Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1880

JWoessitag Woessitag 6 9 l iber 1880 N 2514 GOUDSCHE COURANT en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken vaar gevallen en overweegt zjj reeds wat er in 4ezen te doen is On i dqgkljjksch bestunr dat steeds toont een open oo te hebben voor de belangen der stad zal ongftwyfeld k hiei aiet in gebreke blijven en te i aer tjjd de noodige voorstellen doen aan den gemeenteraad Toch achtten wg het niet ongepast de geheele burgerij indachtig te inake dat het ons aller belang is en dat het nuttig zgu kon dat zg ook van hare zijde toont pi t stellen op het behoud van het garnizoen I II I ml 1 il 1 ITENLAND laadsch OVerak ht nnen toeataitd ia bet Oosten wekt het grouts niea a ieri heid vat er dezer doKea gebnmfis den Ëugelioben niioiiterra d Officieel ia vWnfi outaarlijk niets Wuud maar de D üly Nim meent tocb te eteu dat de Engelicbe regeering vast bealoten is bq bars eens saugenomen gedra slgn te volhaidcn Alle miaisten wareu het erorer eens dat ieder oieav litstel of ieder blgk van ran onwil bij de Forte een gewapend optreden in de Derdaaellën wu noodiaksÜl maken Voor een getamelijk optreden der mojMfliudea aegt diizelfde blad hangt veel af rau de OTKiing van Oosleorijlc dot groot belang heeft om tio heropenen der Outtcrtohe qoaestie in haar gtkeel ob dit oogenblik te voorkomen en een spoèdh einde te maken aan de ouderdeelen dier qaaestfe grenucheidiiig Van liaoteaegra eu 6riekenlan4 Zoo Ooslenryk niet aanelt ui Duittchload majyiii n Uo nd Kutland niet in de gilegeuhela z n iqa eigen spel in hel Ballianlaad te ipeleu Ilolié zou dau bi zyu eens met de mogeudJirden meé te mogea doen eu Frankrijk lou tiait aiieeo van feitelijke mctiewerkiug onthottdeo Doch ook al ateinmeu de mogeuilheden niet met Engeland in dau gelooft nog de iimUj Nem dat de Ëugelodke tegeeriug uch met fan hare verplicbting tot krachtig optreden tal onislnxeu achten De correspondent an Dailf Nem te Uagau geeft ia eene dépêche an ZaturUag nadere bDiouderhedea orer de dubbelzinnige hooding rau Riia paoha te Skulari Terwyl hy ien acbgn aanneemt als ware het Turkge vollen ernit met den rredelierendeni ofttaod ran Duloigno moedigt hg het renet der Albaneeien tegen de Montegrgnen aan Ucie boriehtgerer egt rerder dat de AlbanecMshe nueht welke Duloigno verdedigt 1000 man sterk ii Zg taat onder Yumnf Sooolioh en heeft haar kamp op twee uren gaans ten noordwesten ran de Testing opgetlagen De Turkuhe troepen ongerekend de bataljous bij Duloigno tga SUOO man sterk Te Skutari beriudeu tich drie batterijen artillerie De Turktohe soldaten te Duloigno rerbroedereu tteb met de Albaneezen In dele week zal kei Frausche goorernement rait een aanvang gHan maken met de toepasiing ran het tweede Maartdecreet ten opzichte rau de niet geautoriseerde congregaties die ziob niet aan bepalingen van het Fraosohe gourernemriit wilden onderwerpen De miuisler van liiuueulanJsche zaken de heer Courtaua krerde giatereo te Parija terug en heden lal da Instate band aan de roorbereidende werkzaamheden gelegd worden Keeda in de vorige week bebbeu een aantal prefecten een bijeenkomst gebnd op het ministerie van binoenlandache zaken waar hufl door deq onder alaataaeeretaria deu heer Fallièrea de insiniotién zijn gegeven De 29 Sepiember het Koningtfeest is door de Frausche Legitlmisleu weder met den gewonen opbef herdacht Sommigen hunner konden zelfs den datum niet afwachten en hebbeu zooals o m de Lyonsche Koningagetinden reeds Maandag het feest gevierd Niet alleen de opgewonden tsai der partijbladen bg deie gelegenheid gebezigd en de redevoeringen waarin de berolLing tot niets minder dan den burgerooflog wordt aangemoedigd ook bet adrta aan deu go en Koning Hendrik zooala de graaf de Cbsmbord wordt genoemd verdient de aandacht om rt n tastbaren onzin waatisede dejte STEENKOLEIV Binnen enkele dagen wachtende een Ij g grove R URR KA CHELKOLRN waaruit wg tot 62 Ct per HL Contant isonder korting afleveren Vr j lun hnis bezorgd mits bg 2 of meer H L g lp genomen JAN PRI CE C Gouda 2 October 1880 Boekhouden Uapdeisrekeiien CURSUS voor de Beginselen van het Boekhouden en Handelsrekenen 2 uren s weeks Tot a 8 Donderdag worden nog Leerlingen aangenoment Een TWEEDE CURSUS ter Practische Opleiding 4 uren s weeks Leergeld 65 begint ZATERDAG 16 OCTOBER Ontwikkelde personen kunnen zich doen inschrijven voor den 1 NOVEMBER aanvanaenden CUHSUS ter opleiding tot de Examens M O in Boekhouden PBIVAAr ONDERWIJS in bovengenoemde Vakken en in de Wisknndé F J BOER Zieeraar in liet Boekhouden Onderwijzer in de WiikUndt Cfouwe C 180 Administratieve werkzaamheden tegen billp voorwaarden GOVDA DSCK VAN A BuNKKA LIEDERTAFEL APOLLO op Zondag 3 OCTOBER 1880 des ATonds ten 7 ure in de Sociëteit Ons Genoegen Te HÜUE gevraagd op een der beste standen alhier een geschikt voor eene nette zaak Aanbieding met opgave 9n huArprys en tyd van aanvaarding franco bjj den Boekhandel ar A BRINKMAN alhier onder No 498 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 7 OCTOBER a 8 OocDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bjj den Heer F X HABDIJZER Sociëteit Vredebestc op de Mabkt i Ha8 OmciKK Bl RGEMEt ER en WETHOUDERS der gemeente Moordrecht doen te weten dat door GLedeputeerde Staten dezer Provincie bp hun beslnit van 28 September 1 October 1880 G S No 6 machtiging is verleend aan het Bestunr van den Zuidplaepolder 1 tot afaluUing der paiisage voor r tui gen en vee over de ophaalbrug over 4e ringvaart van den Zuidpiaspolder bij het Dorp alhier gedurende den 6 7 en 8 October e k 2 tot belemmering der passage over de ophaalbrug van de Schutsluis in den Useldgk onder deze gemeente gedurende den 18 19 en 20 October e k dat gedurende de afsluiting der eerstgenoemde brug in de gemeenschap tusschen deze gemeente en den Zuidpiaspolder kan worden voorzien hetzvj over de gemeente Gouda hetzg over de gemeente Nüuwerkerk aan den IJtiel Moordrteht den 2 October 1880 De Secretaris D NÜGTEBEN De Burgemeester A Chb snel Openbare Verkooping en TB GOUDA op DIN SDAG 12 OCTOBER 1880 des voormiddags ten negen ure ten sterf huize vaJ Mejufvrouw de Wed van den Heer G J van ee SCHELDEN aan den Langen Tiéndeweg wijk D No 36 aldaar van een fraaien f waaronder antieke MEUBELEN PORSELEIN ZILVERWERK een WAALJER enz Daags te voren van 9 tot 1 2 en van 2 tot 5r aien te zien En op MAA NDAG 18 OCTOBER VeUtng en MAANDAG 25 OCTOBER 1880 Afslag telkens des Toormiddags ten elf ure in de Sociëteit Oks Ginoege in de Boelekade te Gouda van eene BOÜWMAirSWONING ikend R No 498 met STALLING HOOI ERG ent en ongeveer gS Hectaren Wei en Hooiland UD ds Karoemelksloot in de Willens en san den Rotterdamschen d jk te Gouda en in de Achterwillens te Reeuwijk Nadsie inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTDUN DROOGLEEVBR te Gouda épRriMiiiG VAN MANUFACTUREN van af MAANDAG 4 October © an d © o Tr©xig © d agr©rL 3 ©x Txr©©l5 Westhaven en Peperstraat bij Gebr de BAADT mm mmi m mm wmi Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N by M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen dp kereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 9r Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefilessoben r wart en half ankers Prijscouraatea worden gratia en fi nko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd GROEIKDML I 14 I 14 IN GAUIÈ BMHi MODE ARTIEELEK Bericht de ontrangst van eene ruime sorteering WOL ARTIKELEN HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN FLUWEEL SATIJN en vele NOUVEAUTÉS voor het aanstaand seizoen De sedert jaren gevestigde SCHOONHOVENSCHE FABRIEK van Gouden en Zilveren Werken firma J MEIJER Co vfaagt door Nederland degelijke en soliede AGENTEN Aan genoemde agentuur is bij eenige ambitie 6 è ƒ 7 per week sakris verbonden Adres met franco brieven 7SME APPELBOM verkrijgbaar fafl W N RAAIJMAAKERS Bankkbakker Baveaf B 17 HOUTVEILIKG TE ROTTERDAM van Ca 120 000 stnks Vuren en Orenen Petersbniger Cro nstadtecbe Zweedsche Memelsche en Wgbn r MM EN PLATEN Amerikoansche O renen DELMN SPARREN SPARHOUTEN Eiken RIBBEK geschaafde en geploegde DELEN Nieuwe aanvoer Eene lading Vuren Petersburger KROONPLAXEN Eene hiding Eoningsbeiger Vuren DELEN Eene lading Vuren geschaafde en geploegde VELEN I Amerikaansche DELEN BADDINQ ea eene aanzienlüke partü nieuwe ÜPARHOUTEN Vuren DMLXSN Riga Vuren BALKEN baz Op WOENSDAG 6 OCTOBER 1880 des middags ten 12 nie in et Viskooflokaal Oostsingd ten ovterataan Van den Deurwaarder J C LACB bjj te bekomen tipt wien op aanvrage Notitiën Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen Ons Garnizoen Uit ona vorig nummer is onzen lezers reeds oebleken dat aan onze gemeente het gevaar boven het hoofd hangt dat zg het garnizoen gaat verliezen De minister van oorlog heeft eeo disloeatieplan van het leger ontworpen waarvan hg de hoofdtrekken aan de Kamer heeft medegedeeld met opgave van de pUiat D waar bjj zich voorstelt garnizoen te laten 6 kada komt daaronder niet voor Wy weten niet welke redenen de regeering daarvoor heeft Wjj twgfeleu niet of de raini ter zal er goede gronden voor hebben want tot deigelijken maatregel het opheffen van een garnizoen in eene plaats W aar sedert zooveel jaren militairen cgn gevestigd waar talrijke gebonwen daarvoor zgn iagerieht en nog voor weinig jaren ene nieuwe infirmerie is gwticht uit mime beurs jgaat men niet lichtvaardig over Het kan z n dat er redenen van krggskandigeu aard qja welke het behoud van Gouda als garnizoensylaats minder gewenscht maken daarover ktmnen wj oiet oordeeleu In dat ge al zou 0B hgzonder befawg moeten wgken voor het algemeene Maar het kan ookzijn dat er mIn fce a i Éw V 4 ttffimt h ët n die met eeatgen goeden wil en enkele opofferingen Tan de znde der gemeente zouden kunnen wor i den opgeheven Wg achten het van hoog belang dat doarhaar van wege het bestuur der gemeente een onderzoek worde gedaan en dot er pogingen in t werk worden gesteld om dergelgk verlies voo r de stad te voorkomen Dat bet een veriies zou zjjn voor onze gemeente behoeft geen betoog Het is wA gee e levensvraag voor eene stad als Gouda maar ieder begrgpt toch dat bet verbluf va j een paar honderd miUtaiien en een aanzienlgk getal offieieraa asn neringdoenden winkeliers eigenaars van huizen verhuurders van appartementen enz voordeelen verschaft wier gemis dadeIgk gevoeld zoude worden Daarenboven zon aan bet gezellige leven een groote slag worden toegebracht In een kleine stad als de onze vormen de officieren een zeer gewaardeerd deel der samenleving De verhouding tusschen de burgerg en de offi ieren is in euze stad altgd van dien aard geweest dat ook uit dat oogpunt het heengaan van zooveel beschaalde mannen en verlies zon ogn dat in vele kringen zou worden gevoeld Het belang onzer stad brengt ontegenzeggelijk mede dat zoo mogeljjk Gouda als garoizoensploats worde behouden Met den meesten aandrang brengen wjj deze zaak onder de aandacht van de autoriteiten die er invloed op kunnen uitoefenen Laten wjj niets verzuimen om het gevaar te keeren Het komt ons wen chelgk voor dat gemeenteraad en particnlieren adressen zenden aan den minister met verzoek Gouda als garnizoen te behouden Dan is de gelegenheid althans daar om uit het antwoord der regeering de redenen te vernemen welke haar tot een voor ons zoo ongewenscht benluit geleid hebben Wellicht dat er don eeu middel wordt gevonden om de beUngen van den dienst overeen te brengen met die der stad In alle gevallen komt ons de zaak te beltmgrgk voor om eenvoudig te berusten in de besluiten des ministers Misschien is de aandacht van het gemeentebestnnr reeds op het dreigend ge pretendeut wordt rerkjeerlijkt en de val der republiek word oorspeld Dit tijdstip verbeidende al de koost van den oosaal dsr Bourbons op den Franachen troon beloren de Koiiingsgesindeu hem steeds bg roorbaat hunue getrouwheid omdat eg weten dat alleen hg ia staat ia Fraukrgk groot en gelukkig te maken en de rrijheden eu hst geweten ran bet Fraaaehe volk te beschermen Voor het overige heeft bet feest weinig naar builen gewerkt demonstraties hebbeu er niet plaats gehad eo de politie liet Dstuorlgk de aardigheid vaa enkele partijgtnooteu om en witte lelie In het kooopagol te dragen onopgemerkt voorbijgaan Ëeoe gebeurtenis roor de ngverheids ea kandels belangen van Europa ran groot gewicht heeft dezer dagen in Rusland plaatsgehad Het plan tot den aanleg ran een spoorweg Welke het rerre Oosten en China met het net der Enropeesohe spoorwegrn zhI verbinden heeft een begin van uitroeriog gekr en Bg keizerlgk beslnit van U Sept zal soa tpwdig mogsigk ove iegaau worden tot den asaleg van de lijn CatherineuburgTinmeue en der bsbuigrijkste gedeelten ran de groote zoogenoan diberische Uju Dit gedeelte lai bet bekkfltt ran de Wolga met ds Siberisoke tirierea rerbiudea Van daar ziju bgionder gewicht Van deze grootsche onderneming was het eerst sprake iu Fraukrgk in ket jaar Itlji Op het sordnjkakandig oougres vaa Pirgs De wo roerdet generaal Bagdauuvitcb doordeBaasisaheivereeaigiag roor handel n nijverheid afgetaolrfigd oalvoawdc desigds zijne deukbeeldea orer deïea spoorweg welke het rerre Ujsten met hei westaw van Kuropa toa rerbiudeo 1 m ledso van het oo gf s en d Farijsohe pera juichten eenparig het phui ran dea rnal toe Vgf jami tt sedert erloi u soadui selfs een begin ran uitvoering is gegeven aan dit uitgebreid ontwerp hoewel bet in 187 do bekrachtiging des Keizers bod verwarren De biatsie oorlog iu het Oosten en andere gebeartenisseu waren de oorzaak deser vertrogiug Eindelgk heeft graaf Loris Melikoff het belaag van zulk een ouderneming ten volle beseffiende de zaak ter hand genomen en spoedig daarop vertoheea het keis rlijk besluit waarbg de onmiddellijke aanleg ran het bovengenoemde gedeelte wordt gelaat Dit b erioht beeft in EuSiond vooral een bgtonder gunstigeu indruk gemaakt BINNENLAND GOUDA 5 October 1880 Zooals wg reeds gisteren te half 2 het geno a hadden onzen lezers per eztra nnmmer te heriohlen is het de justitie gelakt de hand te leggen óp de schnjvei vnn deo brandbrief aan den heer Bogaardt te a Gravenbage Deze tgding Me de Mnleidiug belooft te zgu op de onthulling der geheimzinnigheid die de gruweldaad bedekte zal begroet zgu met een zucht van verlicbtiug door meoigeeo dieti de gedachte aan het straffelooa blgven eener dergelijke daad als een nachtmerrie kwelde Aan het FeikrUind outleeueo wg de vqlgende byzoiiderheden De persoon die vermoed werd dea brief gesobreveji te hebben is Willem Marianua de Jough De S is 8 Febr 1856 te a Hage geboren In 1871 trad kij in dienst bg bet instrnclie bataiilon te Kampen in 1873 ging hg over naar bet regiment grenadiers waarbg hij tot sergeant opklom In Maart 1379 is bij overgaan door verbintenis bjj ket werfdepót roor 6 jaren dook moest Indië wegenï ziekte verlaten AU gegageerd aetgeant hut een pensioen ran ƒ HO kwam hg in Juui jl terug Hg werd onlaUga aangesteld als schrijver op het bureau van expeditie rau bet Departement rsn Koloniin op den dag der begrafenis ran het slachtoffer ran den moord trad hg in zijn nieuwen werkkring De justitie is hem op het spoor gekomen door kaar Hinken maatregel om Èet fao similé an den brief zooveel mogelgk te rrrspreiden Ëeu onderoilioier vau de grenadiers de lieer E M asqaetier heeft zoodra hg het hsndsidirift oader de oogen kreeg wat eerst Zaterdagavond gabsnrde daar