Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1880

880 Zondag 10 October IT 2518 GOUDSCHE COURAKT Slmrn en Advertentieblad voor Gouda en örastreken De aitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de oitgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco per poiit 2 ADVERTENTIËN wordengepla t t van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De Inzending van advertentiën kan geschieden tot óé uur des namiddags van den dag der uitgave Uil deze € ounuit behvort een uyvoeg sel SE WATEBLEDUJa IN DEN RAAD Gisteren kwam in onze banden het Verslag vap de gemeentemadszittinff TMi S Sept jl WKkritt de zaak der wuterleiding opuièaw is béhaadeld naar Aanleidii van het bekende rapport der raadscommissie Met een nkel woofd weBscheo wy onze lezer die belangstellen in dit tf nderwerp en wie doet dat niet in onze gemeente p te wekken kennis te nemen van deze diseiMSie die zeker de degelijkste ii geweest welke tot dus ver in den boezem van den raad over deze braudpnde vraag is gevoerd Onze leüers weten dat w j geheel instemmen taet dewüze waanip de quuestie than behag deld woriu Wyseljik heeft de raad vroeger besloten niet tot deu aanleg euer waterleiding orer te gaan voor er meer licht was ontstoken over de ilnancieete gevolf en voor onze gemeente Naar onze meening heeft het uitstekend voorbereid rapport der raadscommissie thans duidelijk Atogatoond dat rooralsaog de aanleg roor rekening der gemeente onze krachten te boven jjaat Het beshijt van den raad om in alle gevallen ecMt fa iji roeTen ot er langs deu weg Tan col ce 8le voldaan kan worden aan den billijken wensch naar beter water draagt onverdeeld onze goedkeuring weg en wie er na het rapport der coiBttiissia nog giet mede verzoend mocht zjjn raden wjj aan te lezen hetgeen de voorzitter gezegd heeft tot verdediging en toelichting van ue coDclueie der commissie Terecht gaf deze als zijne overtuiging te kennen dat volgende geslachten deq dag niet zonden zegenen waarop de raad zoo voetstoots overging tot het decreteeren van het besluit er zi eene waterleiding Kr zQu natuurlijk spoedig op volgen d waterleiding is er maar naar alle mensehelijke berekening zon er spoedig een tweede cheppingswóord noodig zijn ter Zg een jaarl jk8cne oost op de beg o tiiig van 8 V+O duizend gulden om in het tekort der waterleiding te voorzien en op niet minder natuurljike maar stellig minder aangename wgze zou ook dit woord werkelijkheid worden De vasta overtuigilig van de noodzakelijkheid welke de voorstanders van onmiddelljjken aanleg door de gemeente toonen te bezitten en onder elke er Zielfs zjja die met de zaak dwepen verdient allen eerbied toch gelooven wij dut de bonding van het dagelgksch bestuuren de meerderheid van den raad waardeering zal vinden bij het grootste deel onzer burgerjj Hedaardheid nupartjjdig onderzoek kalme berekening warsheid van alle oppervlakkige opbakkerij z jn eigenschappen welke wjj zeker we£en dat onze stadgenooteii weten te wanrdeeren in la mannen die zij koos om hare belangen te behartigen en wien zjj de koorden hunner gemeene heurs toevertrouwde Hoezeer wjj waarschjjalijk omdat wij liet er geheel mede eens zijn het meest zijn ingenomen met hetgeen door de voorstanders der conclusie werd in het midden gebracht gebiedt ons de onpartijdigheid te erkennen dat er ook van de zyde der tegenstaöi dbor een enkel spreker van zgu standpunt goed gesproken is Het door den heer van Goor uitgebracht advies draagt blijken van warme belaags telling eu gezet onderzoek hoewel het voorstel datbg formuleerde een veaaakeljik staaltje is fan hetgeen een handig spreker fOins voor een amendement wil laten doorgaan Merkwaaidig is in deze discassie de breede stroom van f rgelijkiDgen met andere plaatsen Ijit dat Btoow magazijn Tan argoraenten put elk op fln heart Brusse en Parijs Engeland Aroenka en Zwitserland gna alle stations van é è n lloHim i lgeh eii gpowrtp l U e1it Nipnege Groningen z n bereisd door onze gemeenteraadsleden en elk heefi er gezien wat hg er gaarne zien wilde een zelfs heeft processen te Triest b gewoond êen ander h eft op zijn spoorreize overal belangstelleudea aangetrolfen naar de ongeboren Gondsche waterleiding Gelukkig dat ze allen ten slotte weer op het raadhuis te Gouda zjjn terecht gekomen en thnnne blikken gewend hebben naar de stadskas die ties bonnen gent de OouHa gevuld moeten honden Het is te hopen dat men voortaan wat meer rekening boude met den eigenaardigen toestand van het water de stad en de iïnancië n in onze gemeente voor men vergelijkingen maakt die soms eiken redelyken grond missen Wij besluiten zojals wij begonnen met den wensch dat de burgers dezer tad voor en tegenstander der waterleiding kennis nemen van het rapport eu de naar aanleiding daarvan gehouden gedachteuwjsseling Eene uitdrukking behooien wjj nog te vermelden Het is een gezegde van den heer Kranenburg de stem des vdlks heeft gesproken het is meer dan tyd dat d raad aan jdjen wensch gehoor geve Wij zouden kunnen vragen waar heeft de heer K die vox pofiiiU vernomen Waaruit besluit hij dut het meëi dan tijd wordt om aan dien wensch gehoor te geven De heer K schijnt te nieenen dat zijnebeweringen geen gronden noodig hebben en voor onomstoötelijke waarheden gelden h j zou misschien zulke onnoozele vragen geen antwoord waardig keuren Daarom doen wjj eenberoep op het hnisvaderlgk geweten van ditjaadslid Verondersteld dat zijne kinderen hemvragen om iets goeds iets nuttigs maar datvoor papa s benrs te duur is en dat deze dusop goede gronden weigert zou er dan ooit doorhet dwingen zjjner kleinen een oogenblik komen dat hij zeide de stem mvjner kinderen heeftgesproken er heeft zich in inijn huis een kinderovertuiffing gevormd het wordt ni i meerdan tjjd dat ik aan den wensch niyner kinderengehoor geve B BUITENLAND Builculandsch Overziclit T e voorsiellen van de Port in aniiroord op de eisebeii der niogeacihedeu omtrent Dukilgua zijn aa dien a ard dat alle moj endhedea ze ouaanoeinclijk achteu Gladstone moet thai bepaalde roorsteUna hebben gifcirmuleerd boe verder tegenover den zieken man te iiauilelen Ue mogendheden beraadslagen daarover Het begint er imI naar te lijken dat Engeland dit onlahjja bijua niet EufJand kreeg ter wille van furkye ibiiiis up het punt staat oorIo t te gaan voeren mei Turkij ter wille van Dsland De onbeacbaarade en dwaze handing der Porte is daarvan de oorzaak De Sultan verlanjrt nie meer of mmder dan dat de mofiendhedeQ ban euEheo zuUui iftiiJ ea en a ir l is gaan Hef is te hopen dat de leidtrs der natiën huntte bedaardheid behouden naarmate het gevaar van vredebreuk grootcr wordt Eciisteropiig sgu zjj inhet afkeuren van de houding kt Porte maar zullen ïij bet blijven als bet er op aan komt den zieken mau lot iiju plichl te breugen of ziju erfeuis te deelen Zeer eigenaardig wijst een onzer groote i laden op het gewinr dezer crisis Zoo Uuitschland en Oostenrijk met Engeland en Rusland mrdedoen en de eendracht ilus gebandhtafd wordt tusacbeu de mogendhedeti dan kan de vloot door bet biokkeeren der ïurkscbe bavens waartoe volgeus de Datly Newt besloten zou worden den Sultan dwingen zich te onderwerpen De Turksche regeering heeft zich zelve onmogtlijk gemaakt eu er is dus veel kans dat de mogendheden ziedde hoe reddeloos en redeloos de Porte is besloten hebben gezameulgk de liquidatie van deu faillieten boedel te bespoedigen De eenige vraag van overgroot gewicht bij deze crisis is dus znllen de mogendheden gezamenlijk aau ééa eind vau het touw blijven trekken Zoo een paar b v Duilschluad en Oostenrijk ten slotte overloopen naar den Turk dan is een Europeesche oorlog onvermijdelijk Trekken ze allen gczuineulyk naar een ZLde dan moet de Sultan doen wat hem gelast wordt H wordt dan otergehonld Zal Duitscblaud s haat jegens en vrees voor Eualand beletten dat het medeWtekt met de mogendheden ja of neen Dit is fclt p iu korte woorden aani eduid btt slot van bet raadsel Wie hiirvoor den sleutel vindt kent het geheim dat Europa poogt te gisseu Zoo Duilsohland en Oostenrijk oprecht medewerken zal de crisis een goed verloop hebben Het troostrijkste is daarom de verklaring van df NordDeutsche de half oifigieile courant dat onverschillig waartoe besloten nonle en al blijkt bet noodig de vloot naar de DnrdiiaeHen Ie zenden de eindmcht en ssm iiwerkirg der mogendbeden zullen blijven beslaan duar die brstniid zijn tegeu de weighing van de Porie om Ie gehoorzamen De Obaener heeft het ministerie den raad van verdere maairegeieii in de Dulcigno quaeslie af Ie zier zich te bepalen tot de behartiging der by zondere Eiigelsohe belaugen aan deu Bosporus en in Egyplf eu overigens de regeling van den verwnrileii toestand op hel Balkau schiereiluud aau de oninid