Goudsche Courant, zondag 26 september 1880

Woensdag 2 September G Schilneuiaon BONTWEBZEB Plaats No 10 s OBA VENMAGE 1880 FABRIKANT en REPARATEUR van alle artikelen het BOlfTVAKbe treflRpnde Uitvinder van het eenig en onfeilbaar middel tpt VERNIETIGING VAN MOT N 2511 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Heeft de eer ter kennis te brengen van de geëerde Ingezetenen van Gmtda en OniStrekV dat hg lich voorstelt binnen korten tgd op de WESTHAVEN No 104 een SUCCURSALE te openen van zün Magazgn te t Gravtnhage hHtwelk even als dat voorzien zal zgn zoowel van d fijnstelArlikelen als ran mindere Kwaliteit Hg vertrouwt door solide bewerking enbillgke prgzen zich letzelfde vertrouwen te zullen waardig maken van Gouda Ingezetenen en Om streken waarin hg zich reeds gedurende 12 jaren te Gravenhage mag verheugen kan geaehiedea tot één uur des namiddags van den dag der uitgave I Wordt GEVRAAGD een BOEKHOUDER ran de Proi Godsd eenige uren dagelyks dispon ibel hebbende Brieven franco onder No 496 aan het Boreao dezer Conrant Men VRAAGT te Woerden tegen 1 NOVEMBER eene FUnke DIENSTBODE Adres bfl Mevrouw de Wed SCUOUTENiioooKNKJK Bleekerssingel R 203 alhier De Ondeigeteekeude bericht dat bij hepi in flET UAAGSCHE BIERHUIS van af Maandag en vervolgens 4ederen avond Versche Z EUWHCHE MOSSELEN te verkrijgen ziJn bii vooruitbestelliug ook aan fauis te bekomen Hopende door eene nette bediening dut velen yan de gelegeabeid gebraik zullen maken l w Dw Dienaar F VA UTRECHT Gouwe C 3 Openbare Verkooping en j DINGSDAG 28 SEPTEMBER 1880 des Toormiddags ten elf ure in bet natenoemeu Koffijbuig aan ie Raeaw kscfae Brug te Reeuttgk ran Een KüFFIJHÜIS mèt UITSPANNING STALHOUDERIJ en BRVJEN en eenige percealea Wei en Hooiland ligl de in de gemeenten Reeuwijk Waddinxveen Gouda en Zwammerdam te zamen groot 6 Haetana 30 Aren 20 Centiaren WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1880 detr Toonuiddags ten elf are in het Koffijhnis Habhomig aan de Markt te Gouda ran Een goed onderhouden met Bovenhuis en Erf aan de Oosthaven te Gouda Wgk B No 112 en 112a Zgnde in het Unis verscheidene Kamers een groote en kleine Kelder Keuken Pomp en t geen verder tot een goed ingericht Huis behogrt Een WINKELHUIS PAKHUIS a EBFin itm Korten Groenendaal te Gouda Wgk I So 1 en 2 Een HUIS en ERF in een Poort in deVoffclenzang te Gouda Wgk M No 61 TweeHülZEN en ERVEN in de Jan Cottingsteeg te Gouda Wgk M No 105 en 107 En vier perceelen BOUWGROND in de Vierde Kade aan de Kamemelkstoot te Gouda te zamen groot 9 Aren 23 Centiaren En op DONDERDAG 30SEPTEMBER 1880 des middags ten twaalf nre in het Logement DIS Paacw aan de Markt te Gouda van Twee perceelen f li ende in de Voorwilleus in de gemeente Gouda te samen groot 4 Hectaren 32 Aren 9 Centiaren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantoi van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda JlKIEfiERT iARn mA maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 nnr tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGBOOTINGËN naar de laatai e vindiug BUEGEETUER VOORHANDEN in de Veenderg te Sluipwijk geOieente Seeuaijk eene groote partg drooge Binrgerturf P HOOFTMAN Jz SUekerssingel Gouda Vetsclie AppelTjollen verin gbaar bg RAAIJMAAKERS HAVEN B 17 m Germania te Stettin Deze Maatschappg onder controle van den Staat sluit op zeet voordeelige voorwaarden alle soorten van Levensverzekeringen L frenten enz 6n is zeer geschikt om op een zeker tijdstip de gelden voor uitzet o studie voor de kinderep beschikbaar te hebben Ife Germania onderwerpt zich bij eventueele getchillen aan de fitepraak van den Nederlandtehen Rechter Inlichtingen en progpectussen gratis bg den Hooidageüt A K VAN DKB GARDEN Turfmarkt H 162 Gouda J dé JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRDÉENTEELE ZVIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Knipersteeg K 227 Geneeskundige verklaring Den Heer Dr J G POPP K K Hoftandarts te Weenen I Stad tiognerstraat No 2 Als Geneesheer over meer dan 3000 arbeiders heb ik aw echt A ATHERIX MONDVVATFJl bji t los raken van t tandvleesch of de tanden bij kwalgk riekenden adem bg scorbnth en andere mt ndkwalen steeds aangewend en daarbg den besten baat gevonden Sedert 0 jaar maak ik dagelgks van nw Anatberin Moodwater gebruik kau zgn nut niet genoeg prgzen en beveel W iedereen aan als tbest Med én Chir Dr WOLF Lid van t Weener Med Doktoren College Geneesheer aan de Priv Keizer Ferdinands N Anderspoorweg FroKiDSi EiS bg Weenen 17 Mei 1878 I r t tan iflt iD eebte Aaatberiii PrcitftrHlt n ijn peveiligcl eh te crkr gen Ie Guuda bij L Schfiik viinbtlieropde Hoogstraat A 123 lis Kotteirlain bij V £ vnii Santen Kolff polhj eti A SohippereiJB Co blauwe porweiiiwiükel i tp V Hage bg J L F Snabilié apolh te Prlfl bg A 1 vsp Bgi en J K Kaowenhoieii te Schiedam bgIC Malta Gi te Leiden bg R Nuardg te Utrecht b F Atteua en Kraan tr Amiterdam bg F r Wiudheim b Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewater bg T J sa Vrenmingen te Scboonhoven bg A Wolffj GODDA 0KIIK VAX A BrIMKHAN Openbare Verkoopingp op MAANDAG 27 SEPTEMBER 1880 vooni ten Elf ure in betHotel DEPAADw f te oiKii ten overstaan van Notaris Mr KIST van ea sterk gebouwd goed onderbonden WOOXMULS met EBP en TUINTJE aan des Raam Wgk O n 83 te Gouda bevattende bet Buis twee Voorkamers raime Tuin of Achterkamer met Bedsteden en Kasten Kenkeg met Pomp 8chnnrtje mime Zolder enz In eigen gebraik en dadelgk te aanvaardn t en Yxerhoudende QUINA LA ROCHE van KBAE1 EU£N ea nOLM Jih U u ZtUl 1 Opwekkemi Versterkemi KooiKvaArffvead verkrggbaar in flesschen van t eB 1 90 te Gouda bg den Heer O Thim Apoi iwrier door het geheele Rgk in de bekende iefotêt ledere flesch is met de handteekMnng KBAEPELIEN k HOLM vooman k ok s m a s GOEDEOOFE MÏÏZIEE No 1 863 is voorhanden in den BINNENen BUITËNLAND3CHEN BOEKHANDEL na A Br i n k man Lange Tiendewee NIBÜWB SUPPLEMENT CATALOGlJgSEN zgn gratis verkrggbaar nRUIVËBORSTHO IGmtlUl Zj I gerenommeerd en aaugenaam huis I middel bg Hoest Hebschbbid VibI sLiJMtNG Bo isi en Kkblfun Bloiul HOBST Hoest bgKiNiiEKN du indvoaj dig sedert jaren als zoodanig erkend I RIDDERKEBE 3 Mei 1876 Mgn Heer Het is mg een waar genoegen U te kunnen mededeelen dat nign tiveeI Jarig moontje volkomen genezen is van een sigmboest en korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschoi Rgnlaüdsche DruivenBorst Honig volgens de daarbg gevoegde gebruiksaanwijzing Zgne eetlust heeft hg daar d or direct weder teruggekregen J HOOGGEBOREN Alleen echt verkrijgbaar I I in flesschen van 2 Gulden 1 Gulden en 65 Cent ju I J voorzien van nevenstaand N iü fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolff Botkoop by J van Bergen HaaalredU bg J D den Hartog Oudeieater bg F Jauker Idenbnrg De ni g ve dwer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG Ln de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Dé prgs per drie maanden is 1 75 fianco per post 2 De inzending van advertentiën Ter vermijding van oponthoud f elieve men alle voor de Redactie estemde brieven bij den Uitg ever te bezorgen ParleineDtatre Werkzaamheden Na een korte rost is op den door de grondwet bepaalden dag ons parlement weer ogeen gekomen en door den Koning met een troonrede geopend Dat staatsstuk verschilt niet veel met vroegere Koninklijke toespraken Koud en koel worden der natie tal van bekende zaken medegedeeld Dat wg wel zjjn met de vreemde mogendheden dat eenige verbetering is op te merken in handel en nijver d dat bat laar 1880 voor dn landbouwer nsiip is dat de opbrengst der belastingen meer is dan hei vonge jaar wie wist het niet ook zonder de officiëele verklaring Drie oaderirerpen die wetteiyk reeling behoeven werden speciaal vermeld Voorstellen voor nieuwe waterwégen zullen worden aangeboden de wet tot beperking van den kinderarbeid zal worden uitgebreid emdelyk zullen wetsvoordrachten tot regeling der levende trijdkrachten worden ingediend voorzeker hoogst gewichtige ontwerjien die naast de reeds vroeger ingediende het strafwetboek niet te vergeten der vertegenwoordiging overvloed van werk zullen geven Door de Eerste Kamer ia d troonrede reeds beantwoord over het geheel zgn dezelfde bewoordingen gekozen bg ééa punt slechts heeft men gemeend iets meer te moeten zeggen dan de troonrede Werd in dit stuk aandrongen op vermeerdering der middelen om daardoor in de meerdere Ixthoeften te voorzien de Eerste Kamer achtte het plicht om op de grootst niogelgke zuinigheid aan te dringen TOzuiniging een woord dat vroeger veel gebruikt is doch geen ander gevolg heeft gehad da een anmerkelgke uitbreiding der nitgavep Alle winiaters hebben sedert jaren verklaard dat de ♦ ild voor aanmerkelijke bezuinigingen voorbg was dat daarop niet meer behoeft gerekend te worden en toch de Eerste Kamer laat het woord bezuiniging nog eens booren Zal zjj het daarbg laten of zal zg ah büv de begrootingen van norlog en marine aan de orde zgn getmgeais geven dat huar die uitdrukking iets meer dan een phrase is De Tweede Kamer gaat in haar concept adres niet oo ver deze dnngt alichts aan op de boperking der uitgaven tot de meest noodzakelgke En waarlijk na de millioenenspeech van dén minister Vrijdagnamiddag uitgesproken bigkt zuinigheid dringend noodig Men moge de uitgaven in gewone en buitengewone splitsen men moge optellen en aftrekken het tekort wordt daiirdoor nieta minder de tjjd van de batige saldo s 18 yoorbjj en men moge dien zoo lang ver schuiven als mogeljjk il de tgd van leeningenis aangebroken Op de gewone midd4en is een tekort van 5 miltioen en daarin moe door gewo ie middelen voorzien óf men moet den weg inslaan door de Eerste Kanfer aani wezen en minstens 5 millioen op de uitgaven bezuinigen óf men moet de bolastingMi verhoogen Een beoordeeling en bespreking der cijfers door den minister gegeten is vrg onvruchtbaar daar het eindcijfer alt den aard der zaak in den loop des jaars üog vrjj wat zal veranderen Nieuwe voorstellen tot verbetering van waterwegen zullen worden aangeboden en deze ontwerpen zullen tot wet verheven weder buitengewone uitgaven vorderen De Commissie die den nieuwen waterweg ondarzocbt heeft oht WO uitgaaf v a SO niHinm m 8 jafen Boodig om dien weg aan zgn doel ie doen beantwoorden Zal de vertegenwoordiging d e uitgaaf weigeren met bet oog op den toestand der schatkist en daardoor de rcvds verwerkte schatten verloren doen gaan De waterweg tnsschen Amsterdam en den Rgn wordt door de Amsterdammers ee levensquaestie genoemd zullen daarvoor geen gelden moeten beschikbaar gesteld worden En Indië zelf met aanzienlijke tekorten te strgden hebbende zal wel vooreerst niet veel aan onze schatkist opbrengen ook al worden wetten gemaakt die tegemoetkoming gebiedend voorschrijven waar toch niet is verüest zelfs de Keizer zgn recht Zeer zeker zal by de behandeKng van het adresvan antwoord op de troonrede in de TweedeKkmer met ernst de financiëele toestand tersprake gebracht worden Twee amendementendoor de heeren van Houten en Keucheuius ingediend op het ontwerp der Commissie zullenbovendien de Kamer gelegenheid geven om hiingevoelen over een betere regeling van hei kiesrecht te doen kennen Hebben de amendementen zeer weinig kaus om aangenomen te worden toch is het driii gend noodig dat op dit onderwerp de aandacht der regeering gevesti d wordt De lijsten toch die openbaar gemaakt zgn van zooveleii die te Amsterdam en s Gravenhage het kiesrecht niet bezitten hebben geen nadere toelichting noodig zg veroordeelen onze kieswet zulk een toestand is niet houdbaar het moet anders wuiden ook al wordt daartoe grondwetsherziening gevorderd Kon het ministerie besluiten een verklaring af te leggen dat in den loop der zitting een ontwerp tot herziening van de kieswet zal worden aangeboden dan zonden daardoor velen genoopt worden omtrent deze zaak eeu afwachtende houding ann te nemen Neemt de regeering daarentegen die verplichting niet Op zich dan zal de bewegi A om heiziening te verkrjjgen zich in alle TanSen en standen der maatschappg uitbreiden en men kon spoediger dnn men denkt wpl pens gedwongen worden om meer tege en ADVBRTENTIÉN worJngepJaatrt van 1 5 tegels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LE ETERS worden berekend naar piaotsmimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN dan in het belang des lands wenschelgk i Met belangstelling zal zeker door velen kennisgenomen worden van de discussie over deamendementen door de twee niierste pariöaningediend Met groote meerderheid is de heer DaUert weder als Voorzitter aangewezen en dezekeoze is door den Koning bekrachtigd Zal het woord van den Voorziiter bg de aanvaarding zijner eervolle betrekking niègesproken door zjjn medeleden op de rechte waarde worden geschat en de discussie blgken dragen datraen den natinnalen tgd meer op prgs stelt danin vroegere zittingen wel het geval was Zaldit jaar het Bgbkd klein l et Staatsblad groot 2 1 L BUITENLAND liullenlaiiilsclj Overzicht Aaiisnaude het nieuwe Pransche miniiterie wordt opgemerkt a t de heer Coustan minister van bianenlamiaehe zaken en etrfdieuat ia gebleven in atrgd met het gerncht dut een fzonrierlgk departement nn erredieiist zou worden eirornid aan bet hoofd waarvan de hier Deiès zou geplaatat warden Da irvan ia wtrlelgk tprake geweest doch de heer Ferrj zig vnn het pl io af omdat de Kamer der Af cra irdig ien kort foor h t recè een rgoqit in diiMi geeat door den ki r BerMini LarugM ged un lerworpen had Bovendien zou daardoor de werkkring van den beer Couatans aanmerkelijk verniiudtrd zijn en dit wilde men vermgdes De Hép fr irgi Het kabinet Ferry is geen iiliuw kabinci hot kon dit ook nitt weien omdat de ICaraira niet bijeen iijn t heer dePreyoiiict viil omdat hg het programma van de Kamer der Af ivaardigden niet wilde uil oeren Vitprogriiinmu luidt ontbinding der niet erkende orden in ocriiig van het virpliebt kosteloos leekenoader ij hervorming van den reohterlgken tand Wat het builiulaud betreft ataat de vrede een eervolle Hf Jonnal uffinel deelt de samenstelling vaa het kabinet als vulgt raede Perry presidehl en openbaar oudenvg j B irlhéleniy Saint üilairr Imiiflil zaken Ouristnu i binnenlandsche zaken en Hilaire bniteiil z ikin Constana biniwnlandaohe zaken en eerwlieiigt Cazot justitie j Magain financiën Parre oorlog Sadi Carnot openbare wtrkeu Tirnrd Lindbüoiv en koophandel Coohery poatwezen eu leltgiiiphie ndniiranl Clone marine Vijf der nnniiiera zijn leden van d Kamer d nfgeva irdigd ii naraelgk Ferry Conatnnt Sadi Cafuol Tiraid en Cochery drie jju ledca vanden