Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1880

A Zalerdau lullen de iuteekcnaren voor hl t eer Bt an tlit eizoeit cene opera voorstellins te Rotterdam kuanea bij oueii ilcu geeft de t ldelio VVij herinneren de beliiOKliebbeudfn dut er dan een uaohltt iu loopt die Ie kalf twaalf uit Rotterdam vertrekt üiBoimde opcru irtin stopt nergens op de tusscheustatious lun alleen te Moordrecht Nieiujud wordt daarop toegelaten die nit behalve zijn gewoon retourbiljet lu het bezit is an eei tofgaiigsbcwys af te geven door de commissie alhier en door deu epoQrbeamble te conlroleeren Gister is alhier aangehouden de publieke vrouw J C V verlaten hilisvrouw van H V S wegsos geploegde oplichting niet gebruikinnkiug vün iloor haar vervaardigde valsche gesclinflcn Zij is heden naar het huis van arrest te Kotterdam overgebracht In ons vorig Nummer komt een bericht voor overgenomen uit het Vaderiantl dat de kantonrechter jl Woensdag 6 Oct een otisclmldigm Hagenaar heeft veroordeeld Dit bericht is geheel onjuist De kantonrechter heeft wel degelijk een MckMiyen Hagenaar tot ƒ 80 boete veroordeeld die onder Zevenhuizen had gevischt zonder voarzieu t zgn van de vereisehte papieren terwijl hg aan den jaohtopziener had vertoond eene vischaote die hg van een vriend had geleend en aan den jachtopzieoer ook den naam van dien vriend als den zgnen had opgegeven De jachtopziener bemerkte niet dadelijk het bedrog m iar eerst eeuige dagen later De heer J A de Graaff heeft met goed gevolg het iheoretisoh geneeskundig examen voor de medische faculteit Ie Amsterdam afgelegd VEEGADEttING tan din GEMEENTERAAD Vrgdag 15 October des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Het voorstel tot intrekking van het raadsbesluit waarbij aan den heer W B Tholen eervol ontslag IB verleend als leeraar aan de Burgeravondschool Het voors el tot uitbreiding vau het hulppersoneel eau de Tusschenschool Het voorstel tot iusfelliug eener Commissie van Tl e icht op het Lager Onderwijs Het adres van C Tinbergen houdende verzoek om een gedeelte grond in het St Anlhoniekloostcr De voorwaarden voor eeno concessie tot aanleg n exploitatie eener Lekwaterleiding en eener IJstl wèterleiding Benoeming van vier leden jo de Commissie belast metl het ontwerpen der Verordeningen tegen relker overtreding straf wordt bcijreigd Tot setters voor s Rijks Directe Belastingen in do fSeroecnle Moordrecht zijn herbenoemd de heeren A Tom Dz en J de Zwart De doopplechtigheid van Prinses Pauline heeft Dinadafi overeenkomstig het vastgestelde programma ïn de Willeraakerk plaats gehad in tegenwoordigheid van HH DD Htl den Groothertog en de Groothertogin van Saxen Weimar Eisenaoh Z D H den Vorst van Waldeck Pyrmont H H K K H H Prins Ffederik en Prinses Hendrik de Ministers de presidenten van de hooge Staatscollegièii W een talrijke schare H H M tó de Koning en de koningin werden et orgelspel ontvangen De ifonihgin hield het kind en doop De hofprediktr fan Koetsveld hield eene rede ontleend aan een kort woord van den Heiland dat men vindt in het evangelie van Marcus het 10e hoofdstuk het 14e ver Naar aanleiding da rvaii schetste hij de liefde van Jetua voor de Kinderen Ook weidde hg uit over den doop in verband met de Christelijke opvoeding en besloot met een gebed voor het heil Tan Koning en Vaderland De plechtightidtlt was door haar statigen eenvoud des te indrukwekkender Op de straat werd de jonggeborene aan de tulrpe menigte nit het rijtuig vertoond Tegen heden ten 3 ure is eene openbare vergadering belegd van de Tweede Kamer BIgkena de Slaala Courant is een milde re i en van Nederlandsche leeuwen Nassausche gouden leeuwen en Eikeukronen op ons vaderland en zijne koloniën nedergedaald waarschijnlijk om de daarmede versierde borsten des Ie warmer te doen kloppen voordijouggedoopte prinses Pauline en het huis van Oranje Er is gisteren een duiker te water gelaten in het gedeelte van de vaart in het Haagsche Bosch door de JoBg aangewezen als de iilaals alwaar liij den degenstok welke hij voor het vermoorden van Marius Bogaardt moet hebben gebruikt zou zijn weggeworpen De stok was gisteren middag nog niet geToudeu Het denkbeeld van afdammeu en leegpompen is wel geopfcrd maar iet schijnt zeer moeilijk en veel te kostbaar te zga om daaraan gevolg te geveu De minister van waterstaat handel en nijverheid tul wiens departement ook de postergen behooreu gelijk men weet heeft een inderdaad zeer lofwaardige verandering gebracht in de voorschriften ten aanzien van de nangeteekencTe brieven geadresseerd aan personen ten plattel uide Ter gemoetkoming toch aan het bezwaar dat voor vele personen ten plt ttelande verbonden is aan het afhalen van aangeteekende brieven heeft de minister iu afwachting van eene in bewerking zijnde algeineene herziening der bepalingen we lke den dieast der hulpkantoren regelen o a v islgisteld dat de uitreiking der aaiigetefkende brieven met en zonder aangegeven geldswaarde en van andere aangeteekende stukkeu op de hulpkantoren voor zooveel die stukken be stemd zijn voor personen die wonen bnileii de kom der plaats waar hel hulpkautoor gevestigd is geschiedt aan de woning der geatlresseerdeu Aan het verlangen van hen die van den maatregel wenichen te worden uilgeiloten wordt echter gevolg gegeven De Gemeenteraad van Woerden heeft op een i interpell uie van de concessionarissen voor den stoomtramweg Leiden WoRrden verklaard die onderneming van genoegzaam belang te achten om een onteigeningswet voor te dragen Het panorama van Amsterdam roorstellende het beleg van Haarlem wordt deu 21n December den dag van den uitval onder Kenau Simons Hasselaar in 1573 geopend De werkzaamheden aan het panorama te Kotterdam vorderen goed het gebouw staat reeds onder den kap en als alles zoo voortgaat kan in een volgende maand bet doek worden gespannen en met het beschilderen een aanvang worden gemaakt De opening kan vermoedelijk tegen Mei worden verwacht Volgens den Monileur heeft de prini van Oranje zijn komst Ie Pargs eenige dagen uitgesteld doordien hij wegens ongesteldheid Axensteio niet kon verlaten Naar bet schijnt worden er hier en daar nog pogingen aangewend om eene soort van volksdemonstratie in t leven te roepen teneinde de doodstraf ten onzent in hare eer 1 te herstellen Ofschoon de uilslag dier pogingen voor ons zoo min als voor de lirni Ct twijfelachtig is treft de volgende beschouwing van genoemd blad ons echter te zeer door hare juistheid om haar hier niet op te nemen Wanneer er eene ernstig gemeende beredeneerde en op degelijke gronden rustende overtuiging aan dezen aandrang om deu doodstraf in ons strafstelsel op te nemen ten grondslag lag zoudeo de conscientieusc voorstanders er van juist na niet dit onderwerp ter sprake brengen en juist niet op deze manier Juist lu niet omdat het publiek dat thans nog geheel onder de verschillende indrukken van de versch gepleegde gruweldaad is de noodige kalmte mist om een zoo hoogst ernstig onderwerp onbevangen te beoordeelen Het is eene oude leer dat de gramschap eene korte razerug is maar juist omdat zij eene razernij is moet men zich zoolang de gramschap duurt wachten aan iiare ingevingen te gehoorzameu Niet het concreet geval mag en kan ons tot de conclusie brengen dut de doodstj af is geoorloofd noodig en doeltrelfend maar dé abstracte van allen hartstocht vrije studie wat er uit een zedelijk maatschappelijk en strafreohtelgt oogpunt voor en tegen zulk een straf te zeggen is De conscientieuse voorstanders van de doodstraf zouden niet alleen dit onderwerp jnist nu niet ter sprake brengen maar ook niet op de manier gelgk thans de consoientiebcroerders doen Dit opruien en opstoken der h irtstochten dit onderhouden en aanblazen van de zucht om zich op den moordenaar te wreken deze pogingen om door volksruinoer en agitatie den strafwelgever te dwingen tot een strafstelsel waarvoor men geene bewijsredenen aan te voeren weet zal elk verstandig en gemoedelijk meusoh tegen de borst stuiten maar het is waar dat het zeer veel gemakkelijker is den grooten hoop door drogredenen en bombastische woorden over te halen dan eene ernstige studie aan een moeilijk onderwerp te wijlen Hel zal deze soort van ijveraars voor de doodstraf zekerlijk veel genoegen hebben gedaan toen zij vernamen dat de moordenaar de Jongh geheel van hun gevoelen en insgelijks een voorstander van de doodstraf is Zulk eene leer is zulke apostelen waardig l Deze barbaarsche oonscientie die eischt dat in koelen bloede een tweede doodslag begaan worde om den eersten te zoenen en te werken is noch van onzen tijd noch van onze natie Wij kunnen hen beklagen die met znlk eene soort van conscientie bezocht zijn maar tvg ontkcnucn dat zij eene nationale conscientie is waarmede het Nederlandsche volk zou bezocht zijn Naar aanleiding an hetgeen bg en tengevolge van de cnndidaluur iappeyne is voorgevallen geeft het HandeUblad eenige wenken aau kiesvereeniitingen wxlke het in practij wenscht te zien en die ons voorkomen ook ten onzent althans gedeeltelijk overweging te verdienen Htt Handehblai zegt Jiet volgende Het schgnt ons an overgroot belang toe dat leden van kiezersven enigingen zich wel rekenschap geven van de verant voordelgkheid welke zij op zich laden door zich op te werpen als raadgevers van de kiezers De ste n van ieder die aan een vergadering voor het st llen van cafididaten deel neemt heeft hoiiderdvoud grooter kracht dan die van een gewoon kieper wan zijn doel is dezen voor te lichten en te bewegrn in gelijken geest te stemmen Dit is voorul vui gewicht wanneer zoonis bij de laatste verkiezin een beslissing met geringe meerderheid genomen wordt Wanneer dus candidaten gesteld en vsrworpen worden behoort bet publiek eenige waarborgen te hebben dat de aan beveling der klezersvireeuiging uitgaat van zelfèlaudige lieden die neet kunnen zeggen wanneer een invloedrgk man hun vraagt ja te zeggen Immer een geheele verkiezing ina niet beheerscht worden door ééu persoon of der kiesvereeuigingen een paar personen en het werk niet nederkomen op een wed strijd tussohen een paar invloedrijke leden wie de meeste manschappen in het strijdperk kan brengen Het publiek dient dearoin te weten wie het zgii die zich de bevoegdheid toekennen het voor te lichten Men kan geen examen afnemen en evenmin onderzoek instellen omtrent bevoegdheid door ballotage maar wel kan de penbaarbeid hier nut slichten Die zich opwerpt ali raadgever behoort den moed zgner overtuiging te hebben en daarom zon het een zeer geweiischle hervilrining zijn indien in kiesvereeuigingen openlijk gestemd werd gelijk b v geschiedt op de vergaderingen der Juristenvereeiiiging Want het geldt ook bg een verkiezing niet enkel personen maar beginselen en het algemeen belang Een andere hervorniag welke dunkt ons zeer noodig genjemd mag worden is die om te belelteu dat dezelfde persoo i lid is vau meer dan ccue kiezersveiceuijjiug Bg laatste verkiezing ileed zich het geval voor dat rerscbilicnde heeren zoowel in de eene als ii de andere voor een der eaudidaten ijverden of kwamen medewerken tot een beslissing Wat wordt er zoodoende van de afzonderlijke voorlichtiug welke alleen aan verschillende kiesvereeuigingen val dtzelfde riohliug reofal van bestaan geeft In de derde plaals is l et zeer noodig dat de namen der oandidater die ter sprake zullen komen teu minste 24 nrei vó r de vergadering aan da leden worden bekene gemaakt Thans is behalve bet bestuur alleen de voorsteller vaa eenigen oaudidaat op de hoogte en beeft het daardoor in zija inaohl vooiftf reeds tii Werven Wereleu de namen bij tgds aan alle leden bekend gemaakt dan ston den de kansen althai a gelijk en zouden ook meel leden opkomen Ook verdient het overweging of waar de kiesvereeniging als geheïl aanbeveelt niet alU ledea beter dan thans iu de gelegenheid behooren te zgn hun stem te doen gddsn zoodat niet een betrekkelijk gering getal iedeu namens allen beslist ea handelt Het is waar allen hebben recht ter vergadering te komen t laar uiet allen hebben daartoe tijd of gelegenheid Ook daarvoor ware wel te waken door eenige dagen tusschea het bespreken van candidaten en de stemming te laten verloopea en de laatste hetzij op een nieuwe vergaderiug hetzij bij ondergeteekende aan bet bestuur in te zesden briefjes te laten laats hebben Eindelijk ko nt het on voor dat bctturen van kiesvereeuigingen bg liet gveren voor een gestelden candidaat ondersoheic behooren te maken tusschen het geval waar hpt bestrijding van staatkundige ttgenatauders geldt en dat waarbij in den boezem der vereeniging zelve veel atrgd bestaat Mededeeliiig van het aantal stem nen dat de gestelde candidnst heeft verkregen is i unkt ons mede een eiseh vsn billijkheid welken de kiezers wier voorlichting todi bedoeld wordt mogen stellen Juist omdat wg met innige overtuiging Toor groots uitbreiding van het kissrecht zijn achten wghet vsn overwegend belang da door dergelgke of andere middelen de voorbereldin der verkiezingen van ele gebreken die haar tha is aankleven worde gezuivero Zg moet pKiats hebbe i op een wijze welke het publiek voldoende waarborgen geeft dat niet als op een packed meeting caiididuten gesteld worden door ongenoemden Anders i reezen wij dat de belangitel liiig nog minder zal i orden dan thans en vau deelneming aan de verklei ingeu velen zich zullen onttrek ken die thans nog hui burgerplicht gaarne naar eisen vervullen des volgenden jaara zal te tentoonstelling worden ge Deooraiieve schilderkunst alle vooi voor In Juli of August Arnhem eeiie nationale houden vobr komende werkpji in verband staande met het schildersen glazenmakeravak beueveoa van gereedschappen grondstotfeu enz Op deze tentoonstelling worden de inzendingen toegelaten van Decoratieve kunstenaars Mr schilders of ürina j Ambachts cbolen leerlingen Particuliere inrichtingeir of scholen leerlingen Werklieden bij mr schilders werkzaam Leveranciers van verfwaren lakken eQ vernissen Leveranciers van gereeelschappen ichildersbeboeften enz Uitgevers of boekhandelaars van pUten en boekwerken die kunnen worden beschouwd betrekking te hebben op het schildersvak of dienovereenkomstig van nut kunnen zijn tot onderwijs De prijzen zullen beslaan in Ie prijs in gonden üf zilver vergulde medailles 2e prgs in zilver 8e prijs in brons 4e prijs in diploma s Of Ie 8e eu 5e prgs bronzen medailles met uitdrukking der waarde en diploma s beneven stoifelgke belooDiuüea 4e prgs diploma s Tevens worden de volgende prijsvragen nitgeschreven Ie Stchetsen en ontwerpen voor decoratief iu ilea algenie lenen zin als schelseu voor plafonds eu waaddeCüraticii bloemen oruameiiten figuren attributen wapens enz Vriju ontwerpen samengevoegd nit de overleveringen van vroegere kunslenaren luzeiidiiigen van verschillende alphabets of letter i soorten zoowel schrijfletters als alle bekende of denkbare gewone of versierde of phantasieletters komen voor deze iu aanmerking 2e Een sierlijke titel voor den huis en deoornlieschilder euz Een daidelgke letter en zinnebeeldige versieringen voor htt do l zgn boofdvereischleu In het UandelMad maakt Q N de zeer juiste opmerking hoe alle begrippen die in het dagelijksch leven het meest voorkomen woorden lijn van Éia lettergreep of met een toonlooze achtervoeging man huis jluch wuur vader hemel enz Ook de maten en gewichten hebben maar een lettergreep poud el kop kan mud enz en aan deze eenvoudigheid toetst hij nu de Grirksch Latijnsche namen kilogram decimeter centiare etiz welke hg uit dien hoofile afkeurt Mwir hij keurt te ook af op grond van de onverslaanbaarheid en verhaalt hoc hg een te Munoben zijnde de bibliotheek de pinakoiheek in de glyptotheek wilde zien en en de koetsiers kern trikeu aau een verkeerd Ouder al hetgeen tegen de namen van het n ctrische sielsel is aangevoerd verdient die eerste opmerking ontegenzeggelijk eene hoofdplaats Bij de opeining van hel poslcongres te Parijs waar o a de invoering van een internationale pakketpust wordt besproken heeft de heer Hofstede afgevaardigde van Nederland namens de vergadering geantwoord op de openingsrede die door minister Cüchery was uitgesproken Het vee uitmakende de collectieve inzeuding ter tentooiislelling te Londen per Maasstroom van Botterdam vertrokken is na eene vrg voorspoedige reis te Thameshaven aangekomen Een groot verlies heeft deze prachtige koppel vee evenwel geleden daar de beste der koeien die van deu heer P Ellerbroek te Hoorn onderweg heeft gekalfd eu eenige uren daarna stierf aan de kalfziekte Nu de t jd nadert dat men zijne winterprovisie van aardappelen zat opdoen verdient vermelding dst Zuid Duilschland een middelmatigen aardappeloogst heeft De Bijnprovincien We lf ilen en Noord Duitschland hebben overvloed van aardappelen Het vervoer van aardappelen naar Engeland is thans onbeduidend Te Berlgn worden veel aardappelen aangevoerd en tot lager prijs dan in 1879 Natuurlijk zal die toestand ook op den prijs der aardappelen hier te lande van invloed zgn en hem lager doenzgn dan verleden jaar Te Amsterdam beeft een vergadering plaats gehad van de voorloopige commissie tot voorbereiding eener Hollandscbe tentoonstelling Eenige belangstellenden namen aan deze bijeenkomst onder praesidium van den heer Wertheim deel Nader werd het plan uiteengezet d il men zich voorstelde te verwezenlijken een leiitormstelling iu vier afdeelingen lo een koloniiilen 2o een voor algemeeneo uilvoerhandel iu betrekking tot de koloniën So kunst oudheidkunde enz 4o een meer speciale afdeeling voor zaken van oudorgesohikten aard Een discussie werd naar aanleiding van de indeeling gevoerd maar vooral ook over de waag of er kans bestond dat de noodige ƒ 2 400 0011 gevonden zouden worden en voldoende zouden zijn of het gebouw niet te veel zou kosten eu Amsterdams ligging wel van dien aard was dat men op genoeg bezoelc zon kunnen rekenen Daarbij bleek dat men op krachtige hnlp van Rijk eu gemeente rekent De eerste boden van den naderenden winter de wilde ganzen hebben hun intocht iu ons land reeds gedaau Bij groole troepen ziet men ze langs de kusten der Noordzee eilanden waar ijverig jacht op haar wordt gemaakt Werd de unie van de school met den bijbel onlangs beet genomen met hel valsche bericht eener gift an ƒ 10 000 uit Schiedam hetzelfde is het bestuur van t BlUdm tnatUaut opgericht door vrijmetselaars te Amsterdam thans o erkomen Aan ilit bestuur werd namelijk kennis gegeven dat mr Heringa Cats bij Heereuveen overleden aan bet instituut ƒ 10 000 vermaakt had Er blijkt echter biet van waar te zijn Bijbelvriendeu of blindenvrieoden schoolgeuzen of vrijmetselaars niemand blijkt heilig te zgn voor de boozen die in t gestoelte der spotters gezeten zijn Hel is nog niet aan l Uclit gekomen of bet volgende met reiolutiouaire socialisten in verbdud staat De Duttscbe Rtwki Jmeiger meldt namelijk dat in den nacht van 8 op 9 dezer nabij Spandou een passogierstrein uit het spoor is geraakt waarbij wel de reizigers en het dienstpersoneel geen noemenswoar letsel hebben bekomen maar het materieel aanmerkelijk beschadigd eu de locoinotief in eene diepte gestort is Daar het nu is gebleken dat de rails opzettelgk aren losgemaakt en zoodanig nedergelegd dat zg bij het passeereu van eene locomotief moesten omslaau is er een streng ouderzock ingesteld Dat misdrijf moet gepleegd zijn des avonds tusschen 10 en 12 ure op welken tijd de naaste baauwachters den weg reeds haddeu nagezien maar dien verder moeiclijk meer in het oog kondeu honden wegens deu zweren regen die de duisternis buitengewoon sterk maakte Ook hadden de dader eene plek uitgekozen die juist in het midden tusschen twee wuchlerswouiitgen gelegen was GEVONDEN en aan het Bureau van Politie ge deponeerd een zwart bout Schort 2 JU I INOEZOlfDEN mjHhttr de Redacteur I Met buitengewone belangstelling zag ik nair de Go d clie Courant van 10 October uit Een vriend had mg reeds medegedeeld dat in dat blad de Goudsche Normoalschool werd aangevalleu Op mijne vruair naar de aanleiding van den aanval luidde het aiM woord de eventueele verplaatsing van het gari zoen en toen was het mg ouiuogelgk iu te zien wat onze normaalschoul met die verplaatsing te maken heeft Na de lezing was mg het raadsel opgelost eu btleefil verzoek ik U plaats vour het ondeitlaniide dat alleen terugslaat op de bcleedigeude uitdrukkingen over onze Narmaalschool eu bar onderwijzers Vooraf raoet ik bekennen bet op zgn zachtst genomen onedel van X de onbekende grootheid die ik niet begeer op te lossen te noemen onder eeu masker eeue inrichting eo hare onderwijzers aan te vallen eu onaangeuaainheden toe te voegen zonder iets te bewijzen Wie strijden wil voor cene goede zaak meent bare gebrekeu te moeten aauwijzen en poogt verbeteringen aan de baud te doen hg bederve zijn loffelgk sireven niet door achter een schild te strgden maar trede openlgk voor den dag en komt het dan niet naar weuscb uit dau kau bg zich nog troosten met het Zelfs het pogen is loffelgk Vleiend is zeker voor de onderwijzers de titel niet waarraeile X ze allen bestempelt onder het aitribuut verouderd en alles bihalve bemoedigend ais liij een middel aan de hand geeft om ze op te ruimen Waaruit blijkt echter het verouderde X zegt wel het gaat met de lessen niet best en de kweekelingen druipen nog al eens doch die eerste uitdrukking is zoo algemeen en onbestemd inogelgk en bevat niet het geringste bewijs lenag dat in de tweede moet gevouden worden Doch dan is het bewijs al heel zwak en zou ecu ander met gelgk rechi kunnen zei geu het gaat met de Narmaalschool bgzonder goed want er slagen velen Doch ueeu I dat kan X geen ernst zijn immers er is geene inrichting zoo goed of er worden wel eens kweekelingen afgewezen zelfs van de kweekscholen wier leerlingen gedurende 4 jaar zich kunnen voorbereiden terwg l de onzen dagelijks diensten iu de scholen bewgzen Neen ware het ernst eei e geheel andere ontboezeming zou hij geschreven hebben ten minste wanneer hij maar eenigermate naar de geschiedeuis der door hem beleedigde inrichliug had onderzocht Of getuigt het uiet voor haar indien gedurende de laatste 4 jaar aan een 88 tal vau hore kweekelingen de bnlp sote werd uitgereikt waarvan aan een 30 tal na het eerste onderzoekof getuigt bet tegen haar indien bewezen kan worden dat het meereudeel der afgewezenen zich aan een exameu onderwierp tegrn den uitdrukkelijkm ml vau de onderwijzers Gebreken naiuurlijk ze zijn er en reorganisatie wordt door allen driugrnd verlangd oorzaakvan de gebreken te zoeken in bet teroudtrde mmiet onderwijzend personeel is meer dan tooriijiitn wat de inrichting ook in de laotste jaren heeft gedaan Het middel dat X aan de hand geeft bewijst dat hij schreef zonder kennis van zakea Dit i op het gebied van onderwijs in de laatste jaren niet vreemd Bijna geen zaak die zoo algemeen besproken eu beoordeeld wordt waarvoor zooveel alUenxeterê zijn als die van het onderwgs X wil opruimen eu wel door het oprichten van een Rgkskweekschojl Gesteld dat inderdaad Gouda daarmede werd begunstigd geloof me X in het belang vau Gpuda zouden alle onderwijzers dat wel willen dan zou daarmede volstrekt de Normaalsobool niet vervallen Integendeel zij zon blijven wat zij is gelegenheid ter opleiding voor de jongelieden uit de stad en hare omgemng Haarlem Groningen Deventer en Middelburg bewijzen du in genoemde sleden zijn Normaalscholcu met respectievelijk 42 28 48 en 87 leerlingen en a in die scholen wordt niet door de leeraren der Kweekscholen maar door de onderwijzers uit de gemeenten waar de seholen zijn gevestigd ouderwgs gegeven In het geheel zijn er 6 onderwijzers die aan beide inrichtingen verbonden zijn Mocht eindelijk X weder eenig idee ter overweging aanbieden dan geloof ik dat bet in het belang der goede zaak die hij wil voorstaan geweuscht is dat hij met zijne denkbeelden ook zijn naam bekend make opdat wie zijne denkbeelden wil overnemen gelegenheid zal hebben met hem te radete gaan alvorens plannen op te werpen zich op de hoogte der zaak te stellen teneinde geen onmogelijke voorstellen te opperen en geen verkeerde om niet Ie zeggen leugenachtige rapporten aan het publiek opte dringen bij het kiezen zijner motieven te zorgen dat personen en zaken van elkander gescheiden blijven om daardoor buiten de gelegenheid te zijn beleedigendc eu kwetsende nitdiukkingen naar het hoofd te werpeb van personen die zulks niet verdienen Heb dank Mijnheer de Redacteur voor de toegestane ruimte van Uw dw dn POSTHUMUS Onderwgzer aan de Bijks Normaalsebool te Gouda Laatste Berichten Parijs 13 October Aan den ministerraad beden ochtend onder voorzitterschap van Grévy gehouden hebben alle ministers deelgenomen De raad heeft eenstemmig het voorstel van Coustaus belreffeude de toepassing der Maart decreten goedgekeurd Bartbeleray St Hilaire heoft mededeeling gedaan van de dépêches betreffende de Oosleische aangelegenheden en daaronder van de officieele kennisgeving dut de Purte toegestemd heeft in leo afstand van Dulciguo Vooral werd discussie gevoerd over den datum der gemeenteraadsverkiezingen Eene beslissing is er niet genomen eo morgen komt de ministerraad opnieuw bijeen Dublin 13 October De lersche bladen verzekeren dat belangrijke militaire maatregelen genomen worden tegen mogelgke rustverstoriugen in het westelijke gedeelte van het eiland waarheen op t oogenblik ter versterking troepen gezonden worden Scutari 13 October Rizu Paoha heeft de hoofden der Alb ineesche liga bgeengeroepen en hen aangespoord tot vreedzamen afstand van Dulciguo Hierover z il eeu gruote volksvergadering gehouden worden ja A R KÏTËlaTc ÏH tem Gouda 14 October 1880 Bij kleiucu omzet was de stemming flauw Polderlurwe puike ƒ 10 23 a ƒ lOJS Mindere ƒ 9 25 f 10 Rogge puike ƒ 8 75 a ƒ 9 25 Mindere ƒ 8 25 a ƒ 8 50 Voer ƒ 7 25 ü ƒ 8 Gerst puike ƒ 7 25 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 Havir zware ƒ 4 26 a ƒ ö Lichte ƒ 3 50 f 4 Hennepzaad ƒ 7 a ƒ 7 25 De veemarkt met weinig aanvoer beste vare koeien vlug tot hooge prgzen mindere soorten traag varkeus voor ijonden weinig aanvoer handel vlug tot 1 Giiiureiide de 20 jnar dat de Normlalscbool bpstast bedrufg het anatal leerlingen 3i hierïtn verkrefien 113 de hulpncle ongeveer 60 erlieteu de iDrichting voor den lijd van het examen wegeDB vertrek of veraodering van beroeps keu e lerviijt nu nog ongeveer 60 aso de leaaea daelneaieu