Goudsche Courant, zondag 26 september 1880

30 Zondag 26 September jgfP 2610 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad joor Gouda eu Omstreken S d KrJl Bleiiw k W l O Wilheimnt Woerden I Qoü A DlüK VA A BsiSKMAIi ZevenbttiKen GEBOKGN JiD ouden A tHam en k GiiittAxtfi OVERLlüliN G HetiMbtrgen U d A Eydtrkind 8 n J C Knaa 17 d M Wirgmin ADVERTENTIES ® iithtvttni ïn M TAN J J TAN HOÜWENINGE i i P DB KONING G mderat 24 Sept 1880 Voor de vele en hartelijke bewijzen Tan deelneming ontTangen by bet orerliiden Tan onïe geliefde Moeder en Behuwdmoeder ENGELTJE van MAASWAAL Weduwe van den Heer Tkünis Kamsteko betuigen wij onzen oprechten dank A KOK A KOK Kamstkbg G m4a 33 September 1830 Mevr de Wed oe KONING MUNTING vAïJ OoRDT Peperstraat 246 verlangt DADELIJK eene en tegen primo NOVEMBER aanstaande eeoe DIENSTBODE die koken en huiswerk verrichten kan JACOB BUSSIITK DEVEHTER nit de van oudi her gekruonde AUemansgoding HoSeverancier aa L M den Koning beeft l n beroemde Sucade en Kruidkoek Terkrggbaar gesteld bg Corn QÜ ARTEL T z Lange Tieudeweg D 27 Gouda Ter genezing van de meest ingewortelde rbumatiek rhumatische tand hals en hoofdpgn rhomatische kramp en aandoeningen in den rug in de zgde enz bestaat er tot nog toe geen heilzamer en tevens ook geen goedkooper middel dan de krachtig werkende ARSHAUBBINS of ANTI KHUMATISCHE WATTEN die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkelgk aanwendbaar te zijn en niet de geringste schadelyke nitwerking kannen teweeg brengen bg lijders die tegelgk met andere kwalen bezocht zijn De uiterst goedkoops prgs T n slechts öO Cents per blad zal ook niemand temg behoeven te houden om zich aan eene proeïneming te wagen wanneer men slechts zorgt zich de echte aan te schaffen kenbaar aan de onderteekening der blauwe omslagen door denbereiderenhoofddepothouder A BREETVELT Az te Delft Verder verkrggbaar bij C B Verheal Ondewattr A Pos Berkel J tsr Dorp Zoclermeer A Knnling Alphen J B E C Schlnttmnn Bodfuraren K Oosterling fHaaslreoht T A e van Deth 4 de Wed Bosman QoaHa W F J den Ugl Sohooah A Prins ZcTenhuin n M J Goadkade Boskoop O Hoogendijk CsppeHe PEOGYMNASIUM TE GOUDA Het Examen van Toelating tot de lessen aan het Pro gymnasium zal plaats hebben op ZATERDAG den 25n SEPTEMBER e k des middags ten 12 ure in het lokaal der Latijnsche School op de Houtmansgracht Gouda 22 September 1880 Dr D TERPSTRA Rector J EL KIEBERT markt godda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERG ROOÏIN GEN naar de Itetsle vinding HYPOTHEEK Beschikbaar groot en mindere KAPITALEN op LAND tegen eene rente van 4 o jaars zonder aflossing of naar verkiezing Te bevragen bfl JOHN OUDENDIJK Zaandam Westzijde te spreken Donderdag 23 en 30 Sept van half tien tot half twaalf in het Kofflehnis idk Haehokibc aaa de Markt te Gouda JOHN OUDENDIJK jn Hypotheken JV B Diegenen welUe genegen zgn hunne Landergen te verknopen noodig ik beleefd nit bjj mg te komen Zeker miüdct MGEN ALLE Rhumatische Idüdoeiiingcn êoac koude ontstaan S amp Aangezigt8p jn Kie3na Verstijving in deleden itnidziekte enz verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiaü Zn Bodegraven P Versloot Boskoop J GOUDKADK P LooMAK Barmelen W G Küjivürs Ilasergwoude J Gaarkeuken Alonlfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewoter j LtEKLAND Selu o ih men yfed WoLïf Z Waarder BocTHooBN Woerden Gebr PigNSiNO Wouhrugge A DR Wildk Zegwaard A Hf kker 4 Sf Meu j elieve attent te te zjjn dnt de W a 1 d w o 1artikelen van een hruiiie kleur zjjn als zjjnde bereid oit de vezelen der Dennaaldsn Aanvraag omDepdtbjjM J C HAM jte Utrecht BöckhüUiIen DandelsrekcneD De Opleidingscursus voor de Fractgk begint 1 OCTOBER die voor bet Examen M 0 NOVEMBER a a Ter deelneming alsmede voor PrivaatOoder wjjs in genoemde vakken en in de Wisknndt Tervoege men zich bg F J BOER Privaat Docent Gouwe C 180 M Oostbaren B n 14 Pour portraits paysages et reprodactioiii Artistiqaes en noir et en couleur Les portraits sont garantis absolnment is altérables F HARTli G Gooda Ncdeiiaodsche llhijiisnuorweg ZOMERDIENSÏ 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTEBDAM AKNHEM en ÜTKBCHT ow BOTTEEDAM s H AGE en TOIIKVENI WEV Van Amstkedam 6 80 8 10 9 io 11 85 18 50 I 5 8 60 55 Arnuem 6 55 8 60 10 86 1 30 1 60 6 25 7 U 9 Utrecht 7 8 Ï6 10 17 11 40 1 16 328 3 35 6 30 0 10 10 16 UarmGlen 7 22 8 46 i3 3 I S6 3 56 9 a6 10 3i Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 48 Oudewatct 7 86 1 56 4 8 9 5 Aankomst 7 60 9 10 10 48 1J Ï8 2 16 8 8 59 4 25 7 10 6 10 88 Naa Moordreoht 7 53 2 18 10 12 Nieawerkerk 7 53 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 53 2 18 10 12 Rotterdam 7 63 8 36 9 16 10 30 12 31 2 1 M 4 28 6 57 10 12 11 4 Ze eijhniMnMoer08 pelle 7 66 2 21 4 31 10 9 ZwiermeerZegwaard 7 56 2 21 4 31 10 9 VoorburK 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 lO I Gravenhaqe 7 56 9 13 10 52 12 34 2 l 8 i 4 2 4 81 6 7 4 10 9 11 1 Soheveuiugeii 7 i6 9 1 10 62 12 84 2 21 8 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van KOTTEBDAM SCHEVENINüEN en i HAOÏ naar AMSTERDAM UTUliï lIÏ eu ARNHEM Van Ro aDAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 30 10 4 11 60 2 3 20 4 3U 5 30 6 50 8 30 9 S0 Capolle 6 41 1U 50 2 9 7 NKUiverkffk fi 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordrecbl 0 67 114 2 28 7 16 Aankomst 7 1Ü Ui 8 29 9 S 10 49 11 16 12 2 35 3 40 4 62 5 50 7 28 8 6 9 JS Soheveningeu 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 36 3 45 0 5 7 46 9 GravekHage B 25 7 30 8 8 85 10 10 lO SO 11 45 1 60 3 6 4 15 6 36 8 16 9 J0 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 28 ZjetermeerZegwiuird 46 10 60 2 10 6 66 S M Z n iihuiieh Moeronpelle 6 66 11 2 20 7 7 A nkora t 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 12 11 2 38 3 87 i ii 7 26 8 68 9 67 NaaU Oadfwntcr 7 16 11 21 2 41 Ï 81 WoerilHi 7 16 11 21 2 41 7 31 lUrinelen 7 1 8 6 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 S M 4 65 9 1 10 Utrecht 7 18 8 6 9 11 10 63 11 21 2 41 SM 4 55 7 31 10 AaNHFM 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 56 7 31 Ter vermijding van oponthoud felieve men alle voor de Redactie estemde brieven bij den Uitgeef er te bezoigen KE 1SGEV1 G INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEKOOHZAKKN BUROEUEESTERen WETHOUDERS vanOonda Orlet op art 8 der Wet van den 2u Juni 1876 Stmiaiai no 95 Uueu te eten Dat H H Gedeputeerde Stalen Tcrganuiiig hebben feileeitd la aaa den lieer C Boawraaoi ea igue rechtverkrijgeuilea tut het plaatsen van een tweeden stoomketel in bet perceel gelegen aan het Jaagpad geteekeud Q no 53 kadaster leelie A MH 1623 eo 2SW ta aaa dea beer T J Jaspers eo tyne reehtvtrkrijgeuden tot het plaalseii an een stoom wrrktaig ter rranging van het bestaande iu het p roeel gelegen aaa den Blrekertiugel geteekeude R DO 251 kadaster sectie A uu 965 So aan de firma H Brwtt ea hna reehtrerkrggeuitea tot het plaatsen isn eeu uieow ttuoiawerktaig ter rer sngir g an hel onde in bet perceel griegen onder de Buumpjes geteekeud P uo 266 kadaster Sectie E Nos 682 584 671 671 u 846 Oontia den 24o Septeiaber 1880 Burgemeester en Welhoaders foomoeaid vui txmsü uzmoamtii D Secretaris BROUWER BUITENLAND Boltealanilscli Overzicht tn de laatste berichten van ons vorig nimmer koiilea wy rscdi den afloop der minisieri le crisis in Prankrijk mededeelru Jules Ferry de autrar der tegeaaroordigs aoti derioale beireging is premier geworden Naar aaoleidiog dier benoeming merkt en del clerioale bladen zeer ter lacde op dat de resident der Republiek door den ontwerper ran et beksnde art 7 de rormiug van eu Kabinet op ts dragen dr verantwourdelijkheid wat regelmatiger heeft willeu venlerleii en daarom den beer Ferry Del de afrekening van den trldtotibt brlHstte Vao flen admiraal OIouet welen wij niets bysondm Des te bekender is de lieer Barthelëmy St Hilnirr Grlyk een aantal Frsnache staatslieden wjjdde h j s jne jeugd aan de journalistiek wrlke hjj echter spoedig liet varen om tieh geheel en al n wetensehsppelijkeu arbeid over te ge rn waarna hij op 33jarigen leeftijd in 1838 profrcsor wrrd iu de Grlekiobe en Romeiusehe pliilnsophir aan bet 0 de Fra ee eene betrekkin mlke hy in 1852 ocerlegrfi wijl hg de eed h ui iImi nieuwen kfiüer niet wilde afleggen Van 1871 lut 1878 a hij chef de bureau en secretaris vmi den heer Thiers Cu thans bekleedt hij voor wioTer oi s bekend is greae andere betrekking dun die van seualor voor het leren De heer Sadi Carnol die In depinHls lan din heer yarroy alt mintaler rHii openlwre werken optreedl I lid rnn de Kamer vun Afgciuardinden Hij i logeniinr tijdens den oorliig nici Duiikcblaod wui hjj prelVct Her Bencdeii Seine Orerigens is men het er o cr eeiip d it de keuie sii den heer Biiriheleiny St Hili ir den vertrouwde Tan Thiers tot minister fan builen laken bgzooder geiohikt is om het bnitenland gerust Ie stellüii xile bladen loowel conservatieve als ooverjoealgke beschouwen diens binoeiniiig uls een wsaroofg voor eene vredelievende smalkuiidc Volgens eeu telegram iid het eerste werk van het nieuwe Fransche Kabinet bestaan in hit verzenden ener wronlaire waarin gemeld wordt dat gtene ver t auderiug hoegenaamd te ttkameu iu de vredelievende strekking der Fransche p itiek Tot eeu vervroegde bijeeiirueping der Kamers Sul waarsclignlijk niet overgegaan worden De Tuut geeh zijn Icidvezen er over te kennea dat de miuisitrieu iu Flankrgk elkander loo and opvolgen en siet oal in t nieuwe kabinet alechls een iniuislerie van overgang Het City blad vetgelgkt de rol vun de heer Gladstone met die van d n heer Gainbcllu het heriuueri nat ook de heer Gladstone sich oodsr tgue tent wilde terugtrekken doch spoedig fagrerp dat gezag eu verantwoordelgkhcid ouufscheidelijk van elkauder iijn De Standard l uit zicb iu dauielfdeu geest kit Eiudtlqk kumt er weer wiiig bericht van Diilciguo het telegram is lelis uitvoerig raiar er staat niet veel anders ia dan dat ds Albaoaa weigeren Dulcigno oier te geven en dat wisten w reeds Ken nieuwe nota der furie betreffende Manteuegru is op 24 deser aaé de gezanten der groole mogendheden te Koastsutiuiipcl ter baud gesteld Het bevat nieuws voorwaaideu betrelf iide den afstand van Dulcigno en wel vsu dien aard dat de mageudhedeu er waarschgulqk uiet in zullen bewiUigeu Vulgrns teirgram uit Baguia begat lurd Seymour sich dien dag met het adriesjochl Uelioon naar Uattaro om van d iar naar Cettinje te gaan persoontgk de telliiigett der Muntegr en op ie nemen eu dienovereenkumsiig zijne msatriigeleu Ie beramen De corrr poudent vu de Standard aan boord der vereenigde Europeesahe vloot geeft iu e volgende woorden den indrak terug wilken Uiiloiguo van de leesqde op hem iBaakle Ëmdelgk zieu iie admiraals de plek welke iq in laat hibbeu berueind i milftit dooi daie Mml spgcsoUa rsnoeniiig Vrrbanoi laaet ben bezield hèbbea In aeldzitnm voorkomende male IV wanhoop er aan dat mgue lezers mg gelooren tullen als ik iraehl Duloignu te beschrijven Op een smalle doch hooite klip aan beide zijden door afronden omgeven staan een twaalftal huizen met roode dnkeu en gutcu in de muren aar eens vensters warm Ib een bock verbeft ti een koepeltorentje Langt beide afgrundeu strekken sich de onde Veiietiaausclie nieren uit een te wgde mantel voor de verschrompelde siad üy Slaat tusschen eene wildernis van grijze naakte henvela Zeker zear schilderachtig duch geen spoor dragende van eenig menschelgk wezen mijlen eu mgien ver Ieder man aan boord gevoelde den hnmor der tegenstelling toen wij onder longs dit aruelgke verlaten plaatsje stoomdcu ilut bedn igd slaat te wordei door de vloot van het vereeiiigd Europa Iu Duilschland wordt de aanstaande pnrlenieiitszitling met groüte U langstelling te geiuoei gezien Jp Fried richsruhe sohijnl ineu zicli erusli b zig e houden met de toekomstige gruepeering der suuikundige pnrtgVn welke door de acheuring lo de libeMaliialiunale partij eene btliiiigrijke wgzigiug heeft ondergaan Vóór alles wil de Kgkskaiiaclier verzekerd zgn van eene nieuwe meerderheid Over deu binneul iiidsiihen toeütaiid in Rusland zijn de ineeaiugen virdeeld De uph IBag of althanit de hervnrniiiig der dietaluur van gruif I uris MilikufT scheen op eriie verbetering te wjjzen en de C y iar is die meeiiiiig ook lor geduuu in een h irteIijhin brief waarbij hg aan Milikuff de nr ie van Si Auilrena zeiidl Uoeh de loou van eiiknk iiihilislisohe blaadjes blijft onru 4t wekken ui uuk ile gruote Russische blaiien zgu wal bekoiiieu van huune eersie geestdrift Zg beweren da de verauderiiigt n welke het Ijiid hebbiu geruit gesteld huofdiakelijk vtnviaifliageu van perauiieti xga geene hervunuiug vat luatdliiiueii en dal zij dimroni een vaaibtirg vuur de toekuiiist geven IVrwgl a iu de bladuu in lie beide huofdstedeu eenigu ineeidere vightid is gegeven slaan de provinciale bludeu tireiiger dan ooi iHiiler de censuur der politie Kij inngen di wiif niet eens de artikelen afdrukken die in I elersburgschr blad n zijn nrscheneu Dal is nog een zickelgk verachgnS 1 Zuo mist de legeeriiig alle rcchtsirtiksclie uauruking uiet de bevulkiug eu luoet zij uitsluitend zien iloor de oogen van niiibtenareii welke eenzijdig zgn als overal en daareuboveu in Buslaiid ver van uiibaat7 uchtig BINNENLAND OOÜDA 25 September 188C VERGADERING vam ds n GEMEENTERAAD Dinsdag den 28 September 1880 des namiddags ten I ure ten einde Ie behandelen Het adres van J de Jong Az A W Jinkaegt en C van Veen hoÉlende verzoek om intrekking van het Raadsbesluit betrekkelijk bet dempen eener sloot iu de Korte Akkeren Het adres van D C Samsom houdende verzoek om gcriolecrden grond bij de Spellemakersteeg en de Vlamiugslraat Het rapport der Raadseomminie belast met bet onderzoek betrefftude de oprichting eener waterleiding Tc benoemen Ëenen Stads Archivaris Heden morgen omstreeks half 9 is in de Gonwe onder de Boompjes verdronken Gerrit van Wqngaarden circa 5 jaar ond Behalve de reeds vroeger door ons opgegeven bekrooniiigen op de teuiooustelliag te Leiden worden thans nog vermeld J Uiiteubogaard te Haastrecht voor hoenders zilv nied Juhs Ffenuing te Woerden voor hoenders zilv en bruuz ined en twee bestourspr voor eenden zilv en brum ined voor kalkoenen Ie prjjs voor met gevraugil pleimgedierte brouz roed C D Meuta te Alphnn a d Rgn voor kalkoenen 2e prqs Ia een vorig Nr du Iden wij mede i at door een awrtal awBMlvke lulnMM t lishkerkefk lot kat voogden en nolabelen der H rvonnde gemeente bet verzoek was gericht voor ren tweeden predikaat bet tractemeut t willen vaststellen Nader rernsnsen wij dat ditzelfde venork reeds door den Kerkeraad was gedaan dooh toen afgewezen Jfen wensoht uainelgk ntiost den oiil mgs beroepen liberalen predikant ecu orthodox predikant werkzaam te doen zijn Staten Generaal Eeustk Kaxii Zütiug van 23 Sepienibrr 1880 Na aauuriniug onder discussie en tonder hoofdelijke steniiiiiug van onderstaand adres is de Kamer op leijes gescheiden SIBE De Ëersie Kamer der Staten Generaal waardeert niet Uwe Majisteit dankbaar de voovreohten die bet Vaderland steeds geniet De nlgeiiieeue en harielgke deelneming ia deverhuoKiug vun het geink rnn Twer Majesleits Hni door de geboorte eener Prin es en in de voorspiiedige herslelling vsu Hare U jesteit de Koningin letert ip ni uw het bewgs i et gehechtheid van hel NeJerlHiidtclie Volk ann syu Voorste ugeslocht Dat Nederland met de andere Mogendheden voortdurend in de inevst gewenschte verhooding is d it er lil handel en nijverhaid eenige verbetering valt op te niirkeii Jat lauilbuuw en veeteelt bloeien datde berichten omtre nt den oogst over het algemeenzeer gunstig zijn en de besmittclgkelongziekte iiageuo 19 w ken dat vsu s rgks belaaiiugen eeueruimere u breitg t duu ten vorigeu jure mai wordenter rein dit Wn Sire hebben wg met voldoening v i Uwe Majesteit vernomen Vnursteilen tut itrsterkitig van s Ryka middelenzijn v btreid net nauwgezelheid te overwegen beperking van uitgaven achten wg evenwel een isch van den sta t unzer financiën Met bi langstelling onlvingrn wg de mcdedeiliiig dat met den aanleg vaa wegen voor handelen verkeer gverig wordt vourtgtgaaii Het verheugde ons Uwe Majesteit te hooreu gewagen van deu lolT lgkon g er waannede leien landmacht t ch bg vourtduriiig van hare verplichtiairen kuijlen Wg lieten niet onopgemerkt dat hoewel inAtjih hel ge peud verfet nog niet geheel werd bedxuiigeii bet Nedurlaiidsoh gezag tuoh in die mate aldaar ge e ligd is dal de Rtjierinir fioh kan vuorbereidiu oyt de ii ricliting wm e i jju 11 bestuur j Ev iA f u vjk Li t ui ze aaudaohi dal de olgemeeue