Goudsche Courant, zondag 10 oktober 1880

if d l sohen Wurtem bergsohen 1 0nPRAND L van P VV TRüUSSELOMZOO Hofleveranciers Vall de Hoven van Nederland en Wurtemberg te ReUerdaif steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v n SAN DEN Botermarkt lell i 4MlkÜ betrokkea mogenilhedeii over it laten tjrtiotiinl wotüW nl lH l jftli uf lie meesie Ier b vrieuile mogeudheileu geiurcusobappelyk met Eujjelaud door de Dordaaelleii vuorwaurls zuudeu willeu dringeu om dea Sullaii in lyiie eijfcue hoofdstad deu wil van Kuropa vuur ie achr veii Be prrttdeut dtr Frausobe Eepubliek wordt bedeu te Parys crwaoht ter bijwouiiij aii den niinistemiiid welke daar ii belrgd Hg z il ook korter te Moiil SuusVaudrey bhjvrii liuu aniivaukelyk was bepaald omdat de weuiliuiT Wflke de xakeu ih bet Ooatea geiiomeu hebbeu iijue tegeuwuurdiKheid te Pargs uoodiakelyk makeu en uieuwe voorilellen van Eu elaiid toudeu outvaugeu iqu He lieer Burlhélemy Saiut Hilaire ia van gevoelen dal Frankrgk in lijue tegrnwoordige boudiiig inuet volharden eu de heer Grcvy ia van dtceJfde ntetuing Db schepi u van het Europeesch eakaJer liggen thwM by Teodo in de bocht van Cattaro l e Oostenryksehe Kegeeriug heeft aldaar ren telcgrnafkautoor upgertohi om air Beauohamp Seymour deu opperbevelhebber vata het kader in ataat te alelteu zonder teiiig oponthoud met tyae Begeeriog vau geducnien Ie kunnen wiaaeleo In Boiiimige streken van Ierland b v in het graa oiiHp Mayo heeraebt een algemeen terrorisme tegenover alle pachtera die iioh oiet geheel aan de xgde van de Lund Llgue toharen Zelfs waar etu piiehler niel in staat lijnde ju land behoorlijk te bebouwen vrvjwillilc igue plaats op de hoeve aan een opvolger keefi afgestaan wordt die opvolger op allerlei wgie gekweld tijo hooi verbrand en lutu zgn eigeu dom telkens op ceiie of andere manier aabade toegebracht De heer Parnell gaat ateeda voort met het houden van redevoeringen waarin hjj de Ieren opwekt um naar vernietiging van de beataaude betrekking lusaclieii pachtera en grondeigenaars te treven Zijne lens bigft de grond moet het eigendom zijn van bun diè den grond bebouwt £ in der voorDaiunate Ëngelache gtoudbezitlera iu Ierland alt Edward Denny heeft zijn puch ers meegedeeld dat z het land voor altgd kunnen huren opi de ia 1829 vastgestelde voorwaarden terwgl faóvMidieu vooi de eeuwige huur aan hem een schadelodutelliug van lee jaren pacht zal worden betaald Hia houdt deze oploaaing van de lersche quaeslie oor de lieate welke ooit ia geg ven Garibaldi heeft ign sohoonzooD in de gevangenis edk bezoek gebracht Op zgu tocht werd de held iiaa Caprera die lam ia aan zgne voeten ouder iMvieking des volks door eene dichte meujgte td esdd doéh er hadden geen rualveratoringeu plaats Ifea dénkt dat de Begeering zoo apoedig als z dat goedaelliks doen kan aan Canzio amnestie zal verleenen Dé beriehigever van de Daily Ntut mddt dat ky verleden Uinsdag te Genua een onderhoud heeft gmd met Garibaldi Ug voiid hem te bed zeer a Miat door de reia De generaal zegt hg l jdt vmaelgk en kan zich zóó mocielgk oewegen dat hij vtlkomeu van zgne verzorgera afhangt maar hg is opgcruiaid eu verergert zgn toestand niet door gdele kiwhteu De bartelgke ontvangst der bevolking beeft hem zeer getroffen en bij maakt zich vroolgk over de ongersstheid door zijne overkomst naar hel vasteland ia de regeeriugakringen verwekt Hoewel hg zich Biet malack tegen het ministerie uitlaat is ifea tweede Aapromonte geenszins te duchten Oaribald heeft van zgn kiezers een nieuw verzoek ontvangen on zgn ouistag als afgevaardigde iu te ttvkken De berichtgever gelooft dat Garibaldi aandit venoek zal toegeven In de Kadiirlahdteke Jaarhoete komt het binnenlandaoh programma van het Russische Gouvernement zooala Loria Melikoff zich dat voorsteft te zullen uitvoeren iu extenso voor Het ia de Loudenacfie Vm die daaraan eenige bgzouderheden ontleent Welke rahter met onze westeraohe begrippen van elfstandigkeid en vrgheid oog weinig gemeens hebben Loria Melikoff echter moet te rade gaan met het oudere en het jongere Buslaod beide Zgu hervormingsplan dat hij iu 5 a 6 jaren hoopt ten uitvoer Ie brengen omval de volgende pnulen di voor eea groot deel juist niet door duidelgkheid uitmunten lo aan de landelgke vergaderingen en andere naatschappelgke iualeiliugen het volle voordeel te vendiaffen van de baar door dr wet gesohankeA tegelcn tevens er naar strevende hare werkzaamheid ait te breiden daar waar de wet haar geen toereibade macht geeft voor de regelmatige leiding van lakea of voor de oroouomiiche verbetering vau den pbataeltikea toestand So iu de politie eenheid te brengen en haar Ie organiseeren in overeenstemming met de uieuwe iBstellingen loodat er geen mogelgkheid besta on vau den wettelgkeu weg at te wgken So aaa de provinciale inaiellingén grootere caafhanke jkheid met ruimer jarisdiolie te geven loodat de uoodzakelgkheid om voor olie oubednideude r I zaken te SL FetfHlmitg ene beelissing te vragen vermedea wordt 4o zich zekerheid te veraohaffen omtfiiat de behoeften eu deu toestand der bevolking in de verschillende provinciën met welk duel een herziening der verschillende gouveriieinenten reeds bcvoleu ia eu op den grondslag van dit onderzoek voor zooveel mogelijk te gemoet te komen aan de weniohen eu behorfieu van het volk ook wat ziju oeconoinischen toeslaud betreft 6 aan de pers de mogelijkheid te versohnffen om de verschillende maatregdeu besluileo eu beslissingen der Regeering te critiseeren op voorwaarde echter dat het publiek niet in agitatie gebracht worde door de bovengeooeinde gdele illusien I N O Ë 2 O N D E N liijnheer de Rtdacteur I In uw voorlaatste nummer heb ik geiieu dat U het betreurt dat het gijruizoen de stad zou verlaten Ik zou bet ook jammét vinden en hoop ook dkt de minister van oorlog op zgn besluit zal terugkomen Maar als het door l wat moet er daa met de gebouwen gebeure Mg dunkt die kon de stad best gebruiken eirals de regeeriug uu ons de suldaten ontneemt laa de stad dau vragen of zg bij wijze van achadevargoeding de gebouwen niet cadeau kan krggeu of allhans in gebruik Op de stedcigke br rooting heb ik ƒ 40 000 gezieu voor een uieuwe nieisjessohool ƒ 26000 voor de verbouwing vau ie hoogere burgerschool enz Met de militaire gebouwen zouden wg uitstekend geholpen zgn De infirmerie b v zou een prachtig gebouw igu voor de h b s out 5 j cursus de kazerne of eeuig ander militair gebouw midden in d tad zou een goede meisjesschool kunnen worden enz De rgks burgerschool iu een rgksgebouw beter kaa het met eu op de andere gebouwen zou het rijk toch het derde van de kosten der nieuwe scholen uilhalen mg dunkt dit plan is roo kwaad niet het is beter dnu ze reuteloos te laten etaaa verarmen Mivschien kan de miu van b z ons dan nog aan eeu rykskwcekschool voor oudervi ri helpen in een der openstaande lokalen dan igu wjj dubbel geholpen want met de uormaalleaseu gaat het toch niet bg tonder best de kweekelingea druipea toch nog al eens Een nieawe kweekackool lou gelegenheid geven om bet verau lerde leeraarspersoneel wat op te ruimen eu de opleiding op beter voet te regelen Eu zoo OU uit he drokende kw d min ibien weer wat goeds geboren wotAu Ik g frngn id lnoar aau tel overweging het kan wel t jn dat ik mis zie maar het ga m J aau mgn hart als ik de Kalrnemelksloot langs ga en dal prachtige gebouw zoo als doe niet zu slaan nu al een beetje voor de 7 zieke soldaten eu later miaachien geheet Das aan de stad geven aofat ik maar het beste Kaïitougereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 6 October 1880 KantonreohUr Mr J H van HIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN t BbtUrdam VEROORDEELD P van B jager te Beeuwgk tot vier boelen van 10 of gevangenisstraf van i dageu voor iedere boete niet Verbeurdverklaring van de gebezigde geweren wegens op twee verschillende Igdstippeu jagen iu deu polder Stein onder Beeuwgk u gesloten jachtlgd en onder vergnuuing vau dea rechthebbende op het jachtveld i A G landbouwer ie Waddinxveeo tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag roet verbeurdverklaring van l et gebezigde pistool met bevel dat bet zal worden vernield wegens afschieten van fieu pistool in het veld bui en oplsnbare wegen en voetpaden op tqn land tU den Ouden Polder onder Wuddinxveeo gepleegd onder venaohtende omstandigheden V L B meubelmaker te s Gravenhage tot twee boetep van ƒ 40 of gev v iu 8 dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van het gebezigde kruis net wegens visacbeu toa ti acte en ïonder vergunning van den reablhebbetide op bet vischwnter ia de vaart gelegen titsschen den Zuidplaspolder en den Tweemanspolder onder Zevenhuizen met opgave van een valsohen naam aan den Bgksveldwacbter van Mocrcapelle i T arbeider te Blei wgk tot twee boeten vnii ƒ 3 of gev van 1 dag voor iedere bdete met verbeurdverklaring tvait de gebezigde schakels wegens visschen zander acte eu zonde veiyunning van deu rechthebbende Op het viiobwaler in den Polder onder Bleiswijk I van L gepensioneerd militair te Gouda tot twee boetpn van ƒ 3 i of gev van I dag voor leilere boete met verbeurdverklaring van ds gebeufide stekken wegena viaarhen zonder acte en tonder Verguniiin van den rechthebbende op het vischwater IU deu Fluiveelenaingel te Gouda D S arbeider te Beeuwgk tot eene boete van ƒ 3 of gev v m 1 dag wegens viascheu met aohakela zonder vergnuuing in eens anders riachwaler ouder Waddinxveru A 1 arbeider te Reeuwijk tot eene boete van 3 of gev van 1 dag wegeus vissoheu met schakels zonder vergunning iu eens oiulers vischwater ouder Waddinxyeen S J arbeider te Eeeuwgk tot eene boete van 3 of gov van 1 dag wegeus visschen uut schakela zonder vergunning iu eens anders vischwater ouder Waddiuxveen J J en P V visschers te Gouda ieder tot eene boete va n S of gev van 1 dag wegena t zaïnen eu in vereenigjijg vissehen met Rakels zoover vergunning In eens anders vischwater onder Waddiuxveen L H en H H visschers te Waddiuxveen de Ie tot een Iwete van 8 de 2e tot eeue boete van ƒ 1 of gev van ééa dag wegens te men eu in vereeuinging visachen met aohakela zonder vergunning in eens andera viacbwaler onder Waddiuxveen G van L baggerman te Ouderkerk a d IJael tot eene boete vau 10 of gev van twee dageu wegens baggeren iu den IJmI onder Ooada binusa deu aisUud van 20 meten vaa de oevenrcikoa ADVERTENTlfiW I Ondertrouwd m JOHANNES GSBRETSEN W GEERTRUIDA HEBMINA dik ffi Oouda 8 October 1880 M lnwzala S0Jwai0 9ö9mvSn3 ï0Q 6wcS9 9fi Voor de vele bewgzen van daelnemiBg ontvangen gedurende de ziekte en bg Iiet overIgden van m n gelieidea Eehigenoot den Heer L ODWENEEL betuig ik ook nameDS ragnt Zoon mgn baitelgkeo dank Wed i C OÜWENBELGouda 9 Oct 1880 Micnaius Mejuffrouw tak WUK Veeratal verlnögt met 1 November een flink DIENSTBODE Lotm 100 Gulden STËËMÖLË Aangekomen en in lossing de lading ffrove BUMB KACMMLKOLEN waarait wg tot 62 Cl per Hectol Contant zander korting afleveren VrJ aan huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAM PRINCE C Gouda 7 October 1880 ONTVANG BM BETAAÜHMTOOr L Droógrieever Forluiju f otterdam Rente di Deposito Opvraagbaar na drie dagen 7t ov één maand 3 Iwee 3 Id drie 3 L zes A 4 twaalf i 4 i Ir Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De tortingen kunnen ook plaats bebben door twBsehenkomst van den heer Me J FOU TUIJN DROOGLBEVBB Advocaat te Goooi s Sociëteit Ons Genoegen te Gouda ZAAL KuysTMiy ZONDAG 10 OCTOBER 1880 des avonds te 8 uren Groot Vocaal liisirumentaal ELASSIEE CONCEET VAK FBANZ LISZT C M von WEBEB LüDWIG voN BEETHOVEN en MARIANNE WaBE INDT onder Directie van den H er C W BEKINUT ENTBÉE voor HH Leden 0 60 voor Niet Leden 0 99 per peraoon ti peiibare Verkooping cn TB GOUDA op DINSDAG 12 OCTOBEB 1880 det toop middags ten negen ure ten sterf hnize van Mejufrronw de Wed van d n Hear O i ta nca 8 L0BN aan den Langen Tieadeweg w D No 36 aldaar van een fraaien waaronder autiekeMEUBEI N POBSELEIN ZILVERWEBK n WAALIÉB enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 M n te zien En op MAANDAG 18 OCTOBEB Vetting en MAANDAG 25 OCTOBEB 1880 AftUig telkens des voormiddagi ten elf ore in de Sociëteit Oxs Grao aeKi in de Boelekadé ta Gouda van eene BOUfMANSWOiriUG geteekeod B No 498 met STALLING HOOIBEBQ enx en ongeveer 29 M ctaren Wei en Hooiland aan de Kamemelksloot ia d WilWn en aan den Rotterdamschen dgk te Gouda ea in de Aeht rwiilens te Riattm k Naden inlichtingen zgn te bekopien t n Kotitoi van den Notaris W J FOiiXÜÜN DUQOGLEEVER ie Gouda Ixermania te 8tettin Deze Maatsbhafpö onder contróU vam den Staatj shiit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van LevewioerxekeHnffen Ujfrenten en en is zeer gesclükt om op een zeker tgdstip de gelden voor uiteet oiitudü voor de kiiideren beschikbaar te hebben De Germanta onderwerpt A bijeventueelt getehitlen aan de uütpraai can den Nederlandedien Meckt Inlichtingea en prospeetassen gratis bg den Hoofdagent A K VAN Rjar ARDEN Torfmarkt H 162 Gouda Üëpot van TIIEË tJIT HST MaOAZUN VAIf Al Kavcoswaay Zonco OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyj twee en een half en een Ned one mat vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gotlb Sociëteit OX S GEA OEGEN Zaal KUNSTMIN Karate YoorstelUmg ia bet AboaaieBieBt SOOB D £ VsaüENIOINO BIJ NËPEBMSBSCH ÏOQMEEL Domlei flag 14 October 1880 TALENTenGEBOORTE Tooneelapel in 3 bedrgven naar het Fransch Par droit de conquêtf van E LEGOl VÉ door HOI LANDINA VoOeAMEGAAJI ixx b De Afwezige Drama in 1 bedrgf naar het Fransch van E MANCEL door J L WEBTHEIM Aanvang ten HALF ACHT ure De groote pauze tia ht te bedrgf van Talent en Geboorte PRIJZEN DEB PLAATSEN Berate Rang voor HB Leden hunne Dames en Kinderen 110 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor HH Intekenaren zal plaats bebben op Woensdag 13 October 1880 des avonds ten 7 ure precies twu betAÜng van 10 Cents voor elke plaats iMT HH Inteekenaren vordt herinnerd dat alleen das Woentdagt atond nog OAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VA N INTEEKENIN9 te verkrggen zgn All8 a HH I en der S eteit kunnen loten voor die HH Ipteekenaren welke persoonlgk verhinderd zgir Door bgzondere omstandigheden voor een matigen prgs tèr OVERNAME AANGEBODEN waarbg tavaala eene TAPPMHIJ wordt uitgeoefend die éen bnrgerbestaan oplevert staande op een der drukste standen te Gouda Adres onder letter Sl bg den aaekhandelaar H C EDAUW JrJWer J E KiSlBRT SARKT GOUDA maakt bekend 4at zgn Atelier VAN AF HE DEN DAGELIJKS geopend is vaa 9 8 uur tot het VERVAAHDIGEN van Salon liabiiiQt Albuni enoEMAlLLB P VEHG HOOTINGI RTBETTBN Zeer fijne naar de laatste vinding j HEEEN van ouda gerenommeerde Het echt algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZülVERlNögZOÜT éen zeker middel tegen Uaagkv alen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrggbaar in kjes a 15 Cent s pakjes i 27 Cent en leele pakjes a 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Apoth Beitlliuiten bij Wed C deu Bouwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegraven bg 1 Versloot Atphen aid Rijn bg L Varossieutt Zoon BüettanteiidttMeGoTida TWEEDE T00NIIEL 70llllSmLINS in h jaar 1880 op DONDERDAG 28 OC TOBEB a s Bg die voorstelling hebben de contiMtWliHnde Leden der Dilettantenclub vrijen topgang met ééne Dame meerdere Dames 0 50 NietLeden kunnen door hen worden geïiitroiduceerd t en betiUing van 0 75 de persoon Voor hen die nog als contribneerend Lid tot Se vereeoiging wenscheo toe te treden ligt in de Sociëteit Ons Genoegen eene Igstterteekening De contributie bedraagt 1 per jaar Het Bettour Jhr J C VAN HOLTHE Pret f J B OjOlPS Secr Penn ZOOEVEN V BSC BNBN pi s ƒ 0 90 NOBLE VALSE de U £ ne fleiij voor de Piuio door O vjLifr rüA Z Deze lieve melodiense Salopwals is voorbanden bg A BRINKMAN J de JONG Az j Mr TLAWEBMAN lOTRDMËiUËËLE mmUKl van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBÜ BLEMENT Kaipersteeg g 227 SLIJM cii MAAGPILLE CHBEDDER S PILLEN zijn MAAOVERSXBRKKND zacht LAXEREND biizoAder gped tege SLIJM eu bevorderen de SPIJSVBRTfiERING 32 Ct per doo verkrijgbaar te GOUDA alleen bg L SdfEJüTR BhjmijkS r H Kr iils S otoyif Wed Zyderlaan üaattrec tK OoMerUu Zevenkuizfn A Prins UoordreMd H Fwt u de bekende depdu m warliN zirb vdl iiaiii ak els 11 0lr Kik duosje is g etvikkeld m een bUlet wet de ua IUI IJkeuill vau de vcr aai J J Soh feud r De K K Hoftandarts Dr POpFs Auatherin tk en MOjWWA tm S voorkotnt haar steeds verdr it Xtandsteen maakt schittereadwit V te tanden versterkt ziek tand i vleeach losse tanden voor t bederfin het bloed en V Okhettandïleesch en neemt terstond kwal k riepqPP S iA nden ademweg Tnndpoede S In flesscben it eiT Taiidxeep 60 Gent 1 20 en l K beproefdereinigingsXx middelen voortanden A i v Poeder 80 cent ZeepinV rl doozen v 1 20 1 o moX L tlitche ïawlxeep tnaal schitterend witte tanden 40 Tandplonibeersel om holle kiezen te vulIen p d 2 60 Med ruid0 eei ter verfraaiing rap de linten en lleoureinh d hnid 35 c t iitt9 tmi Htlcen echte Aii therio rrc arH eii ly te verkrijne te Ooad b j h Sefccuk m Hoogstraat A 12J te Rolterd im bn F Kj Kolff npolh tn A Sohippereijii Co iL eiuwinkel te s Hiijte bij J k F Snabfcfe j ie Delft bij A J vi Hijti en J E Knnwenhot e SchicdaiB bij ü Miil h ie Widen bg B Noé te Utrecht by F Altèiia eii Krnail te Amslfrdunïb T Windlicim Co en H H UWlh Ot apolhe j Oudewater bijï J éau Vreumiiljenf teSf y 9 l rf