Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1880

Zondag 17 Ootober liO ige prijieu cliapf u vlujr tot hoogt prgzeii mngcre varkens cu bijfgi ii ili biiiidtl reer vlu Aangevoerd 56 partijt U k uis eerste jualiteit viin 35 a 38 tivefde idem vaii 31 i U Gueboler ƒ 1 ö5 ii I SU VViibotei ƒ J üU ii ƒ 1 60 1880 Nr2öl9 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken B u r g O r 1 ij k a Stand Gouda i uruuuu nLHOHEN laiJW A1I 1 1 ON l J Lrflebtr £ lrbi rB uiidiis iulrrg W K fechltllHfj eu J W Kolh tu K üo r iaf iita jpEtlUVU 13 Oei G ttadiiitu M ij Mr Kliijii BurucrliJLe Slaud vnn oiiclerstHiuule eiueeutea vuu 7 ipt 14 j olubfr 1880 iirecht lati geluid flerak f I H Uudile en iiitJlniUt 24 jJ De inmndiog van advertentiAa kan gescUeden tot én nnr des namiddags van den dag der nttgare lh Moo Gp Versnel W ilalling CKl OliKN Dijn oiidtri INDhUl lioiiWD A S3 Stoltirijlc OYEIILEU EN ir ven ieii HirK 3 in j J f Haasti eolit m I ONDSBTBOirwp J v ii aA GnfL 26 1 M J OVERlEDEif M MB Uij 7 n I VMUeij 63 J G del Peter 4£i Il Waddinlvoen RRBOREK Janjetje oHJl Tsly eaiuZooraere A jOs Wtjii cenideti Jutaauna ü derfi p M ile Giuutj i VI M Alpheituar A OMlIBniOUWÜ J H Hj er en M van CëHUWD G van Klateren ep M de Bruin Zevenhuizen JQueue ftiLngiAeli beliben plaats eiiad ADVERTEMTIÊM Voorspoedig bevallen vaa eene üociiter S A H M BKEÜKEL geliefde Echtgenoote aii C A B UANTZINGEK Goxtda 13 Oct 1880 Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van ons jongste Zoontje betuigen wij onzen dank H J RIESSELMANN B M P RIESSiELMANNHelder 13 Oct 1880 PtMEUs Sociëteit OnsGenoegen Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Liclmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 30 OCTOBER a s en de BallotageLjjst aanstaanden ZATERDAG lö OCTOBER gesloten wordt Namens het Bestuur H JAGER Secretaris Gouda J3 October 1880 GOUDSCÏÏEEAAS tot Buitenlandsclie Verzending Offerten gevraagd met omschrgving kwaliteit wicht en ouderdom bjj groote hoeveelheden te leveren tegen gereede betaling Franco brieven onder No 501 aan het Bureau dezer Courant ANCIENNE MAISON VmS SPIEITÏÏETJX MANDE SESAmS pour la vente de ses produits References exigées Ecrire en langue fran aise Bordeaux poste restante H H 25 Cmidülons JUxcepHonelles De Notaris Mt I MOLENAAR te Vaddh rreeii zal in het openbaar VElLEN en VERKÜÜPEN J in eene zitting op WOENSDAG den 27 OCTOBER 1880 a middags 12 uur in Tiet Koffiehuis n D ïan NIBKëRK aan het Dorp té Wdddinxoeeii met ERVEN TUIjSI eu ÏEELGRONO benevens een perceeltje Bnnimjfoii d gelegen in den Achterofschen poldet binnen Waddiiixveen Betaling der kooppenningen bij de aan vauidiug op 27 l ecouiber 1880 IB Op WOENSDAG den 27 OCTOBER 1880 direct na afloop vhn bovepstaanden verkoop bij veiling en op WOENSDiAG den 3 NOVEMBER 1880 s voormiddags ten elf ure bj afslaa m e in het gemelde Koffiehuia Drie Huizei in npg n perceeleu wo dende bejvoond met SCÜUK EN ERVEN In GROIÏD gelagen OiiiJ het üorni binnen Wf0diru ve en i f efaling dir koopperi ingen l ij defianvaardiiig op 1 Januari ifSl O Op iJJlA JnDAG M 8 nOVEMBEI 1880 sMoriuddags ten lf nte lin het Koffiehuis UE H lUHOKiEi oMi de M irkt te Gouda Lmu mf t WINKB WOONHUIS SCHUUR mW en GROND gemerkt Rj 193 staande vooraan op den gezochtoii Ifleekerssingelbinnen de geineepte Gouda I Betaliugjijder kooppenningen bij de aunIvaarding 6b 1 Januari 1881 Alles breeoer bij verspreide billetten omschre veu terwijl n lereinliclitingen te bekomen zijn ten kantore van Notiris MOLENAAR voornoemd TWEE DIENSTBODEI K C bieden zich aan tegen November de eenah KEUKENen de ander als TWEEDEMEID Adres met franco brieven onder No 502 aan het Bureau dezer Courant Zonder voedsel leeft niets Aanschouw den geheelen uatiiuïloop eu ouderzoi k naar de gronden van het goede en het kwade of nadeelige en men zul de zekere ervaring opdoen dat èn goed èn kwaad bijna altijd zijnen oorsprong in zioh elve vinden heteerste in bedachtzaamheid en voorzorgen en het laatste in onverschilligheid of verzuim Is deze waarheid van algemeene toepassing op de meeste zaken en blgkt het zeer duidelijk aan bijna alle personen en voorwerpen of zfl attent of zorgeloos ziju behandeld bijzonder is dit het geval van s menscheu haar Dit sieraad ons door de natuur geschonken behoeft even als elke andere bloem of plant zijn onderhoud en zorgen bi gebrek aan die verzorging verdort het spoediger wordt het grijs en valt het uit Tegen het laatbte bestaat echter in de Oud Cathageua s Bergplanten Olie een middel om het uitvallen oogeiiblikkelijk te doen ophouden terwijl het elve tevens een volmaakt voedend en onderhoudend middel voor het haar is Die zich gewent deze olie in plaats van gewone Pomade te gebruiken zal evenmin zich behoeven te beklagen over vroegtijdige grijsheid als over te weinig haar Het fleschje is tegen den biUijkdn prijs van CO Cts gestald zoodat men voor gewoon gebruik aan 2 ii 3 üeschjes een geh el jaar genoeg heeft en dus voor minder dan twoe gulden per jaar een sieraad onderhoudt of verkrjjgt dat de natuur ons schenkt by welk gemis noch de zijdefabrieken van Lyon noch de beste kleermakers in staat zijn uwe taille gunstig te doen uitkomen Het is voorzien van een gebruikaaanwjjzing en verkrijgbaar bij A BREETVELT Az te Delft En verder bij Wed Itusmau onda Wid N Sanders Leiden A Pruis Zevenhuizen W Li lhtlm Voorbur Wtd G WilhelinusWoerd A Boa lierkei iO Markt i aasi Hotel de Zalm Hebben de eer de ontvangst te berichten dernieuwe Modejlen OAiVIES jen RI DEIIHOEDE voorts een pr ttchtige jollectie CA8T0REN e PELUCHEHOEDIiJNJ BLOEMEN LlNTEf en VEEREN j Wijdsli iat A elO PAMES fn KltoEEMANTELS FRANJES eni GARJJEERSELS KNOOPEN HANDSCHOENEN en diverse WOLLEN ARTIKELEN GROOTENDORST Oo j Er wordt te t Oraven mge ter overname aangeboden EEN GOED BEKLANTE TAFPEfilJ EN Mm in het midden der Stad een goed bestaan opleverende Brieven fr Jco onder No 503 au het Burean van dit Blad Nederlandsiiie Rliijnspoorwcg WiNTERDIpNST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTKIIDAM AMXHKM en ÜTIIKCHT iiuin HOTi EltUAM s HAUE en HOllBVKNIN JE V liet eertrek va Amsterdam ii opifi ei en v iu lii $ stiilluu llijiispoor Het vertrek van hel ctntruul fttation VVeaterdok is 15 iii vroeger Van AMSTEBnAM 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 8 5 8 15 9 50 AttNHEM 6 66 8 63 10 36 1 45 5 30 6 4S 9 7 UiuECiiT 7 8 26 10 17 U 40 1 16 3 28 0 3ft 8 36 10 12 Hurmeleu 7 22 8 46 12 3 1 35 3 48 9 10 30 Wuerdeii 7 28 1 44 3 38 3 65 9 8 Oudewiitcr 7 36 i 55 4 3 H 19 Aaukuunt 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 3 69 4 20 7 5 9 36 10 53 NaaU Moordrecht 7 53 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 53 2 IS 4 23 9 42 Cupelle 7 63 2 18 9 42 KoTTEBDAM 7 53 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 23 5 57 9 42 1U 59 ZeveLhu zeu Moeroopelle 7 56 2 21 4 26 9 39 ZocternieerZeKwaard 7 56 2 31 4 26 9 39 Voorbur 7 66 9 13 12 34 2 21 4 28 6 9 39 Gbavenuaoe 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 4 2 7 9 9 39 10 68 Scheveuingcu 7 56 10 62 12 34 7 8 Van IIOTTEBDAM SCHEVENINCJEN en s HAGB uaar AMSTEIIDAM ÜTUECHX eu AlliMlKM Van EOTTEBDAM 6 30 8 15 8 50 10 30 10 40 11 60 2 3 4 30 60 7 35 9 Ciipelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 14 Aunkomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2 35 3 22 4 62 7 26 7 55 9 27 Soheveniugen 9 40 11 60 1 45 3 45 6 8 36 sGeavenhaoe C 25 i8 5 ö a5 10 10 10 30 11 45 1 50 2 50 4 15 6 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 9 5 ZoeierrneerZcKwaard 6 46 10 60 2 10 6 56 ZeveuhaizeiiMoercapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 5 10 4 S U IS 12 11 2 S8 3 19 4 4 J 7 28 7 68 9 80 NaaB Oudewater 7 10 11 21 2 41 7 31 Wueideu 7 10 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeleu 7 16 9 11 10 52 11 21 3 41 3 25 4 35 7 31 8 1 9 33 AMSTEanAM7 16 8 36 10 62 12 13 3 26 8 1 9 38 X ïaEcUï7 16 9 11 10 52 11 21 2 41 3 25 465 7 31 9 33 AUNUFM 7 16 9 11 10 52 11 21 3 26 455 7 31 GODDA DUÜK VA N A BllINKMAV Deaitg Te lieMrCoaruit geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VEUDAG In de St l geich edt de nitgsre in den svond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgi per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 U detc 0 nurt behoert eea BUvoegseL Ter vermijding van oponthoud f elieve men alle voor de Redactie estemde brieven bij den Uitg ever te bezorifen BUITENLAND Billeilaidscli Ovenlclit Na d irttnd van Dakiigno t u laiatte op t pa pier wa bit ia hebben de geunten der raule moiceiidhcden uu 4f Porie opbeldennit getnuffd oror de uu lUu pMh geiandni bttelea n den aard der ofereeokouist welke met Hóiilenegro ui getlolea rordeu t itnlwwri van Aaim posha lui ls dat de Parte bereid niet allsrn de lUd Dalmgao mur ook bet distrut over te dragen dat Biu bevelen heeft OBltiWgea om die orerdracbt vreediasin Ie be erkslelDgeB en dat de voorgeslagen overeenkonut geen uiisüd der orerdracbt bedoelt maar voomaaMlgk de wyia dunau raat Ie stelleu Men Mgt e a el dal de Albaoenea TooroAnent sjjii róh lot het uitenie tegen de overgave van Doleiguo te renetten De tooiieelen raa wanorde en de roelige rolkivcrgideriugeu dnreu iu Ierland roort Mrorc misliaiidelliigen too oiel erger worden gepleegd op personen die aan de taid Uagie onwelgevallig tyu en op de openbare b jeeukomtteü wordt ileeda vertel tq en liet wettig gezag gepredikt Iu Cork houden Din a en Daly tioh betig met de attotganitatte van de daar bestaande afdeeling an het Boud om baar tot grout re wrrktaambeid iu staat Ie stellen Iu Rosoomnion wekt O Conuor lot ernstiger renet en nijf mt hel tegemoetkomen ran Forster ceaK Mtelyke oapilnlatie Kikeu dag hoort meo rab oieawe bloedige vergrijpen Het eenige bevredigende wat uit Ierland heden Ie melden ia bestaat ia een berderiykeu brief van den aartsbisuhop van Dnblin mgr M Qabe waarin hg sterk tegen bet drgteu der La d Itagiu opkomt Aan dringende vermaningen aan een ernstig vertoog orer het tondige der gepleegde moordaanslugo u eu bloedige on pngeldheden laat de aartsbissoliop het niet ontbrekea Hy wgst op bet gezegde van O Conoell dat ulfi de vryheid geen droppel bloed waard is wanMer by op misdadige wgie vergoten wordt Het waanohunlgk aan dit sohryren Ie danken dat de katholieke geeatelykbeid tiob van de Uiatale opruiende meetings rerwqderd bield De lersohe bladen reriekeren dat door de regeering veel omvatteode militaire maatregelen worden genomen met het oog op de mogelgke ongereld den in het westel deel van Ierland De gemeenteraad Moüezingen in Frankrgk tgn op 9 Januari 1881 bepaald Ouitrent de verkietingen in de Vereenigde Stalen Ugkt dat de berichten tot dusver over den uitslag der verkietingen iu Indiana ontvangen de nederlaag der democraten en de orerwinnig der repnblikeiuscbe party melden hoewel met een niet aanxieulgke meerderheid In Ohio hebbeu de republikeinecbe cnndidaien met groote meerderheid de pverwiuuin behaald In Wesl Virgini ig n de de moeraten overwinnaars doch met kleiner meerderheid De ütrM en de Triimnt bcschouweu de nederlaag der democraten als leker De uitslag der reikielingen strekt rolgens die bladen ten bewgie dat de repnblikeinsehe partg bg de rerti iug ran den president der Unie tal trg ricreu BINNENLAND OOUDA ia 0 lober 188U Door den minister ran koloniën is de beer I Krom alhier gesteld Ier beschikking ran den gouverneurgeneraal ran Ned Iudiê om te woidru benpemd tot optiohter der 3e klasae b Hen waterstaat en s lands burgeriyke openbare werkka daar fe laude i Voor Ned taal en letlerk M O it o a examen gedaan door Mej 8 F Ci M ran KoeUreid van Aaken tt Delft De 17e jaarreeka der tpreekbenrien in de Vereeuigiag Wiuterieiiugen te Berg Ambiichl werd jl Dinsdag geopend door den Voorzitter den beer i O Belliuk Spreker droeg de sehaooe novelle voor van den beer i van dm Berg getiteld rJau Esveld Nog wertlen bgdrage geleverd door de beeren H Bexemer D Oskan i O Bettink Jr en den spreker De eerstrolgeude leesbeart in Nor a t aal worden verrnld door den heer A Hart ran Ooudriaan De begrootittg der gemeente Ouderkerk a d IJsel roor 881 bedraagt in outraag eu uitgaaf 16 600 72 Onder de oilgaren ia ten behoere ran het onderwgs opgenomen 5375 legen 5865 voor 1880 In de kom van dat dorp beeft ticb dete week dia geval van roodvonk voorgedaan Ds tiekte beeft evenwel tot dasver een gunstig verloop De Ameidensche paarden en venlenmarkt handhaafde Donderdag baar ondea roem Aangevoerd waren 960 paarden S40 veulens en 15 billen De handel was levendig en het aanlal vreemdelingen buitengewoon De prijten waren boog By de Ned Herr gemeente te Polabroek beroepen J Hoogeiiraad caiididaat Het eenjarig bestaan der pasaage te Bolterdam werd gisteren aldaar feettelgk gevierd De meeste wiukelt waren fraai versierd De puien der winkels van Boldool en daarnaast raa Coucke waren roortien van een uiterst tnuakvolle versiering van groen bloemen en kurktcbors Des avonds tonden de mftsle winkels illuroineeren Een matiekoorpa tou ticb doen hooren Het laat tioh denken dat de waudelparade gisteren in de passage nog drakker geweest is dan gewooulgk Stïten OeneraaL ïwudk Kamk Zitting van 14 Ootober 1880 In dete titling is na breedvoerige beraadslaging tegen het advies van den minister van financièn met 38 legen 35 stemmen besloten om de renlenwel nog niet in behandeling te nemen maar mat 64 tegen 19 stemmen ia besloten aanstaanden Maandag 25 dezer over het ontwerp strafwetboek te beraadslagen ADVERTENTIËN worden gepUurtst ▼ an 1 5 regels i 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEB8 worden beekend naar plaatsruimte Aütonderlöke Nommers VUF CENTEN Oistereo werd hel ectie oudertoek vas de Staaltbegrootiiig voor 1881 nog in de afdeeliagcA ilet Tweede Kamer roorts ezet In verband hiermede werd ook de Staataapoorwegbegrootiug roor hetcelfde dienatjaar in da i deelingrn overwogen Na utloap van detsn arbeid tonde het onderteek aanvangen over de wetaontwerpen betreSende de proriiioiale b laalingen in Oroningen wyiigtng raa boofdrluk V der Suatsbegrooting roor 1880 grenf veranderiiig tnssohen Hengelo en Lonueker den verkoop van vestinggrond ta NieawesdMoa da dienst der pottpakkelleu De iiHtructir in de taak van de Jongk noet tolgeus het agUad reeds tnlke gegevens hebben opgelererd dat de eigen bekeuteuit ran de J meer dan voldoende ia gestaafd om hem volkomen ia staat vaa beschuldiging te kannen ttellau en tercaa elke gedaohie aau uedepUebligbeid aan den moord Bit ta thiilen De opbrengst van s rnkt geldmiddelen ia weder aau het tuenemeu Het bedrag over de nn afgeloopen ticgru maanden is nagenoeg 2 millioen hooger dan over daiselfde tgtlperk in hel vorige jaar en da raming is nu reeds volkomen bereikt oodat het tich laat aanzien wanneer de laatste drie naandea maar evenveel opbrengen als het vorige jaar dan de dienst van 1880 een millioen gunstiger of liever minder ongunstig tal uitkomen dan door den lliniater van Financien bij de aanbieding igper begrootiiig voor 1881 waa roorgeetrld Aan het einde van Augustus was dan ook de vermeerdering nog nuuur tleehts l i millioen Tot dezen verbeterden toestand hebben vooral bggedrageu de zoogenaamde iadirecta belastingen de zegel registratie hypotheek ea anocesaiereehten getamenigk ƒ 1 632 000 deacfiynaen vooral bet gedistilleerd niettegenstaande dt suiker nog altgd ruim 6V oa t a acbierea i 160 000 de invoerrechten ruim 86 000 de posterijen en telegraphie nagenoeg S60 000 ra kat personeel nagenoeg 230 000 Het examen voor de betrekking van larmamekair der directe belaatingen invoerrechten en acogBaea al den 26 deter te a Hage aanvangeo De door den Minister van Financiën beuoeude commissie roer het afnemen van dit examen bestaat uit de beeren 6 Oorthois hoofdinspecteur aan het departement van finanoien Tid en voonilter J B Story van Blokland controleur der inroerreéhten en aac Ie Amsterdam H J Moll contr der dir bel te Amsterdam W H Honwiug eoutrolenr der dir bel invoerr en ace Middelburg W van Gorkom schoolopziener in het Se district van ZuidHolland te Leiden en dr F Zeeman leeraar aan aan de Hoogere Bnrgerachool Ie a Hsge HU MM de Koning en de Kouingia hebba een som van ƒ 1000 geaohonken ten behoeve der algemeene armen te s Hage ala gift ter gelegenheid der doopplechtigheid van de jouggeboren Prinaea De gemeenteraad van s Gravenhage heeft na lan dnrige discussie met 20 tegen 14 stemmen verworpen een voorstel van Barg en Weth tot aftchafling der Soheveningsebe lollen eu het Dagel Beftuur nitgenoodigd in overeenttemming met hit k