Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1880

Af w Nationale Militie VerzekeriDg Hoofdkantoor P W de JOÏÏG te Breda De Ondernemer maakt bg deze bekend dat van af heden Contracten kannen wordea gesloten voor de LICHTING 1881 op zeer sannemelgke voorwaarden bg den Heer 8 BOOT Spoorsimat Q 200 te Gouda bg wien tevens verdere inlichtingen tot hei sluiten der Contracten kaa worden ontvangen Wm PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVElfWISSE LAARS kunnen dadelijk aangenomen worden bij S BOOT Spoorstraat te Grouda A IT 2518 Vrijdag 15 October 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Oooda en Omstreken II EXAMEN M O 1881 LEEBLINGEN voor den OpMdingscursu worden tot 1 NOVEMBÜBaMigiaoaiMi F J BOEB Oouwe C 180 I rioaat Voeent De Inschrijving voor de beide Cnrsnssen ter Praetische Opleiding re p 2 en 4 nren s weeks bigtt gedurende OCTOBEB opengesteld Privaat Onderwgs in bovengenoemde Vakken en in de Wiskunde Nederlandsiiie RhUnspoorweg ZOMERDIENST 1880 BargeTlijlte Stand OtBOBBN 8 Oce VittoriuiA oudir T Nederkort A Stwoolnkel 9 Abraham ouderi A it iMg en C van itr Bijl 10 Lijnijf ooder H Vermeulen en A B Dgk 11 iaeoha Itden U an Vliet en K Mes OVEULSDEN 1 8 Oct W Horiaan 62 j 9 S ran dur Moot huiair an J Wildaekui 59 j 11 C Tgjjerman ed C Doer 76 j ADVERTBNTIËN De ondergeteekende betaigt bg deze baren hartelijken dank aan bare baren voor den bgstand die zjj bg bet ongeval op Zondag j van ben mocbt ondervinden Wed C BOBGEBDING Gouda 12 Oct 18S0 Bji akte dd 7 OCTOBER 1880 voor den Notaris KABEL NICOLAAS HENGEVELD te nazersmoude verleden is tosachen de ondergeteekenden JOHANNA ELISABETH din BOER Weduwe Hehdsik Bbaat zonder beroep te Koud herk en HÜIBKECHT BBAAT Koopman en Olieslager te Gouda aangegaan een VBNyOOTSCRAP tot het dryven en exploiteeren van eeneStoomolieslagerif met Fabriek van Lijnkoeken en daaraan verwanten handel en verder toebebooren onder de Firma H BBAAT te Gouda Deze Vennootschap is aangegaan voor den tgd van 10 jaren ingegaan primo Juni 1880 n mitsdien zallende eindigen ultimo Mei 1890 Met bepaling dat de zetel der Vennootschap ski zgn gevestigd te Oouda beide Vennooten de handteekeuing der firma znllen hebben en het geheele bostaur der Veaaootschap is opgedragen aan den Vennoot HüIBRECHT BBAAT solder dat btf gelden ter leen zidT mogen geven of nemen noeh vaste goederen mogen koopen of verkoopen dan met directe medewerking zigner medeven noote J E oïs BOEB Wed H Beaat H BBAAT Hz Soclelèlt ONS GE OEGE Commissarissen der Sociëteit Ont Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Beglement dat bg gelegenheid o yan de Iste Abonuements Tooiieelvoorstelling op DONDEBDAG den Un OCTOBEB 1880 de SOCIËTEIT van des avonds ZES VUB af al GESLOTEA ijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL Pruident H JAGEB Secretarie Gouda 12 October 1880 Q OÏÏDSCHEEAAS tot Buitenlandsclie Verzending Offerten gevraagd met omscbrgving kwaliteit wicht en ouderdom bg groote hoeveelheden te leveren tegen gereede betaling Franco brieven onder Na 501 aan het Borean dezer Courant PHOTÖMAPHIY uitsluitend in Kooldruk SPECIALE LNBICHTIMO voor zeer fijne vergrootingen ONVEBANDEBLIJKE PC TBETTEN F Ilarting Oosthaven B 14 GooDA DaOK vau A B inkiias Sociëteit 0 S GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Kerste YoorsteUiag in het Abonaeme t DOOB DE Vebkknioinq HET MBEKUXBSCH TOOMEL Donderdag 44 October 1880 TALEFTuiGESOOETE Tooneelspel in 3 billrgvett naar het Fransch jf ir droü de conquêle van £ L£GOl VÉ door HOMlANDINA VOOIIAMIOAAM D 0K De Afwezige Drama in 1 bedrgf naar het Fransch van E MANUEL doqr J L WEBTHEIM Aanvang ten HALF ACHT ure De groote pau se na het 2e bedrgf van Talent en Geboorte PBUZEN iwE PLAATSEN Eerste È aag voor HH Leden hanne Oamea en Kinderen 1 10 per persoon De loting der telbespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plalats hebben op Woensdag 13 October 1880 dés avonds ten 7 are precies tegen beialing van 10 Cents voor elke plaats f tT UH Inteekenaren woi t herinnerd dat alleen des Woenedagt avondt nog DAMESKAABTEN a 0 90 VOLGENS VüOBWAAEDEN VAN INTEEKENING te verkrggenzgn Alleen HH Ledto der Sociëteit kannen loten voor die HB Inteekenaren welke persoonlgk verhinderd zgn Te HUÖB voor een Klein Gezin een NETBOVEITHUIS a 1 50 per week Informatiën aan het Bureau dezer Courant Advertentiën in alle Binnen n Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden dooirden Boekhandelaar A BBINKMAN te Gouda Eén afs uifl is voldoende Ml Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Vbii AMSTKRDAM AHNHEM cd ÜTHKCHT nur HOïTEKDAM H AGE en SCHEVENINGEN VaH Amstebdak 6 30 8 10 S0 11 5 lï M 6 8 B0 6 Abkukm 6 S6 8 S0 lO SS 1 30 l M S 25 7 Utiicht 7 8 ï 10 17 11 40 ÏM 8 28 8 S5 6 30 10 10 16 Uirmeleii 7 2Ü 8 46 12 3 I 3S 8 66 9 36 10 85 Woerden l iS 1 44 3 38 4 1 9 43 Ourleirsler T Sti 1 65 4 8 9 53 Aaiikumtt 7 1iU 9 10 10 48 19 28 9 16 S 1 69 4 2S 7 10 8 10 68 Naak Moonlreohl 7 63 2 18 10 12 Nienwerkerk 7 53 2 18 4 28 10 11 Cnpclle 7 53 2 18 10 12 EoTTiBJ AM 7 53 9 18 10 30 12 81 2 18 4 5 4 28 6 67 10 12 11 4 ZeveuhniienMoeroaiKlle 7 58 2 21 4 81 10 9 ZoclermwrZegwunl 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorborf 7 66 9 13 12 84 2 21 4 8 6 lO t OuAVfNBAGB 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 34 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 SohmoiBgeu 7 68 9 13 10 62 12 34 2 21 S 4 4 2 4 81 6 7 4 10 9 Van BOT rEBDAM SCHEVENINGKNea HAGE our AAI8TEKPAM UTBECHT ea ABNHSM Van BoTTiBDAK 80 7 40 8 10 S 50 10 80 10 4 11 60 2 3 20 4 30 6 60 8 30 9 80 Capille 6 41 10 60 2 9 7 Nienwerkerk 6 49 10 67 2 lfr 7 8 8 48 Moordreobt 67 11 4 2 23 7 16 AnDkomit 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 35 8 40 4 62 7 28 8 66 9 63 Sohereoiageb 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 9 35 8 45 6 7 46 9 GXAVZMBASK 6 26 7 80 8 8 35 10 10 10 30 11 46 1 60 8 4 15 6 36 8 16 9 30 Voorburg 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetcrmeerZrKWHnrd 6 45 1U 60 2 10 6 8 38 Zereiiiiiii nMa nuip lle 55 II 2 20 7 7 Aaukomst 7 18 7 59 8 27 9 5 10 43 11 18 12 12 2 38 8 87 4 49 l ffi 8 68 9 67 Naai Oudewater 7 a 11 21 2 41 7 31 Woerdea 7 16 1 2I 2 41 7 81 HariaeteB 7 16 8 6 8 31 10 62 11 21 41 3 4S 4 56 7 81 9 1 10 AXBTEKDAX 7 6 8 31 10 62 12 15 2 41 8 43 4 65 9 1 10 Utbxcht 7J6 8 6 9 1 10 S2 11 21 2 41 8 4 4 66 7 31 10 Abnufm 7 16 9 11 10412 11 11 8 43 466 7 31 Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie besterade brieven bij den Uitgever te bezorgen Bt llOEMKKSrEUeii WETHOl DKliS van G Uiln doc U Ie tveleii dul iiij Kviiiulilijk B 3luit r an den19ii Sepieiiibcr iSbO No 7 n joedjjekeurd helBasdibetluit van drn 27 Augustus 1880 lot beffinU eener belnaling uor bel Ie aiit Hn eu Oudtrirjji op bet Pruti miiBsram iu die iermenle iu terordereii ofereeu ioumig de voorKhiii icu der verordeuiug ran denzilfdeu datum ij iide de iuboud v tubeide ttttkken aU olgl De Baud der Geintente Gouda Gelet u Zijiie besluileu rau 9 en 30 Juli II beIrtkkeljjk du oprichting an een Vrogymuatiuui Ueiiuard ds roordracbt ruu Burgemeester ea Wethouders Grïieu Art 24 der Wef tot regeling vnii het Hoofier Onderwijs rau 28 April 1876 SlaaUUud No 1Ü2J Htffl besloten Op hul Pra ymnasiu n Ie Gouda irordt alj schootgclil vau iedereii leerling een jjarlyksohe bijdrage gemrdcrd van Vgflig Gulden n Mirnrtlering gesciiledt orereenkomslig de daarop betrekkelijke verordenlug vuii hrdeu Gedaan te Gouda ter 0 euburc Buadsvergaderiug van deu 27 Augustus 1880 KEMY Vooraller BBOirWEB StcreUrU VEUOROBVING op de IXVÜBDEKIXG vin ol IlÜULGEJ D OP HET PUOGYMNASIÜil hi 1 Het schoolgeld ui duor de Ouders of Vo gdeu der ieerUu feu aan den Gemeeule Outvanger ot die bem vervangt by vooruitbetaling vordeu voldaan iu vier driemaaudelgksche teruiguea rencbyueuile op den eersten werkdag der maaudeii Januari April Juli en October An 2 Vüor keriiiigeu die in bet middeu van eu koarlaal op de scbuul Jkonieu is voor dat vierendecijjurt het voile scbuulgeld verschuldigd terwijl htt uuu hen die ze tussclieutyds terlaleu niet wordt teruggegeven Art i Leerlitigeii voor wie het schoolgeld uiet is voldaan wurdeu op de soboul niet toegelaten Gedaan te Gouda ter Openbare Baadsvergadcnug vau deu 27 Augustus ISüO KEMY FoonUler BltOUVVKK StctetarU Eu is hicrviin af koiidigiug geschied waar hel behoort deu 12u October 1880 Burgemeester en Wethouders vooruoeuid VAM BEUGEN IJZENDOOKN De Sicietaris BllOÜWEB AFKOi Dl i G BUBGEMEESTEU eu WËTHOaDERS vau Gouda Gezien het besluit van den lieer OomuiiBsaris des Kouiugs in deze l roviticie vau len 2 In Sepleuiber 1880 A No 1176 3o ufd Prov blad No lil beireirend de verplicbling tot het doen viiu suppteloiro anngifto voor de BEL XSÏING op het l JiJt80NËEL over het diensijiuir 188Ü 81 Brengen ter algemeene keuiiis dat volgeus de rit 27 en 42 der wet op de peiaoneele Belasting van den Maart 1883 Staalalilail No 4 zoouls die tyu gewytjgd en aangevuld by de arit 7 en U der wet van deu flu April 181 9 Slaalalilad No i9 lot het doen van suppletoire aangifte verplicht zijn allen die ua deu 15n Mei jl een perceel in gebruik hebben geuonien alsmede zii die dienslbodea uf paarden ua laatsigeuueindeu datum hebben aangeschaft Wurdeude de Ingezetenen niitsdiei heriuiurd aau de op heu rustende verplichting lot bet dotu dier aiigifie leu einde bevrijd te blijven viin de toepasüiiig dl r sl albepaliiigeu voorgcschrew u bij arl il5 voor zooverre die zijn gewjjiigd bij art 13 der wet vau dea 9u April 1869 StmtMad No 59 eo art 39 van oieergeiioemde wet vau deu 29n Maart 1833 StaaUbUui No 4 Gouda deu 12u October 1880 Burgemeester en Wethoulirs vooriioenid Van BEUGK V IJZËNUOOBN De dicietjiis BltOUWEB BuUeiiiaiidscil Ovci ziciit Het berioiit betreffcude Dulcigno het eerst onder alle voorbehoud door de Tumi eu de ÜaUt Telegrafh vermeld werd luiaf iu eene déjjêche uu Koiistautiuopel eu eiudelyk iu eeu telegram uit Berliju bevestigd Tot de ouvoorwaurdelijke overgave vau Dulcigno is door deu Xurkseben ministerraad besloteu eu biervBU zal zooals de dépiïcbe uit Bcrhju luidt door middel eeuer uota aau de ambassadeurs te Koustaotiuopet kennis gegeven wordeu De Sordd AUg ZUj zegt iu ziju pobliek overzicht vau Maandag in rertuud met dit bericht De stand rau bet Ouatersche vraagstuk heeft iu de laatste dageu zoodaui e verandering oudergaau dat bet uauwclijka meer der moeite waard is oui de menigvuldige beschouniiigeu te rcrmtldeu welke iu de dagbladeu oorkometi over de meerdere uf miudere kans ran het Eugt fae voorstal betretfeude eeue blokkade vau Saiyrua aar wq vernemen is eeue uieuwe uota der fo ai ekoiuligd waariu zij hare toestemming tut deu voorwaurdelijkeu afslaud vau Dulcigno te keuuen geeft Wel is wd r is de tekst dezer uota uog niet bekend eu bij de ouderviuding welke men sniert l iug van de Turkache diplomatie heeft opgedaan is bet raadzaam bet sluk zelf af te wachten Ook is men uieuusgierig te veruemen wat de Albuueezeu wel van dit besluit zulUn zeggeu Doch bet kau niet outkeud wordeu dat door dezen uieuweu tap der Porie eene verergering word vermeden vau den toestand welke door ie erkiariug vau Biza pacha dat by tot op nader order vau ziju vorst Duliiguo tegeu de Uoutenegrijueu of wie ook zou verdedigen in het leven werd geroepen Iu elk geval is het Dalciguovraag stuk ten gevolge vau het besluit des tiulidiis waartoe by voornamelijk door deu Duitschen gezant moet aiju overgehaald lu de rij der Oontersche verwikkelingen weder op den voorgrond geireueu eu moeten derh dve alle oiidersteliiigeu onilreut het uiteengaan van hjt gecombineerd eskader of bet vertrek naar eeue ani ere plaats niet beboedzaamUeid opgenomen wordeu tu goed onderrichte kriugeu is uieis bekend van maatregelen welke iu verband daarmede reeds genomen zouden ziju Het kau ook als ecu gunstig teekeu bcschouwil worden dat de tegeu htdeu be legde Eiigelsche ministerraad niet gehouden is Ilierby ban nog wordeu gevoegd de van elders komende tijding dat Gladstone naar zijn builen is rertrokkeu hetgeen mede een gunstig teekeu ia Het tweede elecree vau 22 Maart zal biuiien enkele dageu in Fraukrijk tot uittocriiig komen dat wil zeggen men zal ermee bigiuneu want het is een heel werk Er ziju bulten de Jezuïeten 85 congregaties eHe van vtouwen liog niet eens uiederekend Deze onwettige verüeuigingen die het versmaad hebben aan de regeering eikeUuing te vragen hebbeu 6UU kapellen welke door de stautsuiacht moeten gesloten worden De regeering houdt zorgvuldig geheim wauueer en waar zij beginnen zal om noodeloos verioou der couifre gaiie leelen te voorkomen Deze zouden ga iriie de rol der vermoorde onschuld spelen ma ir de rigteriiig zul zooveel mogelijk huu misbaar vdorkoiiieii Het Pruisisclie minisierie moet nog de werkzaamheden voor de a s ziiliiig van den ij uddag vaststellen Groüte welaontwerpeo wordeu niet verwacht de begroeting zal eoblcr veel tyd rooveu daar voor t eerst de door deu Staat aaiigckocble spoorwegen daarop voorkoiueu men spriekt ook vau een ontwerp tot uuukoüp van den Kbein Nahc spoorweg De economische pUuneu ran Bismarck zullen zich wat dea Landdag betreft bepalen tot bet voorstel tot opriclitiug van een economisoben Senaat waarvoor een som op de begroeting is uitgetrokken De minister vau biuneul zaken Euleuburg werd het Ie Friedrichsruhe eens met Bismarck over de invoeriug vau de uieune districiswct iu Posen Hannover eu Slees IV ijk Holalein De oiücieele processen verbaal der ouderwijsen queie iu België wordeu thans achtereenvolgens openbaar gemaakt in de Mam eur Beige Eeeds enkele liuerale bla leu ziju begonnen mot die stukken over te ncncn maar betuogeu tevens jb wenschelijklieid oindal de opeubuariuakiug doavbet ofScieele blad geen geuoCfizaine waarborgen opÜfvert dat deze gevvichtige bewijsstukken tegen den invloed der geestelijkilieid iu bet geheele land bekeud zullen worden eeuer algemeene verspreiding AU middel daartoe wordt voorgesteld dat de Kamer besluite dtze olficiecle stukkeu openbaar te maken iu de in beide talennitgegeveu Kamerverslagen waardoor zij reeds iabanden zouden komen van ongeveer 20 0U0 obonnemeuteii terwijl verder de Federation liberale doorvrijwillige bijdragen in slaat gesteld zou moeten wordeu om eenige duizeudeu abounementeu op deze KaiUerverslagen te nemen en deze d a iu overlegmet bare plaatselijke ardeelingen zooteel mogeiijlc gratis iu het land te verspreiden Thans geren de clericale scheere lezingen ran de processeii vcrbaal BINNENLAND GOÜD 4 14 October 1880 De dieusiregeliug op de Nederlaadsohe spoorwegen geduronile den wiulcrdienst 18b0 81 begint morgen j De uren ran vertrek eu aankomst up deu Bijnspoor I wej ziju slechts reiuig veranderd een paar met Duitsclilaud correspuudeereude treinen vallen slechts w g gelyk bly keu kau uit de aau bet eiude van dit Nr geplaatste lijst Iu de huishoudelijke vergadering van de Afd Gouda eu Omstrekcu van het Ned Froiesiautenboud 11 Dinsdag gehouden werd het gewone jaarverslag uitgebracht eu met de rekeuiug eu verantwoording over het afgeiOopeu jaar goedgekeurd De ougunstige liaaucieele toestand der afdeeling gaf tot eenige bespre tiiig uanleiding waarvan als resultaat kan woidcn beschouwd dat eeuige le len tot dekking vau het tekort pogiugea zullen aanweudeu De voorzitter ds Ham van Boskoop weuschte het lidm iutschap van het bestuur neder te leggen daar het hein op den duur bezwaarlijk werd de vergaderingen bij te wonen De vergadering moest dien weusch billijken doch betuigde den beer Ham hartelijk dauk voor de vele opofferingen die hij zich lu het belang der Afd had getroost In ziju pliuits werd tot lid vau het bestuur eu daarna tot voorzitter gekozen ds Schim vau der Locff alhier die de benoeming aannam Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering iverdcu benoemd de heereu Scaim van der Loeff eu Tbim Oiuiriia kwam een voorstel aau de orde tot oprichting van een Zondagschool In beginsel werd daartoe besloten en eene commissie benoemd lot bet outwerpen van een plan van uitvoering Tot leden dezer commissie werden benoemd de heereu Schim van der Ixirflf L P Hoogeudyk ü Euijter eu D G van Vreuiniugen Maandag avond hield de Melselaarsvereeniging Ondirling Hulpbetoon in bet KofGebuis Bellevue liaur levende jaarlyksche algemeene vergadering tot bet douu van rekening en verantnoordins Uit het verslag van den ptuningmeester A H Kulik bleek dat aan ziekengeld was uitbetaald eene som vau ƒ 290 00 Het batig saldo in kas was 564 40 Uit het verskg ran den heer J ï de Koning bleek verder dat bjit aantal leden iu het afgeloopeu jaar met H was vermeerderd daar de vereeuiging het vorige jaar 7 1 eu nu op het oogeublik 88 leden telt