Goudsche Courant, zondag 10 oktober 1880

D SAMSOM in NOUVEAÜTÉ S MARKT GOIJÖA heeft de eer zijne Clientèle te berichten de O i T D O s o van een groot Assortiment JOHGEHEEEEIT COSTUMES EU WIITTEEJASSEIT Zjcarte Zijde en Japonstoffen DOEKEi en andere i OüVEAlJTÉS tegen € oncurreeren e lnjzen met l et buitenlönïr © n vleit zich met een ruim bezoek vereerd te worden Zondag 10 October 1880 LANGE mEMIAÜL 14 LA GË GROËnAAl X 14 fABEIT EAin MODE ABTIZELEK Bericht de ontrangat van eene raime aorteering WOd ABTIKËLEK HOEDEN PIBN LINTEN VEEREN FLUWEEL SATIJN KNOOPEN QABNEERSELS en NOUVEAUTÉS voor bet aanstaand seizoen MTÏOMLE JIILITIE erzekering Maatschappij Eendragt Hoofd Directeurs J J HERENS te s Grayenhag e De DIRECTIE van bovengenoemde door het geheele RiJk werkende Maatachappg informaert belanghebbenden dat deelneming voor de Lichting 1881 tot het stelten van PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVJjffiWlSSELAARS ingevolge Art 7 der Statuten is geopend Htt bnitengewoon groot aantal deelnemers telken jare en de algemeene gnnatige bekendheid det Haatstuiappy msuikt elke aanbeveling onnoodig REGLEMENTEN gratis enfranco De Directeur J W C TAN DEB WERF Gouda October 1880 Cfrabethstraat 240 Ti l il BÖlHiifflEl EXAMEN M O 1881 EEBUNGEN voor den Opleiding8cursus worden tot 1 NOVEMBER aangenomen F J OER € hmwe C 180 Privaat Docent De ItMchriJring voor de leide Cursussen ter Practisqhe Opleiding i sp 2 en 4 oren s weeks blgit gedurende OCIOüER opengesteld Privaat Onderwgsiu bovengenoemde Vakken en in de Wiskunde De sedert jaren gevestigde SCHOONHOVEKSCHE FABRIj K van Gouden en Zi j eren Werken firlia J MEIJER Co vraagt door Nederland deg elijïe en goliede AGENTEN Aan g enoemde ag entuuril bij eenige ambitie ƒ 6 a 7 per week salaris verbonden Adres met fraiico brieven P De ondergeteekende looft 23 O uit aan den Persoon of aan diegenen die eenig of iei bewfjs kan leveren waarmede hg VRLIDAG 8 OCTOBER 00 laag zoo zwaar werd belast 1 F WELTER Cavé NïOf Lange Tiendeweg Openbare Vrifwiliigc Vcrhoupiiig TK MOORDRECHT in het Logement jiwt Po8tkuw € bij Veiling en Verhooging op WOENSDAG deh 10 NO VEMBER 1880 en bg Afslagen Toewij ngop WOENSDAG den 17 NOVEMBER 1880 beide dagen des middags ten 12 nre van i De kapitale rgk beklante STEEHJABEIEE genaamd IJsselvrucht met HEERENHUIS KOETSHUIS PAABDENSTAL KOETSIERSTÜINMANS TÜINMANSen ARBEIDERS WONINGEN gemfetsefte VARKENgSCHUREN OVENf LOODSEN ÏASVELDEN PLAATSEN MOESTUIN w rin gemetselde Bftkken BLOEMENTUIN BOOMGAARD ERVEN enz beuevens diverse ZELLINGEN p erceelen RIETVELD BOUWLAND en DIJK en voorts eeneparty uitmuntend Uiterwaards Weiland alles zeer gnnstig gelegen in de Gemeente Moordree it nabg net dorp en breedef omschreven in Bedrukte boelyea welke nèi den 13 October 1880 ten Kantore van na te noémMi Notarissen alsmede bij de Boekhandelaar J VAN BEIJTUM en ZüiON te Gouda op aanvrage kosteloos te verkrijgen ziJn Te bezigtigen en te aanvaai den op den tiJd in le biljetten en de boekjes vermeld Nadttfe informatiën zijn te bekpmen ten Kantoren vaa de Notarissen G J SPRÜIJT t Ouderkerk a d Lhuel en A KLUIT Hz te Moordncht Gouda Deuk van A Beixxman BINNENliAND GOai 9 October 18 W lyj fCuu beiluit vuil 6 Oct tijii mei iii nu vau 1 Jiiimari 1861 beuanmil lol ruirrve ufBcier ran eiiiiiiÜi in l l b j het perauuecl vaii dm eneealc dleiisl Ier Ifuidtmiolit 4 l urgcr eU 9Luii li cea waarouiler dr 1 K V i Itertou ar s l iouila eu lr J W Vmi lidvtt au Itcrsuu urta te VVoerdeu üMenm mo eii ror heeft ie Uikktr H op den Itrken ii il alhier door opkiiu i iü idck rau bet lüteii aa i Oiitewa m trt i ten S j nur ia in de KruiiluAieiMlrBut een perwvu die sijiie iluKeii eten trilde ïena il let raam j r buveuverdleping Keralien eu Ëitefi uch euxii an ziju iMwt l eu pols eu ziju toet ia nd MVuL Blgluiin aeiuerataiiuilc adverlealiie ilelt de Di tiaiit l la aUiier uch voor op Uuuderdag 28 Oputlixr ene twoMie u ir teUiag t Kereu Wij ua li ea alle vrienden itr kaait oit deie rereciiiKill met Imi liduuataeJiBp te itoiaeu Vuu eene j i ip vereeutKing ala dete kan men natonrlijk geen voi uiaüt twaci pet reriraektea aaiir ket komt ona voor dat jou elieden die laat tooueu toor kuiia 11 Of deze yie liau vrijeu l d nuttig eu aUKeuiCim boaicdew alle uaunioedijiug verdiodeu ZonMa uil wshtetBtaande dverteutie blijkt behoort ook Ootida tot die plaataen waar de heer Wabejciudt uit Kijmeieen met tgne dachten een ooneert lal jreven Du i ainlii e iudnik elders door dit gezelaohap olilrrvi iaten ia den tielhcbbcra futdoeude waarborg vuur ecue r bt aaugeuameu aVDud De pingeBleiMii vaa WiHigp LiiiKemk tierft do jaarwedden der beide boofdoudcrwijsefa in die ge ineenle i Ë K nau Wyiieu te Witlige Iian ntk o H 1 fan Uodhi Ie Cabaa tau ƒ 66U tip 7 gebmcht Uit uadrje nededeelingen utntrent de taak van de iongb bl jkt dat hij z iie bekeatrula eorat igedaaN heeft nin zijae ou ehuirde tiiater eu die Uier ia bet bijzijn van den boofdeooiuiiaaaris vuu politie heeft herhaald By het iu ona vorig ummir gegeven overiicht van t gMn hij mededeelde dat iu hoofdeaak volledig was kan rn wij nog voegeti dat bij deu de geiA dk waarmede de inoord gepleegil waa geworpen heeft in de aloot tuaaeheu deu llierentaiu eu bet Boorhuif Daar de aanwetigheid van het oorpin delicti voor de justitie eeu der gewichtigste elenieiiteu ia voor bet bAriJ der miadaad heeft aij pogiugeu iu bet Wvit ijilteld om het moordtuig op te apoteu De J heeft Kif de idaala moeleu uauwüien waar ongeveer bü dAi slok ficeft weggeworpeu Onlreat de bekenteuia oDtleeneii wij sau het Fadurtaad nog de olgeude bqtoiiderbeden Marina woralelde eu verdedigde zich ala een waahopeod doch ten slotte werd bij zoo afgemat dat de Jongh er in slaagde bem te binden De Jongb wierp lijn ulater over bem heen om hem tegen de ondkoude t beaohermes ea beTul hem lioh stil te hoaden DoCh het kind gaf aan zyn ermaning geea gehoor Hij riep om bnlp eu voegde de Jongh toe Ik ken je wel ik heb je zoo dikwijla in bet Wiilemapark zien loopen In angstige opgewondenheid dat hjj bem verraden zou eu inenachen in de verte ziende heltt de Joogh bet kind nel den degen uit zijn wandelstok gedood Uit nadere buzonderhedcu aan het HU medegedeeld omtregt de l keutenia vnn de Jongh blijkt dat by na den moord te hebben geplei gd reeda vóór lea uor iu den Haag was terug ekeerd De brief ia dau ook vóór lichting die op d t uar geaobicdt in de bns gewai Pn Verder ia ann bet licht gekomen dat de JoBgb den ongelukkigen knBa wel dikwerf in deu bokkeuwages had zien rijden igaar niet bij de fa nilie Wichel van Kerchem had ontmoet Wel moet Marine bem hebben gekend want bij riep gebonden iu het daiu liggende gedekt mat deu over jas viuL e Jougb ik keu je tvel ik tal t pupa eu lüGSS zeggen Toeu beaug de misdadiger den moord ook omdat bü laensMeu za kuiac4i Hel koord ia gekocht op deu Oeiiteuweg bij uitj Muus die de J heelt herkend Vuurta wordt nog gemeld dat de J vooral ook op raad van deu geueeaheer gevaugecia tot uekculeuia zou ziju gekomeu B j eea ouderzoek woeldeu heiu oangeriuleu bebbni icb vau het zieleleed ut heM drukte door voUetHge acbuldbelijdeuia te ontlasten waardoor sdju li aam tot rust eu kalmte zuu koroeu Werkelijk ech t hü thaus ecuigazius meer vrede roet iicb zelf e hebben De bekeutenia ia door de Jongh aau zijue aadste zuater aan wie b iiliijd zeer gehecht was afgelegd De baufdcoHiuiissai it had op die geheehlbeid vau broeder eu zuater roor d gehoopt toeu bij bet loeiaju tot deu moeielijkeo guug naar di evai geuia aitaoodigde Zij verklaarde zich birrid oiu te troohtei rWal zij op baar broeder zou veruiugru locb op voorwaarde dat allécu dé houfdcouiuiiMuria haar zuu begeleiden Ue moordenaar trlid op deu dii der begrifft nif vau ziju alaohtotter bij bet depurteineiit vnii kolouitiil als schrijver in dieoat Dieuoangaauiie wordt nader beiidit dat de aeeretarisgeuenud v u geuoeud uiiuiaterie c ettSGht had dat de J reeds een paur dagmi vóór dieu tijd aou aau het werk gekomen z u dueb dut deze dit geweigerd bad zeggenés d t hij vooraf nog eesige familiezaken weueobte Ie regelen Jlet A War aaidj voegt cfjiog bet volg uile bij e joititie had reeds twileu te bekeutiuia racheideue aanwlgzingeu die luar veriuocdeu ivetuj deu dat ia niet alleen deo brKf had geaehreveu liaós ook dra moord hitd bi gnuu Siju achoeueu die onmiddellijk Zondagavoud in beslag zijn genomen hiulc u aau de zqKu deiel e lengte eu breedte ida die def voetalappen widk bij liei lijk van deu erstlgie süa gevoudei 0 zgii baiideu waren M e sme s tw ÉJwrsWatwu i to lag e h ila hig wlaiiMt iu x n vaaikopeadii worsteling hem beeft luegt racht H t epoar iktt de jaditopzieuers buddeu olhdekt blykt tbsni werkelijk de door de J gevolgde weg te ziju gewseal Vi laaemen dat waaracliijulijlr iog iu deze maand de J iu opeubare teredilziitiug fial wrechtstaaii waarbij vermoedelijk de ixoc rear genetaal die met deu otSsier vau juatiiie aun de psponug eu bet voorlooptg ouderzoek beeft deelgenomeu het Openbaar Mmiaterie zul Waarnemen Zoo blijkt 4huua duidelijk d i de aaulcidiiig tot deu moord cohia ecu geldafpersing wua eu geeu wraakzucht Toch ia vau deu beginjie af vrij al geiueeu aan wraak gedacht eu da irduor de aanleiding gegeven tot allerlei laat erlijke pruutjea waarin de uaapi van deu ongelukligcu vader op ergerlijke wijze geineiigd werd Velen hebben zich vermeid met over allerlei geheimen te spreken alsof werkelijk een of ander verschrikkelijk familiedrama achter de zaak veraohuleu lag Ofschoon alle vriendeu eu bekenden vau den heer B cveiiida bij zelf beweerdeu dal er van geen enkilc uanleiding tut wraak aprjke kon zyu ofachoou allen uit de omgeving vuu deu beer B I u volle erkeuden dat vau de gernchtou en pr uljes van wraak niets waar was ging men toch voort met te zoeken waar uiets te viudcn was Dit beeft het verachrikkelyk verdriet der uigelukkige ouders ualuurlijk nog vergroot Teu alotic vermeldt dit bladf nog iu tegeuapraakj met vcraobciden geruchleu dat noch mevrouw de J noch W de J ooit bij de familie Bogaardt ziju geweeal Eu evenmin is het waar dat mevr B en mevr de J als meiajes samen dezelfde koatscipol hebbeu bezocht Aau eeue correspondeulie van het BandehUad ontlecnen wg nog bet volgende Wat de uitgeloofde premie betreft bevindt zich de justitie zeker in eeu moeilijk Jjeval Ieder die eeu aanwijzing deed beweert natuurlijk auuapraak op een deel der ƒ lO üOO te hebbeu doctf mcu heeft alleen rrksuiug te honden met dCi geatelde voorwaarde dut de aanwijzing de geveiigeuuemiug eu de veroordeeling vuu deu a ugewezene moet teu gevolge hebben Se Kwr Musquetier begeert den prijé niet voor e vervulling vau deu treurigen pkcbt die op hem ruute Ik sprak hem Duuuerdagavoud eu met tra nen in deoogea verhaalde hü mij hoezeer het hem amartte dat hy ala mensch had moeten doen wat hg Is vriend zoo gaarne bad nagelaten Ziju eenig loon zü de waardeering zijner medehwgen waarvan by trouwens de bewijzen reeds in menigte ontving Beu ik wel iugelicht dan zou Mniqnelief het voornemen hebben te kennen gegeven dat de gelden die hem mochten worden toegewezen gestort werden iu het ouder ofüciers pensioenfonds Ook uOg op andere wijze toonde bü deze treurige zaak niet ten eigen bate te willen exploiteeren Men bood hem immers ƒ SO voor een portret van de Jout h dat iu zijn bezit was maar hij weigerde liet uit zijne hauden te geven Den ander minder kiesoh eu onbaatzuchtig verkocht het zijn voor ƒ 25 en gaf dofirtoe gelegenheid er een lithographie naar te terroardigen De Uoagsche bladen bevatten de volgende adverlentiv vau deu heer Musquetier De ondergeteekende heeft heden venoraeB dat door eukrlen het pUn ts gemsskt om zqn portret m den handel te brengen Hij verklaart bij deze uitdmkkelijk dat dit zou gessbieden tegen zijn wil en dat hij ge oruik zal maken van zijn recht ra deu verkoop van zgu portret te bsletleur Het is altijd aaogenaara zijU pordeel over kunst aan dat vau anderen te kunnen teetseu Het komt ons dBar9m gepast voor onze leteta daartoe in staat te stellen door het navolgend oordeel over de voorstelling van het Ned Tooneel die ons Donderdag wacht uit de 4rnk Cl over te nemea Wij houden ons tevens overttügd dat het guuAig oordeel lu dal blad vele bezoekers naar KuastaiiB zal lokkefly De critiek der itmi Cl loidt ah vol Het wua eeu aaugrgpend geno Donderdogavoad de voorstelling iu ouzen achouwburg bij te woeen De treffende dramatische schets van £ Mannel J t 4 B ui fe eo iailateleaaé dnsr deirlMh Jf Ë Weftheim iu onze taal overgebracht werd door de beste ariiiteo van de vereeuigiug Het N d Tooueel met zeer veel zorg voorgedragen De heet Bouwmeester was volkomen de door de vrijtMUge verdwijning van zijn verkeerd opgevoeden zoSin ziju liefste verwachtingen teleurgestelde vader dien bet iu stilzwijgen gedragen leed tot eeu onvermurwbaar meuscheufaater heeft gemaakt mevr Kleine speelde de moederrol met prijzenawaardige soberheid de keer Morin eu mevr de Vries s iiardeo geen krachten om aan het ensemble éénheid vaA kaïakter te acbenkeu De verteederings scèné maakte door het Aieesierlijke spel vau den heer Bouwmeester en de naieveteit van den kleinen Aqdré een diepen indruk en mocht dan ook eeu verdiend succes smaken getuige meiHge traan iu stilte weggeplukt Tttliil èu Getoorte naar Par droit de mnfuêle vaa Ë Legonvé heeft ieer schoode gedeelten mant uit door kernachtige en dikwijls pikante dialoog doet ons typen zien die goed g sagdzijn mtor is geen stuk dat op onzen bodem voldoeode zal gewaardeerd worden Gelukkig toch kennen wü hier niet de zoO strenge aüsobeiding tusschen adellijken eu uiet udelijkeu dat eene degelijk opgevoede jonge dame den man barer kenze een kundig edel ea rijk jongmenach dien zij innig liefheeft weigert te huwen enkel omdat bü niet zooaU zü van adel is lÜD zijn er al voorbeelden dat dit bü uitzondering het geval mooht zgu dan verdedigt dit nog niet de belangstelling die men er voor inroept Daarbg kan o i de vorm uiet onvoorwaardelyk worden goedgekeurd dieu de auteur voor den opzet van zgn stuk gekozen beeft Dat de moeder tot aau den dag vau het huwelyk voor hare dochter verborgen houdt dat haar bemiude niet vau adel ia en de stilzwijgende toestemming iu het bedrog van den als de riddelükheid iu persoon voorgestelden bnrgerzoou moeten den toeschouwer mitbaglin De heer Bouwmeester eu mevr Kleine vervulden de hoofdrollen De laatste vooral vertolkte die van boerin en op bare wijze eergierige eu trotaobe moeder zoo goed uls zg ooit in bare beste jaren eeue rol heeft weergegeven Vrouw Moes eu Vrouw George van baar kuuneu op gelüke Ign gesteld worden Mevr de Vries beviel ons als markieziu d Oberal tante der adellyke bruid minder goed De beer Morin die uls markies de fiooillS Inet haat deu I