Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1880

dus welrerdiend m Verheyeu en Kouinks komt alle eeplm roor hii koloniën eu met vreemde staten wordt by Kon beslait ky toen raa mlof bniten de atid terngkeerde daarin hel hrift van lijn wapenbroeder herkend Hy gaf ran lyue ontdekking kennis aan de justitie met byirorging ran een lestnl krieren die hy in lyu betit had Dete gewichtige gegerejia MJden met andere aunwytingeu tot de arreatalie ran de Jough Zondagavond half acht werd de J in lyn Woning in de Nieuwe Schoolstraat boren een behanger gearresteerd De inspeetenr raa politie die hem kwam aanhouden kreeg eerst tot antwoord rau de J dat hy wel op het commisaarïaat ion komen maar toen de iuspeoteur rerklaarde dat de J terstond met hem mede moest gaan rolgde de aangehoudene onder eeuig renet Op het baiean ran politie ondergiug hy een roortoopig rerhoor eu werd hij uog s aronds Iml met de getuigen gcooufrooteeid Eerst onikeudc hij maar later toen men hem duidriijk maakte dak er byua geen twyiel mogelyk was bekende hij den brief gesobrereu te hebben ook den tweeden brief Maandag morgen haUvier is bij daarop twaar geboeid naar het huis rau reriekering op de Friuseiigraohl yerroerd Giatercumorgeu tien uur werd hy met den celvagen weder naar het coramissariuat ran pdiue gebracht om het rerder rerhoor te ondergaan Daar aangekomeu weigerde hy eerkt den WBgeu te rerlatSD wat uognl tumult verooruiakte onder de venamelde menigte die ioh slechts met moeite kou bedwiegeu nm oiigergepeu en oiigewenachte hulp aan de politie agenteu te rerleeuen De aangehoudene ontkent alsnog den knaap ontroerd en rermoord te hebbru do getuigen hebben hem ook niet als den ontrorrder berkend Opnerkelyk is het iutusschen dat de J naar men ons mededeelt des daags na den moord ia het duin is getien door een hoofdcommissaris ran politie die hem liet arresteeren tot niet geringe rerwondering ran de J die zeida nog niets ran dtu moord gehoord te hebben maar eenvoudig een wandeling duor de duinen te makeu Na die aanhouding door detUeuübode randen heer Bousobolle Di t herkend als de man die Hsrius B had ontroerd werd hy weder losgelaten Ue justitie hield kern echter steeds in het oog De J heeft zich na den moord steeds onder het publiek begeren loo s hö neennalen in het koffiehuis i het Gouden Hoofd op de Groenmarkt rlak by het poliliebunau op deu ttitkyk gaan litten om de menigte die lioh roor het commissariaat rerziimelde gade ie slaan by hail dan het hoogste woord over d a ryselyke misdaad die het onderwerp ran het ge pnk der aanweiigep was Wy rarneracn nog d rolgeyde bijsonderheden Eenige daKtn roor den moord beeft ds J e u degenstok in de Vlamiugstraat aan ecu zyneli kenniaiKn getoond Hy ontkende ook niet dat de slok U zyn besit is geweest De behanger M by wien h inwoonde had koord ia roorraad als dat waarmede de ongelukkige knaap waa gebonden soodat het rermoe den roor de hand ligt dut de i een stuk ran dat koord uit deu rourniad heeft we genomen Waar de brief geschreven is kan nog niet met ekerkeid worden geiegd Het gerucht dat in een winkel in de Zeestraat ion hekbeu piauis gehad is ons by oudenoek geblekeu lolkonien ougegrond te tja De eigenaardigheden in het huDilschrift ran de J blaken duidelijk inden brief niet geheel vermeden t i n Pe draaiende krutirn aan sommige letters maar rooral ook het liggend streepje tot rerbindiog ran de s met Grarenhage behoorden tut de opmerkeiyke punten ran orerkomst den bedreigden brief en de andere handschriften ran de J W kunnen bg het borenstaande nog roegen dat de petwon ran de J by deu heer Bogaardt en diens familie geheel abekend was zoodat alle rermoedeus en geruchten ran wraak thans geheel op deu aohtergfond tiedea De schyn rau chantage de dryfreer die wq ru den beginne of achter de daad gezocht kebbca blijkt al meer en meer de treurige werkelyl keid te tqa De justitie keckt nog steeds zeer reel gewicht aan de inlichtingen die zy zou kunnen rerkrygen ran het meisje dat by den heer Ubbens geweest is Veoi het geval dat ty tirh rrijwillij aanmeldt wordt haar door den rader ran deu vrrmoordcii kuaap ryfkoaderd galden beloofd Degene die het meisje aanwyst lal een gcldelyke beloouing ontraugen De rolgende byionderheden riadeu wy nog in het BêU Xirnmil welke wy natuurmk laten roor rakeaiag rau dat blad Ons wordt nog gemeld dal de bewuste brief gesehreren moet zijn in het koffiehuis St Hubert in de Hoogstraat te s Hage en wel op papier dat de soklijrer aan een der kellners heeft gerruagd Het papier is herkend door den koffiehnishouder Nader werd de gelgkheid ran het handschrift Tutgestcid uit een request door den scbryrer by het Departement ran Financien ingediend en meer nog uit een re u dat hy Zaterdag onderteekende en dal betrekking had op het antwoord op dat request De sergeant Musqnetier die de Jong heeft aangehcaohl lal Zondag een afdruk ran den brief hardop roor in een cnf in g elsohap ran deii rer a e Deze rerbleekte MnsqaMièr moet ook een meisje ondervraagd hebben met wie de Jongh leefde Eerst zweeg zy nit rrees roor de Jongh die gedreigd had haar te aulteu rermoordcn Later echter h éft ztj took gelapt Een bode by het Ministerie ran finanoiA die met den brièfsohr vet gediend heeft re klaart dat de Jongh onmogelyk de moordenaar kan tya duar hij rroeger een goedhartige lummel was Vermoedelijk is de man dus slechts eeu bloot dom werktuig geweest die wel kUppen zal De belangstelling die Z M in deze zaak getoond heeft doet het gerucht rerspreidcn dat Musquetier een kundig onderofficier tot officier zou berorderd worden Zulk eene belooniug roor hem die de ontdekking alleen deed zoi zeel rerdieud zyn D miyoor A W Qrere rau t 4e reg infan rieis benoemd tot luit kolonel by het corps t Zondag den 3n deter gaf de Liederlafel ApoUo alhier in de taal Kunstmin eene uitvoering die den hoorders een zeer geuoeglykeu arond schonk In Raff s Wachet aar garen Koor en Kwartet de sohoonste aitdrukking aan hun kunstzin Ook de Tenor Barytou Solonammera rerwierren aller luiden lof terwijl de drie rogr Mannenkoor eu Kinderstemmen gearrangeerde stukken sa de uitnemende roordracht ran Eene Bloem oil het Volk aantoonden dat ApoUo by zooveel afwisseling telkens iets goeds weet te leveren De blJIkhrMyi byral waren dus welrerdiend eu aan fSS Hier yrei en guede leiding der zangers Zaterdag jl werd vau hier naar te Botterdam overgeb Bol t C J G S 7 Schoonhoven die ioh alhier op het FolilieDureauhad aangegeveit alt hebbende zioh schuldig gemaaktaan diefstal van een bijt by een landbouwer teSchoonhoren die hy aldaar had rerkocht Bij riiitatie werd in tyu jaszak geronden een aantekenboekje waarin namen ran ingezeteneu deter gemeente die in een koffiehuis de gemaakte rerleriugen niethadden betaald Toen hy gerraagd werd hoe d boekje in tyu bezit waf gekomen bekende hy de jatwaarin het boekj e zich berond in het koffiehuis van de wed B alhier te hsbbeu gegtoljeu H j heeft atmeer ronnissen te lyjnep laste Heden middag ten kalf iéa ure was er een begin ran brand aan da Markt in het huis ran den Heer Mr F J Suel het bleek in een schoorsteen te zijn en is ddor spoedig aangebrachte hulp bij den schoorsteenbrand gebleren l it rersohilleude steden o a nil Derenier en Arnhem wordt gemeld dat de slagers het rieetch met 0 10 per kilo hehben afgeslsgeu De prijzen rau het ree t jn gedaald en tegen Norember ziet men eer vefdere daling dun ryzing te gemuet maar hier hoort meu nog ran gcenc prysvermiaderiug Wanneer zullen de slagers zich orer t rleesohetend Goudsche publiek ontfermen f Als het lang duurt zal men met roordeel tyu rieesch uit naburige plaatsen kunnen ontbieden 1 Naar wy rernemcn is bij koniuklyk besluit goedgekeurd de door de PrOr Stateu ran Znid Hollaud in hunne Xongste zomerrergadering vastgestelde wytiging in de instructie lan het college rau Oed Staten waarby roor de behandeling ran rerachillende categorieën rap geschillen rau bestuur een bytondere wyze ran onderzoek en behandeling is roorgeschreven Herbenoemd tot bargemeesler ran Schoonhoren de heer S F H Noordendorp De gemeenteraad Ie Schoonhoven heeft beslotien de gasfabriek en verdere toestellen na expiratie van het contract met den tegenwoordigen eigenaar zoo mogelyk over tenemen roor rekening der gemeelile Er circuleert te Schoonhoven een adres aan den gemeenteraad dat reeds van een groot aantal handteekeningen is voorzien op de plaatselyke Schoolcommissie ook bij de nieuwe wet op het L O te behouden De heer J H ran der Palm Predikant te Wydenei en Oosterleek heeft bedankt roor het beroep te Krimpen a d IJsel In den tnin ran den heer A r d Neut te Bodegrarea staat een appelboom roor de tweede maal in bloei terwijl zich iu rerscheidene bloemen reeds rruoht heeft gezet In de Zaterdag gebonden Leidsohe gemeenteraadszitting werd het rerzoek ran G Bok om langs den Hoogea Byndyk rails t leggen ten b hocre ran een stoomtram rau Leiden naar Woerden aangenomen met 9 tegen 6 stemmen ouder roorwjanie hter dat met di werkzaamheden binnen tw e jaren een begin worde gemaakt De dvur der rerguuning is gestehi op ÓO jaren De afdeeiijigeu der T eede £ai f r zullen VI tf Indische begrooliBg zich met bet oijderzoek der taiskegrootiug vau het outserp op de zegel en registniiiebelusting en eenige kleinere ontwerpen beiighouden Het ontwerp ran wet betreffende de rerzending ran pakketten per post is by de Twefjde Kamer ingediend Het bepaalt dut pakketten per post tullen kuuueu rerzondeu worden tot eeu gewicht van 5 kilqgram Oure schillig den afstand waarorer het rervoer plaats beeft wordt de rolgende rracht geheren roor el E pakket tot een gewicht ran 1 kilagr IS cents rau eeu gewicht boven 1 tot 3 kili r 20 cents ran een gewicht boven 3 tof 4 kilogr 26 cents De rruoht wordt rooruitbetaald Voor het verloren gaan of het in het ongereed geraken vao pakketten of roor de aan den inbond daarvan toegebruchtte schade wordt aan den afzeniler behoudcua s iiige gerailen ran nitzoiideriiig als o a orernlaaht rergoedlug rerleeud die echter in geeu geral meer dan i iO per k lagr of eeu gedeelte daarrap bedraagt Aangifte raa iuhoudswaarde is tot ƒ 500 toegelat Hi legen een rboruitbetaald evenredig recht van 10 ceut roor elke lUO of een deelte raa 100 De bepalingen der wet befreffen slechts het binnenlandach rerkeer Het rervoer in verkeer met de geregeld De Koning behoudt zich voor bepalingen te maken omtrent de afmetingen der pakketten de te rerroereu roorwerpen de inpakkiug fonnaliieiteu bij de reiïending enz De uitbreiding rau het rervber zal achtereen rolge u in de verschillende gedeelten des Umip it sohit ilan aldus dat zy na 2 jaar uu hs in wer iug trcdeu der w t in het gebeêle land zjj iugevoenj Voor hel verroer op de spoorwegen rau d rporwerpef der pakkatppsl woritt door de oudcrueii ers der sposrwegdieuaten de na volgeude vergoeding van vrucht genoten 7 oent roor een pakket tot eeu gewicht rau 1 kilogran llcünt roor een pakket run 1 S kilogram 15 cent roor een palcket ran 3 S kilogr Indien meer dan een spoorwegdienst in het rervoer belrokken is wordt het MAtug van da rergoediag door die diensten gtuimÊSj t alk roor een gelyk deel genoten lu rerband met lit nieuwe bepaliugao wordt het port der brieven aanmerkelijk veilaogd en art 2 der posiwet ran 1970 aldus geif yzigd Oafrankeecde brieven of pakketten papieren bevattende rai meer dan 15 grammen zyn onderworpen aan het najrolgemle pprt boren 15 tot eti met 100 grammen 10 ceyt ht rea 100 gruigi men tot en met 260 grammmen 15 sent boren 260 tot en 500 grain20 cent Thans is het port 10 cents roor 15 SO grsmmen 15 cents roor 60 100 gr 20 cents roor 100 160 gr 25 cents voor 150 200 gr 80 cents voor 200 300 gr 36 cents voor 300 400 gr 40 cents voor 400 50Ogr 46 oeuts 600 750 gr4 en voor elke 260 gr meer 6 nants daareaboven Art 18 der pottwet wordt eveneens gewyzigd zoadat het port ran boekwerken steen of pluulilruk eiu wordt rpriaagd Volgens d tegenwoordigt wet bedtoagd dit port 1 cent roor elke 20 gramme of gedeelte daarrao By zwaarder gewicht da ran 400 gram wordt roor elke 100 gram of ger deelte daarruu daarenboven een port ran 2 oedt gevorderd Het ontwerp verlaagd hel port aldnti het bedraagt 1 cent roor elke 20 gram bij zwaarder gewicht daü ran 100 iiara wordt het rolgend port toegepast roor 100 ISO gram 19 cent 300 40U gram 12 ceat 400 600 gram 15 cent en roorts voor elke 2 0 gram of gedeelte daarrun een port rau 2Va cent daarenboren Ds begrootiag wrgens den arbeid der geraagenen roor 1381 aan de Tweede Kamer aangeboden bedraagd eene som ran 236 520 Die begrootinir is ruim ƒ SS OOO lager dan die ran het loopenile jaar Gaaadeareg ward it de wererjjea in de gfvangsnisseb ingekrompan omdat de geraogena by zyn terugkeer ia de maattchappq betwaarlyk als wever in zy onderbond kan voorzien Daarentegen wordt uitbreiding gegeven aan zoodanige takken ran arbeid waarvoor if rereisphte grondstoffen roor een aanmcrketgk lager cyfer gekocht kunnen worden Met eeue mindere uitgaaf kan alzoo het belang ook ran de gerangeoen zelren beter worden bevorderd Onder deze gunstige omstandigheden heeft men rryheid geronden otn roor traetementen toelagen en belooningen der beambten brpaaldel k ia de strafgerangenissen Ie Leiden Hoorn en Leeuwarden eu het huis ran rerbetering te Alkmaar eene hoogere som uit te trekken De berolkiug der gerugenitsen beliep op 1 Juli 187 30g $ im iW J878 8346 1879 8249 en 1380 3404 Daarondertrrft men san te Alkmaar 212 jongeas ijoetiuohem 38 jongeas eu Montfoort 66 meisjes Op Juli jl was Bet oyfer d r bevolking derhalve eenigslina hooger dan op hetzelfde tijdstip in de rier voorftaaude jaren Het verschil is echter gering daarhet totaal rnn 1 Juli jl den middentenn sieohts met 186 te boven gaat Voor een groot diM l is dste itijging het gevolg van hel aanzieulyk aantal veroordeelde militairen uit Ned Indie overgebracht ten einde hunne straf rerder hie r te lande te ondergaan Op 1 Juli jl waiea er 251 gevangenen vau deze categorie aanwezig De nestor der Grouiugsfihe schaatarydcrs de 94jarijte heer M IJuiskoot in het ysiiommer van £ i eiif Htard v reeu igd ia overleden Deu rorigtu vittUg maakt hy aog tochten o rj r èt y s iyi v r acheidenenren Naar wij rerimnen zal de dooppleeh gbeid rao E K H VtiffMU Paulina plaata hebben op Dinsdag deu 12 October aanataande in de Ktooaterkerk WBHrby de hofpredilty 01 f n Koetanld den dieast tal rerrullaa Heden is kei rsertift jafen geleden dat de heer ds J P Hasebroek Jonathan destijda predikant te Heilo dr NidoUoa Beets Hil H rqijd bercati de all predikant te Heeiptede II het jongste rerachenen rerslag raq den Baad van heheer der rereeniging bet Nederlandach Tooneel rfadt meu bfplangrijke opgaven omtrent de rooratellingen door het tooaeelgetieUchBp onder dien naam hekead gegereh Het meest zal zeker treffen dat het ran l September 1879 lol 31 Augnstns ran dit jtar 886 roorstellingen gaf dna meer dan er dagen in t jaar tyu Dit vindt echter zijne oplottiog iu de omstandixheid dal hst gezelschap zich splitste en terwyl het 159 maal optrad in deu schouwburg iu de Aintlebtraal 102 rooraiellingen werden gegereu ia het tomcrthealer 90 in den Haag eu 34 elders waaronder te Gouda De netto outrangstes bedroegen te Amsterdam ƒ 58 088 in deu Haag na aftrek der reis rerblyfeu lokaalkosten ƒ 19 299 en elders ll 821 C0 Van de 49 ttukkeu die iu dat tooneeljaar werden opgevoerd waren er 35 uieuwe en 4 oorspronkelyk Nederlandach Opmerking verdient dat ran al de stukken die opgeroerd werden de Oijiireehl va JmiM met zy o zesde brdryf Sloru t Hoo e hel meest opbrsohtep in den Haag 889 74 eu in Amsterdam I f 337 83 Een der minste opbreugsteu w as die t is kenmerkend terens rati £ m m m fr uKiff ƒ 70 50 de ryf nmlen dat hy optrad Gedurende ket aar 1879 ztju by de spoorwegen in Nederland 13 i iz era door den dienst 1 door eigen toedoen gedood u 2 gewond ran de heambten 8 gedood eu 24 gewand door den di u t en door igen toedben 11 gedood eu 11 gewond Van personen op deu spoorweg 16 gedood en 5 gewond Ia een onzer groote steden aan een breede en reelherareii rtrier gelegeo werd onlangs aan da leerlingen iq de hoogste klasse eeuer kostelooze school dia aan het andere oiteiude dier lod zioh berindt gevraagd of lij alfeq wal eoas beiWldei rivier hadden gezien rau de 60 kinderen walen er 6matreeka 20 die een ontkennend antwoord geren moeatent ücn onderwyter zal allicht geneigd zyn in dit byksus oflgrioofelyke feit een nieuw bewya te zien rtil de buitengewone maeil kkeden waarroede een volksaohool die door kinderen uit de huigite volkaklaase wordt bezooht te kampen heeft Eu inderdaad heeraofat in sommige kringen der bevolking een traagheid ran geest een ontstentenis ran belangstelling iu al wat niet lot het engste lereiiskringelje behoort die wy meer brroorrechten ons nauwelijks kunnen voorstellen en die niet dan met de grootste inspanning in de school overwonnen worden Maar ran deu anderen kant indien de betrokken onderwyter een man is met onberangen oordeel zal hy ticlitelren afrrageu ligt die schuld niet ook aan myf moet er niet iels haperen aan de methode ran myn onderwüsl zou hel anders denkbaar zyn dal loó groote onrerachilligheid va X n gaande vreemdelingtchap in het eigen Jeruraleqi oortduurde tot in de hoogste klasse En in de stad waarvan wjj spreken zijn er zyn er velen zelfs di te goeder truuw ti ih verbeelden dat bel rolksonderwys er vrrkeert in berredigenJen toestand I olkthlai Nu de aardappeloogst dit jaar alweder is tegengerailen in de opbreogtl en in qnaliteit kan h l niet ondieustig zyn eens wat meer aandacht op het kweeken van die rruoht te restigeo De Geldersche roude wolksmmers te Wageningen en omstreken algemeen rerbsuWd waren eenige jareu geleden zoo roordeelig en goed dat de zoogenaamdegeelballen lange wolkamnters oegeuwekcrs en andere soorten daardoor bQua gehe rerdrougeu zijn eworden maar ook dcte sohijuen hun tijd te hebben uugediend Prueven met uit Dnitschland dezen winter aangevoerde aurdappelen gaven niets beters de opbftugst wss ren ge ng en in wuak liog sleqkter deze ijn te waterig en te reet aap da ziekte erhevig Ben reld met Zeeuw he jammen leverde uitiquntende eter8 op maar de opbrengst was ookal BiiB i een werkman rooide ook al niet veel meerdan een HL per dai Eene proef iu ha Ueiu net uit zaad gekweekte aardappelen schonk echter wel eenige ToMoening en ia zeer aaubevelenswaardlgj al ia het alleen maar om meerdere aandachi aan de aardappeltetlt schenkende eindelijk eéis weder eene goede soort te bekomen He dan wedir eenige jareu algemeen tot verbouw kan worden gcbczi d Die zauiliügen dau waren zoodanig geplant dat elk nagenoeg seae rierk grend kan beslaan du dau oo wel nooiijg bUek duqr het loof ruim één M ter hoog groeide en aldus ook ruimte noodig hud j valt he iu t Ioq ii rfu nagenoeg even spoedi reu zichtbaar alt Kj de andere rypen waa ook ougeveer gelykiydig Bij het opdelren run aea stronk echter pèenigeu tijd geleden bleek dst ook in de grond i ea krachtige groej had bejtaau Van één struik iDode kwamen te voorschyn 6 zeer groote 10 van gewone grootte 4 gewone peters 2 kleine 2 groote ziek en 3 kleine eveneens ziek te tapen 2 stuks wegeiidb 1 6 KG en tegen 70 KG p HL berekend 228 HL p hectare Eene 1 V oorl lererde 16 ran gewone grootte 4 poters en gtoote ziek te zamen 22 stuks wegende 1 3 KG aUus 187 HL per hectare Ol fil blekjn de roode al bruikbaar te zyn doch Ie gele wami t batte en zuUea bg rerder aanrypen otr etwyfeld rerbetsr zyu Menigen kloaea bnorder zou een pak ran t hart gelicht worden althy zulk een oogst ie uitzicht kreeg Echler bleek teq slotte by het delven der overige struiken dat er relf rerrqt warea of aangetast door de ziekte dis dus ook weggeworpen zijn daar zij toch bederren dal de dpbrengst was ra 10 siruikMi loode soort 132 groote 43 poters en 60 kleine alzoo nag eene opbrengtt ran ISSkeotoliter verh a4elbarceetaardappelen per keq re waarby de poters eu kleine die ook waarde hebben ran de 21 struiken gele soort zijn geoogst 145 groote 60 poiers en 57 kleine alzoo 41 i hectolitergare rerhaudelbare elaardap u per heetare waarby de poters en de kleiu Dete proeren ztjn genomeq op kleigrond met zand rermengd waar alsdan elke aardappel zeker nift meer dan 0 70 M grond noodig heeft en waarrak de opbrengst gewoonlyk gunstiger is zou zulk een rerbouw niet ongunstig genoemd kunnen worden Uit een ea ander btykt aldus dat nog wel rerbetering in den aardappelbau kan w6rden rerkregen en dat da ongnustige laatste jaren nitt enkel aan de we rageateldheid moet worden toegeschreven Meaineea zat zc ien dat één struik per M of 0 70 M geen voldoenden oogst kan opleveren doch jaartegen moet men in rrkeaiug brengen dat aan poters sleehU è VlO der tegenwoordig gebruikte hoeveelheid noodig is daardoor het uilzetten veelminder arbeid behoeft het onkruid gemakkelykerwordt verwyderd en het dielrea of rooien erenredig spued iger geschieden kan Qemengde Berichten Eene zeldzaamheid ia zekef Wel de rerjariug die dezer dagen te Alkmaar werd g rierd door de drieliugbroeders de hoeren Willem frederik Gouwe ondofficier van admin ie klasse by de K N Marine Willem Frederik George Lodewyk Gouwe notaris te Alkmaar en Willem Frederik Karel Gouwe postdirecteur te Alkmaar Zy rierdeu hun ryftigstcn rerjaardiig I Aan de Ar Ct schrift men De schoolmeester te W een klein dorp eren orer de Belgische grenzen gelegen een zonderling in alles was op een zekeren dag met zyoe rrouw orereengtkomen dat zy tootaug met elkander uit ééu bord tonden elen tot zij met elkander in twist kwamen Toen steller dezes rier jaar geleden deaeu rriend zyner jeugd bezocht rond hij het gelukkige paar nog steeds uit één bold etend zoo als zy dit naar s meesters zeggen reedt 17 jaren langgednau laadden Verleden weck werd er mee opgehouden maa niet omdat de rrede ni het huis was geweken maar wyl s meesters vrouw naar het kerkhof werd Ked gpn Laatste jSl ichten Brussel 4 Oct Uni sprekende van de oordeelvellingen 4 P orer een artikel der Nordi Allg Zeitmg vcrkUurl nift w thylelelT of alle inogendbedeii actieve of mori rle racdrwerkin zullen rerleeneu aan demoustralie iu de DnrdaiicUcu Het blad hoopt dat de Porte wegens dit rooruUzicht zul toegeven Loaden 4 Oct De Lords Granrille Argyl Horcourt Northbrook en Cbildei hebbeu heden namiddag in Dswningstreet met deu heer Gladstone eene bijeenkamtt gehad Bagusa 4 Oct Lord Seymour is te Cattero aangekomen en heeft zich dadelyk naar Cettinje begeven Montenegro vraagt onmiddellijk steun ran hel eskader op grond rao onmogelijk langer te kunnen wachten daar de troepen te veel aan het gure weder zijn blootgesteld Naar men gelooft zal lord Seymour adriseeren Dulcigno terstond aan te rullen en met of zonder medewerking der andere mogendheden hulp te rerleeneu De Effectonl eurs IV Amsterdam 4 Oqtober 1880 Mynheer de Bedacteur I De afwisselende beriehtea uit Dulcigno hadden in de afgeloopen week nog al afw iaeeling in de koersen ten gerolgf In t begin der week toen het er roor den Ihiropeeschen rrede rry benauwd uitzag daalden sommige fondsen rooral Oostenrijkers en Sussen belangryk doch nu de bedreigingen niet gemeend achynen te zyu en t roorloopig by manifestalieir tal blijven is er weer eenige ryting Dat mea dea politieken toestand ereuwel uiet r rlrouwt Uykt uit den geringen handel in genoemde fondsen eu uit de meerdere lief hebbery roor Amerikaansche sporen ea roor prolongatie die tegen S genoteerd is In onze staatsfoudten giug weinig om zy atooHen ieta lager de 2V 7o Vs i Va Vib dito 78 Vi D Aand Handehny stegen Vt i dito Ind Bank daalden l De Aand Kolt Handelsr stegen tot 16 dook bieren ly 14 Van onie spoorwefea rerbeterden de obl Centraal en de aand Eipl my 1 de aaad Ned Ind sp VL en de 5 obl Boxtel Wezel l o ie aaad Kijnsp rielen ran 159V tot 156 doch sloten op 158 In Spanjaarden ging nog al reel om vooral iu 1 Buiteul die op 22 dus met een arans ran 2 sloten Et tyh geruchten omtrent eene door Spanje roorgenomen conrersia in omloop die naar reler oordeel op rry goeden grond bemstea De tyd naden dat rolgeas de Wat ran 76 de rente moei warden rerhot d tot V doch het schüut dat Spanje róór dien tijd reeds tot conren e wil overgaan Men beweert dat de 1 zouden wor u verwiaaeld in 6 a 30 terwy de overige 70 rentelooze uitlootbare schuld ton worden Met de 2 ton dit ereneeus gesehieden doch a 60 In de meeste andere Europeesche fondaeu weinigof geen rariatie Mei metall sloten op 60 demeeste Russen opgereer hooger dau de rorigeweek Turken sloten op 87 f Wat de Europ apoerwegwaarden aangaat waa de stemming rerdeeld Aand en obl Xkeiaajp waren Vi Vict Em IV Zuid Wul Fr Oost WarschauWeeaen l J hooger 79 ül fonds wordt meer geiooht er sobynen op dete lytt goede taken te worden gedaan Warsehau Bromb j lager Van Bussiscbe rerbeterden aand Z W Gr Mq eu obl Poti Tiflis Va Baltiaohe V Biatebk Wiatma I en Moak Kursk Vt doch daaldeu Kurtk Churk Atof IVs Jel Griati V Jel Orel obl Orel Vit Brest Grajewo en Mosk Smol V k Vs De Ve Am Staatsfondse wafun alle m Omtrent de S Florida rail te rermelded datzij 270 stegen ty sloten op 25 Meiicanen rerbeterdeu i Coluubianeu Pefuapeu au Venetuelaalle lager Colorado obl daalden Va Louis Bk aand Moxw dito VaVoor Am sporen wat reel rna f De meestesloten hooger All Miss Ohio CerL 1 Caïro St Louis 2V aand Cen South iV Pref N W 2 Clereland l j IU Geutr 1 Mich Centr 2 Mits Kant Texas 4 dito Inc Biids 5 EU beU TêA Memph m Fort Huron 1 i V T P S Heden was algemeen de stemming gunstiger uitzondering madtteu slechts enkele AÏqerik sporen Onze 2V Va noteerden 65Vi ü Vs S o 77Vs 4 101 a lOlV do 78 lOlVi l Vs Obl gestemp Centraal stegen V ISS n aand Ind sp IV USVa Spanje haudfaaafda de hoogere koarsan de Ic a Builcnl bleven op 22Vu do 2 s P 42V de Binnenl 1V 21Vs lo 2 pCt 39 j Oostenr en Bussen waisn Vs V Toiken V Egypte Mexico Peru V a hpojer