Goudsche Courant, woensdag 13 oktober 1880

90UDA 13 Ontüber 1880 Oader oaie rubriek ingefondtt tttkkken Vomt eene kUioht oor oltr de Aliiiiin riiu htt prrrou van het BlaliMi oj mnii ii dagen welke klacht oul iiiet nogegronn ïwrtSinii ViSonrt aohten ij het 8t i ei d dkt de maatregel niet scheut te gelden voor sommige bekenden en habitués Ia alle gevallen hopen wij dat de directie er wat op aal weteu Ie vinden faut lastig bigft het als melt lijne vriendett 6f dnpws kiet kan uilgeleideA of iiniateu juist als hel dobr drukte bet meest aoodig ia i ljldaginiddag omslreeka 1 uur is door het inbmtm geroken vau een kooktoest l eeu begin vanbraad ouislaan by mij de wed B op de Markt Door eeulge personen i het gebluscht met eeu ge emmers wii er XVee spuiiten kwamen nog ter pluutse dooh behuefdeu geen wulir te geven t De kantsnreohter Ie Gouda heeft een ouschuttlige veroordeeld en nog wel een Hagenaar Hij Ifc e nl Woensdag jl aan een persoon die eeu i itttrediug had begaan door l visschen in verbtiden water een geldboete van 80 op Titans isl gebleken dat de veroordeelde de yrit ud uas Vaneden deliufueut wiea hy tiju vischakle had geleenf dielle vu Door deo beer A Kaptijn te Woerden is oonoessie aangevraagd voor bet aanleggen eu iii txplollHtie brengen van een stoomlraai vuii hier naar Bo ifgrat eu Naar men verneem I ia reeds een groot gêU hel aanlegkapiCaal geplaatst r I Aangenomen de toezegging van beroep naorjde £ vung l Llilh gemeente te Hurliugen doof I C vj iUurkum Herv pted Ie Uaostreeht i Benoemd tot pastoor te Ou effaler de heer H J Hooikaas Ie Dordrecht Men verneMIt dat de Ie Ijekk i erk brroepea predikant Ds N k Van VYgk de4 7 Nov a s zgn iatrede zid doeu Tot leden voit het college vim Zetters te Oui ewater zijn beaociud de heeren E C Iiaiigeriik eu VV Van Mauneu afiredeudfj leden Op de Woensdag te Siolwijk gehouden veemarkt werden aangevoerd 22 koeieu en 90 kalveren De koeien werden teer vlug verhandeld maar in kalveren waa de handel traag Met het oog op de invoering der nieuwe onderwgswet heeft het gemeeulebesluur te Zevenhuizen besloten deu kweeliiling ilie ƒ 3UU toelage had te vervangen door len hulpuniltrwijzer op een Irakleraeut tan f 600 Tevens heeft het goedgevonden uog eeue halpouderwgzeres met uaiileekeniug rau eene acte vuor nuttige handwerken aiyi Ie stellen op 600 De aardappelen ziju te Zevenhnizen uit den grond De qualiteit laat niets te weuichen over doch hel beschot is beneden de verwachting De uarklprijs bedraagt ƒ 3 25 il 3 50 per HL De genieenlebegraoting voor 1881 te Schoonhoven is vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op 38139 42 Ook is alllaar besloten bij de invoeriug der nieuwe wet op het lager onderwas Op 1 November a s eene commissie van loezioht op het onderwgs te behouden Ds Qroole Luthersoh predikant te Bodegraven komt voor op hel drietal voor de hersteld Ijuth gemeente te voUe Ia de vergadering der Vrov lereenigiog van Burgemeester eu Secretarissen in Znid Holland in de vorige week te Botlerdam gehuiideu werd door de leden aan den voorzitter der vereeaigiug dea heer Joost Tan Vollauboven Burgemeester van Rotterdam eeu Moffelijk U k van erkentelijkheid en hoogachting aangeboden bestaande uit vier praohtuitgaven zijnae de werken au Rabelais en Cervantes Don Quicbolte geilliutreerd door Doré De aanbiediug hiervan ging vergezeld van eeue hartelgke toespraak van den Seoretaris der vereeniging deu heer fi Blok Burgemeester van Iiekkerkcrk De aftredende leden van het bestnnr de heeren H R Vogelzaog en R Blok werden door de vergadering met algemeene stemmen herkozen Heden heelt de doopplechtigheid plaats an de jonge prinses Pauliue De toediening geschiedt door deu hofprediket van Koetsveld in tegenwoordigheid an ae oudera eS de lailnwetigè leden van het Virf stelijk buis Ook zgil de zuster dea Kouings de groolhertogin van Suksen Weiraar en ile grootvader dier joiiggebereitt d Vorst vau Waldeok l yrmonl vpor dele fielegeolieid overj ekoiui n 1 Onder de geuoodijpjlen liehooreu ook d flicieren yau hei naiigaolta giiWiizoen De correspondent van het Roti ffUiimil meentnogmaals ten stelligste te kuuiien vertiekereii d u instrijd met alle olücieuse berioliten de Verloving vanden Giootherlog van Ueaaen mei Priiiai Hendrik er Nedeijandcn in Spa zul irorden gevirfil en ijnaar alle waarachijulijlheid deu Uu of 18u dezermaand Z M heeft naar men verneemt rijn vWlailgeti geofeubanrd dat sergeant Musquclitr onmiddéliijttol Jleu hoofdcursus te Kampen worde tot gelaten Heiibn zal op oriicieele wijze s Kuuings huoge tevretjenheid over de belaiufrijke dieUsten door dien serg eaul i de mimt chuppijj bewethii kenbaar waideijj gerant i u lu eei afzonderlijk bijvoe slil tqjdeS C word medeg eud h t verslag vai het exatnen lot toebtiugals kudetfaaii de kouiaiklgkii i illil ire academie Hhet jaar 880Ï l f f De N Él TOri erot ddil geeriiig tegen 1 Jjini ri a il W trfli hel spoorwegverkeer j oM ijtud SKI I 1 Dj gchMle strekking jvan pzeli ii nie met fljiislheid Ie Oer keueu Heden beeft eene sjjnfieiikorast fM spqcjr ejÉliei plaat l I ig tiietflifer hem a Jleden beeft eene slagen te Dusscldorp I e degenstok va de oitghl is vuuden Het plan bestaat de sloot i geduid ta doei droograaleu Ofschoon de sergeant Musquelier annvankelgk bepaald verboden had portretten van heih in den handel Ie brengen heeft hg iduarl e genoopt door de veelvuldige bigken van briaugslelliug thuiis aan de lirma wed E Spauier it Zn koninklijke liihografeu te s Hage toestemming terleeud zijn lilhographisch portret te laten vervaardigen Hel portret is zeer gelijkend en zeer net van uitvoeriug Sedert de Jongh door zgne bekentenis het gemoed oiiilust heift is hg seer kalm en eet hij geregeld Hg gcvoeU diep berouw over zgne misdaad De sergeant Musquetier bracht op uitnoodigiug van en heer Booguardt ten diens huize eeu bezoek Hem werd in tegenwoordigheid der geheele familie iutiige dank door den diep bewogen vader gebracht voor zgne handeling waardoor de justitie gebaat en de gehcelc familie Door een triend is een levensgroot portret Tan Musijaetier aan den heer Bogaardt aangeboden De heer J A de Bergh betoogt in de Jmtterdammer zijn vast geloof aan medeplichtigen in den Haagschen moord Allerlei aanwijzingen ook anonieme advertcnliiu in Haagsche bladen brengt hg er mede iu verband Naar aanleiding Tan den Giibiugs iu Den Haag gepleegden moord ligt Ie Leiden bij een boekhandelaar een adres aan den Koning ter teekening inhoudende het verzoek dat Z H van HUt grondrfellelgk recht gebruik make eu aan de Staten een WetVQorstel aanbiedc tot wederiiivoering vau de doodstraf op grond dat sedert de afsdiiifliug van die straf de moorden iu ons vaderland op anrnsib ireiKle w ze zgn toegenomen zoadat het leven der Nederlobdsob onderdanen uiet meer veilig is Het aantal onndidaatledtn van het Leidsch studentenkurpB bedraagt heden 116 dus eeniiie meer dan liet vorige ja nr Ook dit jaar is evenwil dit cijfer niet betrouwbaar daar nog dezelfde storemle iiivloedco van den overguugatoesland blijven werken l rst in 1883 zullen die geheel opgehouden hebbeu Dè verdeeliiig dier nieuwe studenten over de facalleiteii die behalve enkele van andere nitiversitriten of die tgdal$k afire g waren aldaar Imniie stjdiëit uanvaiigeu is dat de juridische faculteit dit jaar bijzonder veel is toegenomen de medische het gewone coutiiigeu heeft gekregen de litemriscbe iets tuinder tan de belde laatste jaren de theologische meer dan in de laatste vier jaren het geval was lerwgl geen enkel student in de philosophic zich heeft laten inschrijven Op 1 Juli jl bevonden zich in de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Montfoort tevens buis van v rbeleriug en opvoeding voor meisjes 19 geTangeneu eu 55 opvoedeliugen In den loop van het Uiatste kwartaal werd 1 gsnngena ontslagen en verlieten 2 opvoedeliugen ds iutlehliug Daareutegen werden er iu dat tijdbestek 4 v roordilKdeu en 5 opvoedeliugen opgeiMNuen zoodlil de h lplkiug o 1 Oct lis saineu isteUI uit 22 eugdj R verourdei Iden tn 8 opvotip liujjen ie tt ËU SwJ gedetineerden iB Kpa A Piper Ie Moutfoort ilie met Mei les voleentt jaiirs zijn emeritaat kuu bekoiiuii bieft hel beroep ar Vrcelaull auugeuomeu hij is reedt is 70 jaar lasseerd leest In Bét yolkilfai IJlJKiet l iug gileden nerden bij het hoofd eener bgllere chrialclijke sclool Inlichllnfélf Ingewonnïlf pilt een hnipouderwtjzcr dieiiieh kerond ou4èr sollicitanten uan eeu belrekking aan eèn op f school £ n die inlichtingen titidèn als voFgt Ijijl zijn gedrtig ifiet as zooals fail een ekristeUjlê rilerwij er betaailfl is hem Ojilsla N grgevou Dit jftiMi eelïter geen feden zgn om hem voor de open L e mhool liletïaau Ie ijpvclen woirt wat w j JHye i i eiiie if in de te il l audeMB g en J iNlJKze woorden schenen nieizeer duidelgk er werd liiillnadcre opiil leHng gevrMgd Toen achreef beIJ d daouilerw r lo Pwoemds hu1ponderwg er Jh iJ l er uog al vali daj her er te btzoeken uU mij toi tenime i zulks past deu on le i r rciiep clin elgkAJ school niet jo mij n ailrdicj ineËlen ijtgen de nieisjet i rin z g de IgcHdW manj geen reden om de ojiienbarai simolil oiet aan Ie evele at Been gtjonflJpm lte Deffe l dal de brief o l ver zicb had i Mlei JsiMulilittl maken i n eeu InilPnalme hatelijkheid Uij Ola bÜjklHl itottw geweest Uaii hM rqot smet niet irbliadl eid of de bekralnpeweid Éb Om lóa luq u draken en schriMp JiX l t Met hét oog op het toenemende ve4 éu k van j kuhstof lunrgarineboier Parijs vervaardigt per dag meer dau 20 000 kllogr beeft hel Fransohe Miuialerie vuil Biuiiinlandsche zakeu tot de Act demie de mlSdeciue de vraag gericht of in de gasthuizen de boter iu de keukeu vervangpu zou kunnen worden door mngnriiieboler Iu eeu uitvoerig rapport Wordt hierop door de faculteit geaulwoord dat de kunstboter volstrekt niet in staat ik de echte Een 37 tal stieren en koeien puike dele waar is Zaterdag te Amsterdam nit venehilleude oorden des lands aangekomen ter verdem Tereending over Uutterdam naar de Londensche tentoonstelling Van ren aantal exemplaren zijn photographieen genomen Uuder degenen die de schoone groep kwamen bezichtigen behoorden ook de directeur eeriige leeraan en een aantal leerliageo vau de Bgkslaudbouwaohool tt Wageningeu In het tgdperk ran 2 Sept töt 2 Oitt jl zQn geeiie ambtsberichten omtrent het oorkomen Tan gevallen van longziekte oitder het rlindveb ingekomen In het vorige tijdvak van vier weken waren drie runde ri n door die ziekte aangetast In de N S Ct viilden wij etne adfertentfe uit Siippcmeer ondeVteekend door den doopsgeziuileii predikant als voorzitter den hervormden den lulhersehen en den christelgk gereformeerden predikant den pastoor den burgcrmeisler de beide wethouders den directeur der hoogere burgerschool twee hulponderwijzers van openbare en een van eenah jdnldei school en den controleur der brlastiugeiC eze allW vrageu giften tol het verzekeren eei i jfnAMopToeding aan zcveu weezen uit een IsraUietisch gezin Twee voorname Israëlieten te Arasterdam eu te Koilcrdam verklaren zich tol de onlïnngst Tan bgdragen bereid De Terdra igzaambcid is toch de wereld nog niet uit Kei deel dlr kleediui waaraan de mode zich voorsUill dft jatr groote zptg t htsledeu is het alc der koAopeafabricigt Dt kuoopen Tav vttguld mckB been tvoor glas paarlemoer beliben reeds ile varlktiën vertoond men zal er nu kostba irder slolfen TOOI gaan itbruikeu Ksrool lupislawli inalacliiel eB alle haltedelgesleeiiteu zullen dit ja ir tol kii iopf Tcrwerki worden van ag iat eu onyx lal men cumeën naar antieke modellen hij dozijueu erraardigen de kuoopen van geciseleerd i ilver gegraveerd goud met diamanten en paarleii gesierd die reiiinaal deu rok cf het vest vau ile markiezen vau het hof n Lode gk XIV en XV versierd hebbeu rullen than a de damtttailetten pr jkeu zelfs hebben le poNeleinfabriekeii groeie biistMliligeu ge kreKin W en Hohle knoopen in alle kleofen van m oode email mer landschAptJen leatestlkji k eu bloemsliikkeu bet hil ri die men dezen winter deukt ie gebruiken e Effectenleui s V Amsterdam 11 October 188 Da ftUMligti stemming waarin de vorige wteek eindigde l êftUgeeii fland kuuiieii koudtiu Iu bel poitseil m va ngit vqriga kon ik uog riielden dal de ttmmiu goed blte p op iaogere loersen wgUOi teedt di volgeudei dag waren lij minder eu ledert li n Jtg da iliteu zij geregeld De Oosterstlie quaestin vervult de bean nog met MIrouwen iflentengerulïu waren Ousleiirgkers en BoÉseu raerkelyk flauwp Turken daarentegen waren in williger ste nin ig wegen Tftiag ii Landen ea Parijs iÜiea schfijft deze rijzing toe aan de terWachtiug iM dt m g4iliihed i thoo TnrkvB K Igk vroeger Eirypte ouder curaleele zullen stellen en beW or de beNinigen det sohuldeisckert zullen roriieii dau de Sultan Veel Ie r keiieu valt daarop echter uiet Van onze foudtwi ferlorcn 2 Vo Vu 3 g Amórl syu K Biiiitóiil loten afBn bgna alle lager Roti j Paleis V Volksvl 3 o dalingen staan evenwel met it jongste uilloliiigeu iu velband Hoogei uotierden loten Gein erediel die ijiaus 95 staan luustiger stemming vidl op te merken voor binnenl sporen Aaai eipl mg moiilcerilen 1 do Centr en geSL oU a d r uitgeat tch s ikI IuiIspw S g en slaan pu 144 aaud Rijiisp iiiit volgcf Vf Aainl Boxtel Wezel stegen zelfs tot 16 doch sloten op U i de rgziug staat iu verbiiud met de meerdere ontvaugften in Seplember Van binuenl iudnsirieelt waarden verhieven zich aaiid Amst Bk Kaotalnig 2 Java bank met mime Traag l j eu Kon Ned Stooinbootmg 4 o do laatste heretelden zich dut nog niet vau de daling der vorige week zij sloten op 74 Daarentegen vrrinittderden aaud Amat Oinuibusmij met S j g zij itnnii nu op lUO j do Ned Bk 1 Haudelsmg Vü N I Haiiddsbk 1 eu Javubk s minder Aiiiid Ilandelsv handhaafden lioh op dezclldc prijzen als de vorige Week Oeiijk boren reedt werd aangetoond wat eenige flijgiiig van Turken en Vu nemen en laaiden Oosteur ep Busten Mei melall l is Pebr do Vu Juli rente Vei oudl 6 Hong gnndl l j adm Hamb en Oosterl verloren 4 Buts goudl 2 6e Serie 40 60 6 li7 69 75 77 i 1 66 6Ï en 72 73 8 d overige minder Uitzondering maakten i Uoiig 67 eu 5 goudl die V4 en Rust leen 98 lS die is stegen Spanjaarden waren meer aangeboden doch de daling 1SI gering l 2 biuueuL verloren i Porlugeezen varieerden weinig dooh allo overige fondsen fraelift la ef alleeu de pautelgke leaning steeg l Ook de loten volgden de dalende beweging Ooetenr 54 Verloren I 60 1 58 zelfs S beide Suis ongeveer 8 WetntB 2 Brussel Vi Madrid la er Alleen Oottenr 64 waren T i hooger De oU Fr Oaitcor tpoorw stegen doch do 9e em daalden 1 erenzoo aand Theissmg Vict Em en Z Ital sp Z El Oiseh Vt g War tofaauBromb wat i hoOger te plaatteu evenalt WarschauWcenen waarin veel handel Wat zoodat zelfs tot 81 stegen zg sloten echter op 80 Unas sporen verbeterden voor een groot deel Jel Orel IV4 Jel Griazian Kufsk Chnrk 1 do Azof andere i 1 doch aand Or mij l a do Orel Vit l i Z W en Moskow Smolentk u lager Eu thans zullen we naar Amerika oversteken welke fondsen Teel minder gevoelig zgn Toor Europeesohe quaesticn ea door andere oar akea rgzen en duiëu De stemroiiig was zeer verdeeld Van de stantsfondsen tégen 4 77 si dooh 07 61 Cl veiloren S o Florida 06I wareu zeer gewild zij stegen tot 28 4 dooh sloten l liger Ook Mexicanen waren guttilig gestemd 51 monteerde 1 nieuwe leening i Brazilianen bleven op hnnlie vorige koersen alleeiJ 76 steeg Vs Colunibiauen l o lager Peruanen waren iu t begiu der week gezocht doch sloten op nagenoeg gelijke hoogte De Venezuela s verbeterden mei vatte stemuiing de 6 62 ic dito conv s j In Aiiierik sporen wat het stil Hooger sloten Cominonst Milw iukee 4 Obl Florida 3 do en pref sh N W 2 Cilro Uev M V 1 i j l Kans P 10 eu Micb Cenir l j 1 indwc minder lager noteerden Atl Miss 2 Chic Buck Isl l s Tol I eor l ü I C bods Miss Kaïis cnTex Uu Pac hoofdlijn Piiub Fott Wayne eu Ccri Uu Pap sh 11 e audere iniuder Cularada bl waren s o l j mind M ixwellwaardeD verloren l g do luc buds ruim P j minder Ueld op prolongatie wat a l o ini voorhanden T VS De tiemming was heden niet veel gunstiger Ome oinnenl 3 eu 4 t wureu een fractie miuiler De 8 Wleerdeu 76V8 7 J ii o 78 lOiV a v Aand Qfun nig bieren belaugrgk dalen en sloten op 1881 i iiid Hand my montt erden UO a Van de spoorwcgwaarden wonnen aaud Genir hel meest nl IV4 27V8 i K bl dito 591 4 uitgest sch dito 1 hooger 24 J Daareutegeu veriorcu ooi Boxtel Wi zei jVo Oouenrijkert s hooger ook Spanjaarden wat vaster Hussfcu ook de spoorwegeu algemeen dauwer Turken handhiiafdeu zica heden Tan de Anierikaantche sporen daalden Atl Miss Ohio 1 Illiuois en Miss Kans Tex s Inc buds V O CaL Vi Pen Rio Gr Eli to Tn V Porl 4l lp Maxwells l s liRcr Prolongatie onveranderd Eea beliuunljk Beridit Wij vernemen uit zekere bron dat de Calalogut der MagazijHt van de BMe JardUière Ie Parijs dezer dagen tal rtrschijacu ledereeu weet voorzeker dal de verschijuiug van dien Catalogus eeu evenement it te Parijs Élk jaar geeft de Belle Jardtnièfe het grootste huls van de wereld voor gemaatte Ueerm en KuuUr Kleertn dien keurig bewerklaa Cualaf uit woortaii da gcavore 4pqi de eerste kttuslenaurt zijn geleekend Wij bevelen onzen lezers ten zeerste aan reeds nu hunne adressen op ta geTeo om ceker te fa dien Catalogus te ontvangen N B De Magazijnen Tan de Belle Jardiniere te Farys hebben geen snccurnden in het buileuhiud GEVONDEN en aan het Bureau Tan Politie gedeponeenl ctn Gouden RING met üjneu STEEN I N O E Z O N DEli Ugnhter de Redacleiir I Twee uwer nummert hebben reedt gewaagd Tan de Toorgestelde ophefHug ran oni garnizoeu In het laatste nummer uwer ouraut wordt er reedt gedacht iu en iugezoiiden stuk over de bestemmiug der leeg komende gebouwen Het komt mij voor dat er zulk een haast nog uiet IS bij bet werk Wel keur ik goed dat U de autorileitou ea de burgerg iodachiig gemaakt beeft aau het belang dal er op hel spel staat maar ik moet toch doeu opmerkeu dat er uog eeu groot verschil Jl mssoheu eeu ptan iwa een miiiisMv vau oorlog en de aücotrmg daarvan Aitu iniuistcis iuzouderheid van oorlog en hunne stelsels is leu onzent zulk een kort leren beschoren dat er misschien nog Teel water naar zee lal Tloeien eer da soldaten onze stad Terlateu Het kan echter geou kwaad dat men onie belangen verdedigt om op alle gebeurKjkheden Ttwrbereid te zijn Uw bestendige lezer Y f Z Mijnlmr de Keiaei r Vergun ntf 7 in dt kolonnMn vu uw bIad M $ dank te breiijiten voor uw hoofdartikel in het laatste nummer De groote meerderheid is het met ü eeiia wanneer gij de gedragalgu vau de sledelgke regeeriug en de meerderheid vau den r iad goedkeurt Gg znll het mg e ed cl iiiel kwalijk nemen uil ik minder met eer i d beit bezieJd l reil iie fan du blad vOor de TaSte overioifjiiig au de voorstanders laat ik liever zeggeu van de drgvera der waterleiding aau te liggen door de gemeente Het heelt er toch wel wat van dat soinmisieu deze r iak gebrniken nis voetstuk om zich zelf op den voorgrond te plaatsen en te puserren als manqcii vau t volk eu exlngroof dieuureii vau deu wil det volki De I door u zoo jttitt gewraakte nitdivkking uu denheer Kranenburg versterkt mij in die meening Hij heeft nattturlgk gelijk als hij deu tigemeenen enscb naar eeue waterleiding consluleert Wie drinkt nietgraag goed water Die begeerte is even algemeen als die naar goede woningen en al het vette der aarde maar ieder let bij d vervulling zijner wenschen op den toestand zijner kas en vervult zgne billijke wenschen iu verhouding tot zgne financiën Gaatdus de ver lliiig puzer begeerte liam beter watt onze krachten te boven welmi don doen wij allieder verstandig burgerman die zijne lering zet naar de nering eu niet dwingt om iets dat ign vermogende buurman wel eu hg uiet kau hebben Zoo deukeade verstandige meiischen er hier ook over Datschermen met de vox populi teek nt mgns iuzieniden heer Kranenburg en de Tragen die gij doetaau djeii iuter komen mi niet zoo onnoozel Toor maar wel moeilijk te beaulwoorden voor deu heerK Ik heb althans uog niet bemerkt dat het volk zoo maar botweg eene stedelijke waterleiding wenscht zander op de kosten te letten en dat de raad betnog geen tgd acht om aan dien veronderstelden wensch gehoor te geven is dunkt mij meer in overeenstemming met het algemeen gevoelen der weldenktndeo dan hei doordrgveu van zekere partij Gg roemt bedaardheid oupartgdig onderzoek kalme berekening warsheid van alle oppervlakkige ophakï kerij als goede eigenschappen der gemeenteraadsleden maar ik idoet eerlgk zeggeu dat ik die het miust vind in de houdiug en de redevoeringen van den heer Kranenburg Inzonderheid it daarin het artikel oppuTlakluge ophakkerg ruim vertegenwoordigd Jammer vind ik ook dat gQ de schoone rede van den heer Satnsom niet hebt gereleveerd Dit is een model in zgn soort Vooral it de veqtelgking met Ngmegen zeer fraai Die stad heeft zoo wat nieu vau de onze Ieder moctt zgn water halen in tonnen of emmers uit enkele publieke pompen alleen zeer enkele heerenhuizen hadden eigen pompen omdat het graven daarvan soms op 100 metere diepte enorm duiJr wat Dat ieder daar de waterleiding gebruikt f natuurlijk Het kost minder dan vroeger ili j rbeidi $ looneu van het huleu uit de pompen waailoe mep genoodzaakt was omdat er t cen ander water wat dau dat eu de nvier de Waal Ik neem deze gelegenheid waai om mgn aompliment te mukeu aan den heer verslaggever in den raail Hg beeft daarvan bycondcr slag Ieder die de sprekers kent proeft ze er uit Men leett geen dood verslag men hoort de lui spreken Alt de vtralnggcvef dn redevoeringen b v van den heer Kranenburg of den heer Sainsom heeft opgetdireTen zonder dat die heeren er bouwstoifeu TOor geleTent hebben dai neem ik altgd iu figuurtgkeu zin hier mijn hoed voor hem af U dankende voor de toegeslane ruimte mijnheerde Redacteur noem ik mij ondanks de afkeuring der ilinict Gouduie Courut met een letter Tan t alphabet Uw dieustw dienaar N Mijnketr ie Bedaclemr I De Rijnapoorweg Moatsohappg heeft betloteo OB drukke Zondagen s aTonds na negen uur nieiriand zouder pinalsbiljet meer op hel perron toe te talen Wg billgkeii dien muatitegel mUi aj toader eaiatptu toegrfatt worde oor Telen it die evenwel beiwaarlijk waöt het ia niet te oiitkeniieii dat out Siuiui mei agn eyn trischen bouw voor kortzichtige éutniuder bereisde peisonen zgn moeietijkheden heeft en nog veel minder gaat het imu dames aan deu ingang geheel ja zich zelf over te laleu wanoeer zg juist dubbele hulp uoodig hebben Zou de Maaischappij of de Chef Wie dien maatirgel ook mag geuomeu hebben er uiet toe kuuueu besluiten voor een klein bedrag perronkaarten TerkHggbaur te stellen ea aa honden daarvan loeiMaK tot het perron te verleeneii De groote toevloed van menseheu zoa daarmede taoh zgn geweerd tn taleu vM het reizend publiek ten zeerste gebaat Verplicht t t p met de opname dezer r éli Uw dieuMW f S S Geboorte en Sterfteststljftlek der jcemeente GOUft aEPTEMBEB 1380 OpOKEX 29 Jongetit en 31 Mdsjtsi tstaat fii Jf in het 1 levensjaar 6 M 7 T totaal 13 4 f Sj 7 3 17 1 1 3 17 31 9 2 31 61 1 2 3 Imvimi hüt 60 4 3 7 r t 18 M 16 V totaal 34 JjiltHUXM AlKatOETKI 5