Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1880

Vrijdag 24 September N 2609 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiitieblad voor fionda en Omstreken De inseadlag vaa advertenüen kaa geschieden tot één uur des namiddags van den dag der Uitgave Men is blykbaar bevreesd voor den indruk dien om met gewekl Uuloigno te hernemen dat zij eerlek ontruimden na het teu koste vaa hun bloed veroverd te hebbea Eeu vn delievende afstand toa hun vrij wat beter Igken Ook de mogeudhedea weusehcu de laak tonder bloed verliet te regelen doek de Odugegaue overeeukomalen wordea niet ten aitvoer gxlrgd eu looh zal dit moeten geaokiedea De Porie legt steeds de betuiging af van den eeiiijkea en oprechten vensch om tot uene spoedige bevredigeude rcgiliug van het Moolenegrynsche vraagsiuk Ie geraken Doch daar geen harer daden nul die woorden in overeenstemming is komt men geen stop verdel In de bedoelde oircubüre uit de Porte de hoop dat de afsiaiid mui Dulcigno z il kannen geschieden aitidtr sohokkMi en tol natuurlijk gevolg zal hebbeu dut dt deniouslralie ter zee ounoodig wprdt Zouder onmiddellijkeii afstand van Dulcigno zal die hoop nivt verwezeuli kl kanoen worden Admiraal Seymour echyut vi rieden Vryilag een nieuwe poging te lieblKH gedaan Naar men vertekert vro hg aan Kizapacha die zich thans te Skutari bevindt ecii afdoend autuoord ttn opzichte van deu afstand vHii Dulcigno £ ra triegram meldt dat Riza pacha eenvoudig UU ulliniatuin uirt tal beantwoorden en dat Dulcisua niet tonder verzet a ealaan zal worden Do KugeUcbe admiraal zet inmidilels zgue verkenning aan de kust voort en maakt zich gereed tot de deinuusiratie welke de Porie niet heeft weten te voorkomen miUiocn op onie att4 sbeg r toor SI D i S iVe dulden V de 3 fa V de bciJe 4 u i Amort Sjud feffcwrde 4 Vao de bnioenl loten d den Anuterd Vi ttemeeoteorediet R tteni reMo De o Anat leeaiu steeg de S Vo d Terlofen l j In biuueyl onderaemiugeD wu eieoieer dsliag waar te nenieu ooal Afr Handelar 1 Aauü Ned Bank S HaudeUraü lijd eu coutaut I lud Uandelabk s 2nkud Kott Uandtltr 2V Ib ao mige epoorwegvaardeu waa althaDi eenige vrrbeteriug ie btspearea bg aand Oeninial 3 OW Ind spw en 4 o Kgiispw S daareotigru Tcrlarru aaiid Exploit dig I dito obl IS gul obl Cenir luü spw I tn Box 1WeKl V4 1 Wal de buiieuUudtohe fondsen betreft kan nagenoeg hetzelfde worden geiegd Alle Kusttsohe b T wurm lager befcaUe de leeniug aO die Vu leeg de 4 7 9 daalden 2 dilo 62 l de ovengen 1 a Vi werden nog al oudere leeniiigcu tegen di T u 8b geeon erteerd Hongaanehe Oustenr Spaaoache Sgypt ea Tnrkeehe foodaon waren allen Uger do hoogaieus 1 j Dt S PorlHï wounen doet de erloreu Ojï de Enrop ipourwegwaurden deelden in dat lot doch ook hier beilrurg behalve bij Knsiiaohe bel verliea bcogaieua 1 o Ihe P aDe Kasaiacbe aporen daalden meer Aand Ur Mij 1 Kurak Charkow l Hyp jr Mg de overigen Ook de baitenl loten derven grooleudeela een frnetie Bnaa 64 en 66 l t a l 4 Weeneu verbeterde Vi Madrid en Braaael reien beide 1 Kn na re mij nog Amerika Ër waa eenige IKfCtdere handel toowel iu foudaen ala apoorwegen De laatate vooral wnrea geagiteerd Van de foudaen ategen 4 76 Ijouiaiaua 1 Mexico 51 ij ea daalden 5 1 a leeiiing 61 64 IV4 Alle Zaid Anierikaneu verloren Brazil l g a 4 Oolnmb 1 Peru ls Veneinela Door lagere koeraen uit New York waren de Amerik aporeb geagiteerd en daalden aoinniige zeer Canada Sonth Cleveland ColuÉibua Cinu luo Buda Miat Kaoaas en Port Huron daalden 3 vele anderen 2 en minder Uitzondering iai ukten Madiaou tbio 8 W die a Milwaukee St Paul ah en Comm ah die 4 Mil Obl goud en papier die it a 2 mouieerden X P 8 Hoewel heden de handel ieti levendiger was Terhieven de meeate fundaen zioh niet Onie fondaen wannen a U Va noteeréen 5 l 8 78 4 102 8 d 7 02 Aawd Ned Bank daalden 1 269 Handelsmg Oijd a l09 w Aaad Holl Spoor rezen 2 231 dito Ind 1 142 dilo Rijuap 1 154J J Baaa rt Ooatear verloren i T keo Kgypte Vai OW Colorado onueu Vao Amerik ap noateerdeu Gert Can k rt N W Michigan Ceoir a daarentegen Mia Kaaaaa i Denver Kio gmnda j lager Oarottdea ea aan bet Bureau van Pslitie gedeponeerd een Zakdoek twee vervohilirnde Slenicla een Kindeiiiarapinie een lakje raariit eenige auuiaterqen Toor een kind Laatste Berichten h FAriJBi 20 Se ptenber Er ia nog uieia bepaatd OBiir nt de nieuwe miuiaterieeU eombiuatic Kr worden vele namen geuoemd zoa o a Julea Peil voor baiteulandacbe zaken Challemel Lacour of Paul Bert voor ouderwg Sadi Camot vOor openbare werken en admiraal Dnpré voor mariae Eene nota van But zegt Wij tijo iu aUat te verirkeren dat de miiiiiterieele etiaia niialnitend ontataan ia door veracbil van meening in den boezem varo den Miaiaierraad roet betrekking tol t uitvoering der Maartdamrteo 0 er den vredelieveiideu geeat vu Fraukrqka bwitcBlaiidacbe poliiiek waarin niemand ook maar deukt verandering te brengen wtid ia het debat zelfs niet gesproken ParitS 20 September De Europe heeft heden it Weeneu hei volgeode telegram omvangen i Biamarek a lolpolitiek vindt hief levendige tegenkanting De airuwe Binlaler van koophandel zet de v wezeuIgking vaa ecu oooomisch drtenbeeld voort waarvan 6 het tante gevolg zoa igu dat Frankr k tri opziobtevan tjk handel op het vatte l iud door eeue aoort vas eatinei zou worden geiroffen dat Duilachland ca Ooateniqk de tmclaten zonden opzeggen en zouden teragkenen tot het altlael van sigemeeue ta ieven Tcrwfl de daasule behandeling op den voet der meeat begwaaligde aatia zoa aerdwguen zosdcB die bride SMiea elkander belangryke eoneeasÜa doen eii riek vaVTolgena beijveren on Bnabid en Italië b km tolTtHioB4 tf does aanalniten Burgerlijke Stand GEBOREN 17 S iit Hillrfrawla Maria naden Bbf kaap en J H M o u rt 18 AilriuMa oudtn W vaa a Heuwl ii A nu dea llaia iU lieua 31ar ljr OHilirrt L lliteiibrwck v i t ÜMurtiuitn Alida Cathariiiii If Ui Al I M V Surl ÖrVEal EllKN U üei 4 C Hos m C J B kk 18m ADVERTENTÏ ÈM Heden overleed plotseltag ten haixe vau den Heer M G EMEIS te Rttuwyk Mevrouw de Weduwe B A DRIESSEN geboren Abt 19 September 1880 Eeuiffe en alg emeen Kennitgttnng Bü acte den 20n SEPrEMBER 1880 ten overstaan van dan Notaris W J FORÏÜIJN OROOGLEEVEB te iouda verleden is door de ouAeTg i kenim JOHAHfyES ADRIAN US REMIJ Koopman en Kassier en JilRK HOOGENVIJK Procnratiehouder eu Kantoorbediende beide wonende te Gouda eene Veunootschup aauge aao onder de firma UOPJb MAN C OMPAGJVIE betrekkelijk den Handel in Koloniale Goedereu Kassierszaken het In ea Yerkoopen van Effecten en verder in alles hetgeen met gemeenschappeljjk overleg zal worden goedgevonden Welke Vennootschap is ingegaan 1 SEPTEMBER 1880 en zal eindigen den laatsten AUGUSTUS 1886 terwyi echter de eerstondergeteekende ten allen tyde het recht zal hebben om de Vennoot hap te doen eindigen hetwelk drie maanden na ztjoe kennisgaviug zal moeten geschieden De Vennooten zgn beiden tot de teekeninff der Firma in kake hunnen Handel betrettende geregtigd doch 7 ullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bgzondere handteekeuing ran de bfeide Vennooten wordt Tereucht J A BEMIJ D HOOGENDÜK Ben J0N6MENSC1H z b b h h zoekt tegen 1 NQV£MBËft o s en Huiselijk Verkeer met gébinik van vrije Kamer Adres ouder No 495 aan het Bnreaa dezer Courant ONVERVALSCHTE van vee niet inet spoelinff gevoed H H Melk veehoudera diegenegen zgn zich te verbinden tot levering van 30 tot 300 Liters MELK dagelgks van af l NOVEMBER a s of vroeger tot 1 APRIL of 1 NOVEMBER I6iJl gelieven prgsopgaven t zenden aan den Directeor der Rotterdamsclie Helkmrichting een HUIS waar sinds gemimen tgdeen drukke Barhlet SAffaire is uitgeoefend Adres onder n 494 aan het fiorean van dit Mad STÖÖMmWEEU Chemisclie Wassclierïj VAK J BREMER ARA HEM Het VERWEN en piTSïOü MBN varfHeeren winterjas n Demlaaison en Pantalons boe dezelve ook veiwcboten on zg worden nls nieaw afgeleverd zOndet losgetornd te worden Voor krimpen of af ver wen behoeft men niet te vreezen Agentesse te GOUD Ai Mej Wed C 7M DER AREND TvarxABKT ZOOEVEN VERSCHENEN P s 0 90 NOBLE VALSE de la fine fleur voor de Piano door O vjiL isT a A x Deze lieve melodieuse Salonwals is voorhanden by A BRINK MAN IJverige Persoiien kncnen in alle plaatsen des Byks a s BODEtegen hooge Premie en Provisie geplaatst worden Brieven franco motto Bodene aan het Bareanvan dit blad De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat bg hem te bekomen is beste Kwaliteit Z o TT T in 3 soorten tegen billijke prijzen A J J VAN VELZEN Lange Groenendaal AANKONDIGING BURGEMEES TER en WETHOUDERSdsr gemeente Bergambacht maken b j deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Kuid HoUaod de Fransche Kade onder Bergamltaeht aan deb Hnisweg en aan den Vlisterdijk voorde pasnge met rijtuig en vee zal afgesloten ifn gedurende VEERTIEN ItAGEJST yimiO September tot 2 October a g kunnende de passage en de gemeenschap met de naburige gemeente Schoonhoven gedurende de afsluiting plaats hebben langs den weg aan de Oostzgde van de Vlist Beraamhacht den 18 September 1880 Bargemeester en Wethonders voornoemd De Seeretarii De Surgemeeiter J P MAHL3TEDE L S F J 18 MIT8 HTPOTHEEK Beschikbaar groote en mindere KAPITALEN op LAND tegen eene rente van 4 o o zonder aflossing of naar verkiezing Te bevragen bö JOHN OUDENDIJK Zaandam yfaAzijde te spreken Donderdag 23 en 30 Sept van half tien tot half twaalf in het Koffiehuis qe Haihohu san de Markt te Gouda JOHN OUDENDIJK in Hypotheken JV B Diegenen welke genegen zfln hunneLanderijen te verkoopen noodig ik beleefd niifa mg te komen HEEM immmii worden bjj deze attent gemaakt dat het niff en proe ffndervindelijk Poeder tegen Brand ofSmet in deTarwe en Gferst wederom te verkregen is by G ARKENBOUÏ Naaöerstraat Groenmarkt Wjjk H N 24 te Gouda Prfls per pakje met gebruiksaanwijzing Ji 0 50 voldoende voor 2 Hectoliter of 2 Mud JACOB BUSSINK DEVENTER uit de van oudsher gekroonde AUemansgfldiiiK Hofleverancier van Z M den Koning heeft zjjn beroemde Sucade en Kruidkoek verkrijgbaar gesteld bg CoiiN QUARTEL Ltz Lange Tiendeweg D 27 Gouda ijoöni ttllK VAN A BaiNltMAN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de aitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Ter vermijding van oponthoud f elieve men alle voor de Redactie estertide brieven bij den Uitg ever te bezorgen PATENTEN KENNISaEVINO BüfiGEMEESTEE en WETHOUDERS der gemeente Oovda breiden Ier keauit van alle ienlpiigtige ingcMteiieo wier uiinien roorkomen op de upfleloire nsf i ten voor ke dienstjaar I88U 81 dat de Putentbladen in Kereedheid eu op de Secretarie deser Getfieenle verkrqgbaar tijn waaneer zg iioh daartoe penooiilyk aaiinelden van den 27 n September 1880 tot en met den 9n ctober daaraaurol ieude dea ra rinidda i vaa lU tot dra iia aidilii 1 ure da Zoadaft it eioudrnl kallende ar mul lnallg Z U betlait van 17 Oclober kSüi iie liiunea dieu tyd door de belanKliebbKHileii uiet algehuulde Pateulen d gr d a Dearoaarder der Dirrote bilaatingeu aaii kunw kuiten tegen beulinfi au tien eenteu rolden ailgeceikt tervql de nalatiKen verrallen iu eeue boete vaa vijftieu galdea bgaldien zy saoKcfraagd wordende kan Patent of een aftohrift an hetsalte aiet kunnen verioouen Gouda den 2U Scplripber 1380 Burgemeester en Wetl budcrs foarnoerod Van BEltOtN IJZBNDOOUN De Siuntam i BllOüWEtt BÜITEIMLAND lliillcnlaBdscli OveriU tl Hi l nieuwe Fr nuscbe ministerie was interen aU 1I11111S nog uiet tot staud gekomen Over hel algi Hieen ia de publieke opinie in Fmiikrylc wel eiiignins verbysterd door de ouverwiichle en iu baar oog ongemotireerde crisis Men verwacht aanirnlliiig rnii het Kaliiiiet door leden an de V iaH repuUicttine dat wil teggen aauhaugera van tinmbelta Koo gaat men weder een st ip verder links en lit is op lioh itelf uiet te briri ureii waut eeu iiiiuisterie Ferr Cunstaiis drukt rullcoiaen demeeniug uit van de groote meerderheid der republikeinen iu de Kamer Meu rersigt de staaislledeu eohter wal snel in Fraukryk en als de bewigiiig iKuir links dentelfden gang houill tal ineu spoulig ilc sn izcii viin het opportuuisine Ie buit n gaan en zyu heil weleu gaan zoeken in de theorie di r iilu Ic republiek op de hoogste b nnken Of dut tui dr sinbililrit urn de Piausohe rcpubilik tul bgdrugtu is nnnsleus genomen twgftlaobiig De crisis blykt ie tyn geweest een slryd tegen den iuvloed van deu heer Oanibetia waariu ten slotte tijne legeuslanders het veld hebben moeien ruimen Freyoiuet had lijne eigen geinnligde inzirhieii gesteld tegenover de meer doortastende auti ctricair getoelens van Gainbetta Vaiiilaar de bpising eu het is stellig eu sterk bewys au den Qvcrwe je den invloed dien e president der Kamal in politieke kringen nitoefrut dal t jn tin atecAs bovendrijft Hel aftreden van d u hter de Frejcinet vindt tgiie volledige opheldering in een brief van de aartsbisschoppen van Parijs en Ronann aau de Frausche bisschoppen dbor de üuia eerst uu afünikt maar den datum 19 Aagostua drafjiiide Daaruit blijkt voldingend dat d4 keer de frejcinet met de Roooisclie curie heeft ooderhandeld over de wijze waarop eene mour te passen zon zijn aan de niettcMjtüssiug der decreten Dit veroordeelt hem want zuTk cejie oudcrhaiideliw big alltrintiist in de bedoelingen der kamer Zeer duidelijk is bij de bespreking der zaak uitgekomen dat de leden der congregaties moesten leercn zich te bescliouwi u als gewoao Fniusehe tiaatabargrra en de miuisler maakte inbreak op dat karakter der debattni toen hg met eeue builpniaudsche antorileil ouderbandelde over de toepasaiiig vim Fraoa e wetten op Franscben Ilrt ia zonderling itti ioiffm oataags ia Bislgij gebtord i hem met heeft weerhouden vaa ulke ouderhundrlingeu welke toch geen vruoht kondiu drogen Doch ook al wilde hg de besprekingen zelve dan bad hel roorbreld vun deu heer FièreOrbaa hem kunnen leeren hoe meu met het Vjtioaan ouderkaiidi lt zonder zelf dupe te worden deze crisis in h t bnilaulaud zal maken Het ageotscliap Haras zegt in st at Ie zijn om mede te uerleu dat het verschil in den minisU rraad nitaluitend liep over de uitvoering dernmarl decreten en de buiienltudsche poliUek vau Frankrgk in welks vredelievende strekking uirmaad eeuigc wytigiiig wil brengen niet iu het debat is gemengd De TVwjw heeft een artikel over het waarschyulijk programma van het nieuwe Kabinet In de eeisie plaats zegt het blad mag men ouderslrlleu dat ruor zooveel niet erkeude congregatieu bi treft tul worden vastgehuudru n iu hit plan ecmr trapsgewgte uitvoering dir wlIKu van 2D Mjarl nadat het Tribunal des couflils uitspra ik zd hebben gtduan Nu uioge meu da iriuj d Mi sneller of litugzuODir tu wiiL guiKi lot de luipiissiiig der decreten zal het stellig komen llierviiu uitgaAudo kan het blad zich de dwaze halalarrighiid der geestelijke urduii met verklaren omdat gciiie enkele rideii aanwezig is welke hilar m de hoof zou kunnen vtrettrktti dit de decrtim len üokj W hller zullen blijven AV iit dus het liiuneidand betnfi is de gedriigsly n van hel uiiuwo Kabinet duidclg k voorgeschreven Tigenovcr het builciilaiid was de politiek vau den heer de Freycinet die van zyue ambtgenoolen diue laalaicu schonken hem steeds hun volle lertrouwen en mtdewerking De heer Julis Ferry die irtet de samen telliitg van het Kabinet belust is zal dus de poritfcuitle van buiteulaiidsclie ziiken slechts op Ie dragen hebben aan een niiiii die aiiu grondige kennis van de tcedere vraagstukken welke lUiins aiiii de orde zijn vastberadenheid en voort ohiigheid puurt Bij de ouihnlliug van het gedenktecken voor ïbifie te Si Oi ruiuin is minder beUugstrlling gelooufl dan men bud mogen verwachten waurloe tullicht het slechte weer ook iels bijdroeg vim deu Senaai eu de Kamer waren sleclils eeu dertig tal leden tci enivoordig Oe Llaiinuversche vrrgadering van de natiüunalliberalen is goed afgeloopen voor Benuigsen eenstemmig is een motie aangenomen waarin de f ADVERTENTIËN worden geplaatst ran 1 5 regels h 60 Centea iedei Mgel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wprdm berekend naar plaotsrniinte Afeonderlflke Nonunem VUF CENTEN scheiding wordt betreurd en veroordceki Het echgnt dat de abcheiding over t geheel niet toeneemt zy bepaalt zich bgca uitsluilend tot OsM Proiseo ea krggt daardoor eeoigstina een partionlaristitch karakter Te Maagdenburg waar de afgescheidenea veel moeite deden om net behulp van de FortBcbritt partü Laskers candidalanr voor den Landdag te doen zegevieren behaalde de aatiooaal liberale oa idaat Listemann de overwioaing mat 2S1 temmen terwijl Iiasker er alecbta 1X7 verkreeg Alweder is dobr de Parte een oireolare oicr Ouloiguo baudrieuil aan ka e diplonwtieka genten in bel bniteulnnd gezonden Dit ienwe rtkk heeft de trekkiug om bij voorhaat op Ie komen legen een inval der Houtenegri wn op het groudgeUed hetwelk Turkije aan KootenegCQ wil abtau Se Portf wijst op de gevoreu en raoeielijkkedea welke het gevolg zouden tijn an zulk een inval Waaronder het sautetciu gtsag van deo ltao ia aodtre deidea Jiaa Jtotbiurrqk toot lüda ca diouvol sai onvouniene zwarigheden toailen kanasn MHitaaa Niemand zal het gegronde diaer bedankiog oatkenaen Maar ia hel niit d Forte zelve die den gevatta doet ontitoan door niet nitvoericg van het Berlijusche verdrag en de latere Overeenkomsten f De Mouienegrynen kunnen er geenszins op gesteld züa BINNENLAND GOO D Y 23 September 1880 Naar w y vernemen zyn de benoemingen van den rector en de ly delyke leeraren aan het progymnaslum door den minister van binneiilandsche zaken goedgekeurd eu zullen dus eerstdaags de lessen kunnen aanvangen toouls men weet gedurende deu oai us 80 81 met eene kluste