Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1880

OPRUIiHIl G VAN MANUFACTUREN van af MAANDAG A October ea=La e ojrerigre d sigrea a d ezex re©3s A esthaven en Peperstraat bij Gebr de RAJDT ÖPEiniTGvaii G SCHtflTEMANFs MAGAZOT van PELTERIJEN GOUDA Westhaven No 164 s aRAVENHAGE Plaats No 16 Het MAGAZUN is voorzien van de fijnste tot de minste soort van PÜLTESRIJEy Alle BONT ARIIKBLES worden van heden af ter bewerking aangenomen zoowel ter repareering als om ze naar de nieuwste modellen te veranderen WITBONT ARTIKELEN worden gewasschen Sussiwbe iporcii veelal U l tc Van Amerik sporen onnen Cairo St Louii Canada s Cert N W j Erie Vi Mich Centr I dooh Illinois Vs n n n InO Buds Pad Hemph s lajier Cert Louis CiL Bk a ooRc Maxwells lager Pmlongatie i i Burgerlijke Stand GEBOBEN SO Sept Johuiu Mtria osdcrs A tu Gutel a W M Piakse 1 Ooi Pielir amitn A tao Vliet ea S Laarier Villnlnas otders A J tid der Bree ea P ia der Spelt 2 Chrittiua oadere J Scbeffer ca i £ Groeat iireg Jeealw Johaaaa PetroaelU ondert C A Schoaten en P J Simoot Aaaa Merm oudere i Srhoatea en N ven Steeerea OVERLEDEN i Oct 1 ladeabirkea B 10 ai ADVERTENTIÊN Zg die iets onder hnn berusting of te vorderen mochten hebben van de nalatenschap van wfllen Mevrouw Wed DRIESöEN Abt overleden te Reiumjt gelieven daarvan opgaaf te doen voor den 15 OCTOBER bg den Notaris Mr I MOLKNAAR Wadéinxveen Eene fiitsoenlpe jonge WEDUWE vraagt NETTE WEmüim voor de vier eerste dagen der week Adres onder No 500 aan het Barean dezer Courant j Tegen NOVEMBER wordt gevraagd EENE FLINKE WERKMEID T8D de P G Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant 4 P JACOB BUSSIITK DJEVMNTEB uit de van oudsher gekroonde Allemansgading Hofleverancier aa Z M den Koning heeft zgn beroemde Sucade en Hruidkoek verkrggbaar gesteld by Corn QUARTEL Ltz Lange Tiendeweg D 27 Gouda lEM Oosthaven B n 14 Vims portraits passages et leproductionj Artistiques en noir et en couleur Les portraits sont garantis absolument iniJtërables F HABTI G Gouda Veldsalade Zaad Plantboonen en Eewte zoomede alle soorten van Tom en VïldZADKN koopt de Zaadhandel van JOSEF KORNAIV BEL Dutuldorf Bamm Rgnpmissen GOESZOOFE UÏÏZIEE No 1 863 is voorhanden in den BINNENen BUnENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendewèg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zgn gratis verkrggbaar Groote Opruiming en uitverkoop van alle voorradige GOEDEREN BIJ m w mmm Wijdsllraat A 42 Groote Koojpjes in Katoenen Wollen en B t olton Deken8 Kapokstellen enz enz d COSXA lh 5 p€t KorHng CAISSE FATERNELLE Levensverzekering Uaatscliappij gevettfgd in Parij in 1841 Maatschappelijk Kapitaal 20 000 000 Frê Een ieder vooraleer een contract te sluiten vergewisse zich vata het gunstig systeem van Holl Chequepolis voorstellende het Kapitaal in zooveel gedeelten als jaren waarvoor bet contract gesloten wordt Zeer soliede contracten voor Kinderen volgens hetzelfde systeem Inlichtingen en Prospectussen te verkrggen bg 6 H G p XANGE Hoofdagent voor Gouda en Omstreken Te HUUR voor een Klein Gezin een ISTETBOVEITHUIS a 1 50 per week Informatiën aan het Bureau dezer Courant iffll Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maaghcakn Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrngbaar in pakjes a 15 Cent s pakjes a 27 Cent en heele pakjes ik 50 jent te Gouda by J H BOERS Apoth BmÜmixen bfl Wed C den Bouwmeester Wottdm bg J F Sweenaan Bodegraven hg P Versloot Alphen a d Rijn bg L Varossieau Zoon Nederlandsche Rhijnspoorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers Ileen Ie en 2e KI Vnn AMSTEBDAMj ABNHEM eii UTRECHT naar KOTTEBDAM HAGE ea SOHEVENINGEN VaK Amstebdam 8 30 8 10 8 30 11 25 12 50 S 6 8 60 8 S5 Aknhem 6 66 8 60 10 36 1 30 1 60 6 25 7 26 9 ÜTEICHT 7 8 28 10 17 11 40 1 16 2 28 8 M 6 30 8 10 lO lo Hunmlea 7 22 8 46 12 8 1 36 3 56 9 SS 10 36 Wuerdea 7 28 1 44 3 38 4 1 8 43 Oaiiewïler 7 36 1 66 4 8 9 62 Aaiikuiiiit 7 60 9 10 10 48 12 28 3 16 8 3 69 4 26 7 10 6 10 68 NaAE MooMreoht 7 63 2 18 10 12 Nienwerkerk 7 63 2 18 4 2 10 12 Oapelle 7 63 2 18 10 12 HoTTESDAll7 6S 9 16 19 0 12 81 2 13 4 5 4 28 6 67 10 12 n 4 ZeveuhoiieaMoeroiipelle 7 56 2 21 4 31 10 8 ZoclermetrZrgiraard 7 56 2 21 4 31 10 9 Voorborg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 81 6 10 9 Gkavenuaoe 7 56 9 13 10 62 12 84 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 lil Scheveniogen 7 66 9 13 10 52 12 34 2 2 3 4 4 2 4 31 6 fA 1 X9 V u ROTTEEDAM 8CHEVENINGEN ea HAGE u ar AMSTERDAM UTBECHÏ en ABNHEM f Tan BoTTEBDAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 4 11 60 2 8 20 4 30 6 60 8 30 9 30 CapeHe 6 41 10 50 3 9 7 Nirairerkerk 6 49 10 57 216 7 8 8 43 Moordrecht 6 67 114 2 23 7 16 Anukoraet 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 35 3 40 4 62 7 28 8 56 9 53 SoheTeningeu 7 7 30 8 6 9 40 10 11 15 1 20 2 36 3 46 Ö 6 7 45 9 a Gravenhagï 6 26 7 30 8 H 36 10 10 10 30 11 45 1 50 8 6 4 16 6 36 8 16 9 30 Voorburg 6 82 10 37 1 67 4 21 6 42 8 28 ZoelermeerZegwuurd 6 46 10 50 2 10 6 66 8 38 ZeTeuhuizeDMoercapelle 6 65 1 2 20 7 7 Aankomat 7 13 7 59 8 27 9 6 10 43 11 18 12 1 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 67 Naabi Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerdeu 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeleo 7 18 8 6 8 31 10 52 11 21 2 41 3 48 4 56 7 31 9 1 10 Ahstebdah 7 6 8 3 10 62 12 15 2 41 S 4S 4 65 9 1 10 ÜTBEcar 7 16 8 6 9 11 10 62 11 21 2 41 3 4 4 55 7 31 10 Abnhi m 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 55 7 31 QooDA Dbük van A Bkinevaii iimiiiim mBSm GODBANT Men telegrafeert ons Briefschrijver Moord MARIANUS de JONG oud Sergeant O I Leger GWBA DtiVK VA A B NÏHAV