Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1880

flM faaUrland Mi tedea heini een hoofdartikel m t im raterweg rw Amaterdani naar Botterdam Jfet iBgenomenheid resligeu we de aandacht op dat rtiltfl oiodat daarin n iar we meeuen voor het eerst in uuM grooti bladen het j d recht aB Gnada om d n wattrwi dour ot lauga hare gnuzen ie ien loopcB wurdl Na eea lerug Jjk Bp hcneen met bel rekking tot dezef iMR u ie laüMe pam n wa K valleu wordt bet dezen somer door de Staten van Zuid Holland genomen hesluil om voor provinciaal subsidie als voorwaardij ie stolen h l de weg kkgs Gouda loope gebillijkt Wü gtüMveii al iui sck jft het Had dat ala de Kigeeriiig werkilgk den nieuwen waterweg wil dien jy leven voor hel dtfensieweïcn noodig acht ly dai ook de door Z Hulland g lelde Koorvaarde gaarne zal auiineinen Hceds de raluiater Tak heeft in de vertegenwoordiging verklaard dat iij petn bezwaar in Mu rishting langt Gouda zag n van de meerderheid der Tweede Kamer kan men itettlfda m inaig vM wachlea Techniache bezwaren schgnen er niet te zgn De provinciale hoofdingenieur uoemt in jijn rapport de door Ge lcpwteerde Staten aangegeven richting zeer wel bruikbaar eu T e ojgt ijoh i at hel plan Bat de 73 kilomeltrs l iuge weg daardoor l j kilomeier langer zou worilcii kan geen btzwaar opleveren die afstand welke iu enkile minuten afgelegd kan worden tou de tiitalailing van Gouda jülicrminsl rechlvaardijgcn D iarby mag men niet Tergelen dat bij hel oorspronkelijk regeeringsplan ia omweg voor de schepen die Gouda zouden rillen aandoen eenige kilometers zou bedragen Ook de vtrmeerdering der koaten die de verlangde fiohllBg langa de alad zou eischen is niet van dieu aard dat mtn daarom hel aangewezeu plan raag verwefpen tlie meerdere uitgaaf zou hoogateu 3 a 4 toa bidragen I rte vervolling der door de Provinciale Staten fcMelde vDorwaande mogelijk zonder het algemeen belang te benadoelen dan kennen w j geen enkele nden marora de Begeriing voor haar bijdrage wel en noorwaaRJe zou mogen stellen maar de Provincie 2nidHolland voor hare noeidie niet Met hetzelfde reohl waarmede de Staat voor zün bqdiage eisébl dat de vaart i oor moaitors geaohikt zal zijn verlangt fle IVovincie dat de belangen van een welvarende 2aWHollBD lache gemeente oldouude zullen worden Iwharligd Ook de tolqnactlie wordt door het VuierUutd nie uit het oog verloren Het herinnert aan de MleidJBg tot deze tolheffing waaraan ook bg behoud aB het eerite plan de vaart onderworpen zou blijven doeh het wenseht tevens dal ie quaeslie van de riohting worde afgesoheiden zij kan later aftonderlqk arorden geregeld Dat een aldus besluit het blad verbetering van den vM r g tusschen onze beide grootste koopsteden hoog Boodig ia wordt sedert lang door niemand betwijfeld Wq hopen Aat de Aege ring door een spoedig lu te dienen wetsontwerp zal toonen dat ook zij van de noodzaketglcheid dier verbetering ten volle overtuigd ia en dat zij tioh vereenigen kan met de alleszins billijke voorwaarde die onze gewestelijke vertegenwoordiging voor het provinciale subsidie heeft gesteld Op de tentoonstelliiig van de Hollandache MaatBohappy van Landbouw gehouden te loeiden tyii i i bekroond J van der Breggen Az te Waddinxveen voor wilte Ëngelsohe tame geteeld op zwarte of gemengde roUden le prijs voor Deensohe of Prob teier haver geteeld als voren 2c prijs voor duivenboonen Ie pr j voor een verzameling veldvrnchten halmgewasten peulvruchten enz verbouwd door den inzender 4e prijs i voor blauw maanzaad Ie pr js voor 2 ituka maoliinaal bereide kaas Ie prijs W C Roer te Boskoop voor een verzameling fijnste lafrlappelen ïe prijs voor een verzameling aloofappelen en peren 3e prijs C Veelenturf te Bodegraven voor 1 vat weiboter 3e prgs Voor 2 stuks Goudsche Uerbykaaa geslaakt in Mei of Juni jl 2e prijs 1 Mete te Waddinxveen voor een graanmaairr vac Aaltman en Co Ie pr s voor een driescharige ploieg van Koodvoets te Bunnik Ie prgs D Kóring alhier voor een renameliug zadelmakerawerk 2e prgs J tan Stratau te Bodegraven voor kaasvateu enz De Arr Sechtbank te Rotterdam heeft Dinsdag veroordeeld j O A D arbeider wouende te Berg Ambacht bekl vaa varbieking van afsluiting tot 25 boete A V schipper wonende te Ouderkerk a d IJael bekl van verwonding tot 2 maaodeu gev cell en ƒ 8 boete of 1 dag gev cell Daarna standen o a terecht H B en A F vrouw van K B wonende e Schoonhoven bekl an miebandeling Ei eh 16 dagen gev cell eu ƒ 8 boete voor ieder Over 8 dagen nitsprnak Te Letkerkerk welke gemeente tetf nitgestrekt isen i rca 300O zielen lelt heeft tjÊmi aan kerkvoogden tot verkrggiug van eeniflHen predikant gicirculeenl Dit adres i geteekend dSir 300 manaï lidmtiten eu meeiderjarige mannelgke personen kerkvoogden toegezonden Wij vernemen dat door de heeren A M Prins Co te Dordrecht eene boterfabriek Auar de Deensohe methode te Alphen n d Kgu zal worden gesticht Staten Oeneraal ëebste idHEB zittingen vau 21 en 22 September 1880 De bg de periodieke verkiezingen herkozen of nieuwbenoemde leden der Kamer hebben bun geloofsbrieven ingezonden eu worden toegelaten De Vootziller houdt daarop de volgende toespraak Mijne Heeren I Wifuneer ik deze zual rond zie dan mis ik daar mauueu wier langdurig lidmaatschap van deze Kamer bij ons allen voorzeker indrukken van hoogachting eu vriendschap heeft gevestigd die bigvende zullen zgn ook al hebbeu zij ons verlaten eene eervolle welverdiende ruit moge lang hun deel zgn I Aan U M jne Heeren die f op nieuw óf voor het eerst vereerd met het vertrouwen der Staten vun uw gewest als leden van deze Vergadering zgt toegelaten bied ik een welgenieeuden welkomstgroei met den wensch dat gij de verplichtingen aan LTwe belangrgke beti kking verbonden met de meeste zelfvoldoening zult mogen waarnemen Mgne Heeren andermaal door den Kofling geroepen om dezen Voorzitterstoel in te nemen en Uwe bgeenkomsten te leiden behoef ik wel niet te ver klaren dut ik mg daardoor gevleid en hoogelgk vereerd gevoel Ik neem die gewichtige taak op mg met erkentelijkheid voor dit hernieuwd blijk van vertrouwen en met goeden moed Met goeden moeri 4Mijne Heeren omdat Uwe welwltleude medewerking en steun die ik onlangs oninisbadr voAr mg noemde en die ik steeds zou zal blgven noemen mg aanvaukelgk reeds zgn ten deel gevallen iu meerdere mate dau ik durfde verwachten De rede van het geëerbiedigd Hoofd van den Slaat waarmede gister de Vergadering van de beide Kamers der Staien Generaal werd geopend geeft het niizioht dat Wg eene werkzame eu belangrgice zitting te gemoet gaan t Moge Oot onder hoogere Zegen het voorrecht worden gegund die werkzaamheden met zorg met bezadigdheid en met rgpen rode Ie behandelen en lea einde te brengen opdat zoodoende het bij de Grondwet gewilde gemeen overleg vau Regeeriiigen Vertegenwoordiging heilzame vruchten drage voor het Ont allen dierbaar Vaderland Hiermede verklaar ik iet Voorzittertchap van de Eerste Kamer der Staten Generaal ie hebben aanvaard Er werd bestoten de troonrede mei een adres te beantwoorden Het ontwerp is reeds roudgedtVld en komt heden in bcnuidslaging Alleen de linantieele paragraaf is geen weerklank op de troonrede Zij luidt Voorstellen tot veraterking van s Rgks middelen zijn wij bereid met de nauwgezetheid te overwegen beperking van uitgaven achteu wij evenwel een eiacü van den staat onzer financiën Tweede Kahee Zitting van 21 Sepfember Tijdelijk voorzitter de heer de Biebersiein Ingekomen de geloofsbrieven van de heeren van Dedem en van Beet die in handen gesteld worden van de heeren Mees Schagen van Leeuwen en Heydenrijck die tot toelating rapporleeren waartoe wordt brsloien Genoemde heeren worden beéedigd en iiemeu zitting Ook Je beer Gleichman il bcëedigil Aan de orde is het opmaken van da caudidalenIgsl voor het vQorzittenchap der Kamer De heer Dullert wordt terstond tot eersten caudidaat gekozen met 5U van de 62 stemmen I De heer MirandoUe werd na herhaalde stemmingen eu een discussie naar aanleiding van het vind n van meer briefjes in de bus dun er namen op de Igst stoudrc gekozen lot tweede Bg de laalite stemming verkreeg hg 29 en de heer Cremcrs 28 stemmen terwgl 11 blanco biljetten worden gevonden Tot derden caudidaat werd na vier stemmingen met 38 itemmen gekozen de heer Creroers tegen 22 op den heer Keuchenius Het eindrapport der Staataoommissie die met het onderzoek omtrent de verbetering van den Rolterdïinschen Waterweg was belast is versohenen De bewering dat de stroom zelf door afschuring den waterweg zon vormen wordt iii dtt rapport geheel verworpen en wel op grond der geichiedenia van den waterweg zelve Zooals reeds bij gerucht was gemeld worden de kosten voor de voltouiing van het gebeele werk geraamd op 30 raillioen terwijl men 8 jaren vour die voltooiing neodig meent te hebben Daarvoor berekent men dan ook een Waterweg te hebben die aan alle eischen dat ia aan eeu diepgang van 6 50 M bij laag water volkoman zal voldoen en dat de toestand geheel verscliilleu tal van dien waarin de Walarweg ook thans nog vericeart De daarloB noodige werken zgn de normaliseering der rivier van Krimpen tot den mond kunstmatige vorming door uilbazgering der genormaliseerde rivier tot in zee verhooging van de bestaande dammen iu zee minstens lot boven de hoogte van springvloed verlenging der bestaande dammen op zoodanige wijze dat de koppen der beide dammen liggen in een Iga evenwgdig ann de hoofdrichting der getijstroomen iu zee eu reiken volgeus de kortste richting d i jn de lijnen ongeveer rechthoekig op die stroomen tot de doorgaande diepteign vau 9 M onder laag water De commissie val de uitkomsten van haar oude zoek zamen in haar antwoord op beide vragen die haar waren gesteld eu zegt dat dë algemeaue grondIrekken voor de verbetering van den Rotlerdamschen Waterweg zooali bg de wet van 24 Januari 1865 zijn aangegeven niet onveranderd kunnen blgvec gebicn en dat wgziging dier groudtrekken noodiakeIgk is voorzooveel betreft de breedte die aan den Waterweg gegeven zal word n en waarvoor de afmetingen behooreu te worden aangenomen die door de commissie worden vermeld De commissie voegt er de hoopvolle verzekering bg dat de verbetering van den Waterweg spoedig eu zeker kan worden lot tiand gebracht door de itvoering der door haar aangegeven werken Godard s Comèle zal weldra eenige dogen dieisi doen als ballon captif ten behoeve der Utrcchtscbe genie Ouder leiding van deu kolonel bg den gen staf Kromhout zullen eenige verkeuiiiugea worden gedaan Omtrent de nieuwe rauntbiljetten heeft de beer J A Koopmani eeu ontdekking gerlaan die de aandikchi verdient In het begin dezer week schrijft hg in de ntterdammer mij in den Haag bevindend ontving ik op verzoek bg bet wiiieleu van bankpapier eenige nieuwe munlbiljetten en viel m j terstond een verschil in kleur op bg nadere beschouwing bleek dat enkele een blauwen andere een rooden ondergrond vertoonden Hierop de aandacht vestigende Werd de vraag genpperd of men valsob papier voor ziek bad waarop ik ontkennend antwoordde maar de oorzaak in kleur meende ik te moeten verklaren door de verkeerde toepaaaiog van bet gekeimmiddel of aan een giebfek in de aamenstelUng daarvan loodat zeker zuar er in het bhiuw in lood omzet vooral de fijne Ignea daar de zwaardere beter d oonpronkelijke tint behouden hebben Meu siet in deva r zijde dus rood en blauw dooreen want de achterzgde it niet oangetoit Daar volgens de gepubliaeerde beschrijring de grondtoon blauw is kunnen de roode biljetten aanleiding geven tot moeielgkheden dat deze ondanks het zeer opvallend defect toch in omloop zgn gebracht in plaats van vernietigd verklaar ik hierdoor dat de bewerking plaats heeft na het nummeren en regiilreeren en het leekenen voor geiien bg de Nederlaudsobe Bauk zoadat deze aU agent van a Rijks schatkist onkundig is van het feit Di Miniiler van finanoiën tal er vermoedelijk ook wel geen kenpii van dragen dat aan zgn Departement is geknoeid maar dit neemt niet weg dat er op het oogenblik biljelten in omloop zgn van tweeëerlei kleur en het middel om namaak legen la gaan deze juist in de hand werkt Misschien zien wg later panische en groene en wordt de verwarring dan nog grooter Om dit ta voorkomen ware hel best de onnutte kunstben erking geheel te slaken want de persoon die haar ujlvocrt gchgnt geen volleerde ehemicoi te zgn eu bg het afwegsn v in de materialen niet de noodige nauwkeurigheid iu acht te nemen In e Engineeriug van 10 September wordt met lof gesproken over een toestel Jilgedaohl door den heer O W Verloop ingenicur werktuigkundige bg den Nederlandsohen Rgnspoorweg Het dient tot vei arming vau watersloveu voor spoorwegrgtuigen Door middel van den toestel worden de sloven met stoom verwarmd daartoe worden een veertigUl voldoende om een langen trein te verwarmen in een cilinder gereden op kleine wagentjet eu in ongeveer tien minuten door middel van atoom tot boven het kookpunt verhit het lastige en tgdroovende vullen der sloven i hier geheel overbodig terwgl de cilinder door middel eeuer zeer vernuftig uitgedachte inrichting gemakkelyk door een persoon kan geopend en gisloteu worden Oa den Bgntpoorweg is deze toesiel reeds in werking op de stations Roilerdam en Leiden het kou niet uitMijven dat zulk een doelinaiige inricbliüg apoedig navolging zou vinden de Nederlandsche Ceniraalspourweg hééft haar te Kampen toegepast lerwijl de Staalaapoorwegen huu alation te Boxtel r mede zuHen voorzien Ovk te Arnhem op het gemeeuschappelgk station van Staats eu Ëgutpoor eg wordt zg ingevotrd De Koningin van Z edeu bevindt zich te Amsterdam om zich gedurende geruiinen igd ouder behandeling le Hellen van Dr Mizger Toen de Kuniugiu aan het Rijiispoorwegstaliou Jras aangekomen werd zg uit het salonrijluig naar den omnibus van het hotel gedragen iu een stoel f gdieel met het oog o baar toestand ingericht en aldus op ktar aelel in bot rgtoig ueergezet Daarna reed liet rgtnig stapvoets over de dik wet zand bestrooide straat naar hel hotel Hel JV a d D verneemt dat hel bekende mnaenm vaa Uej A Fregeres te Broek iu VValcrlund dat jaarlijks lal vuu vreemdrliiigen naar dit dorp trok iiwr eenige Ainaterdanecho heeren is aa igekocht met bel itoel het te AtusleVilam op Ie tiellen en ieMposeeren De verzameling it reedt nu in Broekniet moer te zien lu de Noorderhaaks ia gealrand het Russische toómietiip Uthometf kapitein Rose van Riga met rogge na r Schiedam bestemd De branding ging hoog o er hêt saliip eu werkte geweldig De sleepboot Herenlet eu Ie reddingsboot begaven zich der larts en hebben ile equipage uit 22 man bestaande gered De ffeU en Nd 6 deelt daaromtrent het ogende mede In allerijl Tl Amsterdam werd door den itaart van een opgelaten vlieger een bloempot uit eeu vensterbank getleept Een man die juiat langs het huis liep kreeg den bloempot op het houfd en werd zoo verwond dal h naar net gattbuia moeit worden verveend Qemengde Bericliten Zaterdagnaeht heeft Ie Bordeaux aan een der spoornegstatioai een geweldige brand gi woed Een lil de nabijheid tiaand magazijn geinid met vaten terpenlijn is mede een prooi der vl unineu geworden De schade wordt op een ton goud geschat Dat vuurwapenen gevaarlijk zijn is bekend maar dal onder die rubriek reeds de kanonueljes behooreu waarmede de kinderen zich vermaken ie iets nieuws Een schrijnwerker te Alen on heeft bet echter bewezen Zgn leven moede laadde hij zulk eu kanon mei eeu revolvcrlfogel en deed het door middel van de lamp ofjpian Het ehot miite zijndoel niet Met verminkt hoofd viel de ongelukkige dood neder Uit Konstnntinopel wordt bericht dat men iu Arable eeu rijke gondmijn heeft ontdekt Soldatenzijn uilgezoudeo om de lohatten te bewaken t Zouals het bericht waar is werktlgk een buitenkansjevoor Turkije zijn dot sedert eenigeu tgd wel jelif kan gebruiken De negerrepubliek Liberia aan de weitkuat van Afrika heeft ook eene ridderorde in het leven geroe u üj wordt verleend voor burgerlijke deugden groote dapperheid eu is ook tegen betaling te bekomen De urde beeft drie klassen eu wordt aan eeu purperrood Uut gedragen De boofdcoinmissaris van politie te Brussel schijnt een bektruam chirurgijn te zijn althaus dezer dagen itfsn een man bij hem gcbraofat die slechts één arm had den tweeden bad hij in den Pransch Duitscheu oorlog veeren zoodat hijt ihsna van de algemeene liefdadigheid leefde Eeu EWurtier laier kwam de i nu weder op straat met twee getonde armen en deu raad vau deu coinmistarit uu weer flink aan het werk te gaan In plaats van met gelukwenschen begroette bel wachtende publiek hem met niljouwingeu eu scheld noorden De jongite dochter vau dm Minister Glodtstone heeft onUugs de noodige examens afgelegd om alt onderdirectrice eeuer kositchool u kuimeu optreden welke betrekking tjj dan ook op dit oogenblik te Nerouhameoltegie rtarneeint Het feit dat 9a r den beer de Bevgh met deugdelijke bewijzen onjAialhedeu aangewezen worden iu ont rgkswapen zal voorzeker meuigeeu bevreemd hebbeu en de vraag doen opperen hoe it t mogelijk dal een Regeering tich kan vergissen in haar wapen Wat echter te denken Van het Niderlandsche coutufaut te Hiifo dal ala raadauhrift rond het rijkswapen schrijft Consulaat der Ver uigde Nederlanden De galm der jongste feesleu in België klonk misschieu niet luid genoeg om lot Éiga door te dringen maar dau wordi t tqch tijd dat de vertegenwoordiger vau het Koniukrgk der NeilerUndeb te Riga eeus worde medegedeeld dal de Verceuigde Nederlanden ledejt 6U jareu ophielden Ie bettoon De prins van Wales ia Beijifteren aangeklaagd wegens moord van eeu jong mebje eu poging tot moord op haar broeder De aanklager werd echlet spoedig naar eea krankzinuigetigailicht gebracht Naar aanleiding Van de ontdekking van professor Nordenakjöld vau een nieuwe zeestraat iu Siberië bad bet beurscomité te Kopenhagen een commissie naar Siberië gezonden die klalen van venchilleude Siberische waren naar Denemarken moeat overbrengeu eu eeu grondige studie maken over den handel en nijverheid in wettelijk Siberië De commissie i sedert vterlJeu dagen te Kopenhagen teruggekeerd Het plan bestaat een Moattchappg op aandeeleu op te richten tot exploitatie van weticlgk Siberië LIJST VAN BRIKVEN geadresseerd an onbekenden gedurende de helft maand llpiistus 1880 uil Gouda venouden en doer lUBschtakBmst van hel Postkantoor aldaar lerug If bekomea L Kramers J B Jacobton A Jjeusen allen te Amsterdam van Nes Boer beiden te Boskoop Oerlemaus A van Klei Th Ooaterom allen Gappelle a d Usiel Mej K de Vriei Leeuwarden D Zwerea Leiden van Buren Woerden van de Hulpkunloren HAASTRECHT H Slet Geroen MOORDRECHT Jan Verboom s üravenhogo Piet Huneker Rotterdam WADDINXVEEN Jan van der Krant s Graveub ge D Huisinga Haarlem L Maat Pijnacktr Audriea Spruit Rotterdam Jan de Jon Zwainmerdam BRIEFKAART M Schild Amiterdam Gouda 18 September 1880 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS 11 l Laa tste B eriohten Parijs 22 September Naar men verzekert zal de heer Barthéiemy Saint Hilaire benoemd worden lot minister van buitenlaudtohe zaken en de heer Sadi Carnot tot minister van openbare werken De overige zeven ministers behouden hnnne portefeuille De heer Jules Ferry zal voorzitter van den Ministerraad worden Voor de portefeuille van marine is nog geen persoon aangewezen Waarschijnlijk zal het nieuwe Ministerie nog in den loop van dezen avond samengesteld worden Parijs 32 September Het Ministerie is voorgoed gevormd zooala hierboven ia opgegeven Adnnr l Clouet heeft de portefeuille van marine gekregen De graaf de Choiteuil zal waartchijnlijk benoemd worden lot ondersecrelarit van Slaat bij buitenlaudtohe zaken Scutari 22 September De notabelen te Dulcigno hebbeu aan de vreemde contuls een protest doen toekomen waarin zij verklaren tioh nooit ta willen losmaken van de Porte onder wier bestuur zij eeuwenlang geweest zgn Indien de Montenegrijnen traehten legen hen op te rukken dan zullen zij met kracht warden tei nggedreven Verscheidene consuls wezen het protest van de hand Twee katholieken en muzelmannen van de Albaneesche lijja zgn naar Tuti gegaan om de bergbewoners aan te sporen tot het verdedigen van Dulcigno Te Scutari it Sulley Manbey adjudant van den Sultan aangekomen ten gevolge van het ultimatum van admiraal Seymoar Riza pacfaa spoorde de Albanehache liga aan Ofa zich te onderwerpen en dreigde zoo noodig geweld te zullen gebruiken en versterking van Konktantinopel te zulleu laten komen De katholieken zouden meer geneigd zijn om zich te onderwerpen De muzelmannen daareutegen weigeren I I l l IE Scbuttersraad te € reinla Bi VoOuittM van den Raad zijn veroordeeld J M en I H wegens pliobtvenuim herhaaldelijke afwezigheid bij de cxercitiêu ieder in eene boete van ƒ 6 G V D als voren tweemalen gepleegd in ééne boete van ƒ 15 eo ééné boete v n ƒ 5 J IJ en N V K wegens pliclit enuli wanordelijkheden bg hel harcheeren naar eu van het terrein ieder in eene boete van f 1 J V d B en J C i eg éf i iet i i ighKfte loar de Mbitttar ied f il een boeto v4i f A V D J C S eu J R ala voren ieder in eene boete van f So eu bovendien allen in de kosten UARETBEBICHTEN Gouda 23 September 1880 Tot ongeveer vdrige prijzen s de omzet niet groot Polderlarwe puike 9 50 f 10 Mindere 8 7S a Ï5 Bogge paike ƒ 7 71 i f 8 20 Mindere 7 8t b ƒ a 5 Voer ƒ J 76 a 7 Gerst puike ƒ 6 26 a ƒ B 75 Mindere ƒ 5 50 a 6 Haver zware i tl a ƒ 5 50 lichte ƒ 3 75 i f 4 50 Ter kaoamarkt van gisteren werden aangevoerd tS pahijeu kaas de handel vlug eente qualiteit vau 33 ü f 37 tweede idem van ƒ 30 a ƒ 33 De veemarkt inct gewone aanvoer de handel traag uilgenoinen de beate soorten vlug varkens voor londeu van 23 a 28 cl per half kilo magere varkens en bi geu traag schapen mede flauweu handel Goeboter ƒ l 5 a ƒ 1 70 Weiboter 1 35 a 1 45 Bars ertQkd Stand Qouda GBBOREN 21 Sept P eler ooders P vn Vledler a B Hoaw OVKKLEüKN ii Sept G Schoolulerwoeri S w B i KnakernMl 4 m GEHUWD 2 Sipt A Terbart en J OriKa Burgerlijk Stand van onderstaande gameeuten vta 16 tot 23 Sept 1880 Moordrecht GEHORRN kviinn auderi W Uroekkogiea ea H 3 vla der Kuy OVKULEDEN A van Vlurdinfien 80 j Oouderak GEKORKN Pietertjs ouders i TeriMw ea B Verkaéa OVEULKUEN G de Joac 82 j K Maddr 63 j ONDERTROUWD C Verkorg 23 j ea M Burger 20 j Stolwijk GEBOREN Lena ouden J Anker en L SUppeadel Haaatrecht GEBOREN Johaano ouders J vin derLuaenW i vau Vliet A drian ouder i vla Zuilea ka C vaa Vlwl JaspiET ouders J nrouD eo i van Diim ONDERTHOÜWD G Streiji 27 j en G C van Vliet vaa Roeimijk 25 j H K Ver et 20 i en E StnSg H j P Merk 23 j en C J Dekkar vin Hekendorp ffii iËHUWb C lUaphorst en G vin der VTlil Beeuwljk OVERLEDEN M fl Abt wed R H Drïeuen tl C Stofbug 8 j M Schntk 9 j Waddinxveen GEBOREN lila oudere S bchuutea ea G ifnit OVERLEDEN H Vat 2 m