Goudsche Courant, zondag 10 oktober 1880

Woensdag U Ocloter 1 2617 S80 GOUDSCHE COURANT Nieuws efl Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken aan tit l en geboorte srehcohten ouden ndel vpitogeuHOordigde waa ia het laatste bedrijf wiiar hij zich door de geio de en ridderlijke denkbeelden vim den bnrgerlgken ingenieur George Bernard Bouwmeester laat overrompelen zooveel te beter De heer Touiniaire de adellyke fat en loibol speelde met entrain eo nog beter duu gewooniyk Over het geheel was de voorstelliog lóó dat de vertooners recht hebben op den warmen dai k van de beaoeken die en t is ons aangenaan dat te kunnen vermelden teer talrgk waren In een ingemnden stuk van het D v Z B wordt meegedeeld dat aao eeu kind de eer toekomt het eent den wenseh t4 hebben uitgesproken dat een sichlbaar teeken deü beer en mevrouw Boogaardt de deelneming die tij ullerwege vinden iu hun smartelijk verlies vertolke en wel in den vorm viin een gedenkteekeu uit bgdragen van de Nederlandsche je gd op hft graf van den oiigeliikkigen makker geplaatst Dat denkbeeld uit eeii kiuderbart voollgevloeid tal ongetwijfeld iu duiiwudeu kinderharten weerklank vinden zegt het Dagblad en gaarne werken wij mede bet algemeen bekend te maken Het heeft zicli al meef en Heer bevestigd dat bet gewas mil appelen dit jiiur zeer bevredigend mag heeten immers de uitvoer van liotterdara naar Engeland en Sehetluid is daarvan een sprekend bewijs Iu de ufgeloopen maand werden byna dagelgks dnizendeo imuideii en groole vaten met appelen ver ndefl vooral noar Londen en waren de besommingen nij bevirdigeml Het artikel heeft door dezen kolos saleii uitvoer te K eeiie pr jsverhoogiug ondergaan Inmiddels 4ieeft zioh ook Amerika in deze doeu gelden en zgu sedert een paar weken verschillende ladingen appelen van New Tork te Londen aangekomen eo bg voortzetting dezer aanvoeren verwacht men lagere marktprgzen op de Engelsche markten ofschoon zulks op de prijzen te Botterdam van weinig invloed wezen zal daar de massa is opgeruimd eu de overige winlersoorten zich in opkon ers Ikauden beviuileii die daarmede door kunnen winicrhaudel Jcoq haast Itehoeven te maken Goed voorgaan doet volgen Nauwelijks is het be bekend dat de Ned Rhgnspoorwegraaatsohappg ill deM niiiiind een sloointromwegdienst zal openen ItWiOhen Utrecht a Harmden en misschien ook tussdieii Utrecht en Driebergen of men verneemt dat de HoUandcdie Spoorwrgniaatschappij dut voorbeeld ui volgen door te beginnen met den wiii dieiist een dergelgke reiagelegenheid aao te bieden tusschen Kolterdam en den Haag De dienst zal zoo geregeld worden dat men DO noeg elk faalf nnr van Botterdam eo den Haag zal kannen vertrekken Schiedam ea Delft zijn hierdoor zeer gebaat doch vooral de bewoners van hei platteland omdat men aan eiken mtf of elk overpad ml kunnen op eu afelappen De maatsohappg moet tol dczeu mnatngel besloten hebben om het reizeml publiek te gerieven doch ook in het bijzonder om zoodoende den regelrantigen loop van hare treinen meer te verzekeren oinriat het drukke personenverkeer tusschci Rotterdam eu den Hang dat dikwgis bemoeielijU De commissie van uitvoering voor het standbeeld voor graaf Jan van Nassau heeft bekend gemaakt dat ingevolge de uitspraak der jury bestaand4 uit de hh prof E ingel J H Maris C F Phlippenu C MoyekMi en J P Menger van de 6 ingekoAieu ontwerpen voor een standbeeld van graaf Jan van Xussau welke ter mededinging naar de nitgeloofde prijzen wnren toegelaten twee zgn bekroond Met den eersten prijs dat onder het motto Trouw en sttiiidvastig met den tweeden prgs dat onder het motto Vaderland en Oranje Bij opening der naainbrieQes ia gebleken dat het met len eersten prije bekroonde ontwerp was vervaardigd door den heer J Th Stracke directeur der kou school te s Uertogenbosch het met den tweeden prijs bekroonde door de hh £ ng Lacombié beeldhouwer en A Ie Cointe architect De rechtbank te Middelburg heeft behandeld de z mk van en 84 jarigen J de R te Biéivliet die bekLiagd is op 37 Au ustus U een zevental pruimen ter waarde van enkele centen uit den boomgaard van een lynei buren te hebben ontvreemd Dit misdrijf door de verklaringen van drie getnigen bewezen werd door het O M gequaliiiceerd als eenvoudige diefstal en tegen beklaagde onder aanneming van venachtende omstandigheden veroordeeliiig tot eene boete van ƒ B benevens de kosten der procedure geaischt Tot leden vun den raad van toezicht op de rgkspoatspaarbank zija benoemd de hh Joh C Zimmermauu mr N G Pierson Abr de Haan Antz mr P S van Nierop en mr A D van Assendelft de Coningh allen te Amsterdam en tot voor zillPr VUB dirn rand is nnngcweztn de heer Joh O Ziinineriiiuuu Bij velen zal evenals bg ons de opmerking wel gerezen zijn dat de afschuw die hel vcnnourdeu van den jongen Bogaardt bg elle Nederlanders te weeg brengt elke andere gewaarwording overstemt Iu de laatste dagen sprak raeii schier over niets aadcrs en ia plaats van de vraag hoe gaat het thuis voegde men elkaar toe hebben ze hem al De fritKke Ct geeft aan dezelfde opmerking lioht Iu een artikel Praatjes achter de toonbank Een winkelier deelt daarin de gesprekken mede die hg dag iian dag honden moet omdat zg ne klanten er over begonnen Aan het slot laut de schrgver den wii elier het volgende zeggen Hud ik geld genoeg klaagt het mensoh ik ging uitlandig Geen ineusch komt voor mgn toonbank of ik moet over den Haagsohen moord praten Honderd maal op een dag lederen dog moet ik v tu muord en doodskig praten of ik wil ofniel eu praat ik de lui niet naar de zin dan verlies ik de klandisie meteen Van recht eu gerechtigheid wil niemand meer iets weten tis half ell s avonds Ik sluit haastig mgn winkel er raooht nog ens mienwe moordlustige geschiedvorscher komen Ik droom dezen nacht bepiuild van moord Ik ben waarachtig bang dat ik iu den slaap zelf nog eens een moord bega Morgen ochtend zeven uur begin ik weer van voren af aan van den moord te verhalen of aan te liooren Ik won dat ik uitlandig was hoor Tüt zoover hud ik geschreven toen een geweldige ruk aan de bel me de pen deed neerleggen en de deur opendoen Duur stuift mijn buurman met de courant in de handen binnen eu vraagt me Heb je hem al gelezeii Neen zeg ik we lezen hem met ze n zessen en dan krgg ik hem altijd eeu puur dagen later Is er wat Is er wal Is er tvat zegt hg op een vernchtelijken toon Je weet dos van aieta Ze hebben hem Wien hebben ze vroeg ik eenigaztna verbluft Wel wien anders dan den moordenaar zegt hjj God dank zeg ik Ja zegt hij dat mag je wel tweemaal zeggen Da s goed zeg ik Maar zonden ie aan de drukkerij nog op zgu Hoe dat zoo vraagt hij Wel dan wou ik Vn vun die moordgeaohiedeuis en de iu hechlenisueiiiiiig luteii dmkkeii zeg ik Want nu voorzie ik tiibrgeu een dag daar geen doorkcmen ouii is Ik ben van plan om mgn begunstigers dan nuiar gedrukt te geven wat Ik er van afweet Het was uu een weinig aan t zakken met die moorddadige nieuwsgierigheid Maar morgen bcsiarmt men mij weer met vernieuwde kracht en ik kuil er ui inicr over vpreken O lic dug van inorg iu Als de drukker mg uiet tgdig helpt duu ben ik verlOTen Te Ëstifa iu Marokko woonde een rijk man Beiididiun gemiunid die gedurende den jongsten hongrrsnuud zich zeer wtldudig liad getoond o a was door l tni einc urine vrouw in zgu gezin opgenomen en uit dunk iiuirheid vüur de genoten weldaden gnf zij uu den afloop vun den hongersnood hare begeerte te kennen als Miensibode in het bnis van Beudnhau Ie blijvrn Deze wus Israëliet en de vrouw eene mahuineduunsche Onder de bevolking waren eenigc dweepzuchligcii verontwaardigd over het di iikbii ld dnt eene geloovige in dienstbaarheid zou verkeereii bij een isrueliet Zg wislen Aea gouverneur op hunne zijde te krijgen en deze liet Bendtthau oiitbiiilen Op zgii bovel ontving Bendahun zooveel stokslngeii dut hij den geeit giif Het lijk werd vastgeungeld op een plank en zou aldus in de ope b lucht zijn bigven liggen indien de familie uiet voor grof geld vergunning hud weten te krijgen om het te begraven Toen het gebeurde ter oorru van de consuls kwam lieten deze den zoon van den vermoorde naar Tangar komen om hun inlichtingen te geven De gouverneur begon nu bevreesd te worden voor de gevolgen van zgn handeling en liet den zoon 7000 piasters aanbieden indien hg beloven wilde te zwggen Maar deze poging mistakte de consuls eischen voldoening voor het gebeurde en het onderzoek is in vollen gang GËVONDËNi en aan het Bur Ai van Politie gedeponeeid een lederen Sigarenkoker eeu Kinderzakje e n gouden Medaillon Laatste Berichten Brussel 8 October Vit Pargs vrerd aan de ladi penddMii gemald dat volgens berichten van Duitsehcn oorsprong Bismarck gisteren in een bij zonder onderhond met de verlegenwoordigers vaa twee mogendheden verklaard zou hebben dat Duitschlantf niet actief zich meer mengen wil in het Oostersche geschil Het zoo zich willen onthouden en de anderen haargang laten gaan Weenen 8 October Aan de PoUtitelu Ctrreifoitdmlz wordt gemeld dat het Engelsche Kabinet sedert heden in het bezit is van de verklaring der Kabinetten vun alle groote Mogendheden dat zij zicb aansluiten aun het voorstel van Engeland strekkende tot uitoefenen van dwang door het in hezii nemen van een onderpand in den Achipel Den bevelhebber der in de baai van Tdodo vereenigde vloot is te kennen gegeven dat alles moet voorbereid worden voor het vertrek der vloot binnen 48 uren naar eene nudere bestemmingplauts Londen 8 October Granville Northbrook en Speiioer hebben heden ruim 12 ure eene conferentie gl d met Gladstone welke meer dan eeu uur duurde M i verzekert dat belangrijke dupflchcs van vcraeheideiie Mogendheden heden ochtend door de regdcriog ontvangen zgn Burgerlijke Stand GEBOKEN 5 Oct Cliriltiun Nieolau ouden N w GofBelcD en S J Kefet O JscoEmi Wilhelnina ondrn A Kraao en T van ll piiiixle üa Uln ADlonvttv oDden 1 V a Vggbt es S van Eiuinelo Juhaam HasdricDS ooilera J C deu Ki t en U vaa Qeot Fraocta oudan C de lieiin eu J AkkrijD Wilhelniaa Haadrika Maria ouders K J van Ingeo en O F ek OVKHLEDE V 7 Ott A J van der Spelt S i ONDEBTROUWU 8 Oct l Nnbel U j ea A O VM Tricht ta Uuieu 21 j 1 Gerretaen 22 t 6 H dea Hertog il j JVederlandsche Ithijnspoorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTERDAM ARNHEM en UTRECHT uuur BOTTERDAM s HAGE en 8CHIÏVENINGEN Van Amsteboax 6 30 8 10 9 30 11 25 12 So 8 5 8 B0 9 S5 ASNHEM 6 55 8 50 10 36 1 30 1 50 6 25 7 25 UtbUcict 7 8 26 10 17 11 40 1 15 3 28 3 35 630 9 10 lO Ii Uarmden 7 22 SM 12 3 1 36 3 55 9 ai 10 33 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 56 4 8 9 52 Auukomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 3 5 4 25 7 10 6 10 58 Naab Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 28 10 12 C apelle 7 53 2 18 10 12 RoTTKBiuM 7 53 9 18 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 5 57 10 12 11 4 ZeveuhulzenMoercapelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 81 6 10 9 s Oeavïnhaoe 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 84 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Seheveuingen 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 8 4 4 2 4 31 7 4 10 9 Van ROTTERDAM 8CHEVENIN0EN eo s HAGg naar AMSTERDAM UTRECHT eu ARNHEM Van ROTTEBUAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 4S 11 50 2 S 20 4 S 6 50 8 30 9 30 Capella 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 57 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 52 7 28 8 65 9 53 Scheveoingen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 16 1 20 2 35 3 45 6 5 7 45 9 Gbatinuaob 6 26 7 80 8 V 8B 10 10 10 30 11 45 1 50 3 6 4 15 6 35 8 15 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 56 8 38 ZeveohnizeuMoeraapelle 6 55 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 13 12 12 2 38 3 87 4 49 7 25 8 B8 9 67 NaaB Oudewater 7 18 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeleu 7 16 8 6 8 31 10 62 11 1 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Akstebdax 7 16 8 31 10 62 12 15 2 41 M8 4 56 9 1 10 Il V V Utbecht 7 16 8 5 9 11 10 62 11 21 2 41 Z 4A 4 65 7 31 10 ABNHra 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 65 7 31 QOTOA DbDK va A BlIHKlfAll Ter veMiijduig van oponthoud gelieve ihen alle voor de Redactie beaamde brieven bij den Uitgever te bezorg en Onze Financien Iu d trooarede weet de r eering erop dat de infcvintea des bads moiesten veraieerderd vsordton ta i millioenenspeech Tan den mjoifter toq fioanciëa telde dat nader in bet üebt want hoe men de egfera moge keei n of wenden toeb altgd blgÜ er op de gewone oitgaren een tekort ran mim vgf millioen In kon antwoord op de troonrede dringen de laden der eerste kamer ab goede kuiavadera op bMuinighigea aan terwgl de tweede kamer zuinigheid lanbeTal Blykbaar ia de vertegenwoordiging hoiverig nieawe belastingen goed a keuren kon men het daatbaiteu stellen bet zoo haar zeker hoogst aangenaam zijn Gaat de tweede kamer oiet zoo ver als de eerste is zü misschien overtnigd dat het wourd beauintgiug ook door haar vroeger te veel is misbmikt als dekmantel tot Termeerdariog van o 00 noodige nitgarao qj wit toch ook de strikite zuinigheid welnQ ta tooq e bg k behandeling der begrooting dat dié verklaring haar booge ernst ia heeft de eerste kamer de bevoegdheid niet om wetsontwerpen te wgiigen zon xg tot iiet uiterste middel verwerping der begrooting baar toevlaeht mprteu nemen da tsrëede kamer kan als een goed huisrader verschillende posten sehrappeu andere verminderen om daardoor zoo mogelgk inkomsten en nibjaveiv te doen sluiten Moet een hnisvader op een begrooting van 1200 dikwgis 100 of 200 schrappen van zaken die broodnoodig xijn waarom zouden op een begrooling van raim honderd roillioen geen mogelijkheid oeataan om een mijlioen of vgf te bezuinigen als men dit ernatig wiL Niet dat de minister te roidi geweest zgn in bon aanvragen gaarne zal men erkennen dat zg die op aandrang van den ministervan fiqsociën tot het hoogstuoodige beperkt hebben en toch £ en voorbeeld zal het duidelgk maken wat zeer wënschelgk was Een bemiddeld ge n dat zich door toevallige omstamUgbeden sedert eenige jaren iu in mime inkomstmi mocht verheugen heeft zich daarnaar ingericht een buiten voor het scbooae jaargetgde aangeschaft en meerdere dienstboden genomen Maar die boitengewone inkomsten fiooden op en de huisvader is niet meer in de mogeiykheid die uitgaven te bekostigen Wat tal hg doen zal hg nog eenjge jaren oubetoigd op denzeUden roet vooi leven Ieder na hem een dwaas noemen Zal hg door kleine bezuinigingen door vermindering van sniker en vleeach verbruik door het afschafién van een tuinmansknecht en dergelgke zaken bet evenwicht ti achten te herstellen Het ton slechts dienen om zgn goeden wil te laten zien zonder hem veel verder te brengen of vi hg bet afdoende besluit nemen al moge bei hem kracht kasten om buiten en diensthg en aao kant te doen en zgn gezin op de jnlyiMiu weer eenvoudige wgae in te richten nder zou id ieten erkennen dat zulk een besluit en wy uhasfnit was en hg zou daardoor rgzen in de achting van alle weldeukendea Sedert jaren wordt hier bet tweede middel beproefd men tracht op allerlei kleinigheden te bezuinigen nren laag kfU zich bezigboudeu over bet al of uiet schrapen van posten van eenige honderden of dnizenden maar posten waarbg millioenen betn cken zgn worden zonder aanmerking goedgekemfd op bet suikerverbruik is men hoogst zuinig maar het buiten blgft Wil men met dit stelsel breken wil menflink ia t ak onder ds ogen zien en het huishouden van den staat niet naar een vroegeren doch naar den tegetuvoordigen toestand inrichten dan zonden geen nienwe belastingennoodig zgn en er zonwui hoogst waarscbgnlgknog gelden beschikbaar komen voor zaken diedringend noodig zgnj maar die men heeftmoeten nalaten om n g eenigszins het buiteftte kunnen bekostigen e4ntttteloozen dienstbodenhun loon te geven i Waartoe dienen om iets te noemen ons d gezanten bg de vreemito mogendheden zobden consuls ons niet dezeli diensten k innen b wjjzen Kn w eea flgeiant dringend noodig bg een speciale gelegi li id welna men on dan iemand kunnen aftoardigen oib de zaak in orde te brengen even4 men nu speciale vertegenwoordigers van p lcongressen en dergelgke bgeenkuuuteu vaÉ internationaal belang zandt Wenschte de Koning vorsten te compltmenteeren bg de eene of andere beagl ke of treurige gebeurtenis z er zoo hg genMg personen vinden die zich met zulk een opdracht vereerd gevoelden Een ridderorde is immers daarvoor de belooning Is het getal ambtenaren in de regeeringaboreau s tot het kleinst mogelgk getsi beperiit uf kuMtf neg vele iMkHamMtuuvit pemüt wordettA i2eker is ds otentaat kier te lande oamimmtl maar hebben alle ambtenaren bg die aflUwiig voldoend werk Ieder ambtenaar zal damwntrent wel inlichiingnn kannen geven Oorlog en marine bebaeveu wel niet genoemd te wqfrden als van bezuiniging sprake is Ieder leek wgst op die departementen de vertegenwool diging heeft reeds vVj wat woorden met de betrokken ministers wisaeld toch bluft alles bg het oude bgna ieder jaar worden die begrootingen hooger zonder dat wg iets verder komen Nu hebben wg om iets te noemen de garoizotinsverwisselingen misschien zgn die noodig maar toch konden zjj uitgesteld worden net zou weder vrij wat geld zoowel aan de schatkist als san particulieren besparen Zonder alle uitgaven voor noodeloo te verklaren gn toch zeer velen overtuigd dat vooral bg die departementen bezuiniging mogelgk was iudieq men slechts met het unde wilde breken niet alleen van de ineuage der troepen niet in hun kleediug is veel te bezuinigen dat zou bezuinigen zgn als de hnisvader die bet op bet siukerverbroik wil niiden de gefaeele inrichting is te duur het is het buitentje op onze staatsbegrooting dat wg zoo spoedig mogelgk moeten verlaten als noodelooze weelde nu wg het niet meer kunnen bekostigen Mogen niet slechts de voorloopige verslagen maar vooral de stemmingen in de kamer getuigen dat de woorden in het adres van antwoord nu welgemeend zgn L BUITENLAND UalteDliuiilscli Overzli lit Volf ens de Pull Mali Gatettt heeft de Eiigelaclie te e riBK tlisni vaa alle mogendheden antwoorden oiiifauMn over de maatregelen elke tegen Tarkjje fnbuen genomen wordeu om ket te noodiakeu tot Hjrkiininig der verbiuteuiueo by het Berlljnsolie verdrag aaugegaifn De verriektingen der vloot iu de Aegriicbe tee waardoor nieii hoopt voldoeuden druk op den Sultan te oefenen zijn door al de V0 gendheden goedgekeard De uitvoering lou opgedragen rorden aan de schepen van minstens drie mogendheden die als gevolmaehtigdea van üuropa souden bandelca £ en Inter bericht pit Engeland en daarop ook ait Kouituuiinopcl beveiligd meldt dat de Forte be loten heeft onvooriraardiglyk Dnleigoo af te slaan en hel hoofd dac te buigen voor Suropa De Turkube bladen melden met zichtbare tevredenheid dal weldra geregelde diplomatieke belrekkingen tuatcheu Turkye en Marokko sullen aangeknoopt warden De Sultao van Uarokko Zal eeu getant naar Kouslantiuopel tenden en een vertegenwoordiger van den Sultan ontvangen Het ii zeker dat de eente ttappeu hiertoe zgn gedaau door AJ d Hamid wiens grootste begeerte steeds it om de banden tnstehen de Mazrlioaniche suten oauwet toe te balen Te Paryi heeft ouder voorzitting van den heer Coebery miniiter voor hel post eu telegraafvetea it opening plaats gehad van het iuteroalionaal nsleongres De minuter hield eene redevoering waarin Mj seide dal Vraukryk als voortlaoder van den vreile steeds een gunstig oor zal leenen aan de voorstellen uitgaande vao vereenigingen als dne die zi lh eeu vredelievend werk waarbg geheel Earopa bdbiqt herfi ten doel stellen Alle staten vau Europa loomede de groote Fraotehe s rwegeu ttoaffibOot mBatM hA yea tga op deie bgeeukuinit vertegenwoordigd ffiar hooMdoal is oitf te oiiderz9ekea of het mogelgk zon z n het venead H vaa kleine pakketteb door geheel Saropa te doeu xeaehiedea lot eeu door eiken sta te bepalen pr ji oaversehiUig élke de afstand zg uMchen den FrSuKhen minister van bianêabpnj k Jm en de prefeMaa der il c y fli J muUii iktt d eaogragati i h t eerst sallea wunjea oalboodsq hebbeu voortdurend besprekingen plaats Blijkbaar tul het geheele plan van handeling ook bg vecseL tot in bijzuiiderheden zgn vastgesteld alvorens dtP maiilregel van ontbinding wordt ten nitvoer gvicgd Urieirde minister beeft ook ter aauviilliuK vaade circulaire door ign ambtgenoot voor justitieden prefecten getoudeo aan hen een brief geriobi waarin tg uitgenoodigd worden hem nauwkeurinopgaven te lenden van het aantnl Italiaansohe Je tuieteo alsook van de vreemde Jeiuieten die in dea Isatsten tgd de wgk kebbeu genomen naar ItaliS De minister herinnert by deze gelegenheid de prefecten aan de wetten door het Farieraeut Ie dier zake go dgekeurd en dring op de spoedige en volledige toepassing er van aan De Uougaarsehe begroolihg wordt steeds drak besproken men ia t er algemeen over eens dat het op den tot dusver gevolgden weg niet langer gaal de inkomsten mogen stygen het tekort van omstreeks 25 millioea keert toeh regelmatij terug toen Hoagarye in 67 aelfstaadig werd had het geen schuld behoudcus het bedrag dat moest wikdeB betaald voor eene rente van de Oo lélirjjk e sehnld nu bedraagt de schuld 750 millioea met eeu jaarlyksch deficit van 26 milliuen Men moet evenwel ia aanmerking nemen hoe dia lehiild is ouislaan voor spoorwegen werd geleend 367 mil lioeu en wei 270 millioea voor Btaalsspoorwegca en 97 millloen voor subeidiën verder 327 millioea voor audere werkea van bigveudtn aard vele vao deie werken syn echter geheel improdnolief Unsland schyat sau zya kracht geen eiade ta tien Terwyl hel teer diep betrokken is in de Oostersoke auaestie leten wy thans eea beriehtdat hel aaa China hel ultimatum heeft gesteld om het met Chang How aoiigaaude de KuldschuH uaestie gesloten tractaat uit te voeren Aan den Cbiiieeschen gezant te Petersbnrg den nog steeds markies genoaiuden heer Tseng sou gelegd tijn dat de admiraal van het Bussisohe eskader in den Stillen Oceiian den last had ontvangen om dat ttltiiaatum san de Cbiueesohe regeering te doen Itennen en om by onverhoopte weigering deter regeering sotieve slappen te doen om recht en voldoening te erlangen door geweld