Goudsche Courant, woensdag 29 september 1880

Senatt Buihélaiitjr Saiut Hiluiie Maguiu en C zot Da miuiater van oorlog Farre eu de nieuwe aiiuisler an marine Cloué behooren uiet lot het Parlemeut Gaiubetta heeft uu nog sltcht drie zijner viicuden iu het ka iiitt uaiuclgk Caiot Cuuttans eu Farre Het uieuare kabinet heeft de Tolgende betluitea geaomen lo gecii bijeeuroning der Kamers róor deu bcpaaUeu lyd 2 fcvbaudUaving vau bet besluit van het lorig kabiuet I4geu de niet erkende orden 3o het cenileu reiier oiipulaire door den minister vau buiteuliOKUohe ukeujauu de ertegenwoordigers Tuu Fruukrjjk in het bullenlaud om de houding vuu het kdbïaet te omschryveu en te ferkUren dat het iu gceuerici oplicht van de vredelievende politiek lul afwijken 4o beliuud der tegenwoordige ouder8 eretari9sci raii staiil AU loudaitig komt voor buitenlacds e taken de beer Harace de Choiseul iu aanmerking De lütvoenug van bet tweede der Maarldeoreteu tal uiet oumiddellyk gcscbiedvn omdat de miuister Tan binueutiuidiobe lakeu voor veeriieu dagen op reis is gegaau Ook de president der Bepnbliek ia naar de Jura teruggekeerd De miuister van openl aar onderwga iu Frankrijk heeft naar aanleiding der besluiten van den hoogeii raad van onderwgs aan de prefecten ecne circulaire getonden waoriu een geheele reeks voorsciirifleu WflLe van 1851 dagteckeaeu eu deu onderwgzer mn lekere rerplichtingeu vau geeslelljkeu aard ouderwerpeii worden afgeschaft Le Ttmpt htolit zijne volkuim n goedkeuring san deze ciraulaire aardoor bestaaiide misbruiken worden vernietigd De scheiding iu te natioi aal liber le partg in Duitsohland heeft naluurlgk de conservatieve bladen er toe geleid om de trouw gebleven rechterzijde der partg een lonk vol aaniuo digiug toe te werpen Heeds dadelgk werd uiet onduidelijk g zegd dut nu eeue vereeuigiiig van de u iiioiiaal libyriilen met de minst conservatieven der conservatieven een goede grondslag lou kunnen worden voor de uog altgd vergeefs gezochte vaste regeeringsmcerderbeid Prins Bismarck s blad de Primiieial Correapimdenz kwam een paar dagen geledeu weer op dit plan terug Maar de kólninclu wil er niets ran weteu Wir bleibeu die alten zegt t j met meer of minder girechtTaardigdeu trots Met de 28 afvalligen wil zij niet vooruit maar met de conservatieven ook niet achterwit Benulgsen zeide hrt trouwens vei leden week te Uannover duidelgk Voor het oogenblik en deu tgd dieu ik overzien kan houd ik eeue sumensmeU ting Tau de conservatieven met de liberale pang voor volkomen oumogelijk Het is teer waar dal de te geustelling tasscheu liberalen eu conservatieven in menig gewichtig puut zwakker is geworden eu zich op ander gebied beweegt dan 66x 186 maar toch loopeu ook de gematigenden onder beide pariijrn nog zoover uiteen dat leiie poj ingen tol sameuslelliiig Terkeerd zou lyn De Duiiscbe rijksdag zul dus voortaan iu plaats van twaalf dertien politieke partyen tellen bojnenlandT GOUD V 28 September 188U Bg kon besluit is beuoeind tot kantonrechter platlsvervunger alhier Mr D N Brouwer Konden we in ecu vorig Kr met instemming een artikel van t Fadtrltmd over den waterweg Amsterdam Botterdam opnemeu thans willen we getronw aan onze gewoonte om onder de oogen onzer lezers te brengen hetgeen in deze voor Gouda loo belangrijke quaettic geschiedt een brief van Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan den Minister van Waterstaat mededeelen Zg die den loop hebben gevolgd welke deze taak heeft genomen zullen bcgrgpen dat in deie missive de Goudacbe beluugen worden geringschat of over t hoofii gezien Wij Tcrmoeden telfs dat het artikel iu het faderland tot de openbaarmaking van dut schrijten gedateerd 11 Augustus jl en opgenomen in de N R Cl van II Zondag aauleidiug heeft gegeven De brief zelf ia een gevolg van de interpellatie iu de jongste tomervergadrring der Staten van Noord HolUnd over deze zaak van deu Amsterdumsobeu advocaat Aug Philips Ook Gedeputeerde Staten beginnen met een korte herinnering aan het vroeger mrt dezen weg Toorgevalleue tg herinneren dat de voordracht Tak geheele afsngding van Gouila een uiivloei l was van de tusscheu hem en de béide colleges van Gedeputeerde Slatrn gevoerde onderhaudehngen en dat omstreeks te gelgkertgd met de voordracht van dieu miuister door hen aan de Staten vaa NoordUoUaod werd voorgesteld de door deu minisier gestelde voorwaarden aan te nemen waartoe door hunne vergadering met algemeene stemmen werd besloteu Daarna gaan Gedeputeerde Staten aldus voort Met groot geuoigen muchien wij op het ttnde les vorigen jaars vernemen dut U e £ ic de verbetering van dezen waterweg iu den geest van hel door de beide ciltrgrs van Gediputceule Stalen iugediende plau weder ter haud had genomen eu wij vleideli ons reeds met bet uitzicht op het tut stand kameu van dit werk toen wg ouuangenaam werden verrast door de berichten oiutrenl hetgeen door onze ambtgeuooteu iu Zuid Uultaud aan de Stalen hunner provincie te dezer take werd voorgesteld ui om tal van min of meer beiwareude vuurwiuirdeu te verbiuden aan bet to egcen van provinciaal subsidie voorwaarden waarbij ohiler anderen worilt afgeweken vau het plan gtiueenscbappelijk mei ons cjltege aan de Kegeering voorgedrugen Leed deed het ons ook te moeten vernemen dat de pogingen door u aangewend om onze ainblgeoootcu van hun vuoriieineu terug te brengen geen guusiig gevolg hebbeu geliad Dat leedwLzeu werd ook ui de vergadering der Staten vau ous gewest luide uitgesproken eu het leidde tot de eenparige aannemiug vau het voorstel om ous de opdnieht te doen waarvan wg hi rbuven melding maakten Wat er in de vergadering der Staten van ZuidHolland over de taak is voorgevallen beeft voldiugend bewezen dut er maar al te veel reden voor bezorgdheid brstond Niet alleen toch beeft die vergadering zich vereeiiigd met het denkbeeld om aan het verleenen vau subsidie ondersobeideue voorwaarden te verbinden maar ter veiklariug en ter verdediging van die voorwaarden zgu er stellingeu verkondigd die naar onze ovrrtulging Ignrecht iu strijd zgu met het doel waartoe de provinciale subsidiën moeten dienen Het provinciaal bestuur vau Zuid Holland althans de meerderheid tgner leden acht het niet alleen mugejgk maar zelfs billgk eu rechtmatig dat er op deu uieuweu waterwjg tollen zullen wordeu geheven eu wel wat het ergste zou tgu door gemeenten en anderen die noch iu deu aauleg noch in het onderhoud van dun waterweg het miuste of geringste iulb U bijdrsgeu Het is misschieu overbodig hiertegeu bg Uwe Kicellentie op te komen maar wg zouden meeueu in onze verpliohtingeu tegenover de Staten vau ous gewest en tegenover zijue ingezetenen te kort te schieten wuuueer wg er geen protest tegen dedeu hooreu Om reeds dadelgk ieder misverstand te Toorkomen brengen wg iu herinnering dat het bij de vroeger met onze ambtgruoote ia Zuid Holland gevoerde onderhandcliugen steeds het streven van beide colleges is geweest om aan alle plaatselgke belangen die bg de verbetering van den waterweg betrokken tgn zooveel muur eeuigszius mogelgk was huu eisch te geven eii dat ingevolge onze opdraclit daarop ook zorgvuldig acht is geslagen door de hoofdingenieurs I die het later door ous aan de Begeeriiig aangeboden ontwerp hebben opgemaakt I Het voornaamste belang waarop hierbg te letten I viel as dat van de gemeente Uuuda Na zorgvuldig onderzoek stelden de beide lioofdingenieurs voor om ter voorziening in dat belang een deel der vaart door de Singelgi ht Tan Gouda en doer de Mallegatsluis te behouden Onze beide ooUegev vereenigdeu zich met dat denkbeelil eii bij gemeenschajipelgk schrgveu aan den Minister van biuurnlaudscbe zaken van 2 3 October 1877 gaven wg te keuueii dut door uitvoeriug der daarvoor Uoodige werken aarvan de kutten op ƒ 170 000 wureu begroot onzes inziens aan de vroeger geopperde bezwaren Tan het bestuur der genoemde gemeente kan worden tegemoetgekomen zouder schade voor de belangen der scheepvaart die hier op den voorgrond behiiorden te staan Weinig konden wij toen vermoeden dat onze ambtgeuooteu iu Zuid Holland later met ufwgking vau het gemeenschappelijk ingediend plan ten behoeve van Gouda nog andei e eisoüen souden stellen allermiast dat aan de hi fling vau rechteu door die gemeente op het nieuwe kniiaal kon wordeu gedacht welk laatste vooral in Strijd zou zgu met de belangen der scheepvaart die hier op den voorgroud behooren te staan Over de heffing van rechten Op bet nieuwe kanaal is vroeger geen woord gesproken De ledachle dat er zelfs door het Bijk dal zich met deu aauleg en het onderhoud van het kanaal zou belasten ooit rechten op het kaliaal z udcn worden geheven is zelfs uiet bij ons opgekomen Bg het verleenen Tan piovinciale subsidicu voor aanleg of verbetering van tanden waterwegen is vroeger meestal tol vrgdoD nildrvkkelgk bedougen in den luatsteu lijd wonit dit zelfs overbodig geacht omdat het ligt in deu aard der zaak Zoo ook hier Ware de mogelijkheid der hefling van kanaalrechteii onilersteld ie provinciën die te zamen ongeveer de helft der koeten van aanleg en onderhoud op zich nemen zouden Toor tich oogelwgfeld een CTeuredig deel vnu de opbrengst der rechten hebben bedongen Teel minder uog liet het zich deuken dut er op het kauBdl rechten zouden kunnen geheven worden door eene gi ineeute of anderen die uug iu de kosten van uui li g uuch in die van onderhoud een penning Ijijd ragen Uaurne willen n g aannemen dut de thans op het kanaal geheven rechten slechts strekken ter billijke vergoeding van de kosten voor aauleg eu onderhoud der kaïiualwerken besteed Moar die werken koiueu te vervaileu Door het Eijk worden nieuwe werken uungelegii en iu het onderhoud daarvan voorzien De grond waarop de tegenwoorilige hefliugeu steunea zal Uns uiet imer beslaan zoortra de werken tcu behoeve waarvan zij moeten dienen door andere worden vervuugen moet er nooiluendig een eiude aan koineu D iurnu g ian Gedeputeerde Staten over tot het kanaal van Amsterdam naar den Rijn dat van geen riclitstreeksoh belang voor ons i Ten slotte verklaren zg dat bet bun hoogst aangenaam zou zgn aan de Provinciale Siuteu in huiiiie eerstvolgende bgeeukomst tin November a s te kunnen mededeelen dut het tot stand komen van beide werken verzekerd is eu binueu korten tgd kan worden tegtAnoet ge lieu Z iterdag werd het toelatiogs exaraen voor de eerste klasse van het pro gymnnsium alhier afgr nomen Er werden drie jongelieden toegelaten e twee afgewezen Gisteren is de cursus begonnen De kapitein J M H Van der Koog dezer dageg tot dien rang bevorderd is ingedeeld bg bet depot van het 4e regiment iufanterie iu garuitueu alkier De officier van gezondheid le kl H G C Heringa alhier in garnizoen wordt met 15 Octobsr verplaatst uoar Hoorn en vervangen door den off T Gez le kl Majoor titulair A W J Zubli Naar q lernemen beeft de onlangs benocmile Burgemeester vau Boskoop virguuuiug vtrkregea om alhier te wonen Een ingezetene van Texel ia in t bezit van een oude schildering op glas een vogel bg eeiiig fruit ig is gemerkt W C 1680 Men wil dat tij vervaardigd i door den vooral hier bekenden glasschilder W outer Crabeth De eigeuaar heeft reeds vele kooplustinen ontmoet die hem een groole som boden doch te vergeefs Indien het jaartal 1630 op dit gbis voorkomt tal bet wel niet vau Crabetl zgn Te Moordrecht aohynt men nog maar niet aan de wet op den kinderarbeid te kunnen gewenuen De touwslager die 11 Woensdag door den kalstourechler alhier wegens overtreding van die wet werd veroordeeld werd toen de veldwachter hem dagvaardde weder voor deuzelfilcn jongen bekeurd Ook tegeu twee andere touwsUgera aldaar werd te dier taks procesverbaal opgemaakt Behalve de rerds Troeger door OBS medegededde zgn uog te Leiden bekrooud L Breugem te Bleiswgk voor reulenmerrien van inl ras le prgs J Heemkerk Wt te Haterswouda voor idem Ie prqs D A Dnpper te Haatlrcoht Toor een kar ef ohaispaard vau 4 6 jiuir oud vreemd of gekrniit rus ingespannen 2e prgs I P de Bruin te Hozerswoade voor jonge ptardeD geb in 76 van int ras le prgs 0 Veeteuturf te Bodegraven Toor idem geb in 77 le prgs P Straathof te Hazerswoude voor idem geb in 70 Ie prgs D G Marok te Zeveuhuizen voor idem 2e prgs A vau Capellen Az le üapelle a d Wsel voor pinkstieren van inl ras blauwbout geb in 79 rereprijs J r d Breggen Az le WaddiuxTeen voor idem le prijs J V d Breggen At te Waddinzveen voor een aielkgevende blauwbonte koe van inl rat van 3 7 jaar gekalfd hebbeude tussohen 1 Jan en 31 Mei 80 Bestuuriprgs D A Dupper te Haastrecht Toor een melkgevendt koe van inl ras gekalfd hebbeude als boven le prgs J V d Breggen Az te Waddinxveen voor een kniikalf van inl raa ge iu 80 2e prgs en voor varkent beren geb in 1879 of vrager 2o prij j F Veeleuturf te Hazerswoude voor idem zeugen 2e prgs A vau der Burg te Hazerswoude voor twee tt vette schapeu geb in 79 le prgs G 0 de Jong aldaar voor idem 2e prijs F Veeleulnrf aldaar voor vette vorkens 2e en bestuursprijs ü Boezen te Aarlauderveen voor eeu zwarte witkop os bestuursprgj De begrooliug der gemeente Boskoop voor het dienstjaar 1881 bedraagt iu outtungst en attg ƒ 19 877 591 Denitgaven voor oi derwijs jijn geroamrf op ƒ 6165 J e dour het Bijk te betalen som op ƒ 187Ü 5U De pbreugst der schoolgelden op ƒ 1800 De iukoin ltB belasting zal motten opbrengen 4600 dat jg ƒ 1400 miuder dan over het loopeude dieusljour Staten Qeneraal Tweedb Kamkb zitting Ttu 27 Sept 1880 Aan de orde is de beraadslaging ovor het onderslaand ontwerj adres vau antwoord op de troonrede Sire f lo De Tweede Kamer der Staten Generaal stelt Jiei op hoogen prgs dat Uwe Majesteit bij de licrvutting van de werkzaamheden der volksvertegenwooriligiuK op e voorrechten heeft kunueu wgzen die het Vaderiand steeds geniet 2o Hel Nederlaodacbe volk is te innig gehecht aio het doorluchtig geslacht zijner Vorsten om uiet van geheeler harte deel te neoieu iu de heugelijke gebeorteuis waardoor bet geluk vau Uwer Majesleits Huis i verhoogd 3o Aangeuaam waa ons de veriekcring dat tiuuhen Nederland eu de andere Mogeiidhedeu voortdurend de meest gewenschte verhouding bestaat 4a Wg verheugen ous dat op bet gebied vau biiulel en nijverheid eeniga vooruitgang is op le merken en dat ook wegen deu over talgeimjen ltuiisti en oogst en k t nagenoeg geheel wijken der bMiiictlelijke longziekte onder het rundvee de loettuml vuil londbouw eu veeteelt verbeterd is 5ü Zeo niellegeuataande de verwachte ruimere opbrengst der belasiingeo wegens de onvermijdelijke toeneniiug der Staatsuitgaven versterking der Rijksniddeleu aoodig bigft achten wij het een driugei deii iich vsn oiizeu iiiantieelen toestand dat die toeneDiing bet onvermij lelgke uiet overschrijde Sq Mei bebngsteUing veruemea wij dal met deii aanlag vau wegen voor haudel eu verkeer gverig orilt voortgegaan Aan de toegezegde nieuwe voorstellen tot verbetering van waterwegen zulleu wij at uu aauriaeht wijden 7o Evenzeer zal dit bet geval zijn nvt de oangeItondigde voordracht tot verdere beperking van den beid van kinderen 8u Terwgl wij met genoegen keunis uamen van de getuigenis van latfi lijke en gverigo plictiuliettacbting die Uwe Majesteit aan de zee eu laudtnaoht geeft warden de te nemen maatregelen to loltaoimg vau t lands weerbiurbeid eu de aan te bilden wetsvoorilraehien nopens de nationale mditie en 4e Sehatterg door ons et brluugsielliug verbeid f9a De ui dedceling dat hoewel in Aijeh het gewapend verzet nog niet iieheel wrril bedwongen iie Kigeering het Nederlauilsah geiag aldaar geooegzsaro gevestigd acht M de inrichting vau eeu geregeld bestuur voor te bereiden getuigt van verwachtingen die 100 wg hopen niet teleurgesteld zulleu wordeu Wg betreuren ket dat in sommige streken van Ked Iudiè woarTau anders de algemeene toestand bevredigend toa wogen betten Tcrwoestende ziekten zoowel de beTolking als den Tcettapel teisteren 14o Met vütdoeuiug vernamen wg dat een levendiger belangstelliug iu laiidbunw eu uijverbeid op deu tnautiréleu toestand der kolunie Suiiuame ceo guiisiigen inrioed uitoefent llo Ook met het oog op de belangrgke wetivoordraehten die iu de afgeloopeu titling der Statenueoeraal wel onderzocht werden maar onafgrdnan blever wacht out iu het tegenwoordig litliugjaar o veelomvattende tnuk Wij aauvaarden die met moed Sire en hopen dat op ous gi imentijk streven naar bevordering van s lauds heil de tegen vanden Almiushtige moge rusten Duor deu lieer van Huuteu ia voorgeatetd achter 4 8 van het ontwerpudres in te lasscheu Met leedweten mitsen wij alle mededeeliug ten oanz1eu vsn de voornemens der Regeel ing met betrekking tot het kiesrecht Dit onderwerp hetwelk dringend menwe regeliijg eiscbt aan U er Majesleits ernstige overweging aanbevelende mrenen wg tevens eerbiedig It ons oordeel te mogen te kenner geven dat om eene hevreiligeude regding tot stuud t kunnen brengen den weluever grootere vryheid moet wonlrii gelalen dan de epalingen der Grondwet hem toekennen I oor de hb van der Hoop en Keuchenius is voorgesteld na § 7 in te voegen de Tolgende zinsnede vWg missen ongaarne onder de belangrijke door Uwe Majesteit akngekdndigile voorstellen eeue hertieuing der wet regeleude ket kirsncht Eeue regeling van destembevoegdlieid en ijze van verkiezing die meer dan de tegenwoordige leiill lot eene gclijkmaiige vertegenwooidiging der verecliillcude ricblinffu en belangen in deu lande komt ous uoodzakeIgk ioor Over de algemeene trekking werd het woord gevoerd door de hh Sohimmelpenninck v d Oije ne Casembrooi Hegdenrijck v Deldeu als lid der Commissie en door den Min van Buitenl zaken I S eerste spr vooral viel deit tegenwoordigen minister Tan Lgnden aan en besprak daarna deu ftuantieélen toettand eu de kietre eliiij De tweede tpr betlreed de ti oourede al onwaar en zou dit bij de paragrafen aautooueu De derde jpr verkluar Je zioh ook tegeu de troonrede hij zou tegeu de algemeene strekking stemmen als protest De algemeene strekking we met 51 tegeu 23 temmen katholiekru en auti rerolntionairen aangenomen Bg 3 brengt de heer van Wassenaer van Catwyck de tegenwoordigheid van onzei gezant te Brussel bij de Belgische petsten ter sprake Zoowel hi als de heer de Cusembroot keureu dit af doch de minister vau buitenl zaken verdedigt den gezant die op zijn last heeft gehandeld Bij 4 brengen de bh B gers Hegdenrijck eu Cateiubroüt hun tw fei aau deu dag omtrent den bloei vau de land bouw eu de vooruUgaug Ir u handel en nijverheid De Kamer is tot 8 gevorderd Omtrent den ufgrijiaelijkeo moord Donderdagavond te s Graveubage gepleegd zgu tcd rt de vcrschguing van ous vorig nummer e u legio berichten versoheiieii Wij zullen alleeu de hoofdzaken mededeelen Het slachtoffer is niet geworgd zooals we mededeelden maar door zeven dolk of degcustok ttoten iu de bartstrrek getrntfeii ïe midden eener onafzienbare minimie werd het gisteren voormiddag ter aarde besuld Wa deu ntoordciiaar lK trrf verkeert men Dog steeds iu hel onzekere De vroege re huisknecht van den hetr B wiens opsporing men verzocht beeft zich bij de juiiitie aaugeinild doch wenl UH confrontatie met de getuigeu vrijgesteld evenals twee undere gearresteenlen Meu Zegt dat de heer B eeu voorzoou had bij een Indische vrouw en dat deze zoon die nu omstreeks 25 j ur oud zou zijn meeriiiul n om geld heeft gedwongen en toeu het ge eigerd werd met wraak beeft gedreigd Wat hirr vau zijn inogr het gevoelen wint veld dat de ellendeling uit wruakncht geeft gehandeld eu dat lig deu brandbrief tleehtt tchreef om tijd te winnen Het it uiet waar dat de brief zonder fouten is evruiniu dut bij door een ontwikkeld meuaoh OU gcsobrev u tgn woorden alt iruee maohi tue fUpllenreu pusteljuu kéneii er in voor Keu uirnw verbeterd siguwleuieut is verspreid eu de uitgeloofde premie vau iOtiO opnieuw ill taetiuueriug gebracht 1 Per telegram afgezonden te sHa re ten 2 23 vernemen wg dat omtrent den moordeuaar nog i ett bekend it Het HU heeft tegea C ioninkltjk betUit over den tchoolbouw de grief dat de regeering i het andere uiterste vervallen is a t de ooramusle die benoemd was om haar te dieu aanzien voor te liehtei waar deze wellicht door te hooge eisobeu eu overmaat au détails gezondigd heeft daar heeft de regeeriug zich met ulgemeeubedei eu oppervlakkigheden beholpen en eeu zeer misplaatste zuinigheid iu toepsstiug gcbraeht Genoegzaam alles it eau de inzichteu vun den dlitrtctsopzieuer overgelaten wat zeer gevaarlijk is als die ambtenaar niet een man van ervaring en doorzioht is en gewillig om met tien geoeeakundigeu ambtenaar iu overleg te treden Is dat alles wej lwt geval dan kun zeker zijn bevoegheid om naar plaatselijke omstuudigheden te advisteren en te beslissen soms beter tgu dun als bij door knellende voorschriften gebonden is tegenover ouwil van bestureu tgn echter wettelijke regelen een krachtig wapen Maar de iioofdgricf tegen bet besinit ligt iu hetgeen ouder cgfers gebracht alt minimum van ruimte is gesteld Art 8 stelt als minimum van oppervlakte voor het schoolverlrek eener opeubare lagere Fchoo 0 8 M voor iedereu leerling dat is 0 2 M minder dan de regceringscommisi ie had aiiigcuomen Dat is dus eeu achteruitgang eu eventeer ia dit bet geval met het miuimuin deriubonds ruimte die op 3 6 M voor ieder kind gesteld is Hoe verregaaud laag deze cgfers van het besluit zijn blgkt het duidelijkst uit de wouidru vanden heer Feringa het aulirevolutiooair lid der slantscoinmissie die in eeu nota protest tegen de voorstellen lijner medeleden heeft aaiigeterkend Hij komt tot eeu voor de bjjtoudere school gewenschte ruimte vuu bijna 0 9 M oppervbtkte bg een inhoud vuu 4 05 a 4 5 M per kiud Kn de minister meet unn de openbare school uog miuder toe dju de keer Feriiiga iioodig acht en krimpt zijue eischen voor de bijzondere en de bestaande openbare scholen lot 0 65 M plaaltruiiute eu 3 M iuhoudsrulmte Wel hebben de clerikale bladep reden den miuister te danken voor zijne onverwachte hulp Miinr evenzeer vragen tg terecht waarom de miuister voor de leerlingen eener openbare school meer lucht en ruimte iioodig uolit dnn voor die eener bgzoudrfre Dat is voor het Jiil eu onoplosbaar raailsul De minister heeft verder de bijzondere en lie beslaande openbare scholen nog in andere opzichten vrggelaten Zij mogen te veel of weinig van vuren of van achteren invallend licht bchou dea mogen geen of slecht verlichte portalen en gongen bezitten en bij voortduring schoalbauken van mf r dan twee zitpualten hebben Van maatregelen tot bevordering der reinheid in de school vindt men geen woord zelfs wordt bet uiet eens noodig gaacht dat eeu drop drinkwater in de school aan wezig zij Het f U hoopt dat de mannen aan wie het toezicht over en tchool nw is toevertrouwd met grooten ernst eu nanïfgrzttheid hnun thans lang niet gemakkelijke jtaak zulleu weteu te volbrengen Veel te veel wordt vau huu inzicht gevorderd eu t is le hopen dat zij van tgd tot tgd uog het verworpen rapport der siaalscomiiiisaie zullen raadplegen dut meer waardeering verdiend bttd dau bet van regeeringswege heeft oudervoudeu De Effectealeurs IV Amsterdam 27 September 1880 Eeu zeer geagiteerde week ligt achter ons Da Oostersche quoettie deed veel foudsen tot lagere prijitu aanbieilen ook uit New York kwamen bigeia uaubiediugeu Van ouze fondsen noteerden de 2 i j is liooger de overigen g V ger eveneens de 4 Amst leeuing eu iil 79 l j lager In loten ging weinig om allen en lager Van biuuenl sporen valt iu de eerste plaats lavermelilen de aaud Bijnsp die tot 162 monteerden doch Iets lager sloiea Voorts stegen aand Holl sp ll j eu uilgest Ned Ceutr l g telft aauil Boxtel Wese l i de overige Boxtel Wetcl waarden verloren i Vj t Hyp zelfs l i Aai d cxpl iiiij 1 en 4e Ned lud Sp l lager Ook biuuenl iuUuetr fondsen lager tooals Alrik Hauilelsv 2V8 Amst Bank l Ned Bank 3 deoverige frueiien V n Ue buiteul fondsen moetten Tooral Bntlaud eu Ousteurijk oiig rije het outgeldeu Russische verloren veel Ot L Hamb L S Srrie 4Vj 80 7 59 alteto l B 66 id 77 eu de iiieetie ainJereu e 1 6e Serie 4J o 50 V u 45 l i i l s Ooèlerleeu iog l t i iVv OoaleiirijLers Mei eu ilvjrr t gondl l i Hong feta 67 2 S eu 67 goadi l s 9 jKer Spanjaarden mede Instelooa 1 binnen ra buiieul i6 2 binneiil j miuder Hooger notetrden 2 o Spanje bui tenl i 3 Fr rente l7 Ceri Ital Amst 4 Ook alle loten deelden in de lósirlojze stemming met uitzondering van Sluhl Weisicub die 1 7 stegen Om alleen die te vermelden welke meet dan 1 7o daalden teeken ik aan Hoogaartohe ï Oosienr 64 l Weeuen l Busa 66 2 Vi6 Modrid 1 Ook de spoieu allen flauwer vooral de Bnssisoba zooals Aand Gr Mg 2 de opbrengst ia veel minder dan het vorige jaar Moskow Smol 2 Z W l Ckark Azüf eu Moskow Jardsl IVt de anderen minder maar allen daalden Eveneens aand eu obl Theiss spw J Pr Ooat 1 Elis Ois l i Warschau Bromb Vi W arschauWeeBeu 17j 67 obl d lager Vau Amerik fondsen kan hetzelfrie getegd worden De 47o verloren 7 de 4V8 76 7g de 87 Florida l j Brazilianen l g 4 1 Colombia Ecnador 7 57 Peru 7 67 Venetuela s H Iu Ainerik sporen ging alweer veel om docli bijna allen sloten tot lagere koersen Cert MistKauzas do Inc bonds werden uit New York lager aangeboden men beweert dat eeu nieuwe concurrent de oorziuik is Zg vieku 67 iu Verder verloren Illinois 37 Gert Oaïro en Pad Memph ruim 2 All Miss Chic Ö W ll j Centr Pacif C dif Oreg Pref N W Men Mich Cenir 1 a 1 anderen miuder Can oath h kwamen tot Gi doch bleven op 59 Vrr Am Hyp spoorww daalden 1V en Oreg Calif Gom obl 1 Hüoger noteerdtn Obl en Cert Colorado 2 Louis Cil Bk aand Maxw 7 luc buds d l g Van beide laatstru wordt rgzing verwacht Geld op proL 41 2 a 5 voor goede fondsen ruimte krggeii T P S Er ging heden weinig om Ouze ataatsfondsea meer aingebodeu 2l 7 661 8 V 108 OösteDr bijna 1 j lager Iu Spanje was uog al handel Da l buitenl sloien 207 dito biiinenl 207 J Russen hielden tioh goed en stegen fracliën Voortt stegen Amst Bk l j USl B l llaud ltv l 137J Handelmij lijd 7 IW Siaaitsp V llï Boxtel Wezel 4l 7 obl 21 i 67o 75 711 76 8U gest 661 UaniKk beier Van Amerik stegen III j Mist Kans 1 Pad Memph 7 doch Can l Oreg Col l g tt