Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1880

1880 Vriidag 8 Oetober N 2Ö1Ö GOUDSCHE COURANT l ieuws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken kan geschieden tot Aön uur des namiddags van den dag der uitgave i rt I De oitgtiTe dezer C onraiit geschiedt ZONDAG WOBNSDAG en VBUDA6 In de Stad n Mihiedt de mtgare in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prga per drie maanden is 1 75 franco per post f2 De inxending van advertentifin Ter vermijding van oponthoud ffelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorffen BUITENLAND Uuiteolaiidsch verziciit De Ooalenehe nabet achijut meer dan ooit eene ittettie tt Ilea Ugrea ï e Ëugrlache mioisten li a e ir te Londea bijeeiifcckomen en naar mea ae il aaa admiraal Sennaar beloofd dat bg Woeoidag nieawe imlruetiia lal krygea De vom van Moiiteoegto klaai tteea en been dat men bem loe bug laat Taehteu bq teveert dat zgue tr peu zoader Ttebleu niet meer bttitea kauiMW blynu HerluaiMl bmirt bet dat de fielgiasbe oleriealeu mtt twm P M der Uberaleii tot uariehtighei l moet tieuiniea VoorTallen alt er onlangi te Ueule bij Kortrgk een plaata bad moeten cooreel mogrlgk rermedeu worden Men berinnen tiefa het ge al Ëen auibusuaar waa met taee geudarmea getonden om een gemeentcgeboaar door de geealelqkheid te doen ontruimeo Het darptvallc fenette zioh tegen deu toepnaaiug der iret u paarde daaraan zulke feitelijkheden dal de gendarmea aar gaten Er vielen n of twee doeden Wg illeu gaarne aannemen dat de politie niet geaehotrn deefl nóor de uaodiakelgkbeid daurloe waa gebleken Joob de £ egeermg behoorde beter op d hoogte te xÜu ru if aleinming dea folka eu haren agent door ecie maeht te kteu beiohermeu die eene rolka eugle in bedwang kan houden tonder Belgen d iud te nhieteo Want het bloed te Heule gevloeid ii en kraefatig wapen in de baud der eicricaleu en het Tenet werkt beimeitelgk Te Aaiat werden Maandag de werklieden b j trompetgeaohal door eeuige leiden opgeroepen en oinaingelden z het gebouw a ir de oommitaie van enquête naar de werking der aeboolwet hare zitting hield De Kamerleden die de oommiaaie uitmaken en de inapecteur van het lager onderwga die de zitting bgwoonde werdemi grof beleoligd zoodat getelegrafeerd weru om ler ilerkiug der politie De elericalen alaan natuurlgk munt daaruit Ik zona er niet op durreu Zweren dat de geeaielgkheid altgd macktig genoeg zal zgu om onze ruwe Vlaanuohe bevolking in toom te houden ichrgf aan de PargiolH Omttri een eorreapoudent die heel goed weet van wie eigeulgk de beweging uitgaat Hi t ia werkelgk wel mogelgk eene weinig ontwikkelde menigte tot zoodanige dweepzuoht opne voeren dat de opatokefB zelve de beweging niet meer meealer kunnen worden De Hongaaraohe miniiier van fiiisnoiën heeft in de p 4 deur gehouden zitting van het Huit dar Afge aardigdan den finanoiëelen loeaund toi i lioht in eene redevoering waarin hg een overzicht gaf der gewone ontvangateu en uitgaven gedurende de laatste lieu jaren eu de begrooting roor 1881 aan eeue uitvoerige beaohouwing onderwierp Het tekort wordt eraamd op 24 7 5 3S1 gulden ignde iiSMÓ gulden meer dan bat tekort van het vorig jaar Tot dekking daarvan aa dienen dig hoogere opbrei gat er bela ing op petr eum en van undere direote en ndirecle belaatillgen tot een bedrag van B i mil lioen verder 7 800 000 gtnilen gond en papierrecte tot de uitgifte waarvan d4mgeering gemachtigd ia Het reatant ten bedrage vip 10 millioen zal gedekt worden door bet ailK en van goudreute Hg verklaarde in bet bezit te Jiijn van eene belofi der Ooeteorgksohe regeeruig c t zg alle knwbten zon inapannen om het wetwutwerp tot verbooging der petroleumbulasiing zoo apotdig mogelgk door de wetgevende vergadering ivi behandeling te doen nemen th Minialer wil e l wetaontwerp indienen waarbg bepaald wordt dat de uit te geven goudreute minder dan 6 pCt nle zal dragen Verder deed hg uitkomen dat acllert 1875 de gewone inkomsten met 30 millioen remeerderd zijn daarvau komen 12 millioen aan verkooging van belastingen 8 8 voor het aandeel ran logarge in de teruggave der verteringabeUating en 1 I aau jaarlgkscbe toenemiog der inkomsten Nietteiiin konden de eindcijfer op de begrootüig niet g MStigci zijn omdat eene aerui deung der uitgave eBdoenlük waa met het oaf fif dal baitealaadaeMk tantaai Da Minater deed daarom een beroep de partgen tot eeodraofctige aamenwerking Onder de bladen verklaren de Petter ttot i en de SUför zioh met de rede van den miniater ingenomen De Italiaanaehe Begeering meeUt in de dreigende houding welke gereraal Garibaldi in den laataten tgd tegenover baar heeft aangenomen reden tot groote ongïmatbeid te zien fieeda zouden de minietera herhaalde malen bgeen zgu geweeat om over bet voorval dat aanleiding tot ontevredenheid van den ouden man beeft gegeven la beraadalogen Zooala men wéét had generaal Canzio de schoonzoon van Oaribaldi voor eenigen tgd deelgenomen aan ongeregeld heden waardoor bg zioh eeue veroordeeling tot dri maasden gevangeniaetraf op den bals haalde Zier lang heeft de Begeering geaarzeld om tot de uitvoering van dit vonnis over te gaan doch zg moest ten laatste wilde zg zich voor het gegronde verwgt vrgwaren dat tg in de toepaasing der landwetten niet rechtvaardig wat den generaal in hechtenia nemen Deze maatregel schgnt bij Garibaldi die toch niet teer vriendsohappelgk jegena het raiuiaterje gezind wat de maat te hebben doen overloopen Ëeue deputatie der Duizend van Marsala ia naar Caprera gereisd om den generaal naar Genua te geleiden Verder bestaat het plan zich in optocht naar de gevangenis te begeven waarin Canto zich bevindt Niet ten onrechte vreest de Regeering van deze demonstratie de eruatigate gevolgen Toch wil tg en tererht niet toegeven £ en verzoek der Uguriaantche afgevaardigden om Canzo los te laten is dan ook onroorwaardelgk atgeweieu Om nu bij de minder ontwikkelden de voorstelkug van de beleedigingen Ata generaal van den vrijheidsooilug aangedaan nog te vergrooten wordt met de gevangenneming van Canzio het ontslag van Garibaldi en zgu toon nis fifgevaardigdeu in verband gebracht In werkelgkbeld is dat evenwel zoo niet In een taneiyk boogdruvend schrijven aan zg ne kiezers geeft bg een geheel andere reden daarvan op Met smart zegt hg er vaq te moeten afzien langer het eerste kiesdistrict van Bome te vertegenwoordigen Doch bg kun niet meer behooren tot de wetgeveri in een land wdar de vrijheid met voeten wordt getreden en waar de wet slechts dient tot b soberming der Jezui iru eb de vganden van Italië voor hetwelk tgu bt sie touen een zesligjarigeo strgil hebbeu gevoerd Bg deze hatelgkheid aan het adres der ADVERTENTIËN worden geplaatst ▼ ui 1 5 regels it 50 Centen ieden regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrahnte Afeonderlflke Nommers VUP CENTEN kerkelgke partij laat hg bet evenwel niet vaa Iialié zelf spreekt hg als van een atoat ellendig van binnen en vernederd naar bniten en aan bet kchtste deel der natie ten prooi Tot eer van het Italiaaoache volk moet iutussoben worden gezegd dat aleohts de uiterste parlgen met de ontevredenheid van Garibaldi instemmen het weldenkende deel der natia ziet zeer wel in dat de groote diensten door den generaal eenmaal aan bet vaderland beweren heil geen oogenblik bet recht verleenen zich boren de wet te atellen BINNENLAND GOUDA 7 Oetober 1880 Heden over 8 dogen Donderdag li October id de eerste abonnemeutsvoorstelling van bet Nederhiurisoh Tooueel plaats hrbben in de Zaal Kunstmin Naar deu roep die er in de dagbladen i at van de stukken die r abdaa vertoond worden klooft bet een avond van groot kuustgeuot te zgu Aanbeveling ia er na hetgeen wij tm dit goeltchap reedt zageg niet noodig Wg willen alleen mededeeleu wat r tal warden gespeeld Vooreerst cUent en Oeboorlt tooiieelapel in 3 bedrgven M r bet Fraosch Par droit de conquéle vili E Legwrj door HoUandina Daarin treden o a op h Bouwmeester Morin Touruiaire mevr Kleine mevr de Vries de beide dames Poolman Sablairollea en Bouratte Voorafgegaan door De AJtctzige drama ia 1 bedrgf naar t Fraasch Vau E Manuel vertaald door J L Wlertheim Daarin treden o a op L Bouwnieeater Morin mevr Kleine itaevr de Vriea mevr Stoelt De hier bestaande Debating Club aokljnt aan bloedarmoede te Igden Altba vrijwillige sprekersvoor dezen winter zgn ntet in genoegtaan aantal gevonden zoodat het beatuur genoodzaakt is geworden om voor te stellen bet bonden van een voordrachtof het inleiden eener quaettie rxrfluU te maken Het Igdt geen twgfel of deze maatregel zal vermindering nn het aantal leden ten gevolge hebben maar het oeslunr is terecht van meeniug dat een Debatiugdub gebaat ia met leden die apreken endebatteeren eu niet met leden die oontribueeren en zwggen lutusschen is dit voorstel nog geen wel en kef eerste teekeu van leven dat het bestuur er van verwaoht ia dat d leden a s Dinsdag in grootcu getale opkomen Wü ontvangen een schrgveu nn den beer C vnu Veen Az ons mededeeleude dat het vleeaoh sedert 1 October met 10 cent per kilo is verminderd Dit wat oat niet bekend bg het neersebrg veu der upmerking in ons vorig nummer de heerea dagers souden vel doeu als tg aan hunne prgsverauderingeu meerdere publiciteit gaven Jl Zondagavond ontstond er brand in een hooiberg slaande nabg de bouwmaiiswouiug van F Hplenaar aan den Middelweg onder de gemeente Moordrecht De kooibarg en een da rbg staande schelf verden een prooi der vlammen Met behulp eencr brandspuit blepf de woning hoewel niet onbeschadigd toch behouden De oorzaak van den