Goudsche Courant, zondag 26 september 1880

toettand tab eilertaadach Inili ê bwredigend ion mogen heeleii indien niet iu aommige streken rerwoestende ziekten loowel de berolking als den veestapel teiaurden Aangeuaam aa ons de renekering dat letendi r beluiigstelling in deu hiudbouw en de oqierheid van Suriname op dtn tiuauciéeleo toestand dier kolonie een guiistigen iuvloed uitoefent Omtrent belangrijke oudeiwerpen wordeu doorUwe Majesteit wetsvoorstellen toegelegd voordrachten tot verbetering van waterwegen lol verdere beperking van den arbeid van kindelen tot voltooiing vai s Lands wcerbaarbeid en tot regeling der uatiogalemilitie en der schuiterg tullen aau de Vertegenwoordigiug wordek aangeboden Op de toewijding Sire aan eiken arbeid die de Eierste Knnier iu hl nit uwe sitliugjanr wacht kan wordeu gerekeiid Vlij bearaeir den weiiscb van U ie Majesteit dat de segen des Almacbtigeii ru9te op ous gezamenigk streven naar bevordering van s Laiuds heil TwEEDl K HEK Zittingen vau 23 en 24 September Na mededeeliug van het Kouiiiklgk Besluit waarbjj de heer Uullerl wederom tot voorzitter is benoemd houdt de heer de Bleberstein als Igdelyk voorzitter eene rede waarin hij de Ir n aanspoort tot eeudrncht eo handhaving der leuze Voor liud Vaderland en Oranje De rede van den heer Dullerl luid aldus Mijne üeartft Wederom hebt gij m j op de eervolste wijze imu deu Koning voorgedragen om tot uwen Voorzitter te worden beuoenul en heeft bet t M behaagd uwe keuze te bekrachtigen Voor die onderscheiding betuig ik U mgnen oprechten dauk Zy Irgl mij de rerpliohting op m j unbbel in te spannen om JMB uw vertrottwen te beuutwoorden JMartoe behljéf ik uwe onmisbare medewerking die ik wee het by lange ondorvindiug ook uu niet ta vergeefs door ing wordt injjeroepeii Oiis wacht eeu leer werkzaain iitiiiigjaar Veel wat vroeger onafgedaan was gebleven is in het vorige jaar tot stand gekonira veel echter en diuronder teer gewichtig is wel voorbereid maar ui nog veel inspanning van ons vorderen vóór wg het voltooid hebben Strafrecht en fiuanlieele wetten behoef ik maar te noemen en ieder lal beseffen dat wij al onze krachten zullen moeten iuspanuen om uevens deze tijdig af te doen wat unsjaarlyks Bobi en wat ons iu de Troonrede is toegezegd In e4 n vorig jaar uitte ik eens den weiiscb dat io ouie parlementaire zeden mocht worden opgenomen niet te lerhdleif wal eenmani goed gezegd is en nam ik vrgheid tot zelfbepercing in het spreken aan te mauea Bg het vele werk waag ik net ook na na de ondervinding sedert opgedaan dien weusoh en die aanmaning te herhalen Iiaal ons met moed en opgewektheid onze taak opvütteu JE lal dan boe nioeielgk en veelomvattend die ook is seer veel lot stand kunnen komen De eensgezindheid die oos btziell in liefde voor bet Vaderland en gehechtheid aan het regeereud Stamhnis zg ten waarborg dat alleen bevordering van het algemeen belang ous richtsnoer lul ijn eu dat dus onze pogingen zullen strekkin tot bev ering fao het wrltgn van hel geliefde Vadtrlaud Ik verklaar hel Voorxitterschap van de Tweede Kamer der 8iaten Genera d te luiiivaardeu Onder de iagekomcu wetsontwerpen komen voer de Indi scheen de Btaatabegrooting eu die voor de Sptwrwegen Bg de aanbieding der Slaatsbegrooting hield de minister van financiën de gebruikelijke rede Na in eeu menigte vau details te ign getreden teide de minister Zoo gaan wg den dienst 1881 tegemoet met de waaradigulijkheid dal vorige diensten geene of althans leer weinig zorg behoeven Ie bareu Dat is Mijne Heeren gewis een verblijdende uitkomst te achten Maar wg mogen daarbij niet vergeteu dat xoo de diensten 1876 1880 aan de eene zgde met leer belangrijke buitengewone uitgaven ook voor prodneiieve werken betwaar 7 gii daarentegen niet Binder belangrgke baiieugewui e middilen lol bebeitrgding dier buitengewone oiigaveu lijn aangewend D hoofdatnkken der begrooling van uitgaven T or 1881 wgnn een gezameulgk bedrag aan van If 6 362 841 47 gnde een aom van 10 502 979 37 meer dan het voor des dienst 1880 met inb ria ran de reeds tot sUnd gekomen verbooging lo geslmo bedrag van ƒ 115 S59 662 09 Ten slotte leide de minister Op ruimte van kaa bU voortaan niet veel meer genkend mogen worden Het aannsalgk bedrag der voorgedragen baiteugrwone uitgaven voor spoorwegen eu verdedigingsmiddelen tal niet anders dan door eene geldleeniug gedekt kannen warden ongerekend nog andere uitgaven voor groole pablieke werken die in aantocht tgu Eu het mode ten eenemale strijdig zgii met de eisobea van een goed financieel beleid de dekking der uitgaven voor de rentebetaling en verplichte schuldaflotsiug op deo daur voor een ded Ie toeken in credietmiddekia t tg diitt vlottiode ef g r tt gd sobul Wg hebbeu dit een tgtl bng gedaan en g hebbén het knniien doen ouder den invloed van den drang der qmsiaiidigheden en in de onzekerheid waarin wg verkeerden omirrnt het beloop eu de aitkomsten v nn het Suanoietl brheer Die ailkomsleo ign bigken het overtiohl dat ik de eer had U Ie geven oirt ongunstig crlfs boven verwachting gunstig geweest Maar hel zou onverant oordelgk tijn tulk eene politiek vau leven bij den dag al kan lij ook tgiielgk geoorloofd ign tot duunam en regel vau gedrag uu te nemen Het is dos onie plicht te zorgen dal de gewone inkomsten der schatkist hoe dan ook in evenwicht gebracht worden met daj ewone uitgaven een doel naar ik mg vleie te lekerder te bereiken wanneer wg daarbg niet enkel vrnwnring van last niaur ook billgker verdeeliug van last beoogen Bg de verkieting van een lid der Tweede Kamer te jorinchem tijn nitgebraoht 2206 slemmeu volstrekte meerderheid 1092 tjekoten is luitenant Seret met 1248 stemmen De heer Waldorp had 920 si Op de Indische begrooting worden de ontvangslen en middelen geraamd op ruim 144 miUioeu bet tekort is ruim drie tou tegeu drie millioen over den loopeaden dienst waaruit dus eenige vooruitgang in de financiën valt af te leiden Hat tekurt kan echter nog stggen met twee millioen roor maatregelen tegen veeziekte het nieuwe stelsel van dwangarbeid ea de overbrenging der fabriek te Soerabayn naar het marine etablissement aldaar De meeste afdeelingeu tgn verhoogd maar de oorlogtkosten verminderden oiet S j millioen De vermiudefinft van de suiker eultnor eo de lagere ramiiig der kofficultaur worden opgewogen door de verhoogiag der iukomaten De Spoorweg exploitatie wordt op rnim eeu half millioen geeohat Een afsohuwelgke daad houdt sedert eergisteren middag de bewoners der residentie en heden van geheel Nederlaud betig Een 13 jarige knaap Fredenk Marias Boogaert eenig kind van eene aanzieulgke Oostersche famili op bel Plein 1813 te a Huge wonende is Donderdag naniddag tea hulfvier namens igne ouilers van school gehaald door eeu als beer gekleed monster met een rijtnig Toen het kind ten zes ure uog niet t hoia was deed de vader ondenoek bg deu onderwgter too kwam de droeve waarheid aan het licht Den eelen avond den geheelen aaobt werd getocht h overal been getelegrafeerd doch gisteren morgen werd hel Ijjige van den wreedaardig vermoorden jongen in de daiuen achter de buitenplaats Umlntt gevoudea Omtrent de drgfveeren van deze lage daad verneemt men vnn de eene tgde dat wrnnkiuoht van eene andere dat geldzoobt den moordenaar dreef Zelfs zegt men dat de ouders een naamlooien brief oiilviugen waarin 76000 werd geeisohl voor het terugbezorgen van den knaap onder bedreiging van bg uiet voldoening van dien eitoh te doen wat sedert gedaan is De koetsier die den moordenaar en zgn slachtoffer reed ia gevonden en heeft een sigvalement van den eerste gegeven Mocht hel lot de ontdekking van deu dader leiden Het heden alhier verspreid genioht dal de moordenaar te Rotterdam ton geval zgn is ons na telegrafisch ondenoek gebleken onjuist te tgu De ochtenilediiie van de N RoU Ct bevat omtrent het gruwzaanf feit uog de volgende bijzonderheden Tegen 6Vi nur ontving de heer Boogaert per post een nitvuerigen brief waarin veriqeld stond dat de schrijver zgn toon geroofd had en dat bet kind alleen tegen een lospiqe aan de ouders zon worden teruggegeveo De schrgver zou zorgen dat heden Vrgdag op een bepaalde plaats en uur een koerier op post zou staan om de ƒ 76000 welke bij eiscbte van eene vrouwelijke dienstbode in octrungst te nemen Of tgn laslhebber tou worden aangehouden deed niets ter zake daar deie toch geen inlichtingen kou verschaffen Verder behelsde de brandbrief de bedreiging dat aan het kind van nn af alle voedsel onthouden en dat hel in een kelder opgesloten zou worden Werd het gtld verstrekt dan zoo het kind Zaterdag in de ouderlgke woning terug zijn Mocht de schrgver bespeuren dat de jostilie in de zaak gemengd wos dan zoa de vader slechts liet Igk van tijn kind terugvindrn Het plan was rijpelijk doordacht en de schrgver tou voor niets terugdeinzen Men beefi gisteren op het opgegeven nur naar de aaageweien plaat een vrouw gezonden doch te vergeefs De veronderstelling is niet gewaagd dal het oumeiisch ontwarende dat men hem reeds op het spoor was lioh gehaast heeft tich van het knaapje door verworgiug te ontdoen Van wege de politie wordt aan hel Daghlai nog bet volgende bericht Alt belangrgk valt nog te vermelden dal uil een woning gelegen in de duinen 9Dder Loosduinen heden nacht is ingebroken eo aldaar ontvreemd tijn een paar hooge laarten een blauwe kiel en een blauwe borslrok Den geheelen avond hebben oor bet politiebnresn volktophoopingen plaats waarbg de vreeselgkste ver enschiogeu tegen deu bedrgver gehoord ordeu De algemeene vergadering der HoU Maatichapp j van Landbouw te Leiden grhoaden werd bijgewoond door 68 afdeeliiigen uitbrengende 766 stemmen eti 10 leden der algemeeue vergadering De president opende de vergadering mei eene toespraak nan vaiigeude met de opmerking dat in de laatsie jaren de vergaderingen tgn geopend met de treurige mededeeliug van hel afsterven van ren der leden van hel vorsielgk huis Ditmaal kon die mededeeliug eene verblijdende tgn wegens de vermettdcring die het kouiuklgk gezin door de geboorte ener priuses mocht ervaren Ook in een ander ep li4l4 kan de stemming blijmueiNg tijn duar in plaats dal de vrees voor ecu slechten oogst werd verwetenlgkt dit jaar eeu vruchtbaar jaar kau genoemd worden Uit hel daarop door den secretaris nilgebraebl verslag bigkt dat hoewel het nadeelig slot nog niet g heel is verdwenen bet toch belangrgk is ingckrompeu Hel is echter ie bejammeren dat het log steeds bigft bestaan omdat daardoor hel hoofdbeslgar dikwgis gebonden is in het nenen van voor dro landbouw nuttige maatregelen De belangstelling ia de Maalschappg neemt nog voortdurend toe Z telt op dit oogenblik 80 ufilorlingen met 149U Iedeu en 51 belangstellenden Voor bet Maaudbhid bleef hel boofdbestuar tich uog steeds voor bgdrstei aanbevelen terwgl met voldoening op de meerdere belangstelling die in het landbonw oudeiwgt merkbaar was geweten weid De voordrachten over lagdbouwkundigv onderwerpen werden nog steeds doer rgkssubsidie gesteund Het hoofdbestuur weuscfat met het houden van voordrachten in de verscbilleuile afdeelingeu voort te gaan Naar aanleiding van een ten vorige jnre grnoan besluit tgn bg de hooge regeeriug met gaustig gevolg stappen gcdoau om de tongblaar onder de jbesmellelgke tiekten op Ie nemen daareutegen werd een ougnnstig antwoord ontvangen op het verzoek is loaatregeleu tegen rotkreupel te nemrn Omtrent de inilelling van een Undbouw raad ii ds opinie van het hoofdbestuur ongunstig Dit ge A aanleiding tol het doen eener interpellatie door de ufdeeliug Anna Faalowna polder door de vraag of hel uiet verstandiger van bet hoofdbetlnui ware geweeat eerst bet oordeel der vergadering in te winnen Doo het hoofdbestuur wordt dit bg monde van den heer Visser van Hateitwoude uitvoerig beaatwoord en daarbij eentge bqtonderheden omtrent het ontstaan vau hel denkbeeld lol oprichting van een landbonwraad medegedeeld waaruit het onwenscbelgke om tich deterzg Ia aan te sluitea voldoende wordt gestaafd HKxUt de vergadering tioh daarmede by acclamatie veitenigde Hoewel het rapport der financiëele eommiasie onli ni het beheer ganstig is is het oordeel omtteat den toestand nog steeds ongnnalig Er biyft elmoedelyk op hel einde van 1880 nog ren déicil over van 6700 Die toettand is dus onhowlbosr Dit geeft Iieiden aanleiding tol het doru etner motie om slaande de vergudoring eene commissw te benoemen ten einde middelen Ie beramen om niet sileen in den financiëelen uood voor het oogenblik te reoi tien maar de financiën voor de toekomst op hechlersi groudslag te vestigen De vergadering zich hiermedi vereenigende benoemd daartoe de leden der finauciêete commissie en den afgevaardigde nit Leidea den heer 8 de Cleroq Win Tot lid van bet boofdbetluur werd alsnu benoemd de heer L A van Weel te Middelboruis en lot lid van de financiëele oommissie de beer O A vanDnel te Putlershoek Een vraag van de afd Beenister o 0 over bet grgs wordeu van mostaardiaaad tal in hei MaandUtd worden opgenomen Het voorstel vun de afd Haarlemmermeer om in het vervolg aan inzenders op tentoonstellingen of mededingers op wedetrgden recht op herkeuring te geven werdt na levendige discussie vooral over de vele moeielykhede aan de uitvoering verbonden io beginsel verworpea Op een voorstel von het hoofdbestuur of hei niet op deu weg van de Holl Maalsofaappij van Landboaw licht om het initiatief tot de oprichting van vakscholen voor landbouwkundig onderwgs te nenea diende de afd Voprne eeu amendement iu om eene commissie van 6 leden te benoemen om zoowel te onderzoeken wat er aan het Uudbouwonderwijs vi kort komt als met kracbl de middelen aan de haad Ie doen cm daarin verandering eu verbetering te brengen Zoowel hel voorstel als het smendeweit gaven tol een teer geanimeerd debat aanleiding Het o dus geamendeerde voorstel werd ten slotte met groote meerderheid aangenomen Nadat Schagen wos aangeweten als de plaats der alg verg in 1881 werd de vergaderiug grolotei Dojr den gemeenteraad van A raalenlam is hel voorstel van een tyner leden om meerdere openbaarbeid te geven aan de kohieren van de plaatscigkedirecte beltsting met 25 legen 4 stemmen verworpen KOLO llËI OOST INDIJS De laatste mail br oht tyding tol 18 Augustus e Indische bladen bevatten eene circulaire van dea Goaverneur Generaal aan de hoofden van bet guwettelgk bestuur waarbg op uitvoerige motiven de conversie van het communaal in individueel grondbciit van de rg der beiuoeiiugeu wordt geschrapt Feitelijk ruslt die z iak toch reeds Meu lefst in de ftUgnuJ Volgens de JittKueU Coarmt van 11 Augustus telearuleerde geueroiil van der Urydeu UU Koitu BaHjs ouder dagteekening van 8 Augustus Ben gisteravond ZtemeeuK teruggekeerd na versterking Batoe Uir twee dezer door artillerievuur gtvotendeebi verWoeet te hebben Daarna troepen teruggetrokken met hoofden S nnalaugan Djnngka Boeja taken geregeld uadai deten sobrifielgk vergiffenis baddeu gevraagd 5 dez r militaire beweging gemaakt naar Djangka Boej i die teer bevredigend afliep Segiri zameiikomsl gehad Riidja Pe iir nut hoofden en gemaehiigde Kadja üigieug ViKirlaopige venoruiug lowlachappeu bewerkt Toesiaad aldaar vrg bevredigend Oroül Atjeh goed Of hieriu mag worden geleten dal Jiaiue Ilir dat volgens het rapport van generaal van der Heyden dd SI ui jl cuuruni vaa 11 Auftaslus naar tgó oordeel met bet oog op ons iniliiuir prestige moest vaUen is gevallen darveu wij luel ttslisten De noodige gegevent daartoe ontbreken Zooveel is echter uker dat de berichten in de laatsie dogen van Aljeh ontvangen droevig aya en dst te Bauria e la H n raug troepen schguen gereed te staan om Ier versurking ie wordengeto den Maar hoeteer de krij cbl orlcllltsell te 8amalaugai een ichrille legeDStcltiiig Vfriaeu met de Igdiugen die omtrent den gang vun taken op Aijch iu omloop waren zijn tg iu lange uiet zoo veronlrasteai alt onze laaler couciiuteu hier lersiede zich sokfnea voor Ie stellen Beeda dadelijk nadat de vorst van Samabiogan in September 1877 iu onderwerping gekomen wat werd het duidelgk dat in tumuuge gedeelten van cgn gebied igu magt ea iutdord teer gering waren Eukelea tyner voaalleo wals Tockoe Berdau Toekoe tlilk PÓijoe Maligoi eiii waren alle behalve gehoorzame ooderdaBci en voerden telkens siryd met faun Irenliaer over ijuaeslies van territoir betil grensofbukeniiig rechten van tolheffing ent meer dan eenmaat deden t vwjrttellen aan on Oouvernemenl waarin duidelgk duursiraalde dal tg den Samalsagseheu vorst eer rgaudi don genegen waren Op dea linkeroever der Sanalanganrivier waa het geti vah dien vant ao goed ais uai en dadelgk nadat wg oute benting aau de rivier betel hadden en vaa daar uit kleine rxonrsies iiaiir bet binnen land gemaakt werden bleek het duidelgk dot de bevolking der op weinige urau afstand van ome versterking gtlrgvin kampongs behooreude tot het gebied der straks genoemde grootrn en vorsten oos tllesbebaive vriendaohappelijk gezind was Toekue Tjihik en Potjoet MalHrai nsmei eebwr langtainerkand een meer loesohietelyke houding tegenover ons aan en trachtten daardoor voor zicli zelven voordeelige voorwaarden te bedingen anderen bleven hun Igdelgke oppositie tegen ous volhouden totdat deze nn onlang veranderd is in de openly ke vredebreuk welke ziefa allereerat openbaarde bij den aanval den 30 tsn Juni gedaan op eeo detaohement der militaire bezetting van Samnlangnn dat onder de bevelen van luitenant Berghuis eeu militaire wandeling deed dyor de kampougs gelegen aón den voet van hel gcbaj e hetwelk de vlakte vnn Kiran begrenst De tiryd dien wg Ihaot te Samalangan voeren is dus eigenljjk eene erfeni welke de radja vau dal labd ons overgedragen heeft loen hg zich aan ons onderwierp die krgg is een gevolg vnn de verdeeldheid inssehen de leeninnnnen van Samalangan onderling geboren nil de tegenstrijdigheid hunner iteeiiloopende belangen en den tusechen hen bestaande nogver Daarom treffen wy tot tweemalen oe ill de van het oorlogstooneel ontvangen ulegrammen het bericht aun dat Sanuilaiignn ontgiig ie gebleven in den oorlog en dimrom ook viadnu wg deu radja aau de tgde liiii den gouverneur van Aljeh al moge hg dan volgens een ueriohtgever van het Al ti ai Dughlad misschien met geheel vrijwillig naar Kotta Radja opgekomen zgn Uil een militair oogpunt beschouwd is vermjcdélgk voor de toekomst het in de laatjie dagen op Samalangan ondervonden heldhaftig verzet von Habib Brahim en zijne dapperen van weinig belaag en gebruik makende van gemis au eei sgetmdheid en zamenwerking lusaohen de onileischeideue vasallen van deu hoofdvorst zal het out wiinrtohgn lijk spoedig gelukken ons gez ig aldaar op goedegrondslagen te herttelleu maar dat ons prestige niet ulleen op Samalangan maar op geheelAljeh en ook elders in deze koloniën geleden moetheliben door den harduekkigen tegenstand dien wg voor Batoe Ilir ondervonden wie zal dat durven ontkennen Het Bat HH verneemt het volgende omtrent deu toestand te Samalangan De gelieele kust tol aan hel gebergte is beiet met eeu tachtig bentings allen zwaar versterkt en van bamboedoeri voorzien Om die sterk bezette stellingen in te nemen zonden wg het gamche Indische leger er moeien heentendeti Van duar dat men zich beeft moeten bepalen tot het platschieten der versterking Batoe Ilir waarna men naar Kotla Radja teruggetrokken is Terwgl onze troepen tich inscheepten plantten de Aljehers reeds weder hun vlag op de zoo even genoemde sterkte welke twee dagen i daarna geheel herbouwd was Op het annexeren vau Samalangan valt dus uiet te rekenen evenmin als op de organisatie van bet civiel bestuur aldaar Dat I zal trouwen langs de grheele Ou lkust nog lang duren 1 want Zelfs lildi weigert op dit oogenblik assil te betalen zoodat aanvrage ia gedaan tol het stationeren vau eep oorlugaioonischip te Simpaug IJlim eu Ie j Telak Semawe I Do aanleiding tot de bending elke Samalangan heeft aaiigtrnomeii is hierin te zoeten dat den 2en luitenant Berghuis van VVoortman is opgedragen door den kapitein kommandaul onzer sterkte om met I 60 man eene patrouille te maken naar de miasigit 1 I zonder dat wa aangq even welke miaaigit want er j I liju er twee Om aan dien list te voldoen beeft i voornoemde Zoodia men oute troepen op dit punt tag verbeeldden de Samalanger tich dal Nederbind tich party telde legen bfu in bou geschil mei ban naburen Diezelfde uaboren waren daar evenmin van gedieiHl zoodut ty bun oueenigheden met de Sainalttugrrs vergetende deinen onmiddelyk bgvielen eu zich vereeuigd met ben tegen onze troepen over stelden Genoemde luiteaant heeft met veel beleid zgiie troepen teruggetrokken De kapiiein coniniandaut is naar men ons mrdetdeelt wegens de ouvolledighiid zgner bevelen met 14 dagen kwartierarrest gestraft Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 22 September 1880 Kautoufechier Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A 80H0LTEN te Rotterdam VEROORDEELD D 6 touwalager te Masrdreohl tot ecle boete van 10 of gevangenisstraf van 3 ilagen wegens in rgn touwslagersbaan Ie Moordrecht iu zgn dienst wivkzaam hebbeu vau aeu jongen beneden de 12 jaren oud 11 jaren bezig gevonden met het draaien van hel wiel A timmerman Ie Oouda tol eene boetcvan f 1 of gev van l dag wegens slapen in een boomperk van het Planlooeu te Oouda W N zonder tieroep te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens slapen in een boomperk van hel Plautaoeu te Gouda I S sjouwer te Gouda lot eeno boete van 1 of gev van l dag wegens liggen iu een grasperk van hel Plantsoen te Gouda J U houiZHogmolenaar te Gouda lot eene boete vau ƒ l of gev van 1 dag wegens liggen in een boomperk van het Plantsoen te Gouda T N R verwerskneclil te Gouda tot twee boelen van f l of gev vun 1 dag voor iedere boete wegens in twee verscbillende nachten slapen in eeu boomperk van hel Plantsoen te Oouda J A P koperslager te Gonda tot eene boete von ƒ 1 of gev van 1 dag wegens werpen van goutslijk bg een boom in het Plantsoen te Gouda 8 van K koopman iu turf tot drie boeten van f I of gev van 1 dag voor iedere boete wegens zunder noodzaak op t ee verschillende tijdstippen rgdeii op de klmkersiraal op deu Kleiweg te Gouda met zijn kar beladen roet W rf en wateren tegeu een boom 111 de Spooralriiat Ie Gouda P A L iimmennnn te Gjuda tot drie boelen van ƒ 3 of gev van 1 dag voor iedere boete wegens te vroeg doen betrekken van drie hem toebchoorende uieuw gebouwde woningen in de Vierde Kade te Gouda Burgerlijke Stand GEUOKBNi 23 Srpt bliubrtli Johoaaa ouden H SleeaUnd en M K I trluü 23 Abr ltam Adrinuua üiiders A Vo en A H SetioViteu Mflrift AdriuDt oadtn V J aii der l aAtiw cii A Kuus JsooIm SniuDsi ouders J lltitlerboii eii A tuil Ijk l c ie ouders M I t uts eu L basdcrsi H Mhim Jotianaa ouders A i vau der Salidea ea M i buflletunn 0 Kill EDEN 24 Sept I Btanii ed L Blok C3 j ADVERTENTlfiNa Befvallen van een 2o m B TAH VLBDDEfi Bouw Gouda 21 Sept 1880 Voorspoedig bevsllen van een welgeschapen Dochter B P FAAU Kar N4AE Gouda 24 September 1880 Voorspoedig bevallen tan een Dochter M J vAw DKR SANDEN SirenBii Gouda 24 September 1880 Heden overleed ons jongste Zoonije JOHANNES BAFTISTOS in den jeogdigen leeftgd van circa 12 maanden H J A BIESSELMANN E M P BIESSELMANN Pssnia Nieuwediep 21 September 1880 Eenige en algemeene kenniêgming Zy die noch iets te vorderen hebben vaa de nalatenschapvan Mevronw de Wedawe ROEST TAN LIMBURG VAN de Mess vam KüPïELEE worden verzocht daarvan opgave te doen voor 1 OCTOBER 1880 bj den heer J A ROEST vA UMBÜR6 GEVRAAGD wegens het Hawelgk der tegenwoordige eene Nette DIJENSTBODM ot JJAGMluISJH tegen 15 DECEMBER s Adres Mevronw BRONS MIDDEL Tnifmarkt Twee nette BUBGEBMEISJSe sedert gemitnen t d werkzaam op ons atelier zoekaa tegen NOVEMBER a s 7ASTS NAAISÜim Gez PEETERS Adres Wed DONGELMANS Raam J N SLOKLAN D Achlslie tisohnarkt Een BURGERMEISJE van goede getuigen voorzien zag zich gaarne GEPLAATST in een WINKEL of in liet 2I0DEVAE Adres met franco brieven onder No 497 aan het Barean dezer Coarant Intvans en betaalkantoor L Droog leever Forluijii Rotterdam Itente a J épo it H Opvraagbaar na drie dagen 3 één maand 3 1 twee aV drie 3 L zes 4 twaalf 4 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortinnen kannen ook plaats hebben door tusscheukomst van den heer Ma J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat teOotfDA Het echte algemeen gnnstig bekende UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOUT eea iker middel tegen Maagkwalen Zuur BraJdng Rartutater enz is thans echt verkry baar in jakjes a 15 Cent j pakjes a 27 Cent en leele pakjes a 50 Cent te Gouda by J H BOBHS Apoth Bentlmittn bg Wed O den Bouwmeester Woerden bij J F Sweerman Bodegraven bjj P Versloot Alpïtn a d Ryn by L Varossieau Zoon