Goudsche Courant, woensdag 22 september 1880

Oft etste aldninf nf deze Ivcning heeft in 187 5 piafttt f hut 145 Vfnneerdcnl met ƒ 467 De geraamde som strekt ter voldoening van de volgende peniioenc dat van C NieawenSHiijen 125 t V tfo Bfurameler Andriesse JOO Job de iJttijl 62 J van der VTolff 104 T Siiuerbeck 4D7 en eeae lyfreule aan de erven ö Bouwman 18 7 aj6 146 liet gernftiiide e fet atrrkt om te kunnen voldorn dt ratiho itiëii a tn U n ge vHezen oommirs ZuidveUl ƒ 10 5 dcittïtipensiontterden buufüunüerwij t r Keuht 100 205 Htf JU uitkecring ia op eeue ovLretokauist gegrond 148 De leening ap ƒ 40 000 aangegaan in 1871 legen eene rente van 5 pCt wordt iu 68 jaar i iMt i godat ze in 1939 moet afbetaald zijn th eerste twee balfjarige annuïteiten zijn iu 1871 voldaan 14J De leeujuji van ƒ 63 000 aangejlaan in 1B72 tegen eene reiile van 5 pCt wordt almede in 6 J jaar afgelost toodat u iu 194 moot afbetiMM lyui Ik eerale tiree halQafige nmilteitea zijn Inil872 vetdtaii 150 De teening van ƒ 57 000 i 18Ï3 gesloten tegeu eeae rvnie van B iog pCt P dt in jarea afgelast zioadat ie ia 19U3 ipoet afbetaald iqa De eerst tnree bjtlfjarige aDnu teiteu zyu in 1873 en 1874 ToldiM 154 Zie No 32 15 Het i wensühclijk flat op dezen post eeiie ékere som orde beschikbaar gesteld om de kosten te bestrydeu vau reohtskundige adviezen dioeveutaeel mochten worden iugewoniiea 160 Dit ia eeu vaste post zijnde het aandeel detet iifelneente in de onderhoudskosteu van denweg loopetide rui ds Uoflaan onder Kraliugen totluin Ooudo 181 In 1879 werd eene tom vau 2553 14 i Kei d 162 Het ophalen van ktutrd en Itolenasch ge ackisdt gaineuiteiuge lUMvoor neveuslaaud bedrag noodig wuriU eacht Onder No 29 is de opbrengst van den verkoop van iwiard en kolcnaach u ontvangst gebracht li 6 2i No U IS 2ie de toelichting van poat No 45 waarop een gelijk bedrag in ontvang is gebracht 161 Verhoogd met ƒ S34 28 Het voorgedragen cijfer strekt teveus tot aallV lHillg an sommige posten op de begrootiiig van uUgaveu zooais r die bij dit artikel zjjn aangrwezéii BUITENLAND Uuiteulaiiilsch Uvcrüitiit In de versohilleiuTe miuisterradin onder voorzititng van Breaident Grévy te Parijs gehouden schijut groot verschil van geiMen te hebben gehfencht soo zelfs dat er cep oog en blik sprake is geweest van de f landing der meer geprononceerde aanhangers van Gambctta i bet ministerie n l de ministers van biuneiil 1 uken van oorlog en van justitie Men schijut en uwel lot eene ovtreensteiniuii g geraakt te t iu die gemaakt heeft dot het kabilei althans voorloopig iu zyu geheel k n blijveu Twee zienswijzen waren in 4isinteie dit vau Conelans einnenl zaken Mke eeue bijna onverwijlde toepassing der Maartde reten Venaohle en die van Frrj ciiiet pres minister welke geeneMoeude maatregelen wilde nemen viSór de bgeenkomit der kamers en vóór de uitspraak van de reehlbaak ven oanfliclen welke in de volgende maand wonil Ie gtinott gezien Volgens de Pap zon de èvereeusteiiiming op de volgende groudslageo verkregen zijii De teser Cunstans behoudt volkomlen IkhI van handelen ten j opzicht van de Uaart betliiileu tot welker uitvot riag Irfj lal overgaan op het tijdstip tn op ije wgze welke hem geschikt voorlcsmen tosder ander uitstel duo de Itjd die tol het geven vau iistructiCn aan de prefpcten vcreiseht wordt Verder bevat het JmnuU tjfleul een rou gaanden brief van den beer Constans waarin hrj ik boetd taak te kewnen geeft dat de bekende verklïring Atr onie dat stj eerbied entchen Ie tooncn voor de wetten des lands niet voldoende is om de saaeiitiging Ie verkrqgen elke bij de Maart decreten Toorgeaehreveii ia Wij bchoevea we niet te zeggen dat al deze n dedeeli g ii Bil of meer den aard hebben van geruchten ea men eerat later met volkomen leker i heid za hniMieii weten 4 oigcnlijk ia voorgevallen Maar ééue zaak blykt genoegzaam en voor het oogenblik is dat afdoende De heer de Preycinel is er iu gestaagd zijn standpunt te handhaven en zijne collega s over te halen geene daarmede strijdige beaiissiag te uenieu voordat weder de kamers byeeukoaoen Voor ïrnukrijk ki n meu het niet anders dan eeu gelule noeueu dat de verstaiulige en gematigtle piJitiek van den heer Freyoiiaet heeft gezegevierd Latere berichten doen evenwel zien dat ten slotte de invloed van öambetta de overhand heeft behouden Ër moet reeds spoedig gebleken zyn dat men het in den grond toch niet eens wjib en Freycinet nam zijn ontslag dat i ecd8 hoewel met leedwezen door Grévy verleend is Ferry zal het Kabinet reooustrueereuk Met Freyoinet treden ook de ministers vai maiüe ea openbarowerken uit het ministerie Prins Bismarnk heeft zioU Zülven benoem4 f laten beuoemaa tot n nister van handel en nijverheid voor bet koniokryk Pruisen Men verdiept zich in gissingen wat hem daartoe heeft geleid Soiomigeii meeuen dal er eene uieu e aoueenslniling met Oostenrijk op tolgebied op handen is andeiott zeggen ikit hy zulke vreemde plannen op ecouomiaoh gebied koestert dat hij niemand kan vinden om ze uit te voeren Dan zou het wel in het karakter van den kanselier liggen om zelf de hand aan het werk te slaan In elk geval heeft deze benoeming een of ander belangrijk doel nat eohter nog zorgvuldig geheim is gehoudeii Deze raadsetacbtlge benoeming bnngt ds Kölnmie Zdtung geheel iu de lar Blijkbaar weet ook zy hoegenaamd niets van de bedoelingen van deaen buiiengewonen maatregel nuiar 0 iverhalen spreekt zy hare vrees uit voor de gevolgen op een toon djft zeer bitletr luidt t en den kauaelier Zonderling genoeg van eeu blarf Jitt bg de a cheiding van eeq deel der nutiouaal Iiberale party zulke harde woorden had voor wie het niet in IJuitaohbmds belang achtte den prins kanselier iu zijne eouuomisohe bekeering te volgeu of althans te dulden De bordjes iju uu eehler verhangen Prins Bismarck ZBO luidt het is reeds rykakanselier DuitseLUiiida miniater preaidenl ea dikwerf heeft hy met r cht geklaagd dal hj niet bestand is tegen dien zwareu urbridalost Nn laat h zich nog benoemen tut miiiistei van handel en nyverheid £ n het is niet wnarsohyulijk djii h j sich een bevoegden helper zal toevoegen j ent hy heeft zich maar hiji elf zegt in de laatste jaren yverig toegelegd op de leer van handel en verkeer eo thaus galoqft h reoht te hebben op eai e zelfstandige opinie in ecanomisohe aa igelegouheden gyne iaziohteo zyii echter zoo dikwerf en zoo snel veraiiderd ja ze varen soms zoo Vreemd dat ook h j geene uitzondering scbynt Ie vormen op den regel non omnia pottumm omnei Nu tot aecretari van ataat voor biniieulaudache zaken de heer von Böltioiier benoemd IS die een itf voornaamatv werkitfigtu van den kanselier wa by het invoeren der beacherawude reohteii na zoo jammert de Kéhucif vq rt zullen wg wel moeten wachten totdat de nieuwe rechten htiii verkmmeideu 1uvt ed op bet handelsverkeer duidelijk hebbeu getoond eèr ono afaohaftiig daarvan te deuken is De meeste klachten i zeaover ds richten opkoken en hout maar juist deze komen het meest overeen met de weuschen der groote grondbizilters waartoe prins Bieinarck behoort Deze laalfte uiidrukkiug eeue ongemotiveerde iuaiuatic der Kölnuche uit de pen gevloeid bewyst dat de politieke leider vau de rechterzijde der na tionaalliberulen verstoord zijn over de nieuwe verrassing hun door den kanselier bezorgd Zij hebben pas nog verklaard in het belang der Dnitache eenheid geen politiek tegeu Bismarck t willen voeren en de angst slaat hun om het hart dat zij öf dit plan zullen moeten laten varen öf medegaan op een weg die tegen hunne beginselen lijnrecht indruiacht Zij gevoelen spyt omdat hoogst waarschyulijk in Bismarck s nieuwe plannen de rechtvaardiging zal gelegen zjjn vau afscheiding der 28 nationaal liberalen zoo heftig door hen bestreden De Kijksdag zal op het laatzt van Januari of in het begin van Februari worden bijeengeroepen Bitatarck verlangt er naar want er komen weer nieuwe bcbistingontwerpen verhoogidg van de bier brandewyn dewynen snikerbekisting verder de weerbaarheidaen benrsbelasling De overwinning van generaal Eoberls voor Kimdahar sohynt de laatste vyaiiden van ËngelïiMd in Afgbitinistau buiten gevecht te hebben gesteld Volgens i e laaute depêches van de itindard en de Timet heeft Ayoeb Khan volkomen dt partij opgegeven en is alleryl den weg van Herat opgegaan Het oogenblik zou dos aangebroken zqu om Kandahar te ontruimen iudien men met bet over de ontruiming zelve eens was Doch in Engeland verheffen zich vry wat stemmen vour de annexatie en de legeeiing heeft beloofd de zaak te onderzoeken Dulcigno is nog steeds niet aan de l ontenegrijnen overgtgevcn de Albaneezeu houdeUj onder oogluiking der Turken de stad bezel met eenige duizenden manschappen Omtrent de plaats ze ve bevat srn onzer groote bladen de volgende bgzonderhedea De kleine Allinneetcbe zeehaven Duloigno heeft cveiiula Io naburige Uoguai twee bttUtens Het eene zeer ucpeikt en niet diep kon aleokts toegang verleeucn aan schepen van minder dan 200 ton Hrt andere de Vil di Noc is voor Duloigno wat Gravosa voor Baguss ia eeue wykplaats voor groote schepen Oogelukkig is de ingang van het hekken t6ó nauw dat de QostenrykaclH schepen sinds eenigen tijd de voorkeur geven aan de haren van San Giovanni in de bloei van Duloigno heeft daardoor zeer geleden Door de twee bekkens wordt Dulcigno in twee deelen de oude en de nieuwe stad verdeeld De oude stad door het fvirt bestreken beeft hoogstens Sir huizen waarvan slechts 50 bewoond ziJ EKhoQu door z re wajleè omringd heeft het fort geen Ituilitaii waarde meer eu hel hedendaagsch gesehut op de hoogten van Jiïoschara en Klausa geplant zon het spoedig tot zvijgpH brengen De nieuwe stad heeft ongeveer 40U h izeil en da tievolkiiig irprdt als Volgt verdeeld 2500 Muzelmaouoeii 86 Servische haiagezinnen tot de orihodox Griekaehe kerk behoofêude 4Si Boomrieh Katholiek n eu eeu honderdtal anderen zander bepaalden godedieiiat of nationaliteit Eerst sedert 1868 is aaM de Chrtj eiien bet recht van verblijf toegekend Na het vervol van het Roineiusehe ryk bleef Duloigno tolde Ude eeuw in hei bezit ds Turken In j 180 maakte de Servléra r ziob meester vaq en behielden het tot 1408 Do atul kwam toeft Ska de Vinetiërs die er zich tot 1B71 haniU haafd en in welk jaar de Tijrkeu haar heroverden De Veiietiérs traol tteq hephaafdeluk doch tevergeefs de stad te hernemen Duloigno bleef onder Turksch gezag tot iu 1878 toen dé Moi lenegri jnen de stad stormenderhund innamen 1000 man van hrt Torksohê garnizoen verloren daarby het leven en 600 werden krijgsgevangen gemaakt De Monleuegryueii veroverden drie vaandels vflt kannen en 1500 geweren doch by fle bestorming geraakte de stad iu brand en werd byna geheel verwoest BINNENLAND GOUDA 21 SeptemLe 1880 By de tentoonstelling van plnimgedierte l a Gr aveohage zyu o a bekroond in de afd Katkoenn Loop n Pardtenien C D H ura te Alphen a d Byn m t een liUeien eu een bronzen medailles lu de afd Hotnieri 1 de Bruqn H te Gouderak met een aantal verzilverd brontpsn en bronzen medaille N de Vroom alhier als voren C D Mtata als voren in de afd Tammtr of ffat Mie D 0 Samsooï alhier met een bronzen le AlUe iu de afd Eendm N de Vfo m alhier roet sen verzilverd bronzen eu een i rolttra metlafUe Het bonwen van een hnis roor den heer L Mynlieff Az te Nieuwerkerk 9 4 UmI is opgedragen aan den Heer H J Nederhorat albier voor de aam van 8688 Uit de Berliner Bërten Zeiiung blykt da de man wiena lijk te Zevenhuizeh op de apoorboan gevonden wenl wel degelijk Adolf Roaanthal waa Hij waa geen bankier maar makeUar in speculatieve fondsen mvt name Oostenrykache crediet actiéu De regeliag zijner tamelijk omvangrijke verbintenissen na h t bekendworden van zijn dood veroorzaakte op de Berlijnsche beurs vrijwut drukte doch had gern bezwaren in daar de fiuaiiciéele omstandigheden van den man in alle opzichten vulkqmen iu orde waren De zelfmoord moet dan ook aan andere beweegredenen men zegt aan teleurgestelde liefde worden toegeschreven Over de vruohtenoogst in de K impenerwaard ia mia dit jaar niiit bijzonder tevreden Abrikozen ea perziken ook noten en peren zijn soha oh Met de appelen en druiven is het etihter iets beter geateld De begrooting der gemeente Sohoonhoi n bedzsagt in ontvangst en uitgaaf ƒ 38139 42 Daarop ia uitgetrokken ƒ 124Q6 voor de koeten vnn ouder Sy eu ƒ 300 voor het algemeen armfc stnur Door den pastoor H T Verhoef deb 24 Aag II te Ouden aler overleden is aan het college der OoilBi sohapp 4ijke KlMejie te Amerefoort vermaakt een legaat van tienduizend gulden vrij van successierecht ter opleiding vau geest li keii fel plan beslaat bü de I i derl Bbijnsp Maat om in 0 otor n iJiofttratndieiitt e openen tasaohen Utrecht en Harraelen hoofdjakelijk voor de reizigers vnn en naar de gemeente Vleuten De gewone Vergadering i t Staten Generaal srerd Zaterdag namiddag ten 2 ure op de gebruikelijke ijie gealoUn De aanspraak bij die gelegpnheiddoor dqii Minister vaU Siun jil Zaken gehouden luidt ala volgt Mijne Heeren I De KMng he l mij belast met iict sluiten van Upd tegen oardige zitting Een terughlijt bp hare werkzaamheden laat niet on jevredigd Konden belaugiyko overeenkomsten met België en I uiemburg geslfllen door Uwe medewerking ilorden bekrachtigd vek maatregelen v an wetgeving kwatuen tol stand lozonderherd taag wojlden gewezen op de hi rziening van het strafstelsel der orimineele wetboeken Voor hel krijgsvolk te B er en te lande le gemeentelijke indeeliug der Weslersolielde de venekering van deii aanleg van waterwegen in de nMMelyko provinciën eu van huu verbinding met Fmiaen de instelling eener Uijkspostspaarbauk de wMging zoowel van de algcmeene voorschriften omtnnt de heffing van iiivcierrechten eu accijnaen ala van de regeling vnn den snueriiccijus tik mag niet onvermeld lateu den waarborg aan handels delseu faoHeksmerken geschonken de bescherming trn bate van landbouw en houlteelt aan nbttige dierau verleend de bepalingen omtrent de openbare middelen van vervoer nooh ook de nienwe regelen voor de opleiding en bevordering van het pejl tmerl van den geueesknndigen dienat bij de landmacht verordend Tot ontwikkeling der bronnen van welvaart in KederiandaohIndië door apoorwrgen in West Indié iiat aanvoer van vrije arbeiders werd Uwe hulp liet te vergeefs ingeroepen i De arbeiid bovendien door U besteed aan de vootber raiding van gewichtige aangelegenheden zal lUuir men vertrouwen mag een volgend jaar vruchten dragen Ik heb de eer Mijne Heeren l a Kouiugs dank te brengen voor Uwe toewydinj lum s Lands belang en in Zijnen nnara deze vergadering der StatenGeneraill te slnilcii 4f De gewone Vergadering der Slateo ieneraal werd gisteren ten n ure op de guhrnikrelijke wijze geopend t e ïihspraak bij die gelegenheid door den Koning gehoélen luidt als volgt Uijna Hterent lic ipag U daukbaar wijzcp op de voorreehlen die het Vaderland steeds geidet De i i boorl e van eene Prinses heeft het geluk van Uljti Heis verhoogd Met ingeiiomeubfid ontving Ik bij die heuglijke gebeurtenis opuieuw de bewij u van de geheohiheid Mijns Volks Met de ajdere Mogendheiien i Nederland voortdurend ia de meest geweusqbte verhouding In handel en nijverheid ia enige verbetering op te merken Landboaw en v eeteelt bloeien De berichten omireot dea oogst zijn over hel algemeen zeer gunstig de btsmetteltjkc longziekte is iiagruueg geweken Van Uijks belastingen mag reue ruimere opbrengst dan ten vorigeu jare worden verwaeht Met hel oog op ouVermijdelijke toeneming der Staatsuitgaven blijft versterking van s Rijks middelen stxidig Met den aanleg van wegen voor handel en verkeer wordt ijverig voortgegaan Nieuwe voo tellentot verbetering van waterwegen zullen U wordenaaogeiiodefl Eene voordracht tet verdere beperking van den arbeid van kiiidereti lal U in deze zitting worden voorgelegd Zee eg bindmicht kwüten zich bü voortduring met loffelijkeu ijver van Vre crplichlingen Gewichtige moatregeleii betreffende het krijgawezen ie de vollooiiug van a Lands weerbaarheid ten doel hebbeu zijn of worden voorbereid Wetsvoordrachlen uojpéns de iiatiouale militie zullen U ter overweging worden nan ebuden Hoewel in Atjeh het gewapend verzet nog niet geheel werd bedwongen is hel Nederlaudach get ig toch in die itaate aldaar geveatigd dat de Rlgeering zich kan voorbereiden op de inrichting van van een geregeld beatuur De alge iueene tcealaiid van Kederlandscu Indië zou bevredigend mogen heeten indien niet in sorauiige treken verwoestende ziekten zoewtl de bcvulking ala den veestapel teisterden levendiger belangstelling in laudbuüw eu iiijvrrheid ocfeut op den fiunucieelen toeslnnil der kolonie Suriname een gunstigcn intloeil uit Belangrijke wetsvoordrachlen in Uwe vorige zitting reeds onderzocht tot welker afdoening de tijd heeft ontbroken zullen nader Uwe aandacht bezighouden Da zegen van den Almnohlige mate op ons gelaraenlyk streven naar bevordering Van s Land heil Ik verklaar deze vergadering vsn de Staten Genera il Ie zijn geopend De Amnt Cl deelt bet voI efedE mede omtrent de iu de vorige week te Amsterdam geh nden vergadering der commissie voor de Nederlandsehe inzendiugeu op de Londeusohe tentoouslelliog van Vee en zuivel Blykens het rapport 4 keurings mmisaie van het vee zijn goedgekeurd eu door de commissie ouugenomeu 16 koeien waarvan 8 uit Noordhollaud 1 nit Groningen 5 uit Friesland en 2 ait Zuidholtand 11 slieren oudere eji jonge waarvan 4 uit Friesland 1 uit Drenthe 4 uit Noordhollaadi 1 uit Utrecht en 1 uit Zuidholland 5 vaarzen allen uit Noordhollaud en 1 familie ujt ZnidholInnd dus in t geheel S5 beesten Deze zullen onder behoorlijk geleide verzouden worden terwijl de heer IJke de Jong uit Friesland plaatsvervanger de beer de Jong HU Abbekerk iianii us het comité het toe icht op zich zal nemen voor bet vee tijdens de qu ir mtaine en de tentoonstelling V ogeus onvoUlocude fondsen heeft men het plan tot tentoonstelling van eu Ëdammer kaasmakerij in werking moetgn opgeven De ouderhiiudeliugeu omtrent de verscheping in verband met de strenge voorwaarden door den jPrIvy Council gesteld zijn op goeden weg en alle mnalregelen zijn of wordin genomen Zoowel tot verzekering van vee en zitivel op de reis naar en van en gedurende het verblijf te Linden als tot het behoorlijk opshuin eu verzorgen van de ingezonden beesten Tot leden van de kenringa commissie voor de boter zyu benoemd en heblien zich bereid verklaard de heeren Sineele Ie s Hage A Y de Boer te Joure en Gosschalk té Zwolle Plaatsvervangers Ie heeren i van üam te Zwammerdam Jochem Zuidcraa te Dronrijp en P iscwii Ie Meppel Tot idem voor de koa dé heeren P Best teHoorn M de Joag te Hoorn J van UamSzn te Üw tmiiier lam en van Leut te Roltertlant Plaatsvervangers de heeren Grijpiug Ie Amsterdam A de Biier te Joure Kerkhof te Gouda en vauKekem te llotterdam Het comjié in Engeland waarvan twee leden deze verguderiiig evefials de vorige bijwoonden werkt ijverig mee lot bereiking van hel doel dat men zich voorstelt tecwyl gedurende de tenioonaielling em vijftal lellen van het comilii in Nederland met hél Kiigelache de vertegenwoordiging by onze inzending op zich iiemeu zal Het joarlijksche verslog over den Slaat der Ncdrrtaudiohe Zecvisacherijen over J879 opgemaalt I door het CoUige voer de Visaoherijeii ziet thans bet iiehl Als gewoonlijl is het verslag gesplitst ib 3 atdceliugeu lo betrrffiude de werlizaamlicden van hel college 2o betreffende den toesluud der Nederl Zeevissoberijen is het afgeloopeti jaar Met ingenomenheid vinden wy melding gemaaki Tan dfe goede werking der afiohufling vau de Ryksmerken op de haringfuslen die 1 Juni 1 79 was ingegaan De vrees dat de buitenlHiidsche koopliedeti Ie zeer aan de merken waren gehecht was niet bewanrbeid daar zy iiityds kennis gekregen hadden van die ufschafSug waren de vroigere kwade praktijken van het vérvhischcn van merken verijdeW De visschers zelven haddel sieb nu merken gekocht en wel gegrond op eeu veel beteren maautaf den inhoud der vajen Fusten goede volle hari ng Ongesorteerd heeten nn in den hauiUI prum fusten ouldaau van de klilnere visscheu eteu frinii Sorlirle en bijzonder ipooie partyen gnaö voor Superior door Die fusten hebben resp eeu inlioud vau 850 SOO en 760 tot 800 haringen De eerlijkheid van den verfcooper zul hier thnnsde beste wa irborg voor het behoud van het krediet zijn Wat den toestand der viasoherijen betreft bet jiiar kennierkte zich di or éeu zeer jevcmtigen haudc l lil haring en èeii buiteugewooii grooten aanvoel Vooral dit ilroeg tr toe by om de ofschuffiug der stempels zonder moeitlijkliodeu te doen plaata hebben want de gtoote vraa naar haring maakte dat met alleen de BiJLprovincjen maar ook Noord Duitschlaini er de nniiiUcht aau aubouk Het gewicht dier NoordDuitsche markten blijkt onder anderen uil het cijfer van 3U 95 i lou haring die iu dit ja ir te Stellin uit Schotland Noorwegen en Nederland werden aangevoerd Wel komt Nederland daarop nog slechts voor niqj 3 663 ton doch iu 1877 bedroeg dit aantal nog elichts 848 zoodat een belangrijke vooruilgang valt op Ie merken Eén raad geeft hel verslag a in de Nederlandaohe haringhaiidclaiira om hun naam foluit op bet fust te laten branden wat zeker het verlrottwen iu het buitenland zal bevorderen De Slaaticourmit bevot de opgave van de werkelijke beiulkiiig der provincie Overijsel volgens de uitkumsten der zeade algemeene tienjarige volkatelling De bevolking dier provincie bedroeg 274 136 zielen als 139 772 mannen en 134 364 vreuwen De bevolkiiii van Zwolle bedroeg 2 7B9 zielen van Deventer 19162 ïjtn JCampon 174 4 au Lonneker 12794 Onlangs maakten wij melding van de b denkinsTn djie het HandeltUad legen het uillevcniigstraciiiat u Amerika had De N RoU Ct ea het eekbl t h Regl btstujden thans 0 i nagenoeg gelyke gronden die bedi iikingeu Vooreerst is de regeling van de kasten dié volgens het iractaat ten laste der Kegceriug zulk komen die de aanvraag om uitlevering heeft gedaan ederlfeeng maar in elk g al had toch zeker daarqp niet mogen afstuiten bet tot stand komen van eeu tractaat dat in de opinie van het rechtsgeleenl weekblad veel hooger staat dan het BandelMad het oordeelt Veeleer is het te verwachten zegt het Ifeeiilad dut er voor de toekomst eerder uitzicht zal bestaan mp een beter dal is $ en vollediger tractaat wanneer wij er eenmaal een bezitten dan wannees wij iu t geheel geen tractaat hebben De tweede consiitulioneele grief van bet Ban deltblad ta vol icomen ongegrond Geen enkel tractaat dat gelijk het tegenwoordige etenlueele lasten op de schatkist legt ia om die reden door de Staten Generaal bekrachtigd Het kostepsysteem van alle vroegere dergelyke iraolaten legde financiééle lasten op en uu ia toch zeker de wettelyke bekrachtiging met afhankelijk van de wijze waarop partijen omtrent de regeling der kqsten oreteenkomen Voor de schending van het budgetrecht der Kamer ware noodig lo dat uil het tractaat voor óns een verplichting tot betaling voortvloeide 2o dat die betaling een onderwerp betrof waarvoor op de Sloatsbegroolin geen poat is uitgetrokkeu Beide veróschteu intussohen ontbreken iu dit geval De verplichting bestaat hier juist niet waar j in andere nitleveriugs tractaten wel aanwezig is Vragen wy geen uitlevering dan betalen wij niets Vragen wy wel uitlevering dan betalen wy iets meer dan anders ëu ala wij van ons recht gebruik maken dan voorziet de begrootingspost kosten vallende op de aanhoadiug in het buitenland en op de overbrenging herwaarts van misdadigers die voor eeu Nj derlandscheu rechter moeten worden terechtgesteld iu de daaruit voortvloeiende uitgaven Voor ovei ige komt in alle bekende traotatef in de laatste jarea door de Vereeuigde Suien met Ëuropeesche Mogendheden gesloten volkomen dezetfde formule drr kosten quoestie Voor als ia dit tracl t met Nederland en ia het nn een aoffenblik denkbaar dat Amerikti ook in zyn eigen belang ons zou toestaan wat bét aan DnitsohUnd en Frankrijk bv heeft geweigerd De EffectenlDeiirs III Amsterdam 20 September 1880 Waarde Eedacteur I Laat my dit overzicht begiuueii metseen enkel woord naar aanleiding van den briefkaart van deu heer S voor welker toezending ik if dankzeg Ik zal U niet behoeven te zeggen met hoeveel genoegen ik van de opmerkingen van den heer S kennia nam en met U breng ik hem dank voor zijn belangstelleiideu nad Tegen zijne opmerking dat zo9 zelden in mijne overzichten de redeueii van rijzing en daling worden aangegeven mqet ik inbrengen dat die redenen aliohts dan foufen of vergissingen natuurlijk daargelaten door mij worden aaugeiiaitld wanneer sy gemokkelyk te begrijpen e n en derhalve zouder veel woorden kunnen aangegeven worden Beschouwingtn als in de door 3 gcnoe ide groote en dagelijks verachyuende bladen zouden ook naar uwe meening waarde Eedacteur in nw klein bliid niet op haar plaata zijn £ n wat nu de raad van deu heer S betreft dat het veel praktischer zou zijn wekelijks een lijst van de voornaamste efft oten te publiceereo vau de koersen van den laatateu dag en deuzelfden dag der vorige week moet ik opmerken overigens aan U de beslissing latende dat een dergelijke lijst nog al uitgebreid sou worden zoolang men over de voornaansle eSeolen het niet eens werd en gelijk ik reeds in miju eersten brief schreef ieder vindt die de vooruaamate welke hij in zijn trommel of brandkast heeft Ten deele kan ik echter aau het verlangen van S voldoen door van tijd tot tijd de koersen eens te vermelden ten minste wanneer gij mynheer de redaotenr mij tengevolge vau de opmerkingen van S niet gedaan geeft Al weder ia een stille week aQhter den rug in bijna alle fondsen kan de stemming flaaw worden genoemd Hen schijut eenig wautroawen te hebiben in deu afloop van de bezetting van Dulcigno terwijl ook de verhoogde rente voor prolongatie 5 l y en de te verwachten verhoogiitg van bet disconto die flauwe stemming in de baud werkten Voor onze staatsfondsen was et nog een ai ere reden nl de geruchten omtrent een tekort van 30 Voorlocp g nog siel Vielen geUlea iat icUiam