor EOSTehINWONIITG met VRIJE KAMER Adres met franco brieven onder Letter C aan het Advertentie bureau van A KOE Coup B oek en Kantoorhandel te Gouda Boekhoiideii llaiidclsrekeoeii ONDERWIJS in bovengenoemde vakken PrivfMt en Cursittal zoo ter proctische opleiding als ter voorbereiding voor de Examens M O De aangekondigde Cursus Ut Praetlaclte opleiding begint 1 OCTOBER a s F 1 BOER Privaat Docent in Boekhouden en Wiehmde Gouw e C 1 80 T de JONG Az Mr TIMMERMAN IHTRDMËOEELE ZÜIVËiim van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBUBLEMBNT Kuipersteeg K 227