Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1880

aS JABlGE VA BALTHAZAR m JONG CATHABINA ELISABKTH MESSER Gouda 3 October 1880 Hunne dankbare Ktnderm en Behawdklntieren Ondertroawd Ju r Tolstrekt niet op de hoogte is van Indische toestanden en Indische behoeften Door den heer Kool wordt gewaarschuwd tegsn het teru rtrekken van troepen uit Atjeh Zonder in bijzonderheden te treden houdt de heerWintgena een lofrede op het regeeringsbeleid der oonservatiev n die zeker Nederland en Indië zouden bewaard hebben voor d n tr ori en toestand waarin zg zich na bevinden Ter beantwoordea sprekers verklaart de minister van koloniën dat volgeng de laatste berichten de toeatandin Indie naar waarheid bevredigend kan genoemd worden alom heerscht rust de veepest wordt miader en de afmaking heeft geen ongunstige uitkomsten opgeleverd zoodat hg ook geen staking der afmaking zal bevelen De tegenwoordigheid van generaal van der Hegden op Baitenzoig is een gunstig teeken en is op Atje i niet alles zooals wjj het gaarne zouden weuschen de toestand wordt ook daar steeds beter terwijl het laatste echec volstrekt niet dat belang heeft wat men daaraan heefl toegekend De heer de Casembroot keurt nog nader de benoeming van den commissaris van der Hoeven af waarna de heer Puóiju als lid der commissie ▼ an redactie de verklaring uliegt dat het antwoord volstrekt niet als vijandig tegen de regeering moet worden opgevat zooals een vorig spreker meende Meende de heer de Ca mbroot dat Indië reeds en lastpost voor ons was geworden dan moest hy zyn amendement verscherpen De heer Rutgers blijkt door den heer Patijn niet overtuigd te zjjn heeft de regeering yrede met de woorden van het adres het zal ons een crisis besnaren en tevens een einde maken aan het optimisme in zake Atjeh Dringend maande spreker tot voorzichtigheid aan Op de vraag van den heer Insinger of de ge beurtenissen op Samalangan aan handelingenvan het burgerlijk bestuur zijn te wijten konde minister geen volledig antwoord geven Alleen meende hij te moeten herinneren dat hetgebeurde aldaar een gevolg was van verschillenonder de bevolkingMet 49 tegen 20 stemmen werd het amendement van den Heer de Casembroot verworpen Nadat de heer Keucheniusregeeriug en kamernog dank had gezegd dat zij den moed gehadbadden den naam des Almachtigen te noemen wathjj als een protest tegen den Spinozistischen Goden de nataraUstische begrippen beschouwd werdhet geheele adres aangenomen met 51 tegen 16 stemmen Van liberale zjjde stemde alleen deHeer van Bonten tegen L BinTENLAND Iliilteiilanilsch Overzicht DulcigDo it op lust der Albaiiprtche Liga win de lamineu prg i egevrg Aldus luidile eejj Irlegram door de Tïmu uit Sagusa outTangen dooh dat later gtblekeu is oujaist Ie liju Het zou een zeker geheel onrerwaohte phase iu deie netelige quaestie geveest tijn Het outslaan au dergelijk gerucht wgst er echter op dat de mogelgkheid bestaat vau dergeUike wanhopige hsndeliug In sommige bladen wordt die stap nog waarschijnlijk geacht misschien stelt de Albianeesobe liga cioh voor dat aldus de tusacheukomst der Mogendheden zou voorkomen knn Den worden AU men echter bedenkt dat niet zoo leer dit plaatsje telf dan wel de plek waar het lag de afelaud van grondgebied tot het bestaande ooiifliot aanleiding gaf dan e deze daad der Albaneesohe Liga aan de Porte wederom een gewetischt uitstel geven naar de quaestie oplossen of afdoen zou zg ickcr uiel Dat ook in Engeland wordt ingezien hoe verkeerd de laken beginnen te loopen kan men opmaken nit het bericht dat lord Oranville die op bezoek wu bg de Koningin e Balmoral waar hij nog een week dacht te bigven Woensdag onverwacht wegens dringende staatszaken naar Londen is ternggekeerd Dat kau niet wegens Ierland ijjn die lerngkeer moet betrekking hebben op bnileolandsehe aangelegenheden en wat is er in dele komkommertijd in het bniteuland te doen dat met met bet Oostersohe vraagttak in betrekking staat Wat den toestand in lerlanl betreft wordt de opaerking gemaakt dat hoewel de moord op lord UouBtmorres zoowel iu ËngeUnd als leiland diepen iadruk heeft gemaakt dele aautliig toch meer op lichielf ichgnt te staan de berichten der Londeusche bladen zjjn in dit opzicht van vrij gernatstelleudea aard De vreemde loop dien de aakea ia het Ooattn aemaa brengen in Frado k erne opi ewMidenheid teweeg die eeuigermate kau aangewend worden om de ware stemming der nntle te iceren kennen In da profiaoie is de overgroote meerderheid vredesgezind en het Is geen zeidtanniheid in de proriuoiale bhdeB als ernc soort iin waarschuwing art 9 der groii l et De pttsiileut kaa g eu oorlog verklaren nndcr oorafgsuude toestemming der beide Kamers te zien aangehaald In verband daarmede openbaart zich al luider de wensoh de Kamers vroeger bijeeu te roepen Immers de iudostriëelen en kooplieden die vreezen dat de onrust in den lande af renk zal doen aan hunne zakeo stellen er hoogen prgs op zoo spoedig mogelgk van de tribune de verzekering Ie vernemen dat de Volkavertegenwoordiging de vredelievende staatkunde van Barthëlemy a oiroulaire goedkeurt en handhaaft £ en gevolg van een en ander ia dat de pogingen der ultraradioaleu en elerioaleu om Gambetta a gtzindheid verdacht U maken meer veld winnen dan men missohlen meent Verwikkelingeu met het buitenland wil men niet nog niet zelfs het opperen der mogelgkheid maakt een slechten indruk geen wonder aldus dat de rede vau Gambetta te Cher bourg met suooea gebezigd wordt door lijoe vganden om zijn iutloed eeu spaak iu het wiel te steken De geldmauuea en de burgorg gaan geleidelgk met de iudustriëelen en kooplieden Zeer te onpas komt Oambetta het jongste artikel der Uéfubliqtu Frang over de Muutenegrijnsohe quaestie Dit blad eisofat vau de Europeesohe mogendheden dat zij de Porte tol toegeven zullen dwingen maar de meeste Parijsohe Uadea keuren dat standpunt sf Met betrekking tot de nitroeriag van het tweede der Maart deoreteu op de niet erkende oougregati i bevat de legitimistitohe Uuioii een brief uit Bome waarop zij de bijzondere aiidaoht barer lezers resti t als van groot gewicht voor de beoordeeliug der bunding van den U Stoel is deze aangelegenheid Ëeiie breuk tussohen Frankrgk en dea H Stoelzou namelijk ophanden zgu Bg gelegenheid vaohet laatste consistorie had de Paus rvertrouwen stellende In de btloftea van den heer de Freycinet verscheidene paragrafen welke in den oorsprokelgken tekst van de pan etyk allocutie voorkwamen geschrapt zoodat de naam van Frankrijk bij deZe gedeukuaardige gelegenheid diet eens genoemd m M Dooh de correspondent meent te kunnen verzekeren vdat Indien tot de toepaasing van het tweede der Maartdecreten wordt overgegaan de Pau daarop zal antwoorden met een plechtig protest iB met de terngroepiug van den uautius I Het valt echter te betwgfelen of bet Vatikoan tot een maatregel zal besluiten welke eene eerste en belangrijke schrede ion zgn op den weg die naar de opheffing van het conoordaat voert De Luxemburgsche Kamer heeft in baar joagite zitting een commissie benoemd voor de oprichting au een standbeeld tér eere van den konin grooltaertbg Willem II Zy bestaat nit de volgende zes leden de heeren de Muyser da Wacquant Simons Faber Aschuiau en twee plaatsvervanger de heeren Collart en Metz Nadat dei benoeming dezer commissieleden had plaats gehad werd de zitting in naam van den KoningHroothertog gealoten £ r is een telegram uit Kandahar dat niet volkomen geruststellend is Na vertrek van een deel der troepen zgn er te Kandahar en ia de omstreken nog ongeveer 13 000 man waaronder ongeveer 4 000 Enropeiinen Eene aanvulling van den voorraad Igftooht heeft nog niet plaats gehad en de regimenten inlanders hebben volslagen gebrek aan officieren Eén regiment heeft slecht zijn kolonel met een kapitein en een luitenant Dit zou er nu niet erg op aankomen als de laatste overwinning het gezag der Engclechen zoover had bevestigd dat er geen aanval meer te vreezen w Dit schijnt hter niet zoo te zjjn en de daar aanwezige Hindoes die de afghanen kennen wachten eenf nieawen aanval in October na de groote godsdienstige feesten der bevolking Wat daarvan waar i valt nog niet te beslissen Doch in elk geval peelt men gewaagd spel met te Kandahar te bljjven De annexatie van Kandahar wordt den Engelschrn handel als een lokaas voor f houden wijl zij de producten van die streken over ngelschIndië zou lokken Het groote bezwaar i echter de verre afsUnd van Kandahar van de BritschIndische grens waardoor ook de sterkste en duurste bezet ing het slachtoffer der Afghanen kan worden voormen tjjd heeft baar te hulp te komen Daarom beweren velen in Engeland dat de annexatie van Kaadohar eene annexatie van geheel Afghanistan Doodlakelgk moet ten gevolge hebben Oeoerail Hancock do democratische caudidaat voor bet presidentschap der Unie heeft een brief openbaar gemaakt waarin hg zich ten krachtigste verklaart tegen alle aanspraken welke het Zuiden nit den burgeroorlog nog mocht willen doen gelden Ug zegt dat de Bonds regeering zich nimmer zal inlaten met het betalen van schalden nooh bewilligen in Het toekennen van jaargelden ea belooMngea van welken aard ook voortspruitende uit een oorlog welke tegen haar eigen bestaan gevoerd is Niemand 1 de schrgver verwacht of verlangt zulk een ouzianige fcandeliug Wanneer ik aan het bestuur auKsht komea ion tl elke vsrderiog van dien aard met mijn veto treffieu Mm befohouwt dit als eeu zeer handigen ut om de gunst der republikeinen van het Noorden te winnen Overigens is de verkieziugsstrgd tot dasver kalm en hebben niet vaa die onstuimige tooneelen plaats gehad welke ander bij dergelijke gelegenheden raak voorkwamen Tan tjjd tot tijd werden groote meetings gehouden en belde partgeu zgn druk in de weer om haren candidaten de overwinning te 6ezorgeu Volgen e a tetegram nit New Tork vil 27 Sept kan de uitslag der verkiezing nog b geen mogelijkheid voorzien wordea BINNENLAND f GOUDA i October 1880 Blgkens de nittraksel in de dagbladen nit de toe lichtingen van den Minister van Oorlog op cggk begrouting voor 1881 ligt het niet in het plan d r regeeiiug om alhier een garnizaen te laten Gouda komt althans niet voor op de lijst der gemeented waar garnizoen tullen geveaiigd bigven De Uerv Vereen Oraiq en NederUod heefl in hare Leden Vergadering van 27 Sept 1 43 afgedragen ten behoeve der Werkiurichtiug alhier voor het bezichtigen vau den Album deu E A heer mr A A van Bergen IJzendoora in de maand Juli namens haar aangeboden Voor de acte van hnlponderwgzma zifiT o geslaagd mr F U Kruisheer en tuj A M Smits alhier De heer L Krom alhier is geslaagd voor apzfoliler by den Waterstaat in Nederlandieh Indië De beer A Brnnde Sz van Waddinxt a beeft exinfen gedMn voor Aardrijkskunde H O Toezegginp itm beroep oatvangea naar de Bviog Lath gemeente te HorliniH door i 1 C van Oorkomr te Haaatreahl Omtrent den bedrijver vaa dea kiadermoord is nog nlete naden gebleken Volgen zeer vertronwbire inlichtingen is de jnstitie nog geen vermoedelgken dader op het spoor Allerlei verhalen doen de ronde in de dagbladen waarvan wg bet volgende vermelden De Officier van Justitie te Kotterdarn heeft een langdUrtke Coifferentie gebonden met zijn arabtgenbut te s Hage en met den procareur geMeraal in verband met de maatregelen tot opsporing van den moordeaaar Twee hoofdonderwijzers handen ioh bezig met het vergelijken van overgelegde schrifturen die met het schri ft der bedreigingsbrieven overeenkomen Het bewuste meisje dat eenige dagen te voren bij den heer Ubbens osar d n jongeheer B gevraagd had is nog niet gevonden De justiti heeft nogmaala den beer tiogaardt gehoord benevens de gouvernante der fsmilie den admistrateur van den heer B en een vrouwelgke dienstbode Herhaaldelijk beeft de heer È te kennen gegeven dat boe hg o k zijn herinnering madpleegde hij geen vermoeden op een bepaald persoon had en niet aan wraak kon denkeg oiik bg familie en vrienden vau den heer B besiiiat nlgeraeeh de de meening dat de misdadiger geen praak bedoelde geen hunner herinnert zich een geval dat tot wraak ook maar in de verte aanleiding zon kunhen geven De heer de Bergh deelde aaa het FaJerimd het volgend opmerkelijk fnt mede Een igner buren aan het Kanaal woonachtig de heer K heeft deu beer d B verklaard dat hij voor het huis van deu heer Bonscholte op den bewusten Donderdag het rijtuig no 16 heeft zien staan Hij bad den ontvoerder slechts van achteren kunnen zien toen deze in het rijtui stapte bg heefl Marias B duidelijk hooren zeggen terwijl deze lüet zijn voet op de trede stOnd na ik had je niet nteer verwacht De heer K wa Zoo dicht in dtf nabijheid dat h j lelh de griffels in de koker vin de schoollasch hoorde rammelen 0e ontvoerder was dus goed bij het kind bekend getnige de familiare toon ook geeft de nitdrakking het vermoeden dat de man met Maria een afspraak had genaakt De heer de B heeft van hetgeen hij vernomen heeft onmiddellgk meedeeling aan de jusHtie gedaan Volgens de meening van eenige Oud Indlegasten die wij gesproken hebben moet de brandbrief van den moordenaar van jongeheer Bogaardt Waarvan een fitcsimile verspreid U dOor stijl en iilhotid op hen deu indrnk gelaaakt hébben alsof hg geschreven ware door een zoogeoaamdeo Sinjo een Indiër geboren uit Europeeaehe ouders die zijn opvoedingin Indié heeft genoten Relt Ml D W Hoever heeft naar aanleiding van den treirigen moord een ernstig verstandig woord gesproken ia de 26 September door hem in de Willemskerk gihondei godsdienstoefening dat bg M M Couv te flage is uitgegeven onder den titel Godsdienstige toespraak naar aanleiding van den ontiettenden moord gepleegd op een onsoholdigenknaap van 13 jaren De heer Hoevers wgst ophet vreeselijk oordeel dat zoadev nadere kennisvan zaken geveld wordt over den moordenaar ende leer vsrsoboonende wijle waarop hier en elderswoiit geqirokeu en gehandeld tea opsicbte vaupersonen die even laag en verachtelgk zijn Wieall speler leaft zao l a ij o s en aadcreatot speler vormt wie maanen en vrouwen totaverspel joageliaf n en laaagden tot onincht r voert wie wednwea uitzuigt en huisgezinnen totdeti bedkHtrf bfengt die wordt in ome ocieteiten ja in onae gezelsohapskringea geduld aeudien hnwelpt aiM i it dtekter ut f II I Op de eente vrije na aar veemarkt te Berg Ambacht was de aanvoer 42 koeia fu 88 kalveren Bij vluggen handel besteedde lÜen voor vaarkoelea van ƒ 140 tot ƒ 200 i kalfkoeien ƒ 140 tot 180 kalveiea 20 lot 40 Ia d ziMÜg van dea iOeMeealeraad Ie Boskoop vMi Vrijdag ward door dea oudsten w ouder de hter I D A O È Van Halteren van Vrijenes ea SInipwijk als burgemeester dezer gemeente gaoatatleerd a aaavaardde deze zijne betrekking met debetut ging zgn beste krachten te willen aanwenden voof den Moei der gemeeat Met algameene stemmen werd de nieawe burgedleelter benoemd tot ambteaaar vau den bargerlijken itond De minister van financiën maakt bekend dat bg hem ontvangen i eene som van B 57 door een onbekende onder het postmerk Gouda van 28 dezer ten behoeve van Kgk schatkist ingezonden De miaistet van fioaucièu beeft geantwoord op het afdceUngaverslag der Tweede Kamer nopens hel nader ndenoek van bet ontwerp der rentefaêlaaling De minister heeft met volkomen behoud van het stebel er ziafc op toegelegd de sader voorgedragen vragen en bedenkingen op de artikelea te beantwoorden en geau beiwaar genaakt nog eakele w$zigingen aan te brengen tonder wederom ia algeneene finaueieele beschouwingen te tndetf Of het strafwetboek zoo schielijk in behandeling zal komaa als de foonitter vsn de oKavaimae van rappo in ia Jani U met aandrang beeft gevraagd mag volgens een Ilaagschen brief in de Znl Cl teer worden betwijfeld Trouwen behandeling van hetstrafwHboek toadrr den heer Oodefrol is iels ondenkbaars en het zal nog wel een weck of zes duren voordat deze afgevaardigde uit de hoofdstad die erasllg riek i geweest w ei ana de debatten kan deelaemen Genoemden briefiDshriJver zou het niet verwonderen al na het afdeeliageondersoek van de begroeiing eerat de fiaaneiteie wetten aan de orde werden gtsteld De minister van waterstaat heeft een reorganisatie van de traktemealea van hst corps higenieura voorgedragen met bepaling vata de bezoldigingen op 8a00 voor een hoofdiiwpeeleur 6500 5000 4600 S 00 2800 2000 en 1200 Eaa wetavaordneht tot regeling van het algemeen bestuur van den waterstaat is gereed Later volgt de regetinc vaa h t bijaonder beslaar Verkooging der jaarwedden van den vooizilter vu een der leden ea van den ecretnria van den raad van toetioftt op de poorwegdiebaien voor elk met ƒ 600 wtfidt voorgesteld Voor den fiotterdamsehen waterweg i thans nog slecht 180000 nitgetrokkea Voor den dienst der po terijea lijn weder verhooginf gen tal een gezamenlijk bedrag van ƒ 139800 aangevraagd waartegenover ƒ 250000 staat aan meerdere inkomsten Voerderijks postipaarbaakis ƒ 40000 uitgetrokken walronder ƒ 14000 voor bezoldiging van den directeur en de verdere beambten 2000 aan preeentiegeldfn voor den raad van toelicht 4000 voor toelagen aan de postbeambten In den Haag is nu een proef genomen om bij de oproering van een tooaoelstuk tussoheu de bedrijven geen muziek te laten maken Ten vorigen jare is een verzoek van dis sn kking aan hel tooneelbestuur gericht De proef is goed bevallen Ook de bedrijveo volgden spoediger op elkander zoodat tijdig de voorstelling eindigde Oi k te Ooada vinden Velen dat de initnimen tale ooncerlen aan de chonwburgbezoeker in de pauze aangeboden veilig achterwege konden blijven Misschien zal het voorbeeld van den Haag tot de afschaffing er van bevorderlijk zg n De Foil Zlg on leent evenwel onder alle reserve aan de de Eu Ztg de medideeling dat de groothertog van Hessen Darmstadt verioofd zou zijn met H K H prinses Hendrik der Nederlanden De Willen BarnUi i Donderdag te IJmuiden bianengelqopen en behouden t AnuterdaiB gearriveerd Alles wel aau boord Daar de terugkomst bjj zeer weinigen bekend was waren toeu het scheepje het Mariuedok werd üinuengesleept slechts enkele familieleden der officieren op de Werf bijeen Toch werd zjj bij het passeeren van het wachtschip met een luid boerah van de bcmaaiiing verwelkomd hetwelk door die der BarinU weid beantwoord fïisleren is vcrtchenen hef piioefiinmmer van het W akm leekhlad gewijd aan de opvoeding in het algemien en aan de verplegina van weezen in het bgzonder GEVONDEiV en aan het Bureau van Politie gedeponeerd eeu Brillenhai waarin eea zilvsren bril Laatste Benchten BriUaelt l October Aan de Ini pendaiict werd gemeld dal er ongaregeldhellèa hebbén piaaia gehad te Hnyle nabij Biogge De boeren wilden den specialen rrgeeringscmantssaris gezonden tot uitvoering der schoolwet wegjagen De commissaria ontbood de gewapende macht en de de gendarmes moesten vnnr geven üc n petMoa werd f eda d eea tweede iwaar gewond Btelboome l October De internationale tentoonstelling werd heden geopend door den Gouverneur die in zgoe openingsrede de vreemde natiën bedankte voor hare medewerking De teutooustelling i volkomen geslaagd bWden 1 Octobar D Kabiuelaraad i bijeengeroepen tegen aanstaanden Maandag Lord Hartiogtoa heeft daarom lija vertrek naar Balmoral uitgesteld Kantongerecht te Gouda Temibtlilting van Vlaemd tg i9 September 1880 Kantoarechlar Mr J H vak MIEKOP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A 8CH0J f KN te Bolterdan VBUÜOliDEELD A S werkman te Gouda tot eene boete van 1 of gevangeaiMtrqf van I dag wegens niet binnen 24 uren san d H Copmissari vau Politie te Qouda terhandstellea vaa een door hem op den openbiirea weg te Gouda gevonden gouden oorbel W Z koopman te Hazerswoude tot eene boete vsa 3 of ger van 1 dag wegea rijdep harder dan ia matigen draf op de Markt te Gouda met zijn wagen bespannen met een paard G M steenfobrikaut te Nieuwerkerk a d Usel eene boete vaa ƒ 3 ot gev van esn dag wegens iti draf rijdea over de Opbaalbrilt aau de Mallegslaluis te Gouda met zijn wagen bespannen met een paard P W haiavnoaw v u A H en J C van V te Gouda ieder tot eene b le van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens met elkander uitkloppen van een vloerkleed in de Peperstr te Gauda na 11 nar s morgens om 2 uur s namiddags K X boomkweekec te Boskoop tot eene boete vsn ƒ 1 of gev van 1 dag wegen wateren tegen het RaaWnii op de Markt Ie Oonda buiten een walerbak C J V pijpmaker te Gkida tol eene boete van ƒ 1 of gev vsn 1 dag wegen muedwillig uitstorten van een pot met menschendrek en urine op eens apden ttoep op de Aoam te Gooda Bnrfrerlijlce stand GKÜOREN 80 örpt Aotoail Petioadis tlari oadirs H J r v n Aroraeo M Boys r 1 Oct Ttumi oaderi T WilliniM CD H Vmtwg OViBLEUEN 29 Sept J H Kooien U j 11 m 1 Ocl L OowmmI 4 j k C de Roog 4 n A Hurt 13 m ONUKKTKOLWOi 1 Oet 9 Bidii 22 j en H vaa jer Klego 23 i A 1 Hwk T C li 32 j t C Slrattr 37 j CD t Siail te Rottirdra 16 APVER TB WTIÈN Te HUOR voor een Klein Geiin een NETBOVEITHÜIS k 1 50 per week InformalnëB aan het Bnreaa dezer Courent LEENDERT C0BNELI8 SBBAYEB en 1 JOHANNA SMIT j Wed J TAN D £ ElEBOOlC i van Rotterdam Gouda 1 October 1880 J Gtene Rtceptie i Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgn eenigen Zoon n een langdurige ziekte mgn geliefde Echtgenoot de Heer L ODWENEEL in den ondetdom v 49 jaar Wed J C ODWENBEL Gouda 1 Oct 1880 Michaelu Een WASCHVROÜW beveelt zich beleefdeIgk aan tot het WASSCHEN vm eenige BUEeEEWASSCHEir Zich te vervoegen aan het Bnreao dner Courant onder No 499 DUEOBAAE en HEEMBADEN van den ZÖIDPLASPOLDEB iti SCHEBLAND wiiea bekend dat krachtens bekomen machtiging xdl gestremd xijn de Scheepvaart l door de Valbniff over de Hingvaart van den Zuidplaspolder onderde gemeente Moordrecht op den 6n 7n ea 8n OCTOBER 1880 2 door de Valbrug over de lUngvaart van den Zuidplaspolder bjj den Zevinhuizerhoek onder de gemeente A fcWrj itCT i ajd IJtsel op den lln I2n en 13n OCTOBER 1880 en 3 enkel voor schepen die den maat niet kannen strgken door de Valbrug liggende over de Schutsluis in den IJssfidiJk onder de gemeente Moordrecht op den 18n 19n en 20n OCTOBER 1880 Moordreohl I October 1880 Dijkgraaf en Heemraden voornoemd De Secretaris Da Dijkgraaf A Chh snel J V D BBEG6BN Az ïiXIEBERT iiUT Mi maakt bekend dat zjjn Atelier VAN AF HEDEN DAUELIJKS geopend is van 9 3 aur tot het VEBVAABDÏeBN vaa Salon Kabinet Albumen BMAILLE PORTRETTEN Zeer fljne VEBGBOOTINGEN naar de laatste vinding J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRUMËNTËELE ZDIVEBIAR van HtJIZËN SLAAPKAMERS ea MEUBLEMBNT Kuipersteeg K 227