Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1880

brafd fordt gctücJtl in broeiing van hooi Volgens iuformalie wat niet tfgeu brandschade veriekerd Eergisteren nacht is te Nieuwerkerk a d IJsel ingebroken iu etua keet toebehooreiide aan den beer Nederhorel aannemer te Goada Pe dief heeft een grojteu voorraad tilDuiermantgereedschap Kn en S paar laaHen ooKreemd Uit Zevenkiiien schryft men ons Zondagmorgen weid ds Bange door ds r d Berg Tan Bleiawijk iu aijoe nieuwe gemeeate ingeleid Uea namiddags hield de nieuwe predikant xyne intreêrede jiaor aauteidiiig Tan Joh I lers 48a £ ene groote schare vulde het kerkgebouw T e 9tmeentena4JrTau Stolwijk heeft besloten aanelke int keide openbare lagtre sohuleu iu die gemeente een bitlponderwijzeres aan te stellen met aote voor iMmdlieii Se itesr A Tau Noordwyk hoofdonderwijzer aan de openbot lagere school te Ammerstol zal op 1 Nov a gednreude 10 jaren zijn belrekking bekleed bebben Door jlen den beer H Th Verhofff iu leven pastoor der O R C gemeente te Oudewaler is aau de kerk aldaar gelegateerd eeu som vau ƒ 5000 Try Tan rechten Wtt groote nieuws uit deu Hang dal namelijk WILI BH MARIANUS DB JONOH bekend liseft Moordenaar te zijn van dm jougebeer Bognardl is reeds gisteren avond 8 uur per Extra Nummer ter kennis onzer fltadgenooteu gebracht B eds spoedig ie de juslit dus tot een voldoend reantlaat gekomen barer onderzoekingen De volledige bekentenis van de Jongh komt naiir w uit goede bron vernemen hierop neder liij beett deu 228ten September in de nabijheid der woBiag van den beer Bognardt op den uitkijk gestaan tegen 2 ure namiddags op welk tijdstip ineTronir zon uitrgden Dit gebeurde werkelijk het rgta Bam de richting naar Scheveuiugeu Ouptd eHyk harui begaf de Jongh zich naar bet Bhyuspoorslatioii en nam daar de vigdame waarmede hij naar het iii Lttaut van den hiar Bouscholte reed Daar vroeg hij naar Marius tegenover wieii hij voorwendde dat zyn mama hem gezonilen had en hem in eeue boerenwoning in het duin w tchtie Marius wist dat zijn moeder naar ïjcheveniiigen was en had dus geen argwaan Beiden zijA vervolgens naar Dckkersduiu gegaan Toen lij de plek waar hel lijk is gevonden beurtkt hadden heeft de Jongh het knaapje gebonden ru Wm gtzégd dat hij niet eer naar de ouderlijke woBÜg zou teragkreren dan nadat zyn papa zekere soitf Mltls bud gestort Daarop heeft de Jough deu kaUp otét zi a jas topgedekt en zich willen verwgdoreit doch Marius begun geweldig Ie schreeuweu dé Jbtfgh keerde toen nuar deu weerloozen jongen temg en dhigdi hem te zullen vermoorden indien hij zich niet stilhield Marius wat licht begrijpelyk is bleef solireièn Uit vrees voor ontdekking heeft dé Jongh het kind toen met zeven steken iu het hart getroffen Verder bekende hy dat hij vervolgens over Sclieleniugen den weg naar s Hage heeft genomen Ten 9 ure is hy thuis gekomen na eerst den bewusteiibrief iu een der brievenbussen te hebbeu gestoken De Jongh verklaarde voorts dat hy dit middel om eene groole som geld machtig te worden had aangegrepen tea einde zijne moeder uit hareu minder gunstigen geldelyken toestand te redden eu haar een onbezorgd kveu te verschaffen Dat was de dryfveer tot z ue misdadige haudelingeo My verkhiart geen medeplichtigen te helften gehad diw gruweldaad eu de thans bekende bediyTer er vau dringen thans zoozeer alle andere beriehten op den achtergrond dat onze lezers ons niet kwalyk znllen nemen indien wij eenigszins uitvoerig overnemen wat eea der Haagsolie blndru er Tan schreef Toor de bêüei tenis van dr Jungh publiek rat De historie Tan het gehouden onderzoek en der ontdekking blyft ook thans nog belangwekkend Het rmktloMd ngt De treurige geheorteois die sedert eenige dagen de gemoedircn vervult is thans een nieuwe phase ioftetredeD Dinadag het eigenlyk gerechtelyk ondamek Tan dea reabter oommiciaris lUiigeTaugeii in kat huis van bargerlijke en militaire verzekering op de Prinaengracht Inmiddels zet de joslitie haar ijverige pogingen Tootl oa den hoofddader of de medeplichtigen van da Jongb loo re er tyn op te sporen natnailyk aet de mecete geheimhoadiag Men doet dauoB goed on niet alles vat daaromtrent ter ooicB komt TOor goede munt op te nemen Wy telt oatTangen tal van beriefaten die efwoonlyk by nader ondenoek blyfbi geheel onjaiit of gaande weg 1 6 vermiakt U liju dat het asri ronkelyk feit ookeubaar is geworden Het kan niet ahders iu een zaak waarin hond erd duizenden belangstellen en waarover al emcen gesproken wordt terwijl nog zoo weinig met zikerheiil bekend is hebben defantaisie en babbelzui hl van duizenden vry spri zoodat het zeer moeilijk wordt ouder de tairyke geruchten het kaf van hel koren te scheiden Eu mïn bepaalt zicb uiet tot t verspreiden vnn deze algeineene onjuistheden maar men iiueint zelfs namen of duidt waar men de oiikieaoltheid niet zoover dtjgft toch de personen vry stellig aau door het aanwijzen hnaner woonplaatsen i i woningen Wy wenschen ons aan oiizetoe hiertoe gevolgde gedragslijn te houden en er ons toe te bepalen al die uit de lucht gegrepen praatjes over arrestatién over zelfmoorden van verinoedclyke schuldigen eu wat dies meer zij tegen te spreken uu ons de volkomen onwaarheid er van is gebleken In vervolg op onze berichten van Maandag bepalen wij ons tot de mededeeliug van de volgende feiten Uut meisje dat by den heer tlbben naar den jongeheer Biiga irdt beeft gevraagd is nog uiet ontdekt Het geruciit dat zy zich zou hebben oaogeineld is onjuist Maandag bestond het plan om de ongelukkige moeder vau den schrgver van deu bedreigendeh brief brj hem in de cel toe te laten ten einde hem te bewegen oin toch degeheele wMrhcid te zeggen Men he ift echter later van dut flau afgezien daar de moeder te ongesteld was At de tot hiertoe ontdekte getuigen die omtrtat den ontvoerder van den armen Marius en Over den aangehoudene inlichtingen hebben gegeven waren Dinsdagmorgen te iO uren in de gevangenis gedag vaatd De voornaamste getuigen tegenoTer de Jongh zljn de sergeant Mnsquetier Viin t regiment grenadiers eü jagers en de bedienden uir het Café St Habert iu de Uoogstraat alhier Wat wy van den sergeant Mttsquelier vernamen lalei wy hieronder volgen Zaterdagavond zoo deelde de heer Musqnetier ons mede kwam ik vaB verlof uit Ulreeht hier terug Zundagniorgen vertoonde m j een onderofficier op de kamer déu bekenden aldrnk vau den brief aan den heer Bugaardt en terstond herkende ik de hfuid die bet adres had geschreven Dat moest db hand zyn van de Jongh Ik vroegden briefteThogen houden en ging die onmiddellijk vergelgkbn met vier brieven vau de Jough die hg my uit Indifi had gesohieven want we waren steeds vrienden geweest sedert w samen den ottrans hadden bygewoond en we hadden na zyn vertrek naar Indiê gecorrespondeerd Hoe sBante t mij dun ook dat ik verplieht was lol zijn ontdekking mee te werken Het heeft mij zwareu stri d gekost maar in het algemeen belang moest ik spreken üe hand waarmee de brief is gesbhfeven wa wel verdraaid doch ztlh dat terdniaide schuine schrift was mij niet onbekend op den cursus hadden we er ons bg het schrijven int het net op moeten toeleirgeu By vergelyking van dé brieven zag ik dadelgk verscbilleude punten van overeenkomst Onder s Gravenhage eu den imam Bogaardl stonden dezelfde dikke strepen die ik op al zijn brieven aan mij terugvond tnssohra de s en d Ö n s Gravenhage trof mij het verbind iugsstreegie dat de Jongh nooit wegliet de lauge halen aau de g s waren een der gewone eigenaardigheden en vooral het stelselmatig gebruik van t in plaats van het lidwoord het evenzoo Bg mij stond het daarom vast dat ie J de schrijver mobst zgn Zorgvuldig noteerde ik 1 die punten en toen ging ik met mij zelf raadplegen wat te doen Onwrllekeorig kwam ik er toe de J te gaan opzoeken iu zyn woning Ik vond hem met zijn moeder in de N Schoolstroat We spraken ovrt mijn verlof ik vertelde wat ik had gedaan en de moord kwam uiet ter sprake Maar ik wilde die toch ter spi ake brengen Ik zei dus lot mevïouw de J Wat u vreeselyke outslehenia heeft die moord in de stad teweeggebracht 1 Och aiitwoordde de moeder laat ons daarover maar in t geheel niet spreken dat is een te treurige zaak Ik zag de J echter vrg scherp aan en merkte op dat bg eerst verbleekte eu daarna hel bloed hem naar het hoofd steeg Toen ik heenging vroeg ï Je J omdat we gewoon waren s middags te gaau wandelen of hy meeging maar ondanks al mijn aandrang bedankte hy Aan de voordeur seide hg dat ik maar naar bet kofRebnis het Gouden Hoofd moest gaan en en dat hg daar tegen halfvier bij mij zoa komen Zoo gezegd zoo gedaan Tevergeefs wachtte k hem toen van 3 tot 6 uur Dit wekte mg n argwaan nog meer op en toen ging ik met de overtuigingstukken naar bet bureau van politie en deed aangi te van niyn vermoedens Een paar unr n4er men Weet het was de J iu kaodeu der Justiti Op onze vraag aan sergeant M of hij on kon opgeven met wien de J gcwoou was om Ie gaan antwoordde hijmet niemand anders dan met my Hcbi gy de Jongh later nog gezien vroegen we Neen ik zul heden voor t eerst Mg Dover hem won en gebracht Wat mij iuiussohen zeer heeft verwonderd is dk t hij die vuor mijn vertr k een kneveltje droeg en daarop niet weinig trotsch wat t bij mijn terngkoBst was afgeschoren Onze laatste vraag Acht gg de J dien gij van nabij en goed kent in staat tol bet plegen van een moord P Neen In miju oog Was de J veeleer een sul dan een moordenaar De bediende die de J het langst in het Café St Uuberl heeft gezien beechrgft hem ons ook ala een man van aukkelachtig uiterlijk De J zeide hij ons behoorde tot dedagelijksëhè bezoekertt van oits café lomwglen kwant by 2 of 3 malen per lag hier ook wel met een persoon diéc ik iu de laatste weken met meer heb teniggelieo Op den 2Sn dezer heeft de J hier werkelijk een brirf gesetrevea eil bi Heeft dit bektnd maar of nu de beruchte bedreiging was aan deu heer A Weet nl Maud Wel komt het merk Bath op t papier hel formaat daarvan eu vau de envelopnen overeen met dat hetwelk steeds iu ons koffiehuis voorhanden is Toen ik voor de eerste maal Zondagavond tegenover de J werd gebracht beweerde hij slechts eenmaal in ons eafó te zyn geweest Hy kon datecditer niet lang volhouden en bekende weldmeen babltué Ie zgn Da bediende verklaarde overigens de I niét adders dan zonder baard of hievel Ie hebbeo ge d wat in sirgd is met dV opgaaf van Musiiuetier Ëindelgk behoort onder de getuigen die Maatldag gehoord zyn de sigarenhandelaar lan der Grgp oudsergeant bij het regiment gren en jagers die ook op zeer goeden voet stand met de J wiens leverancier bij was De J kwam er dagelijks en had dan ook viSór den moofd een degenstok vertoond Een paar dagen na den moord had men hem schertsend in den winkel vin van der Grijp gezegd Zeg eens je moogt wel oppassen want je gelgkt sprekend op t signalement vnn den moordenaar N dien dag heeft meli de J niet meer in den winkel gezien De Jongh moet met den weg in hét duin goed bekend zijn In zyn ichooyaren was hij met z U makkers by voorkeur op Dakkeraaniu wanneer zij met de jongens van een andere ai h ol krgg voerden Als ouderoÉcier op den cursds It hy ook dikwytk in duto geweest tot het doen van terrelnopiirmiUgeu en het vervaardigen TSn teekenlogen Een havannkleurige ovetjas en een bmid pak droeg de J zoowel vi5ar als na den moord Den degenstok heeft hij rblgens zijn getulgenit geg en aad ietdaud met eeU geel ulterlyk wiens naam hy echter zegt niet te kennen Naar wy vernemen heeft d arifbdd Heehtbank alhier bij vonnis van Maandag gewezen in Kaadkamer met bevestiging van hel bevel der voorloopige aanhouding rechtsingang verleend legen W M de Jongh uil overweging dat er genoegzame gronden van bezivaar aanwezig zijn als zoude beklaagde zich hebben schuldig gemaakt aan de ontvoering op 23 Sept j van den 13 jarigen F M Bogaardt en den daarop in den avond van dien dag onder Loosilninen gepleegden moord althans zich doaraaV te hebben medeplichtig gefnaakt De J wordt in de gevangenis voortdareod bewaakt oita hem elke gelegenheid te ontnemeu van de hand asfi zichzelf te stiuin Wij onthouden ons van mededtièliugen die de familiebetrekkingen en het famitieléVén van den MngetJoudene betieffen Wg eerbiedigen de biltere inïrt der naaste betrekkingen die zwïar ïjdeu ouder den slag welken een lid hunner familie hun toebracht Hun toestand is vérschrikkelgk Een geachten naam het is o a bekend dat de witpenborden Tan de J s familie vhn moederezijde thans in de Oothisohe zal hangen te zien genoemd in verband met de zwaarste misdaden ia zi vérschrikkelgk dal zij die nooit dergelijk verdriet ondervonden hebben zich daarvan geen debkbeetd kunnen maken Wat wy kunnen doen om die lAart niet zwaarder te maken zullen wij doen zoodat wy zooveel mogelyk ons tot den persoon van den aangehoudene zullen bepalen Volledigheidshalve deelen wg nog mede dat in de nabijheid van de plaats waar de moord ia gepleegd in het duin een zilveren lucifersdoosje is gevonden waarop twee letters z jn gegraveerd Dé justitie heeft nbg niet Ontdekt waar hét doosje gekocht is Uit het Faierlmd van heden lioj hef volgende De J is bij dag kalm spreekt byiia niet eü ziet stil voor zich heen In zijn TerhooreA slaat hij tegenover iederéén de oogen neer Hy ziet er zoo vervallefn uit dat hij voor lieh die hem agelps o ntmoei e schier onktniwar is geworden s Nachts is hg onrustig sbiapt weinig en droomt haidop ijls hij waakt wringt hij zieh de banden eu weent onophoudtlgk Ën ondanks die leekenen vau berouw heeft by oog weifiig opgehelderd van het vreeselyk geheim Het eeutge wat hy heeft bekend ia dal by bet koord wfarmee de vermoorde knaap gebonden werd lp den Deuneweg heeft gekocht Overigens moet hel getuigenverhoor dat Dinsdag in de gevangenis plaats had in een zaal waar ook de bebloede kleedereu eu de sefaoolioach van Marius neergelegd waren eenige belau ryke byzooderhedeu aan bet licht gebracht hebbeu Hel is duidelijk bewezen dat de tweede brief welken de heer Bogaardt daags na den moord op tija zoon oirtving eTeoeens door de Jongh geichreveu is Niet alleen heeft de J dit ook bekend maar er toafl een getuige tegenover hem die zulke belangrijke akawyziagen deed dat looohenen onmogelijk was Deze ptuige ia eigenaar van hel café Miraude kafiehai ouder in de KOrle Hoautraat no S HaNidag jl heeft by voor de justitie de gewichtige variilarit a degd dat hy in de Jongh deu j ersooj h erkeuda dié Vrijdag 24r September dus daags na den mojm Ie kwart voor 6 uren zyn kotfiefauis bezocht en aldaar een brief geschreven heeft Be Jough trad gekleed in braine overjas met laag toedje tet e fi binnen Cd vroeg een glaasje cognac Tevens maakte hij zyn voornemen kenbaar brief te sch ryveu en vroeg of er buiten de geltitlailier geen auder vertrek daarvoor beschikbaar as De kaatcleio weea hem dadelijk een vertrekje Ier z de van de gelagEftmVfr aan Daar gekomen vnleg iM J sehryffmpier lèa eDVeloppe pen en inkt Taerallig de iuncklingi waa eerti sedert eenite dagen geopend bezat de kastelein geen papier éuvelopin Hij wendde zi h toen tot zijn baur uu den banketbakker v D aan de ovenyde van wteo bf eeir velletje papier kreeg dal blijkbaar gemiuiBli tgd had gelegen alsmede een gele enveloppe lumiddels schijnt de Jongh zijn brief op een tuk papiet tt hebben schreven dat hy bij zi b droeg daar hy all en de eiveloppe gebruikte Na het sehrijveil van den brief betaalde de J Ija gelag Waarop hy vertrok Met dea getuige Miraude geconfronteerd heeft de Joug erkend den brief ten zijnen huize te hebbeu geschreven Deze gttui e heeft hem dan ook bepaaldelyk als den s4hr jver herkend De enveloppe welke den tweeden brief okn den heer Bogaardt bevatte ia Jkiit dotr hkar eigenaardige versohoten kleur erkend als afkomstig van v D Den brief ia T orUielde itriehlfiig gtsahreTca heeft de Jongh op Vrydiig 24 Sept bOKirgd iu de hm aau den hoek Heereugracht eu PrinSessegracht wat zeer nataurljjk ia daar dit poststaiion het dicht bg de Houlstraat gelegeu is wy hebben tén ttottt oog een treffende oatmoeting mee te deeles De Jongh die Dinsdagavond vau i tot 12 unr aan bet bureel van politie werd ondervraagd werd daar oOk in U euWoOrdigheul zijner diepgetroffen moeder gebracht t Waa wel een moeilijke gang voor de ongelukkige frouwl Di de Bidder vergezelde hnar Na een langdurig en pguln k onderhoud nMt den proc geo eu den off van j stilie Verkreeg zü vergunning om haar oon eenige oogeublikkeo alleen te mogen spreken Zg hitlMfde hem zoo mogelyk tot een btkeotenia te zullen overhalen I n de Jongh zijK moeder zig barstte hij inheeté tnirtn los en viel haar met dt woorden Vergiffenis vérfttffinia iu de armkn Sprakeloos omhelsde zij haar zoon Tc n zij beiden eenigaziottot bedaren kwamen vroeg de Moeder hem waarvoor z j hem vergiffenis mOest scheuken voor h t séhrijven van dan brief of voor den moord levena De J verklaarde ook iu dit plfechtlg oogeoblik dal hy alleen de tohryver van deu brief was maar helderde niets op Ik wil krankzinnig zeide hy toenik I deed Maar op wiens last h handelde of ie zijn raedeplichtigen w areii bleef een geheim Naderhand werd de J nogmaals in het verhoorgeoonien Hij bleef loeH by liju gedecllelyke bekentenis maar verzweeg alles wet tot de verdere uidekking zou kuMien leiden Te half een werd Ü pet elwagéoj doOr twee veldwachters en deu aapeoleor van polilfe Dubot n ur dC gevangenis teiugijebraoht Staten Getienial Tweede Kamer Zitting vin 5 October 1880 In dé Mandag gehouden zitting is jijgekomeneene missive van deu beer Qodefrui houdende niededeeling dat hy wegens driugcqdr biluug zijner gezondheid naar het buitenland mo vtrtrekkeu en eenigen tijd geen deel aan de werkzaamheden kan Wh Hoeveel leed hem dit ook doel verzoekt tiij dat niet om zijnentwil de behwdeliug vau hetstrafwetboek worde verdaagd De heer Seret is als lid der Kamer beëedigd entieeft zitting genomen mBatukaf j te onderhandelen over de oveméfaii ran kanaalen havenwerken door deu Slaat Hetzelfde blad verneemt dat hel ontwerp tot wüe ziging der gemeentewet in de afdeelingen der Tweede Kamer door de groole meerderheid hoogst ongunstig U ontvangen Uit Schiedam fflcldt meï Naar meo Ttineein zou onlangs eene geachte familie alhior een bloedverwaut in Indiê zyn deel in ilif wttlrtiHi nalatenschap op zyn verlangeft in goudgeld nebben overgezonden doch zou dit geld onderweg gealolea zyn en de persoon aau wien het geadreaoeerd waa iu plaats van de verwachte specie oud yzer gérondea hebbeo De Daglichtreflector in het buitenland sinds eeaigtn tijd in zwang begint zieh ook hier te lahd eën baan te breken waartoe de groote eenvoud van dea toestel hel zyne bydraagt Hy beslaat uit geribd gUa dat het daglicht opvangt en in het vertrek wtter kaatst dat men verlichleu wil Men denke zich aohWr een grooten winhel een kantoor dat Zyn liokï voornametyk moet ontvangen uit een kozgi iMhlstandig in den muur aangebracht ter boogie voli het plafond het is er bg betrokken lucht donker zoodat nen gas moet branden om naar behooren scbryfwMrjte verrichten Thans is buiten langs hel kozya de nflte tor in schuinsehe richting geplaatst en men heeft in hel kantoor voldoende licht roor alle werkzaaahcJiUB In alle lokalen die met de buitenlucht ia ré it4 streeksche betrekking staan is op dezelfde l ke dcfclicht aan te brengen of te versterken De vinding is te meer vau practisoh unt omdat hare toepassing weinig kostbaar is Een beLwtMJk Berieht Wy vernemm uit zekere bron dat dé CaUUofUt der Magai jnen van de BdU Jardimire te Parya dezer dagen zal versohyneu Iedereen weet voone ker dat de veiachguiug van dien Catalogus een evto nemenl is te Parijs Elk jaar geeft de BdU Jardiniere het gro ft8te huis van de werdd Toor gemaakte Beeren e Kinder Kleere dien kénrig bewerkten Catalogus uit waarvan de gravures dw de eerste kuusteuur zyu geteekend Wg hn M onzen lezers ten zeerste aan reeds nu hunne adrea n op te geven on zeker te zyn dien CaUlogna w ontvangen S B De Magazgnen van de Belle Jardiniere te Pargs hebben geeu auécnrsalen in hei bnitei aiid 1 l m I i n i r LIJST van BllIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de tweede helft der maand Augustus 1880 uit Gouda rerzaudeo en door lassoheakomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen H F van Arora Amsterdam Wad Stear td t Leenbrug id Sluimer Delft Wed van A IA Huizen Uit GkltJDEBAK G van Dam Uarmelen MOOROUXCHT P Dekkers G rinchem WADDINQSyEEir G Tan Vuren Bergaui bocht Gouda den 6 October 1880 De Directeur van het Postkantoor te Oonda SllaONS Aan de leden vau de Tweede Kman ii rondgedeeld de begroeting van uitgaven voor den aonk g van staatsspoorwegen dienst 1881 De nilgaven worden voorgedragen op ƒ 16 400 000 die zullen wordeu gedekt door 13 000 000 welke op de staatsbegruotiug voor 1881 voorkómen en door 2 400 000 overschot van den dienst van 188U In dat jaar waren 918 855 meter voltooid en 140 708 meter in aanleg Het heunepdorschen is i n de KrimpcnerWaard in vollen gang De opbrengst van zaad is middelmatig De opkoopera besièdeu om de 7 per heet De appelboomen leveren veel op toch zijn de prijzen hoog Peren eu noten zyn er wéinig die dan ook zeer duur zijn Kool ia er overvloedig en goedkoop De boonen staan gunstig Ook de aardappelea geven kier e a goed beschot de prijzen varieeren van ƒ 3 tot 4 60 In een Haagsohe correspondentie van de Zul Cl vinden wij nog een frappant verhaal van iemand die martelaar werd van zyn gdlijkenia met den I verinoedeiykeu moordeuanr Voor een paar dogen I arriveerde tegen 9 unr met den Hollandschen trein I een onderwgzer die in de residentie examen kwam doen voor een der akten lager onderwijs De trein I was laat aangekomen en met gehaasten tred marcheerde hij de onderwijzer naiuiiriyk den Stationsweg op uit vree niet meer op tgd bet examenlokaal te zullen bereiken Dat zag een politieagent en o wae da man die daar loa ia gejaagden toestand vobriholilt voldeed Tolkotano aan bet signalement Kleine voeten bruine demi saison kleine blonde knevel er waa geen twijfel aan dat zou dé moordenaar zmi Eluks was de agent aan zijn z de en sprék hHta aan ü zijl gejaagd Mijnheer Ja j i ik beb geen tijd Weet u misachien irat tandti Koord myiheerP Ja ik weet er alles van maar ik heb geen tiJd Maar als u er alles VM weet mijnheer dan moet ik u verzoeken mij t volgen naar het boofdoommisssrioat van politie Zanik toch niet ik heb geen tijd Dat was Batoudyk oKt il t vaur en eenige oogenblikken later wandelde de ongelukkige onderwijzer tusschen twee agenten in de richting van deGroenmarkt Wel werd hij Bohteigk weder loagclslen maar de man was totaal M t tt ék en kwbmuidi door rijn examen J Het Weeihlad tan iei StAt maakt uitvoerig melding van een artikel door déu lutaliaanachèn hoogleeraar Brusn aan onze ontworpen drankwet gew d De heet Brusa juicht bet zeer toe da ederlaud eiudelyk ook een regeling beproeft vaolmB onderwerp dat ia alle Europeescohe landep liebafvo acje Bumenië en Oriek land geregeld is iy zwaait het Ontwerp hoogeu Idf toe en meent dat hel ten voorbeeld kan dienen aan laudCn die abltalië de maatregelen tot beperking van draukmiaifc tiik bijua uitsluitend aan de zorg eu bet dooreicht der gemeeut ebesturen overlaten Enkele bepalingen echter ond werpt de hoogteeraar aan Oritiek Voormimelijk wenscht hy deze wgziging dal hel maximum Tan t getal draukhufzen in allé gemeenten zouder ouderschcid bg Je wet wbrde vaatgeateU SehuttcFsraad it Gofidè By vonnis van 6 October is veroordeeld G V D schutter wegens plichtverzulu twee malen gcpleeg d in twee beeteb van ƒ 15 en in de kosten Verscheiden ingezetenen van Utrecht hebben by deurwaardersexploit de stedelgke gasfabriek gesommeent oln Vflgena oveieeBkotnat behoorlykoB aaUToer VBB gas t Kvetén Aon de Kou fabriek van stoom en andere werktpigvn te Amtlerdam moesten ia de Uaiste twaalf inaiinden ongeveer 700 werklieden wegens g brek aah bestellliigeu wlord en ontslagen In de afgeluopen week zii n weder ruiita een honderdfal afgedankt en daarmede is d vermindering van arbeidskrachten nog niet aan haar einde Jg RgTBEBlOHT ü Jfc De Belgische Rfgee ring heeft san hel Kabinet van s öra euhage medegedeeld een obtwerp van wijziging der Iractalen vau 13 Mei eu Iti Juli 1863 betreffende den afkoop van deu Soheldetol Men wil nl vöOr het bepalen van de tolrechten in de haven vab Antwerpen dê bestaan de wgze van scbeepsmeting veranderen en de stoomvaarf bevorderen Aau de andere mogendheden die de tractalen van 1853 onderteekenden is hel Belgische ontwerp insgelyks voorgelegd In Duitsohlilud zyn Oldenburg Bremen en Hamburg er zeer tegen omdAt d vdorgestelde maatregel de vaatt der zeilschepen zal beuudeelen die toch het voornaamst middel van Verkeer Insecheu die plaatsen eu Antwerpen zgn De Bykskatiselier heeft aan den Boudsréad voorgesteld met het uitbietigeu ran praeadvles hierover nog te wachten Volgens de N R Ct is door de Kegeering eene Commissie benoemd om met de Amtleriamieht Kinaal Gouda 7 October 1860 By tamelgken omzet waren de prijken iets hoOger Puldertarwe puike 9 60 a ƒ 10 60 Mindere ƒ 8 76 a ƒ 9 26 Kogge puike ƒ 8 25 i ƒ 8 75 Mindere ƒ 7 80 a ƒ 8 20 Voet f 7 20 a ƒ 7 75 Oerst puike ƒ 7 a ƒ 7 65 Mindere ƒ 6 i 6 76 Haver zware ƒ 4 60 a ƒ 5 25 Liohte S 75nƒ4 25 De veemarkt m el weinig aanvoer de beate soort vlug tol liooge pry zen inférieure sóofl traag te fV koopen varkeas voor juondcj air 22 a 27 of nér half kilo magere vuTkens eu biggen vlag f i ichapeu zeer lusteloos Aangevoerd 45 portoen lai eerste qualileil van 35 a ƒ 38 tweecft idem vUn ƒ 1 a ƒ 84 Goeboter ƒ 1 65 a ƒ 1 80 Weibster ƒ 1 40 è 1 6D