Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1880

daar liet adres ileohts een weerklank was bovendien aohtte hq het onnoodijc daar de Kefceerin relieden jaar kieswetw tigiuK had beloofd na de beslissing orer de reutewet en het strafwetboek De beer Tan Delden lid iler oommissie Tan redactie loot tioh hierby aan en bestreed boieudieu het amendementHiydenrgck De heer Lubmanii betoogde dat men Toor de algemeenc strekking Tun het adres kan stemmen en tooh ook Toor de amendementen De heer Bocll bestreed de amendementen Aansporing tot oensusvcriagjng is onuoodig loolang de finanoieele wetten nog niet beslist lyn De heer Boi esius bestreed het aracnderoent van Hoaten hg verlangde an deze Regeering geen grondwetaherxiening maar wil met haar de belangrijke bandeUbclaugen behandelen De heer Ktrkwgk pleit tooc kieswetswyzigiiig Niet enkel geldbezitters ook capaoileilen moeien stemrecht Terkrygen Hy verdedigt het aniendemrntTRD Houten en Terwyt der overzijde dat ly zes jaar geleden tegen de oensus erlaging stemde De miiniater Tan Lyuden hield bet standpunt der Begeering Terledeii jaar ontwikkeld toI eerst na het aannemen der linaiuiiéi le wetten kan beslist worden of en wanneer kieswet ijzig iig mogelyk is en of dit met of londer grond elslierzieuing moet plaats hebben Na replieken en nadat de heer Tak het amendementvan Houten bestreden had omdat eene groudwettherziening alleen van de Regeeriug moet komen die Tan de noodzakelijkheid OTertuigd is is het snl amendemenlUeydeuiyck Terworpeu met 67 Irgm 16 stemmen het amendement van Houten met UU tegen 13 en het amenderaent van der Hoop Kenoheunins met 65 tegen 18 stemmen Voor het amendementHeydenrijck stemden de B K leden en d heeren lusinger de Casembroot Schinimelpenninck Gratama en Oorver Hooft voor het amendementTan Houten stemden de aiiti revolntioniiire leden en de heeien van Houten van Kerkwyk Leuting en de Oasembroot roor bet derde amendement stemden de Bnti reTolutionaire leden en voorts de heeren Vermeulen van Baar Heydenrijck Arnoldts Schaepoan Oratama lusinger de Casembroot en Schim neipenniuok De over Indië lokte mede een langdurige ge aobtenwisseiing uit De heeren de Gasembroot £ atgers Keuoheniua en Wintgens bestreden de rooslllmrige beschouwingen der Aegeering De eerste telde een amendement Toor waarin hel bevredigende Tan den algeraeeueu toestand gehoopt en derhalve bitw feld werd De minister Tan koloniën verdedigde de paragraaf der trMnrede Juiohtoonen waren niet aangehcTen maar de toestand was in algemeene bewoordingen naar waarheid geschetst De i er Patijn lid der commissie bestreed het meadementde Casembroot en verdedigde de redactie r commissie Ten slotte werd het amendement verworpen met 49 tegen 20 stemmen die der heeren Schaepman de Jonge Mackay Keachenius Biohon de Casembroot Uejrdeiirqck Reekers Iiisioger Tan Dedeni Zwolle Tan der Sehrieck de Saroruin Lohinaiiii Arnoldts UaffnauB ran Baar Lambrechts VVinigens Nijst Sehimmelpenniuck en Schimmtlpeniiiuck van der Oye De overige paragrafen werden goedgekeurd en het gcheele adres aangenomen met 51 legen 16 stemmen die der hh Reekers de Casembroot v Dedem Zwolle Tan der Sehrieck Lohmann Arnoldts van Baar Lanibnchts van Houten Schimmelpenniock Tan der Oye Schaepman de Jonge Mackay Kenchenius Bichon en Heydenryck Gedurende de Tolgende dagen zal de Kamer nu in de afdeelingen werkzaam yn De raming Tan de Tersohillende hoofdstakken der S tsbegrooting roor 1861 is als Tolgt I HuU des Konings ƒ 750 000 II Hooge CuUegién en Kabinet des Konings 618 818 in Bnitenlandsohe Zaken 694 699 IV Justitie 4 699 424 V BinnenlandKshe Zaken 10 621 806 VI Marine 12 124 840 33 VlU Nationale sobtüd 28 767 821 78 TII Kinantiën 18 689 420 04 VIII Oorlog 21 936 000 IX Waterstaat Handel en Ng Terheid 26 289 861 31 X Koloniën 1 321 252 XI OnToorziene Uitga ren 60 000 Totaal 1Ï8 362 641 47 De wet op de middelen wordt aldus geraamd Grondbelasting in hoofdsom en opcenten na aftrek Ttn ontheffingen kn tscheldingen enz ƒ 10 780 786 Personeel id id 10 032 000 Patenten M id 3 042 40 0 Tranaporteere ƒ 23 866 186 Transport 3 865 185 Accijusen suiker ƒ 6 200 0 0 wyn ƒ 2 000 000 i binnen en builenbindsch gedistilleerd ƒ Ï1j 400 000 j zont ƒ 3 120 000 zeep ƒ 1 820 000 bieren en nzyuen ƒ 89i 000 geslacht ƒ 3 695 000 Ie zaïnen 38 926 000 ludirec e belastingen zegelrechten ƒ 1 500 000 regislratierechteii ƒ 8 000 000 hypolbeekrechlpii ƒ 800 000 successie ƒ 6 700 000 38 opcenten ƒ 6 460 000 te ziimen 23 460 009 Rechten op den invoer mei formaatzegel op opcenten daarop 4 611 044 Waarborg en btliisliiig op gouden en zilveren werken 301 000 Domeinen 1 550 000 Posterijen 4 000 000 Rykslclegrnfen 935 800 Staatsloterij 430 000 Jaolit en visschery acten 149 000 Loods elden 924 000 Recht op de mijnen 2 875 Aandeel der opbrengst vtiu de exploitatie der Si iaissiworwcgfn 2 200 000 Verschillende ontvangsten en toevallige baten 2 741 606 Bijdrage van Niderlnndsch Indië Memorie Bijdrage oil t Doinei bfouds 126 000 Algemeen totaal der Middelen ƒ 105 110 605 De begrooting van Oorlog heeft ditmaal een geheele omwerking ondergaan De minister Tan Oorlog toch heeft deze gelegenheid aangegrepen om de geldelijke gevolgen van belangryke door hem ontworpen maatregelen auh het oordeel der Vertegenwoordiging te onderwerpen In hootdzaak betreffen die maatregelen de vulgeuile punten lo vermeer deriiig thu het totale sterktecijfer der militie tot 61 000 man 2o beter gebruik Tan den besohikbareu eeralen oefeningstijd Tan de wililie 3o wijziging Tan de sterkteverhouding d t verscliillende wapens 4o organisatie van de hulpdiensten 5a definitive regeling ran de garnizoens indeeling Tan het leger 6a TereeuToadigiug in de administratie van het leger gepaard met een ander stelsel van voorziening i i de verpleging van den soldaat De minister erki lit dat de erbeteriugeo sub 1 en 2 omsofareTen afhankelijk zyn Tan de besliBsing omtient de herziening der militie en sohutterywette il r j i piag op die herziening niet worden gewacht om een andere inrichting van ons krygswezen in rerhtind met de militaire eischen en met de belangen Ier schatkist tot stand te brengen Oudertutschen geeft de minister ook reeds een korte uiteenzetting van de beginselen Tolgens welke de regeering de inriehtiug der levende strqdkrachteu wil regelen 0 a wordt gezegd dat het leger niet zal verdeeld worden in afsonderlyk georganiseerde veld en bfzettingatroepiu Het leger moet zoodanig zyn da het aan de eerite operatiën van den vijand oiifler alle omstandigheden krachtig weerstand kan bieden Op de aohutterg kan eerst later worden gerekend Ondanks de bezuiuigjngen hier en daar in de begrootiug aangebracht is toch de begrooting voor 1881 wéér ruim 17 ton hooger dan die voor 1880 Er zyn Tele gelden aangevraagd voor forten kanonnen enz terwyl tevens wordt voorgestild om een traktementsverboogiog lo te kennen aan de oudere luitenants aan kapiteins en ridmeeslera en aan sommige hoofdofficieren De heer A Moens heeft het voornemen met 1 November zyn mandaat als lid der Kamer neder te leggen Z M de Koning heeft overeenkomstig het verzoek der algemeene vergadering in deze maand te Turgn gehouden het Beschermheerschap aangenomen Tan de Internationale Vereeniging voor het Drinkwater waarvan de lettl te Parijs en de heer J G Jiiger e Amsterdam stichter en president bestnurder is Bij het Hoofdoomité der Noordpoolloohten is opnieuw een schrijven ingekomen uit Hammerfest betreffende de VüUta Barrnti Het schip zette den 7en Juli ten tweeden malen koers na Nova Zembla en had tot den I5en diei maand ei ii voorspoedige reis aarop het scheepsvolk zich onledig hield met de vischTangst Den 16en kwam de kust van Nova Zembla in t zicht en tegelijkertijd een groole ijsberg en eenige schollen drijfijs Door storm belet kon men eerst den 19en ter bestemder plaatse ankeren De aandacht was in de eerste plaate getrokken door een broeiplaats van lommen Duizenden vogels zaten tegen een der steile rotsen van Kannaknlieilend en brachten door hun geschreeuw een oorTerdooTend geweld Toort Zoo spoedig mogelijk werd toen een begin gemaakt met de magnetische waarneiniD en die ook zuoTcel doenlyk ten uitvoer werden gebracht Door de eenige Samojeedsche familie die men op het eiland vond werd een bezoek gebracht aan boord Tan bet schip De commandant der Rtsaiache nederzetting was juist nnar Archangel vertrokken zoodat men slechts een brief voor hem kon achterlaten De man klein van stuk had wat zyn Toorkomeu betreft zeer veel van een Japnnnees en scheen hoewel niets dan Russisch sp eKende rry beschaafd te zijn en ook te kunnen ïezeii en schrijven De Trouw was niet onknap doch zag er alles behalve smuki lyk uit Een verwarde roasige faaarbos verulerd met snoeren van gekleurde kralen bedekte htt hoofd terwyl het liohuum in een vormloos gewnail van reiidierhuiiten stnk en de voeten gesehoeid war n inet een paar groote vetlederen laarzen Zoaderltng was ook de wyze waarop zij haar zuigeling had ingebakerd Dit wezentje lag nl in een houten bakje waar het juist in paste met lappen en huiden zoodanig ingepakt dut het niet de minste beweging kon maken Den 20ste werd het anker weer gelicht en zette het schip de reis voort den 2den der volgende maand niet Terzuimeude den geboortedag der Koningin te vieren Den 7de tot op 78 40 Nbr gekomen iqode otitinoette men het eerste stuk dryfijs en hoorde ttycelgk de branding op het niet veraf zgnde pak ij rens nu taoveel de mist dit toeliet bepaald vle besloot de commandant met t oog op hare houge ligging het bereiken der Karazee om de Noord te beproeven na alvorens op het Berg eiland bericht omtrent dat voornemen aciiier Ie laten Verder wordt in dezen brief het ongeval medegedeeld dat de Willem Barenti in het NoorHeg trof en wnnrvan wij reeds vroeger uitvoerig melding maakten Het roer moest opgetegd en de iteren gekeerd worden waarna men behouden te Hammerfest aankwam waar de schade die het schip geleden had gelukkig bleek niet belaiigryk geweest te zqn Omtrent het verschil van kleur der munibiljettea verdedigt zich de heer van de Weijer door wiende bewerking geschiedt die de kleur aan de biljetten geeft Niet aan het raengaet door hem gebezigdis dit toe te schryven maar aan de kjenr derbiljetten gelqk zij worden geleverd door de tmaËnsohedé Maar het verschil is in elk geval geringer dan by de bankbiljetten en kan evenmin alsbij deze tot vergissing aanleiding geven De omschrgving der klenr blanwachtig is borendiett zdó dut deze nuanoe geen afw king vormt van hetvoorschrift ata De onlangs gemelde ondeAandelingen tussohen den Rgiien den Uollandachen spoorweg hebbea tot een gewenscht einde geleid Van weerszyde werd besloten by vertraging aan het station Westerdok liever eenige minuten te wachten dan de aanslnitiag te verstoren De Engelsehe vertaling van Rosier Faassen s jAnaemie zal binnen weinige dagen in het Prinoe of Wales theater te Londen opgevoerd worden Dr L te Amsterdam eergisterennvond te ongeveer 11 ure van een zqner patiënten hniswaaits kesrende en op den Singel by den Heiligenweg voor een aankomenden tramwegen willende uitwyken had het ongeluk met een heer die hem vergezelde l water te vallen Beiden werden kort daarna opgehaald doch dr L was reeds overleden Zondag avond ten half twaalf vervoegden rich bi den burgemeester van Strijen de veldwachter en de jachtopziener ven Maasdam met een ander ingeseteii die iemand ontmoet had wiens voorkomen naar h meende overeenstemde met dnt van den beruchteii moordenaar Zij gaven den burgemeester in overweging in de slaapsteden enz een onderzoek te doen De echter achtte die moeite overtollig hg vernioedde dat de persoon die men op het oog had zich t zijnen huize bevond en werkelgk had men de loge van den burgemeester voor den misdadiger gehoudeu hoewel aan de gelijkenis zeer veel ontbrak Gelukkig dat zyn gastheer het hoofd der politie zelf was anders had de logé nog vry wat last v a de beweerde overeenkomst kunnen hebben want gewoonlijk gaat men in zgn eigen land niet uit logeeren met legitimatie papieren in den zak Knuif de moordenaar van zyn zuster hnishoofl ster van den heer Oorver Hooft te Arasterdam zsl binnen kort terecht staan Het gereohtelyk geDei kundig onderzoek naar den staat zyner geest e inogens ingesteld heeft tot resultaat gehad dat men niet kan aannemen dat K in staat van krankziO nigheid de daad heeft bedreven Zondag avond te 8 ure heeft in het dorpje Euspijk en gruwelijk misdrijf plaats gevonden Eéne dienstmeid uit Beesd M Spronk werd in Enspijk aangevallen door een ingezetene aldaar G J Middelkoop Hg gaf haar met een bgl of ander scherp werktuig verscheidene slagen op het hoofd totdat zg eindeIgk bebloed en vreeselgk toegetakeld bewusteloos nectzeeg Haar toestand is hopeloos Nadat het gruwelstuk gepleegd was liep hij nnar de Linge en sprong er in om zich te verdrinken doch hij werkte er jioh weer uit ging naar zijn huis trok drooge kleederen aan en hing zich toen op Onderwijl kwam de politie toesnellen hy wordt dadelijk los gesneden en men bemerkt dat hij nog niet dood is doch hij ligt nog bewusteloos De oorzaak van het gepleegde misdrijf i nog niet geheel bekend en men moet gerechtelijk onderzoek afwachten doch er schijnt el eene liefdehistorie onder te schuilen Afloop ran Openbare Verkoopingen Tan Onroerende Goederen VEILING 27 SEPTEMBER Hnis BaamO 83 J600 k L vanden Berg 29 SEPTEMBER Unit en Pakhuis Korte iroenendaal I Nu 1 en 2 3400 k B van Tongerlo Hui Poort Vogelenzang M 61 ƒ 190 k J inkt Idem Jiin Collingsleeg M 108 850 k C Buis Hem aldaar M 107 ƒ 860 k P M Eoowïndaal 50 SEPTEMBER Twee pereeelen W iland 4 H 82 A 9 C ƒ 10970 k C BJjkelykhulzeo Tergadering van den Gemeenteraad Dinsdag den 28 September 1880 VoorattiT de heer van Bergen Uzendooni Tegenwoordig zyn voorts de heeren i Remy Kist NoodioTen van Goor Samsom Snel van Straaten Kranenburg Oudqk de Hotte Prince Straver Muiter Layt Post Drost en van Ilerson Afwezig is de heer Foriugn Droogleever Na cfxning der vergwlering deelt de Voorzitter mede dat de heer Fortuyn DroogUercr heeft kennis gegeren verhinderd te cyu de vergadering bg Ze wonen Se notulen der vorige vergadeiing worden gelezen II goedgekenr De i oorzitler deelt in de dat de goedkeuring van den Minister van Binnnilandseh e Zaken ia vertreren op de Baadsbesluilrn vau den 7tn dezer beIrekkelgk het Progymnaamiii Vervolgens deelt de Voorzitter mede dat Gedepateerrie Sinten het Rnadsbesluil van den 27 Aagnsius jl hebben goedgekenrd waarby aan den iierr C O van der Gnrdeu een stuk grond aan bet Ni nwe Veerstal is verhuurd Daarna deelt de Voorzitter mede dat B en W vnn GcHepnirrrde Staten ter mededeeling aan den S i d hebben ontvangen de nadere viistgestelde voor sehrlfien lidreffende de inrichting oer Begroetingen en Rrlieningen van ibicoinsleu en uitgaven voor de Gemfenlen in deze Proiincie en een afdruk eener aiisaive van den Minister van Binnenlandsche Zaken betrrkicelgt de loepassih der bepalingen der nieuwe TVft op het Lager Omlerwijs in zake de door het Bgk aan de Gemeenten uit te koeren vergoeding der tosten vjsn dat oiirterwga welke stnkicen voor de Wen ter visie zullen liggen Ingekomen zijn Een voorstel van B en W daartoe streklende om met intrekking van het den heer W B Tholen verleend eervol ontelag als leeraar aan deBnrgeravondichool dezen op grond dat hg het tijdetip waarop dat ontslag ion ingaan niet heeft afgewacht maar willekeurig zgne betrekking heeft verlaten en nieteervol ontslag toe te kennen Ter visie Een voorstel van B en W tot uitbreidingTsn het hulppersoneel aan de Tusschmsohool doorasnstelliiig van eenen hulponderwijzer Ter visie 8 Ecu voorstel van B en W tot instelling eenerCoratnissie van toelicht op het Lager Onderwgs in fereenstemming met de nieuwe Wet van 17 Augua ns 1878 Sb No 127 Ter visie 4 Een adres van eenige kramers die geregeldde Goudsche kermis bezoeken houdende verzoek omIJl het volgende jaar hunne kramen wederom op denestkaven te mogen plaatsen Tir visie Een adres van C Tinbergen hondind ver ek om een stuk grond in het St Anilioniekloostervoor de vergrooting van zyn pakhuis net boven Hg HgTer visie Een adres van D C Samsom en 90 andereIngezetenen daarbij verklarende zich te verbinden totdeelneming aan eene waterleiding opgericht eu ge ploiteerd voor stadsrekening Aangenomen voor kennisgeving Een schryven vnn J Kuupker hulponderwyzer aan de Ie Armenschool daaiby ontslag verzoekende uit zgne betrekking n et ingang van den 1 November a s B en W stellen voor het gevraagd ontslag eervol te verleeoe welk vooralel dadelgk in behandeling genomen zijnde zonder hoofdelgke stemming wordt goedgekeurd Ann de orde is het adre van J de Jong Az A W Janknegt en C van Veen houdende verzoek om intrekking van het Raadsbesluit waarbij eene gunstige beschikking werd genomen op hunne aanvraag betrekkelijk het dempen eener sloot in de Korte Akkeren langs de Heerenkade B en W geven den Raad in overweging aan het verlangen van adressanten te voldoen Dienovereenkomstig wordt besloten Aan de orde is het adres van D C Samsom houdende verzoek om geriolerrden grond bij de Speldemakersslreg en bij de Vlamingstrnnt B en W stellen voor aan dm adrrss int op de gebruikelijke voorwaarden Ie verhuren de door hem aaugerraiigde gronden mit uilzondering vnn ten gedeelte bij de Speldemrtkerssteeg ilat iudenyd aan A Lnfeber in gebruik werd gegeven en waarover nu niet kan worden beschikt De heer Samsom heeft renige bedenkingen tegenhet voorstel van B en W aangezien aan A Lafeber iuilerlijd wei een stuk gerioleerde grond in deVogelenzang werd afgestaan doch niet het stukdat nu door den adressant wordt aangevraagd waarom hij zon weuscheu dat de zaak nader werdonderzocht De Voorzitter verklaarde dat de zaak genoegzaam onderzocht was en dat bg raadplegingen vergilijknig der Kadastrale nummers gebleken was dat het hier hefcelfde gedeelte grond gold dat in 1873 aan A Lafeber ten gebrnike werd afgestaan Nadat de heer Snmsooi andermaal tegen het voorstel van B en W gesproken en andermaal eenige nadere inlichtingen van den Voorzitter ontvangen beeft wordt dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen Abun is aan de orde het rapport der Raadscommiuie belast met het onderzoek betreffende de oprichting eener waterleiding Bij dit rapport is op grond van finantieele bezwaien verbonden aan de oprichting eener waterleiding van Gemeentewege voorgesteld dal de Rand besluite eene iuschrgviug open te stellen voor eene couoessie tot aanleg eu exploitatie eener waterleiding hetzg uit de rivier de IJsel bettg uit de rivier de Lek De heer Luylen opent de ry der sprekers met een jterzoek om vooraf in behandeling te nemen het door hem ten vorigea jare lugedieude votmtel tot aanleg eener UseUatO leiding van Qemeeutewe e eu zegt dal hg zich nk legen het voorstel der Commissie moet verklared doch gaarne daarmede zal meegaan wanneer de vergadering zyn voorstel Boe r feblwn verworpen Jm heer Kranenburg is Tan hetzelfde geroelen én beweert dal de Torige spreker het recht heeft ie Irorderen dat zgn Toorstel tot aanleg eener IJselwaterleiding Tan Gemeentewege tegelyk behandeld wordt met het Toorstel der Commissie omdat indertyd door de Tergadering besloten was dat voorstel aan te houden totdat bel rapport der Commissie zon zyn verschenen De Voorzitter besirgdt die meeniug en herinnert dat het besluit om de zaak door eene Commissie te doen onderzoekeu dooi de vergadering genomen is met het doel om beter Ingelicht te worden omtrent de liiiuntiéele gevolgen welke de aanneming van een dergelyk vooralïl zoude na zich slepen weshalve Bu eerst behoort te worden beslist welke waarde aan het residtaat van het oudertoek moet worden gehecht terwijl spr er bg voegt dat naar zgn gevoelen het voorste van den htor Luijten thans niet kan worden behandeld daar het niet aan de orde gesteld noch onderzocht is Ook de he r Kist besirgdt het verzoek van den heer Luijien dat naar ziine meening strekt om bet rapport der Commissie dat sooieel licht over de zaak verspreidt up zg te zetten Na re en dupliek wordt het verzoek van den heer Luijten om de behandeling van zijn voorstel betrekkelijk de IJs livaterleidiiig aan die van het rapport te doen voorafgaan afgtKtam met 12 tegen 4 stemmen Voor stemden de heeren Luyten Sninsüin de llotie en Kranenburg Aan de discussie over het rapport der Commissie namen deel de heeren Lngien van Iterson Samsom Kranenburg van Goor Kist Remy en de Voorzitter De heer Lugten doet uitkomen dat de Raad eenmaal beslist heeft geene rentegarantie te willen verleeneii eu aangezien eene concessie niet mogelyk is zonder dat de Gemeente een zekere rente voor het kapitaal van aanleg waarborgt moet hg zich tegen het voorstel der Commissie verklaren ware igii voorstel tot aanleg van Gemeentewege eerst in bthnndeling gebracht en verworpen hg zoude gaarne het voorstel der Commissie hebben aangenomen om tleohts eene waterleiding te vcrkrygen De heer van Iterson ontdekt in hel rapport den wensch der Commissie van uitgemaakt te zien of eene waterleiding bij concessie dan wel door aanleg van gemeentewege zal worden tot stand gebracht inet hel voorstel door haar gedaan kan hg als mediene zich echter niet vereenigen omdat wanneer het wordt aangenomen het gevaar bestaat niet alleen dat de belangen der openbare gezondheid niet voldoende zullen wonleu behartigd maar ook dat men in plaats van eene Lekwaterleidiog eene IJselwaterleiding zal bekomen hoe groote Toorstander Tan ei en aanleg en exploitatie hg ook zij liever zou hy eene Lekwaterleiding bij concessie zien tot stand komen dan eene IJsel nlerleidiiig voor reïening der Gemeente De Voorzitter merkt op dat zy die eigen aanleg Terlangen tegen het Toorstel der Commissie zullen stemmen en dat de voorstanders eener concessie zich daarvóór zullen verklaren terwijl na de aanneming van het voorstel nog altijd kan worden beslist welke van de beide waterleidingen men aal doen aanleggen Voor de belangen der openbare gezondheid kan gewaakt worden door het maken van doeltreffende bepalingen Spr treedt vervolgens in eene beschouwing over de financiëelc bezwaren verbonden aan den aanleg en de exploitatie eener waterleiding van gemeeniewege en komt tot het besluit dat eene dergelijke inrichting de krachten der Gemeente te boven zou gaan en wanneer hij voorts bedenkt in welke mate de schuldenlast der gemeente zou worden verzwaard en hoe telkens en telkens nieuwe behoeften ontslaan die voorziening vereischen dan komt t hem voor dat men bet mogelijke behoort te doen om te beproeven do r middel van concessie eene waterleiding te erlangen De heer Samsom dringt aan op aanleg en eiploiInlic in eigen biheer en wijst op het voorbeeld van Nijmegen alwaar de gemeenlelijke waterleiding reeda winsten schijnt af te werpen hij vestigt de aandacht der vergadering op de gebrekkige eiploiUlie van de gasfabriek die ook in particuliere handen is Een tegenstander van coucessiën is ook de heer Kranenburg die én omdat men voor eene eonceslie geene bep iling n eu voorwaarden kan maken die ie allen tgüe voldoende zullen tyn én omdat met het verleeneu eener cjiioessie zooveel tyd verloren gaat nog daargelaten de omstandiglieid dot ces oonoessionaris slechts lel op zijn eigaitJMhng en zich weinig bekreunt om de belangen na aadcren van het algemeen zyue stem verheh t bet voorstel der Commissie Ook deze spreker gait de linancieele gevolgen i van een aanleg en eene exploitatie voor gemeente rekening doch komt in tegenstelling met hetgeen door den Voormtter ala zijne stellige overtuiging is uitgesproken tot eene voor de gemeente voorileelig resultaat terwgl hg eindelgk als zeker meent te mogen stellen dat de deelneming der ingezetenen gropter zal zijn van een gemeenteIgke dan van eene particuliere waterleiding De vele bedenkingen welke tegen de strekking van het rapport door de sprekers worden te berde gebracht beantwoordt de Voorzitter punt voor punt De heer Noothoven van Goor die de Commissie hulde brengt over haar rappqrt knn zich desniettemin met hare conclusie niet vereenigen hij geeft san eigen aanleg eu exploitatie de voorkeur met het Oog op de controle over de hoedanigheid van het drinkwater die slechts bij eene gemeentelijke instelling voliloende kan zijn en wyst op andere steden in Nederland ten aanzien van hel bnitenland wil hij met de vorige sprekers niet in discussie treden aangezien hij met de toestanden aldaar niet bikend is alwaar gemeentelgke waterleidingen zgn opgericht daarby opmerkende dat waar zulks niet heeft plaats gehad dit aan bgzondere omstandigheden moet wolden toegeschreven In het belang der zaak stelt spr ten slotte voor bedoelde conclusie te amendeeren en daaruit de claususe te doen wegvallen betrekking hebbende op de openstelling eener insohryving voor eene concessie De voorzitter noemt dit voorstel geen amendement dnar het de hoofdgedachte in het rapport neergelegd niet behouden doet blijven en eene geheel andere strekking aan de concrusie geeft De heer Kist ondersteunt het voorstel der commissie en vestigt de aandacht der vergadering op het feit dat te Rotterdam alwaar eene gemeentelgke waterleiding wordt Epèxploiteerd toch geene voldoende controle op de qnaliteit van hel water schijnt te zijn daar dit zooals bekend is den ganschen winter niet drinkbaar is geweest De heer van Iterson wensoht de couclnsie in dien zin geamendeerd ta zien dat slechts een voorstel tot de uitschrgving eener concessie voor eene waterleiding uit de Lek daarin worde opgenomen wat den heer Remy aanleiding geeft te raden af te wachten en te zien of er soms inschrgvingen voor eene Lekwaterleiding inkomen Daar de heer van Goor in de meening volhardt dat zjjn voorstel als een ninendement op het voorstel der Commissie moet worden beschouwd eu daarin door andere leden wordt gesteaud geeft de Voorzitter