Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1880

Vrlfilag 1 Octüler 1880 N 2612 GOUDSCHïf COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BorKOrlijke Stand CEHOBE V H Sopt B rber Pctrooella Hcudrica ooden H ruil ID B P Kieveaur 5 VIToater oad n W Kort eo M van Oodshoorn Cornctis Adriinos ouders A V n Uea n en i Nederhof 26 Adriano ouders A Bmwal en A Bdcn Leena Oeertruida oiidera G de £ akdt en A van den Ouol Aatje ouden A tens en M J Rrparon Helena ouders J S injitenburg en A an der He 27 Coeorand onders J de Jona ea H Vergeer OVBKIBDBN 26 Sept G an WgnMarden S j 4 m ï J den Broedre 8 m W van Beerschoten El j Ï7 J C a Vreumingen 78 j J J Henrich 1 j 6 m De ondeigeteefcenden bevelen zi§h aan tot het GEVEN van ONDERWIJS in dè NUTTIGE en FRAAIE ten hunnen huize dagelijks van 2 tot 4 en van 6 tot 8 uur Gez spruit Houtmansgracht 252 ADVERTENTIÊN D KöRli G 50 JARIGE TAN LAMBEBTUS JASPERS EN ELISABETH LINSEN Gouda 29 Sept 1880 Hanne dankbare Kinderen P Jaspers E Jasfess Jansen 6 Jaspkes H jASPEBS DüCiUINO J T Jaspehs A Jaspers Zwanenbohq A Jaspebs A E Jaspees Baaes M Jaspeï I Z J X E Xi 5s K B K alhier BEKROOND op de Tentoonstelling te Leiden met den TWEEDEN PRIJS ZILVEBJSS MEDAILLM ANCIËNNE MAISÖS VIITS SPIEITUEÏÏZ MANDE OES AQENTS pour la vente de ses produits References exigées Ecrire en langne fran aise ortfettu pbste restante H H 25 UITVERKOOP van 8 gebnMete en 3 nieuwe en ook OBO BL8 Alles vrü transport Den Haag N Molstraat No 9 W M WIT te huis van 11 O nur Conditions XlxceptioneUes Hed n middag beviel mgne vrouw voor spoedig van een Dochter G DE BAADT Gouda 26 September 1880 Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN tr Gouda W Eén afschrift is voldoende Heden overleed tot onze diepe droefheid ónxe waarde Vndef en Bebuw vader de Beer JOHANNES J0BNELI8 van VBEÜMIN6EN ill dan onderdoin van 78 jaren Uit aller naam T 3 VAN VREÜMINGEN Gouda 27 September 1880 ontvangen Gouda 26 September 1880 ♦ Dankbetuiging aan N N voor de lAefdeglft aan de R C Armen door mg A JASPERS VOORZICHTIG Te HUUR voor een Klein Gezin een NET BOVENHUIS a 1 50 per week Informatiën aan het Bureau dezer Courant Mevr VAN DEB KOOG fteekerssingel VRAAGT EËNE DIEi STBODE ïich aan te melden na den 10 OCTOBEB Mevr de Wed de KONING MÜNTING VAN OORDT Peperstraat 246 verlangt DADELIJK eene Een ieder die Haarmiddelen aanwenden vril of moet verzoeke schriftelgk of mondeling eene bandleiding boekje van 28 bl het wordt u kosteloos toegezonden Dit boekje is eene vraagbaak voor jong en oud Men moet toch een dwaas wezen om buiteulandsche Haarmiddelenr te koopen daar u bg mg kosteloos advies over iedere Haarof Huidziekten kunt erlangen Bevalt n b V het Haar KIeuruiiddel binnen 8 dagen niet dan zal t mg aangenaam wezen indieti u de flacon tcrag brengt dan geef ik u zonder korting de 2 terug uitval van Haar Roos of Schilfers dan Haar Kale Plekken Fijn inde scbedelhuid Haar oi Baardworm Huidzeervroegtijdig grijs worden aldize onaangenaam heden worden verbannen door den HaarOnt Wikkelingsbalsena Binnen korten tgd verkrggt de bebaarde huid haar vorige groeikracht weder 2 de flacon en tegen primo NOVEMBER aanstaande eene DIENSTBODE die koken en huiswerk verrichten kan Mejuffi ouw QUANT op den Kleiweg vraagt tegen NOVEMBER eene FATSOENLIJKE Bood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon k 2 van dit middel heeft men een jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bg THEOP IILE Haarkundige aeen tapper Prederiksplein No 32 hoek Falckstraat Anuterdam NB Dezen keer plaats ik geen getuigschrift t wordt anders zoo eene gewoonte maar ik heb er weder 3 in petto dus 764 ter inzage Er bestaan geen Depots noch Reizigers voor mijne firma onthoudt dit goed want nu is bedrog I onmogelijk STOOMVEEWERU EN Cliemisclie Wassclierij VA DmEN ËND4ME$ KLËiDl 6STlKKeK J BREMER ARNHEM Het VERWEN en ÜITSTOOMBN van Hesren winterjagsen Demisaisons en Pantalons hoe dezelve ook verschoten zyn zg worden ali nieuw afgeleverd zonder losgetornd te worden Voor krimpen of af verwen behoeft mea niet te vreezen AgenteDse te GOUDA Mej Wed C VAN DER AREND TtlBniAEKT PHOTOGEAPHIE uitsluitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVJERANDEBLUKE PORTRETTEN F Harting Óostkveii B U IVederlandscIie IHiilnSfMorwes ZOMERDIENST ifeo Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en ÜTBECHT naar BOTTEHDAM HAGE en SCHEVENINGEN Van Amstibdax 6 30 8 10 80 11 35 12 50 3 B 8 50 9 55 Abnuih 6 55 8 50 10 36 1 30 1 50 6 21 7 25 ÜTBECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 15 2 38 S 85 630 9 10 10 1b Harmelén 7 32 8 46 12 3 1 35 8 56 9 36 10 35 Woerden 7 88 1 44 3 38 4 1 9 48 Ondewater 7 86 1 65 4 8 9 52 AankoDUt 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 8 3 59 4 6 7 10 6 10 58 Naak Moordrecht 7 68 2 18 10 12 Nienwerktn k 7 58 2 18 4 28 lO lï Oapelle 7 B8 2 18 lO lï HOTTÏBDAM7 B3 8 35 9 16 10 30 13 81 2 18 4 28 5 57 10 12 11 4 ZeveuhuizenMoeroapelle 7 56 2 21 4 81 10 9 ZoetermeerZegiraard 7 66 3 21 4 81 10 9 Voorborg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 81 6 10 a Gbavenhaqe 7 66 9 13 10 62 12 34 2 31 3 4 4 3 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Soheveningeo 7 66 9 13 10 53 12 84 3 31 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van KOTTEEDAM SCHEVENINGEN m t HAG naar AMSTEKDAM UTBECHT en VBNHEM Van BoTOEBDAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 30 10 4 1 11 50 2 3 20 4 30 6 30 ft 50 8 30 9 80 Cipelle 6 41 10 60 3 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 3 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 57 114 2 38 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 53 5 60 7 28 8 65 9 63 Soheveningeu 7 7 30 8 6 9 40 10 11 16 1 20 2 35 3 46 6 5 7 46 9 Gbavinhaoe 6 25 7 80 8 8 36 10 10 10 30 11 45 1 50 3 5 4 16 6 36 8 15 9 80 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZuetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 56 8 38 ZereuhnlzeiiMoercnpelle 6 56 11 2 30 7 7 Auiikomat 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 13 12 13 2 88 3 87 4 49 7 26 8 68 9 67 Naa Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Hannelen 7 16 8 6 6 31 10 52 11 21 2 41 8 43 4 56 7 3 9 1 10 Akstekdam 7 6 8 31 10 62 12 16 3 41 3 43 4 55 9 1 10 Utrecht 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4 4 55 7 31 10 Ahnh 7 16 9 11 10 62 11 21 3 43 4 66 7 31 GoüDA Dbvk van A Bkinkmaw Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Rwlactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen KÈM lSGEVI Gr KUTÜIG SCHOUWr BÜBOEMEESÏEB en VyEXIlOaDEOS der gemeente Gouda Geiieii Art 43 der trordeuin r van l olitiê voor die Geuieeule raetjjcateld den 16 Juny H AuuMu 1S65 eii ufgekondigd den 12q Sepleniker iM aantotgeiide Breugeu ter kcnnia de Voerlieden en llnurkoet ien dat o i Zaïurdag den 9n Oeiobcr 1880 des norgena len I O ure op het plein achter het Waaggcbouw lal worden overgegaan tot de algemeeue keoriug bunixr Uütulgen zulictide de uakenriug der op dat tijdstip rerhuurde of in gibruik zijnde Bgtnigeo plaali hebben Zaturdsg dea 16n daaraaiifoigende ter ulfde ure en plaatte Souda den 28a Se pieraber 1880 Bnrjeiieeater en Wethouders oornoemd Va BERGEN IJZEN DOOBN De Secretaiia BKOUWEK BUITENLAND IhiUetlaiiikch Overdrlit Ia eene depêche it tCormaiilinopcl irordt gemeld dai door de getioHa l r grouie inogeudb ideD eciie nieuwe gemeeinehappelijke nota aau den Turkaohcn miiilater ran buiteulandsche zukeo overhandigd is betreffende de grensregcliug van Montenegro De vroegere eonelusiéa worden daarin ten volle gefaandhaafd De Albanen hebben wat Dulcigno betreft nog Biel egeiieven en willen aau de Mooteiiegr jnen het hoofd bieden al komt de vloot der mogendheden dete Ie hulp Daarbij komt eti btrioht uit Koiistantinopd dnt de Soliaii aan graaf Hadzfcidt zuu gelegd hebben dat bg de gebeurtenissen haar gang zou laten gaan B dat alle verantwoordelgkheid op Europa zou aeerkomeu De kroon op deze ouaangeunnie ty ingen wordt gezet door een telegram uit fiagusa Vioe admiraul Seymour heeft last gegeven dat de vloot zeilklaar moet zijn De Soir voegt daarbij dal de Praiiaohe schepen alleen zich zullen onthouden van mejveohien Spoedig d u lal de teerling geworpen zgn en zal fcet beslist worden of 1880 al dan niet den aan bedrijf in het sloopingadrama m Turkge zal zien De betrekkelijke rust welke in de laatste dageu beerschle en recht g f tot de onderslelling Ml de Eiigelscbe regeering uict zou overgaan tot t strenge maatregden die men haar legen de Und league toeschreef is ongelukkigerwuze niet r i k duur geweest Maandag meldde eene pêoke uit Londen dat te Galway een moord is gepleegd op lord Mounimorriss een lersch grond igenaar die met zyne pachters in proces lag iJeze afsohuwelgke miadafid heeft diepen indruk geMaakl en het zou kunnen gebeuren dat de lle eering Hans overging tot de sireiige mimt Kflen welke anders wellicht achiiiwege zouden eble eu zijn De politie heeft la Londen een nrrsoon in he h eiiii genomen die van medeplichligbi d aan dezeu moord verdacht wordt In Frankryk houdt men zich nog aligrl bezig met Tl gercchlshof voor de coufliolen ai o JNovember den gewonen tgd bijeenkomen 11 m f =lenzakeu uilspmak doen ue Minister van Binnenluiidsohe Zuktn komt over M lagen te Parijs tcrng eu dan z il een aanvang gemaakt worden met het ontbinden en verdrijven ran dic klooflters welke als bestaande uit vreemdelingen tot geen canfltctei aanleiding kuuueu geven De heer vuii Bismarck is iiog niet met de plannen voor den d ig gekomen f Welke hem geleid hebben om het ministerie van hsiKlel en nijverheid op zich te nemen Men is er iiicl spaarzaam mede om hem een aantal iftiornemens Ide Ie dichten Hij zon van plan zijn dea PruisJwhen staat het sooialisroe in de baud te doen ne en een streven waarvan hij ouk in vroeger tgd niet afkctrig was De gilden zouden weer in het leven geroppïn worden gepaard met pensioeneu ondeèstenniiigskassen voor de arbeider waaraan de deelneming verplicht zou ziju Diuirenboïcu zou de sUWt zelf een groot aantal ambtenaren eu arbeiders meer in zijn dienst krijgen dour staatsmonopolie vM spoorwegec tabak en assurantleuezen Zulk tMt proef op groote sohaiil met prsctiscb socialisme zou zeker zeer belangrijk ziju voor de wetenschap ajk geslachten auu geslachten tot leering kuoneo strekk n Ot zg zuu bgdragen t 4 Duitschlauda welvaart is eene tweede vraag BINNENLAND GOÜDA 30 Sbplember 1880 Oeigk vroeger door oM werd medegedeeld werd gisteren avond de tweede Vergadering van de Afd Oouia en Oautreies vau yOLKSONDEEWHS gehouden ter beraadslaging over het voorstel om zich van de verecniging af te schelde eu als zelfstandige vereeiiiging voort te ar jeidea Dit voorstel werd na eeui e discussie met 14 tMH f stemineu aangenomen De afiëtièiHilig zal geechOen niét Sf December a i en aan het Bestuur is opgedragen de noodige overgangsmaatregelen Ie ontwerpen die later aau de goedkeuring der leden zullen worden onderworpen 1 Het Faderland komt op tegen de missive van de Gedep Staten van Noord Hulland over den waterweg van Araster naar Botterdem in ons vorig nr medegedeeld Minder aldus lezen we komen de Stalen van NoordHolland op tegen de voorgestelde wijziging der richting langi Gouda dan wel tegen de tolheffing Doch hierbg vergeten zg dat die tolbeliing volstrekt niet als voorwaarde is gesteld De bdlijkheid van de tolheffing van Gouda is in de Siaten vergadenng verdedigd en op goede gronden maar men heeft uitdrukkelijk de lolquaeslie willen afscheiden van de richting De laatste is als voorwaarde gesteld Wat met den tol moet geschieden kan later worden bepaald In elk geval mocht Ie tolheffing geen reden zgu om een overigens uoodzakclgke wijziging der richting langs Gouda te verwerpen De Ged Stalen ran Noord Holland zeggen dat met tirandend verlangen door hun gewest wordt uitgezien naar een verbeterden waterncg van Amsterdam uaar Uotterdam Niet mi nder groot is het verlangen in Zuid llollaud Maar willen beide gewesten hun wensch vervuld zien dan moet niet van de eene zgde la mort saus phrase worden uitgesproken over hetgeen van de andere zijde als eeu gewichtig provinciaal belang wordt gei keiid en dus natuurlijk als voorwaarde voor het subsidie is gesteld Werd door de richting langs Gouda het algemeen belang der scheepvaart ernsiig benadeeld do Ged Slatrfi i van Niiord Hüiland zouden volkomen gelg k hebbeiij f d it ïuuda s belangen niet zoo hoog mochten worden aangeslagen Tbaus echter zien g in hun gvereu voor de richting ten westen van die gemeenie een eenzijdig streven uaar den koristen weg die haar wellicht minder snel uaar hel duel zal voeren dan de kleine omweg van i s kilometer Müüht de Kegeering de gewgzigde richting die Zuid Holland heeft voorgesteld aiiaueiiien dan zuu do vcrbeicring van den waterweg vtriekerd agn Zij kan aii Inter de tolquaestie regelen d i over ii h jaren als de wrg gereed zul xgii eu er nog nbciiis eeu nchltal jaren voor de tolheffing zon overblgveu Gisteren morgen omstreeks U uur is het 6 JArig zoontje van den heer Straver op den Ksttenaingel io het water gevallen doch gelukkig gered door A de Zeeuw die in het water sprong en het voo eeu wissen dood redde Bij de akte exaraen voor lageJ onderwijs te Hage is de acie voor bet leekenen behaald door deo heer C J Curnelis van Moordrecht Bg het te Leiden gehouden examen van hen die de bewijzen enschen te leveren dat zij tot da beoefening der natuurwetenschappen genoegzaam ziju voorbereid voor de opleiding tot arts is o a geslaagd de heer J C Blonk geb te Stolwijk thans alhier woonachtig Hij was tot aan de vacantie leerling der 3e klasse der Bijks hoogere burgerschool alhier De heer M Zonnevylle hoofdonderwijzer aan ifi school voor uitgebreid lager onderwgs te Bodegnves is als zoodauit benoemd aan de school voor lager en uitgebreid h er onderwijs te Oostbuig Zaterdag geraakte te Bodegraven miilden i do rivier een met groote tjalk met koolzaad gebulen mh den grond eerst Maandag kon het sehjp na gedeeltelijk gelost te hebbeu zgareis voortzetten De pa seerende booten mq sieu met geweld langs h$t vaartuig worden gewrongen Dit feit toont cp nieaw aan hoe onvoldoende het vaarwater is en bierbq gevoegd de oniloelmalige ligging van de sluis eu de onvoldoende wgdte van de ophaalbrug en in o kan begrijpen hoevele gegronde kladiten door scbippe ü eu handel worden geslaakt Mocht het eindelijk Gisteren avond omstreeks 8 uren is A v A koetsier bij den Borgemeester Ie Haastrecht na van zijne vrouw afscheid te hebben genomen in den IJsèl gesprongen en jammerlijk verdronken In de zitting der Arr Eechibank te Sotterdam van Dinsdag ziju o a veroonlecid K B en A P vrouw van K B wonende te Schoonhoven bekl van mishandeling tot 25 boete of 6 dagen ger In sommige bladen komt eene adverlen ie voor bevallende eeu kaart van Nederland waarop alleen die namen voorkomen die op een agent van den bekenden theehandel van BMiidsnia te Amsterdam kunnen bogen Gouda kuint op die kaart niet voor evenmin de omliggende gemwuten Staten Oeneraal Twseoe Kakib Sttiogen vau 29 en 30 Sepi 1880 Ingekomen is een wetsontwerp tot inrichting van een postpakettendiecal De discussie over het adres van antwoord op deTroonrede wordt voorlgeiet eu wel over het amendemenl ïun Houten en het amendement van derHoop Keucheuius beiden i ons vorig nummermedegedeeld Beide amendementen werden verdedigd als strekkende im de politieke atmospkeer te zuiveren ea tegemoet te komen oaii den algemeeuen wensch tol wijziging van b t kiesrecht daar de venegensroordiging uiel de p iilijiu bullen Ie Kumer afbeeldt f 5 De heer vun Houlen achtte echter censusverlaging lM lA ouvüliloende terwgl de heer van der Hopp raèi Vpin eene zuivere stemming over het beginsel ipï i plaats hebben doordien de beer vau Houtea r § we1shcrzieiiing hi ïl opgenomen De heer vau Baar bestreed beide amendemenleA De beer Gralama was legen het amendement vnn den be er van Houten en vóór dat van den heer vnn der Hoop grondwelsherziening eisohte voorbereiding De heer Heydenrijck stelde voor van het apiendemcut vau Houlen alleen de Ie alinea zich bepalende tot de uitdrukking van het leedwezen omtreul het gemis van mededeelingen ten aanzien van hél voornemen der Kejfeei iug ten opzichte van het kiesrecht De hrer Idterda bestreed beide amendemeuien