Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1880

1 i Burgerlijke stand Gouda GEBOREN 4 Oct Hui Wynuda oideri C Sterk bd V La tliart t Gtniit atitn W Bikker en C de Oreil OV£KLEDBN i Oei P Aaoi 7 w F C M CUmese ft m Baigarijjke Stand rnn ouderstaaude K meenteD van SO Sept tot 7 Ooiobar 1880 Moordrecht GIBOSKN Wifigert ouders J iin den Hraeil o N SliatéduJ Ar eud rs S Visvr en H Twa Oouderak GKBOBBN Bntiaea ouders W VerkorTea eo J na Leeawee Anihonie ouders P Viascï en N Borger Pieler oodcn P Bnissee ea L Nigt Pieter ouders W Kool ea e Verboog OVERUSDGN T Bouodsol 28 j ONDEKTKODVrO f Nobel 28 j eo H Nobel 80 j fiBBDWD C Verborg ea M Burger Stolwijk VKSLCDEN N H Verborg 8 w 6 ilblu 1 j A Kratee 62 j Haastrecht 0BBOil£N Andries ouders L vto Sioderen eo E C Jorfeaeea troaeode te Boticrdem Johioues coders M Strever ca M de Graal JobcDui Mans oaders G Bakker ea J Ooslcn ük Wilbelioina ouders J Verboom eu N Sterk OVERLEDEN A u Aioerougru 28 J eEHU D G Streng ea O C raa Vliet H K Vergaar ca E Sfnag ReeuwUk eiBOREN Neellje ouders A tan Es eo D Jongenrel Billegooda Wilheluiina ouders C Blouk co N Petera OVEAIEDEN H VerdoijU 61 J ONOEMTROUWO M Verbeek eo J Hoflaad Waddinxveea Vaa 23 Srpterober tot 7 Oetober GEBOREN Jacob ouders i de Beer en L na der Laan Jaaaa oadcre M Eykelestaia eo K Hroower Coraelig aders L Voorkamp ea A vaa den Berg Sg e ouders P de Joag ca D Zwaacoborg Heasje Jobauna ouders A Tis ea J J van der Vlugt OVERLEDEN N Okkerse 6 ia G Burger 20 ai J laa D 10 m M eaa Drieten 8 m ONUERTRODWI 6 tan Klaterca ea M de Bruin 2e7enhui2en OVERLEDEN J Hordük IS m w 1 mmsm ia j VB3sr i7 heeft voorhanden APPELBOLLEN verschillend KLEIN GEBAK Poeder Cacao en Zoete Chocolaad BOSSTCABAMELS tegen Hoest en Vebkouoheid STEEWIKOLEIV Aangekomen en in lossing de lading grove It unit KACBELKOLilN waaruit wg tot 1 Cl per Heclol Contant zonder korting afleveren Vrg aan hnis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAM PRINCE OK Gouda 7 Octol r 1880 Te HUUR voor een Klein Gezin een NET BOVEITHUIS k 1 50 per week In rmatiên aan het Bureaudezer Courant séJIVERTENTIËM Voor de vele bewezen van deelneming bg on8 50 jarig Huwelgks Feest ondervonden betoigen wy ook namens onze Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen onzen oprechten dank L JASPEK8 E JASPEBSLiJfciiir Gmda 6 October 1880 Tegen alle kwalen worden middelen aangewend welke ia den regel proeihondend zgn Tegen het Rhumaiisme bestond echter voor beden geen middel dat proefhondend was duizenden middelen zgn té vergeefs daaraan getoetst Doch alles leed schipbreuk op de steeds toenemende klippen van het Rhumatisme hetwelk zich onder vele en nieawe verschgnselen voorjdoet Het zgn de ABSHAUBBIN S m Voor de vele bewgzen van deelneming onivvigen bg het overlijden van onzen geliefden Vader en Behnwdvader den Heer J C van VREDMINGËN betnigt de familie haar hartelgken dank Uit aller naam T J van VEEüMINGEN Gouda 7 Oct 1880 Allen die iets te vorderen hebbsn van of veraohuldigd zyn aan wylen Mejaffroaw ALIOA SOOS gelieven hiervan opgaaf te doen T r 90 October aanstaande aan den onder geteekend J A BIEZENAAR Aiiti Rhomatiscbe Watteoc welke met de meester vracht werken de attesten van genezen Igders kannen dit het best getuigen Zoo wordt mg uit Nieawediep gemeld dat weder dne ernstige Igders door net gebruik dezer Wattei geheel hersteld zgn een marinier een burger en een adelborst zg zgn thans vrg van hunne plagen eu leven gezond en opgeruimd als te voren De prgs is 30 Cent per blad Hoofd Depöt bg A BREETVELT Az te Delft die de geleibilletten onderteekent Verder verkrggbaa bg G B Verheul Oudewaler A Pos Berkel J rar Dorp Zoetermeer A Kauling Alpben 1 B Ë C Sohinttman Bodejfraren K Ouaterling Hiiastreoht DE ALGEMEENE BOÜWmTSCEAFFIJ gevutigd te Amtterdam al WOENSDAG 27 OCTOBER 1880 smiddags 12 nre ten hnize van den Kastelein Ds VAN NIEKEBK te Waddtnxvtm in veiling brengen 10 ÏÏPIZEÏÏ en ERVEIT ieder met pi m 7 Aren Tuin en leélgrond TOOT en achter rondom vrg gelegen bi hetM Noordeinde van den Achtehjfschen Polder aan f Vnm Zevenhuizeo den Straatweg te Waddituneen Informatiën te bekomen bg den Notaris L HOLENAAR aldaar en aan het Kantoor der Maatwhappg Binnenkant 4 te Amtterdam IT A van Deth Mej de Wed Bosiiwd M J Goudkade Boskoop Oj Hoogendglc CappeUe a ï d Kraat Bleis r jt W M G Wilh lmu Woerden QovDA K Dkuk van A Bkinkjian EXAMEN M O 1881 LEERLINGEN voor den OpMdlngacurma worden to r 1 NOVEMBER aangenomen F J BOER Omiwe C 180 PrivatU Docent De inschrijving voor de beide Carsnssen ter Practiêche Opleiding resp 2 en 4 nren s weeks blgft gedurende OCTOBER opengesteld Priraat Onderwga in bovengenoemde Vakken en in de Wiskunde mm EN SOM Een sinds jaren gevestigde M mdél aak vraagt VertegenwoordSgera die hun wek Igkech inkomen met 4 it 5 willen vermeerderen Men adresseere zich met franco brieven aan S M KEIJZER en Co Handelaars in Gonden en Zilveren Werken te Schoon hoven aUl A LAROCHË I Yieerhoudende QUINA LAROCHE van KBAEPELIEN en HOLM Jpoth te Zeitl Opwekkend Versterkend Koortgvei drUTeud j verkr gbaar in flesschen van 1 en 1 00 te öoucbbg den Heer C Thim Apot verder door het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening KRAEPELÏEN HOLM voorzien IVederlandsche Rhljnspoorweg Z0MERDIEN8T 1880 Vette Cijfers alleen Ie eii 2e KI Van AMSTERDA M AKNHEM eo UTRECHT naar BOÏTERDAM a HAGE eu 8CHEVEN1NGEN Van Amstebdaii 6 80 8 10 9 30 ll aS IÏ 50 S 6 8 60 55 Abnhem 6 55 8 60 10 86 1 30 1 60 fi aS 7 ÏV 9 UnzoHT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 88 3 85 630 9 10 lO ló Harmclen 7 32 8 46 12 3 1 36 3 66 9 86 10 36 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudearater 7 36 1 66 4 8 9 62 Aaukomat 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 8 69 4 25 7 10 6 10 68 NaA Moordreeht 7 63 2 18 10M2 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 10 12 Capelle 7 63 2 18 10 12 R0TTIB9AH7 63 9 16 10 30 12 31 18 4 6 4 28 6 67 10 12 11 4 ZereuhalceuMoeroafwlle 7 66 2 21 4 81 10 9 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 68 9 13 12 34 2 21 4 81 6 10 9 s GiUVENHAOI 7 66 9 18 10 62 12 34 2 21 8 4 4 2 4 31 e 7 4 10 9 11 1 Sohereuiogen 7 66 9 18 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 81 6 7 4 10 9 Van ROTTKEBAM SCHBVEWNGEiV en s HAGE naar AM8ÏEHDAM UTRECHT eu ABNHEM Van RoiTEaDAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 50 2 8 20 4 80 6 50 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordreobt 6 57 11 4 2 28 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 35 3 40 4 52 7 28 8 66 9 63 Sche eningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 16 1 20 2 35 8 45 6 6 7 46 9 s GsAVIMR aE 6 26 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 46 1 50 3 6 4 16 6 86 8 15 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetenneerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 66 8 38 Zeveuhuii uMoeroapeUe 6 65 11 2 20 7 7 Aankomst 7 18 7 59 8 27 0 6 10 43 11 13 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 67 NaaB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harnielen 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 8 43 4 55 7 31 9 1 10 Ahsteedak 3 6 8 31 10 52 12 16 2 41 3 4S ♦ 4 66 9 1 10 A K i Utbec ht 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4W 4 55 7 31 110 inh 7 16 9 11 10 52 11 21 3 48j 4 55i 7 31 EXTRA NUMMER on 60DDSGHE GODRANT Men telegrafeert ons De JONG bekend Moordenaar te a jn GOODA DbVK VAN A BaiNKHAN