Goudsche Courant, zondag 19 september 1880

Lange Groenendaal I 14 l deVletterr r Woensdag 22 September 1880 N 2S08 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken IN Garen Band en Mode Artikelen CtlSTVANGEN nieuwe kleuren WOL echt van kleur drie Knotten zijn voldoende voor het grootste paar Kousen Glacé Handschoenen van af f 0 80 mm mim en mm mm Ajlle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bi onder wordt aanbevolen de gereputeerde BOBDEADXWIJN van f 26 per Anker met aooljns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen tv xt en lialf ankers Frjjsoouranten worden gratis en franko veraonden 152 153 154 a h 155 156 157 158 159 160 161 162 163 1C4 165 166 167 168 m Alles wordt franko t huis geleverd ORIGtlNEELE NAAIICACHINES waarvan reeds méér dan 3 millioen stokg in gebruik zgn hebben tot nu toe reeds meer dan 200 hoofi ste bekrooningen en eereprgzen verworven Geene tweede Vaidmachtuef Drlek der wereld kitn zich op zulk succes beroepen Deze Machines worden op wekel ksche af betalingen van f 1 oi tegen contante betaling met 10 pCt korting afgeleverd en zgn niet alleen de door het publiek meest gezochte doch sedert de laatete prijsvermindering ook 3de GOEDKOOPSTE ALLMB SOLIDE NAAIMACHINES lepot te Rotterdam Holstraat 346 Gouda de Heer J Goedewaagen Moordrecht F C Post Oudewater H linnebank 136 137 a b Hoofdst 1 1 Sociëteit ONS GEXOEGE ZOITDAQ den 19 SEPTEHBEU op algemeen vermoek eene extra groote 700IISTELLINQ TM het Internationale Knnstefiaarsgezelscbap Directeur F RÜBIERI welk met het grootste sacces in het Feestgeboaw te Rotterdam werkzaam is Optreden van DE ELBIN TEOÏÏPPE Keizerlijk Russische Holkuosteuaars flet Jiindéi s Tyrolpr Gczelschap met medewerking van den beroemden Cithnr Virtuoos Dit gezelschap is in Londen tweemaal opgetreden Toor Z K H den Prins t Wales BALLET ZANGSBESSEN CLOWNS en enx Extra geëngageerd Geheel LOS lOS IleFJIianOSj Groot Nieuu Mazurano r f 0 49 0 75 ENTREE LEDEN NIET LEDEN Aanvang 7 wwr De oudergeteekende heeft de eer t berichten dat bg hem te bekomen is beste Kwaliteit Z O TJ T in 3 soorten tegen biUijhe prijzen 3 J VAN VELZEN Lange Groenendaal Openbare Verkoopinfyen op DINGSDAG 28 SEPTEMBER 1880 des Toormiddagt ten elf ure in het natevoemen Eoffijhuis aan de Reeai r ksche Brag te Reeawijk yan Een KOFFUHÜIS met UITSPANNING STALHOUDERIJ en ERVEN en eenige perceelen Wei en ïïooiland liggende in de gemeenten Reeuwijk Waddinrveen Gouda en Zaammerdam te zamen groot 6 Hectaren 30 Aren 20 Centiaren Op WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1880 des rbormiddags ten elf ure in het Koffijhuis ÜABiioiilE aan de Markt te Gouda vau Een goed onderhouden met Bovenhuis en Erf aan de Oosthayen te Gouda W k B No 112 en 112o Zijnde in het Huis verscheidene Kamers een groote en kleine Kelder Keuken Pomp en t geen verder tot een goed ingericht Huis behoort Een WINKELHUIS PAKHUIS en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda Wjjk I No 1 en 2 Ben HUIS en ERF in een Poort in de Vocelenzang te Gouda Wjjk M No 61 Twee HUIZEN en ERVEN in de Jan Cottinasteeg te Gouda Wi k M No 105 en 107 En Tier perceelen BOUWGROND in de Vierde Kade aan de Kameraelksloot t Gouda te zamen groot 9 Aren 23 Centiaren En op DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1880 des middags ten twaalf nre in het Logement € DK Paaow aan de Markt te Gouda van Twee perceelen liggende in de Voorwillens in de gemeente Gouda te zamen groot 4 Hectaren 32 Aren 9 Centiaren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda KAAUMAAKERS eraohe A pelbolleu Y erKhilIend aader Bebak Bg W N jiiketbakkejr ten B I 3ere Heeren Elesding Hagazijn MarlTt A Sé ONirVANC EN de nieuwste ÜcmI Saisonv IJlstcr en Wlnterstoffen BUE mUEF VOORHANDEN iln de Veenderg te Sluipwijk genieente Reemiik eene groote party drooge purgerturf P HOOFTMAN Jz BUekeruingel Gouda Opdnbare jVerkoopingf op DiN èDAG 21 SEPTEMBER 1880 voorm ten tien ure aan de Peperstraat K n 266 te Gouda vin eene groote partg Sigaren Boter Vet Kleursel Stremsel Bier nz verder KpopmansGereedschappen bestaande iii Wagens Tuigen Schalen Gewigt Zaieken enz Alles te zien vóór de verkooping van 8 10 uur Inlichtingen bg Mr P J SNEL Advo caat en procureor e n bg Mr KIST Notaris te Gouda f l e Proeflioudende Echte van Ür POPP P wordt door geen ander dergelgk middel in too heilzame werking rao Moud en Taudeo geëvenaard daartegen ie het aan rDilea ran l n Nagemaakte Anatherin Mond Spoelingt uit laaghartige zuuht lot wiuil Dejag vcrtaardigd leer gefaarlyk bg liekelgke B aaudoeuing van den mond looali uit de natk volgende regelen overluigead kan bigkeu Aan deo Heer Dr J G POPP Keiierl Koo Uoruindsrts te IFeene U e yeneeamiddelcn ign in deze proviooie leer beiiraarlgk t erkrqgen want bet ia een beken d feit ilat de depSta die uwe artikelen erkoopen teveni nngemaakte praeparaten er op nahouden en deze ia plaulB van de ware eohte geDeesiniddelen aanberelen Deie TaUohe nagemaakte Artikelen zg u niet aleohli zoniler weienigke waarde maar in vele geralten oefenen ig eene zeer lohadelgke werking uit Om die reden wend ik mg reohlttreeks tot n met rriendelgk verzoek om legen remboun aan mg toe te zenden een Flacon van uwe onovertreifelgke Anatherin MondSpOeling zoomede een dooi van uwe uitnemende óiatbenn Tandpasta Met de meeate hoogaohtiog heb ik de eer te zgn UEd Dw Dienaar TEAJAN MIE81U AdvokaatJ Orpamlza 13 Februari 1879 Depot vlo ilIeeD cehte ADithenn Proparaten lijn givfitigd te rerkrggeu te Oouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotterdam bg F £ van Santen Kolff apotb en A Sohipperegu k Co blauwe poroeeinwinkel te a Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bgn en J E Kanwenhoven te Schiedam bg C Malta Qi te Leiden bg E Naordg i te Utrecht bg F Altena en Kraan te Amaterdaro bg F V Windheim Co en H H Uloth Cl apotheek te Oudewater bg T J van Vrenmingen te Sohoonho eii bg A Wolff QouDA Deuk van A Bkinkhah BEGROOTING MB INKOMSTEN n UITGAVEN van ob GEMEENTE GODDA voorden dienst van 1881 Bevolking 17478 zielen E N Slot ü I TG A V 3250 Hoofdst Vm Kosten voor het armwezen mitsgaders snb idiën en bydragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen Beiooning van doetoreo heelmeesters vroedmeesters vroedvrouwen enz Kosten van de Gemeenteapotheek Onderhoud f 125 Betooning van denapotheker en van de bedienden 1764 Geneesmiddelen 2171 Tergoedin aan den apotheker voor gemis van vifje woning 436 133 nartsingen verzorgingskosten in de gestichten te Ornmer J1S9 140 schans an Veenhuizen Memorie Koftm Yan veij kging van arme krankzinnigen 3000 Subsidiën aan godshuizen te weten o i d 141 a b AanhetStCatharina Gasthnis 6618 St Elisabeths Gast of Oude Vrouwenhuis 2861 67 Usstedeliugbnis 2446 Vereenigd Wees en Aeimoezenienhuis 9000 Snbsidign aan armbesturen te weten Aan het Bnrgerl Armbestuur 4387 IsraSlit Armbestuur 365 Totaal van het 7e Hoofdst 36287 67 142 143 144 14B 146 147 148 149 150 Hoofdsi IX Benten en aflossingen van geldleeningen miUgaders alle verdere opeisohhare schulden der G o Rente van de gevestigde schuld 1040 Rente van de bgzonderc geldleeningen 325 Aflossing van de bgzondere geldleeningen 1000 Pensioenen lyfrenten enwachtgelden 876 Gratificatiën 205 Schadeloosstelling aan de Herv kerk wegens het gemis vnnbegrafenisrechten 2400 Twee halfi annuïteiten van 40000 in 1871 bg de Maatschappij o GemeenteCrediet opgenomen 2000 Twee halQ annuïteiten van ƒ 63000 in 187 i bij de Maatschappij GemeenteCrediet opgenomen 3150 Idem van 57000 in 1873 opgenomen 3898 80 Toteal van het 9e floofd8t J£894 151 Hoofdst X Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstukken begrepen Kosten der kamer van koop 200 30 handel en fabrieÜen 40 Premie aan vriji igers voor de nationale mil$Be Kosten vallende hf het houden der lotingen voor de nationale militie eo scbatterg Bg voorschot te verstrekken kosten Reiskosten aan militieplichtigen i f 100 Wegens betalingenranallerlei aard 100 200 iJt 100 1400 Memorie 100 Kosten van jnsteeiioon in ziAe den ijk en bergk der maten en gewichten mittgadera voor oaderbond van het lokaal Kosten voor openbare vermakelgkheden en feesten en voor het uitsteken van vlaggen Kosten voor brandverzerceiing der gebouwen Kosten vallende Op het voeren van gedingen 2000 3000 0 12 lOOr 600 25000 25000 34342 Kosten van rechtskundig onderzoek betiekkelijk het instellen van gedingen Kusten van gemeenschappeIgke zakm bdangen en inrichtingen of vrirten Uitkeering aaDjhet Bük van het aandeel iimm kwade posten wegens de dir belastingen hosten van het ophalen der a ch en voilnis Uitkeering aan de Berv kerk te Moordrecht voor afstend van het grasgewas van een gedeelte van den hoogen Schielandscben Zeedgk Idem aan de gemeente Waddlnzveen voor idem Kosten op bet houden van verkoopingen en verhuringen Idem op het aanbesteden van werken en materialen Tgdelgk te beleggen gelden Totaal van het 10e Hoofdst Hoofdst 11 Onvoorziene uitgaven Onvoorziene nit sven 3876 49 Wordende hierby tevens machtiging verleend tol het doen van af en overschrjjviugeu op afd 1 art 9 10 11 12 13 en 14 2 1 2 3 4 5 6 7 9 10 U 12 13 14 15 en 16 2 Bri 1 2 3 4 5 6 7 8 9i 9i 10 U 12 13 14 en 15 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10 1 en 2 2 3 4 5 6 7 8 9 en 12 2 3 5 6 7 8 en 9 Xh c en 26 c d en e 36 c f e en A 4 5a en 6 6 7 8 en 9 8 9 10 2a en c 3 en 4 4 en 5 i Totaal van bet 11e Hoofdst 3876 49 2 3 4a en 6 5 6 7 8 9 10 11 12 15 en 16 Verzameling der Uitgaven Huishoudelijk bestuur 34803 Kosten voor werken en in Transportoere 34803 I II Transport 34803 richtingen tot openbaren dienst bestemd 105126 UL Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar het burgerlgk recht bezit met de deswege verschuldigde lasten 2419 IV Kosten van in vo dering der plaatselgke belastingen of middelen 14 ll r V KoBte 1 der openbare veiligheid en van de brandweer 23156 56 VI Kosten der plaatselgke ge zondheidspolitie 4020 VII Kosten voor het onderwgs en ter bevorderin r van kunsten en wetenschappen p842 11 VIIL Kosten voor het armwezen mitsgaders subsidiën en bg dragen aan onderscheidene daarmede in icrband staande instellingen 36237 67 IX Benten en aflossingen van geldleeningen mitsgaders alle verdere opeischbare schulden der Gemeente 14894 80 Andere nitgaven niet onder de vorige faooidstnkken begrepen 84342 Onvoorziene oitgaven 3876 49 Totaal der Uitgaven 355942 64 üiTTEEKSfiL ure 6b memorie van TOELICHTING Indien bet tegendeel niet is uilgedhikt zgn de posten Toor betzelfde bedrag als voor 1880 voorgedragen UITGAVEN 136 Het is Doodig om daaruit te voldoen De jaarwedde van den geneesknndige btlaat met de behandeling der zieken in het gaatbuia eo andere gealicbten ƒ 600 die van drie geneesheereu ieder ƒ 300 900 ir n den stadeheetmeeater 300 den hetlmeesler der gaaihniien 1 200 den atadirroedneettcr 300 i vioedfrouwen ieder a ƒ 260 1000 Beluoning voor geneeskundige dientten bg personen woonachtig in de gedeelten der gi mecute welke vroeger tot de op i geheven gemeenten Broek eA Steia behoorden 80 S250v Aan geneesmiddelen werd iu 1879 uitgegeven eene aom van 2164 67 op gloDd hiervan wordt drie post verhoogd met 808 Even als io het vorige jaar vAor memorieuitgetrokken In bet gesticht voor kranktinnigen t Dordrecht worden ihana voor rekening der Gemeeuts verplergd 14 Igders en b De administratiën van hel Gasthifis eu bet Ou le Vrouwenhuis vroeger vereenigd is tha f gesplitst Het bedrag der subsidiën voor beide instellingen te zamen is verminderd met 122 14 c Verhoogd met 468 141 Verhoogd met ƒ 703 h Tot een gelgk bedrag als bg de vorige begrooting uitgetrokken Deae som dient tot betaling der rente van het kapitaal van ƒ 26 000 door het Vereenigd Weesen Aalmocteuiershuis tegen 4 pCt zonder verplichting tot a Iossiug verstrekt Veraiinderd met f 60 daar io hetjaar 1880 2 obligalien ieder vnn f 100 wolden afgelost Het voorgedragen bedrag strekt tot betaling der rente vau een kapiuuil per reato groot ƒ 6600 Ër wordt voorgesteld om wederom S obligatien der leeoing bg den vorigea post venneldin 1831 af te lossen