Goudsche Courant, zondag 17 oktober 1880

Gez HUUEMAIT hebbeu de eer de ontvangst te berichten der nieuwe modellen van Ml i iiiii Voorts eea pr chtlge collecti CASTOIIENen PELUCHBHOEDEN en verder alle wat tot het GARNEEREN behoort Oouda Teerstal No Jj87 ZOOEVEN VERSCHENEN Prgs ƒ 0 90 NOBLE VALSE de la fine ieur voor de Piauo door Deze lieve melodieuse Salonwals is voorhanden bij A BRINKMAN vqprtleUMook oa fre voorstellen omtrent ide ver 4tatsiug der tollèu e doen De werkiaambeden aon het Panorama gebouw te VHage oudervinden eenige veilraging daar een twiutigti werklieden het werk hebben Kestnakt Zg verlangen ateer loon irat bun eohter geweigerd wordt oupregeldbedea hadden er niet by plaata maar wwi werd uof i iet hervat De sergeant Musquetier is op rapport bij den kolonel ran het regiment grenadiers en jagers versoheueo di beni naar aanleiding der iilsiuuaties dat oppeüpifoieftu zyA il id fkeat n Indermaal ten krachtigste verzekerde dat van die geruchten niets aan was en men integendeel zijn daad hoog l jk waardeerde Genoemde sergeant heeft voorts a j i sleUig voornamen geuit lelfs niet over de uitgeloofde premie tot eeuig doel te besohikkeu Ten gevolge van deu gewijzigden loop der treinen laaga den spoorireg Kotterdam Antwerpen gedurende den winterdienst zal te rekenen van 15 October d verzending van brieven enz naar Engeland Indgs den wpg van Calais worden opgeheven Daarentegen zal de Iste verzending over Osteude later plaats vinden eii wel uit Amsterdam 11 10 m uit s 6raveuhage 12 29 av te Rotterdam 1 5 av te Londen 3 45 m De l arysahe Oloie meldt dat weldra een nieuw bandelstraotaat tussohen NuderKiod en Frankr yk onderteekeud zal warden De Nederlandsche gezant te Parys heeft hierover verscheidene bijeenkomsten gehad met de ministers Tirard en Barthélemy èt Hilaire Waarschijnlijk zal dit traotaat bij ile Vlansehe Kamer worden ingediend dadelijk uadai de zitting zal zyn geopend Door den edelen onbekeuilen weldoener der Maal ahappij van Weldadigheid die haar reeds zoo inèaigmaal door ign mildheid verblijdde is weder aan die instelling de aaniiealgke gift van ƒ 8000 toegelegd om te dienen tot aflossing der annuiteil aan de Botterdamsohe hypotheekbank Kaar wq uit goede bron vernemen is het bericht t welk in eeuige bladen de ronde liceft gedaan als loude de Uollaudsclie IJzeren Spoorweg Maatschappij eeu stoomtramdienst tussohen Rotterdam en den Haag organiseeteu uit de luoht gegrepen Jmat Ct De Stmiaard deelt mede dat de onderwijzers der Christelijke Soboleu deu datum van 1 November gerust kunnen afwachten Ër is eeu Koninklijk Besluit als overgangsmaatregel in bewerking met betickking tot bet getal kinderen dat volgens het bekende Besluit van 30 Augustus 1380 mag toegelaten worden De H R Ct verneemt nader dat het Icon besluit van 30 Ang jl regeling van den schoolbouw in dien lin zal gewijzigd worden dat art 26 voor de met 1 Nov bestaande scholen eerst met 1 Jan 1883 in werking zal treden In den toestand der schoenmakerijen leerlooierijen en in dien van den huiden en lederbandel schijnt hugnmerhand eenige verbetering te komen In een Ingezonden stuk in de N R Ct wordt de aaudasbt gevestigd op enkele onvolkomenheden io onze tegenwoordige wisselzegels Vooreerst dat daarop niet de werkelijke maar alleen de nominale pry ia uitgedrukt zooder de 38 opcenten Voor wie dagelqks met wieseU omgaat is dit natuurlijk geen iKzwaar maar voor menigeu kleinhandelaar of particulier wel Misschien zon aan dit bezwaar et Deit worden tegemoet gekomen wauoeer evenals is sommige andere landen op het zegel werd aangewezen voor welke wisselbedrageu het kan g ebruik worden By voorbeeld op een zegel van 69 eent te laten drukken van 601 tot 1000 gulden enz By mogelyke veraoderiug zou kunnen gelet worden op eeo betere soort van papier minder vettig en gladdig en voorts zou men evenals hy de post gels ook deze zegels kunnen doen perforeercn wat een groot gemak in het gebruik zou oplevere a 001TEE Xj De vereeniging Bel Nederh dêch looneel gaf Donderdagavond hare eerste voorstelling te dezer stede Sq opende het seizoeu op waardige wijze door de opvoering van sis Afwezige vau ë Manuel vert door J L Werïbeim en TiLENi IN GEaooara van Legonvé vert door Hollandina Beide stukken stelden de meest begaafde acteurs en aelrioe der vereeniging in de gelegenheid hun becrlyk talent ten volle te doen uitkomen en daar zg in den laatsten tyd herhaaldelijk werden ojigevoerd waren de spelers zoo goed t buis in hun rol dat ons een ea rnUe te zien werd gegeven als zelden op one tooneel a schoUHd werd De ArwEziQE ging vooraf en het was goed gezien dnt keurige schetsje niet als na stukje te geven licn groot deel van het publiek toch verwacht en verlangt na bet groote stuk een blijspel of klucht zooid dan ook vroeger giregrld bij iedere vooistelliiig werd gegeven men is niet gestemd om na de pauze volle aandacht te wijden ami een eriislig fijn bewerkt stuk en ziet zich alzoo dan min of meer teleurgesteld Wg zagen dat o a nog het vorige seizoep toen Niemand tterfl vaa blij litch werd gegeven Dal uweellje verd praotitig gespeeld ea toch vehjn ijuurde het te lang velen kwam htt te ernsiig vuor vele begrepen niet boe daarover nu zuo geroepen werd Had men het in den aanvang der voorstelling gegeven het had waarschijnlijk beter indruk gemaakt l t deed ons daarom genoegen da de fieeiige het aerst werd opgevoerd Het had voorzeker rtehl op onverdeelde aandacht Het meer tea ivfmnxUtAif tcheti dan een drama doch welk ee ie schets P Kene die het hart treft en roert die oor ons oog een tafereel tooveri uit het liuiselyk leveu dat ons aangrijpt die menigmaal een traan ontlokt aan het oog des toeschouwers üe gestrengheid des vaders ile moederlieti e steeds tut vergilFcuitsehenkeu bereid z ju uitstekend geteekend en verscbillenile touiieeltjes verraden de meesterhand waiirtue wy wijzen op dat waarin dr Prndel deu kleinen André onderzoekt en dat waarin het hart vau Juinelin Wie het eerst te noemen van hen die mede speelden Meer Kleine die de moederrol zoo aangrypcud vertolkte of jdeer jie friet die de weduwe van dea verlOrsa zoon zoo aandoenlijk weergaf Den heer Boumneetler die zoo uitstekend den vader deed zien diep gegriefd door het wangedrag van zijn zoon of deu heer Morin die de redeneereude rol van dr Pradel vervulde Wg kunnen niet auders dan hen gezamerttijk eeu woord lau hulde brengen voor hun prachtig spel Talent en Qebuouie volgde Dit stuk behandelteen onderwerp dat reeds zeer dikwijls slof verleende voor tooneeU en liilijspelen ui de staodsvooroordeeleu Hoe dikwgis ook behandeld het blgft eeu dankbaar onderwerp en de toeschouwer volgt deu stryd tussohen hoog en lai ggeborenen steeds met dezelfde belangstelling eu het moet worden erkend met het volste recht wanneer de stof behandeld wordt als Legouiü dit Aeei Talent en Geboorte is een boeiend stuk de dialoog amusant de handeling spannend De ontkuooping alleen is vry zwak en de woorden het stuk speelt in den tegeuwoordigen tyd hadden veilig achterwege kunnen worden gelaten daardit een onjuistheid is die verwondering baart vaude bekwame vertaalster welke onder een anderpseudoniem reeds gunstige bekendheid verwierf Waarom t zij ter loops gevraagd een nieuw psendouiem gekozen in plaats van met haren warennaam voor den d K komen Als in het eerste stuk stelde Metr Kltine ook hier een liefhebbend moedei voor en zy deed dit niet minder verdiensteiyk Thans niet de moeder van een verdoolden zoon die de ouderlyke woning ontvluchtte maar van een uitstekend jougmensoh dat haar eer haar roem haar trots was Zy was geheel de gegoede boerin met veel gezond verstand doch van weinig opvoeding die groote zaken deed zonder te kunnen lezen of sohryven en die eeo hart in zich omdroeg van zuiver goud Meer Kleine vertolkte deze rol wy zoudeu kunnen z geu zooals zij alle rollen vertolkt prachtig tot in de kleinste détails verrukkelijk en als reeds zoo dikwijls het geval was dwong ly ook thSus aller bevroudering af De heer Seuieméetter was een goede Oeorge Bernard vooral in het laatste bedrgf Zyu eerste optreden was al te haastig en beweeglgk In zyii eerste gesprek met de markiezin d Orbeval sprak hy zoo rad en zoo onduidelgk dat de aandiKhtige toeschouwer hoe hg ook de ooren spitste by geene inogelykheid kou hooren wat hy zeide lu het laatste bedryf kwam zijn groot talent ook in deze aol uit en lu zyn gesprek raet de Vioomte en in dat met Alice was hy uitstekend op zijn plaats Mevrouw de f rie is in deze rol lang niet eenstemmig geprezen Men vond in baar niet de trotsche fiere markiezin die zij moest voorstellen doch o i zyn op haar spel in deze rol geen gegronde aanmerkingen te maken daar zij ofschoon deelende de vooroordeelen van haren stand toch zulk een goed hart oezat dat zij geroerd door de moederliefde vnn vrouw Georges ten laatste de verlangde I goedkeuring verleende Dat goede hart deed Mevr de Vries al dadclyk zieu in baar eerste gesprek met de boerin en juist daardoor werd de ootknoopiog nog eenigszins te begrijpen zoodat bare opvattiog van de rol o i lof verdient Mej Cir Poolman bracht het hare bij tot een goed geheel en de beer ► fburnwiw vervald een rol oij uilsiek voor hem gessbikl die van den lichtziniiigen Vioomte De dames ÏIMm ftolmm e Sailai roUea en de heer Clout huddeu kleitie rollen ia handen die aaar eisah werden vertolkt Deze eerste voorstelling was alzoo van goed gehalte en Binnkte den vond vau Daodtrdag recht geiiolvol Zuo Wij deze msgr besohonwen als een belotie voor de toekomst dan stmt ons dezen winter nug menig heerlijk uurljo te wachten waarvoor wij niet anders dan dankbaar zullen kunnen zijn Wy ingezetenen van iuuda hebben veel voor uoveu bewoners van de meeste andere gemeenten door hier geregeld een zpo uitstekend tooneelgezelscbap te Z eii optreden als het Ifederlanduh Tooneel is Laat ons dat voorrecht op prys stelleii en door eeu getrouwe opkomst steeds blyk geven van onze erkentelijkheid eu waardeeriug I LlJStf VAN BttlËVEX geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand September 1880 uil Gotida verzonden eu door tusscheokonist van het Postkantoor aldaar terug te bekomen Mig M Sohild Aiiuleidaui i 8 liaHih en Tripp Gouda Van der Wee KaatsheuMl Me U Q B gs Soheveuiogeu U Noyen Vau de Hulpkantoren 8lolwyk Snphartieslraal No S3 Amsterdam Waddiuxveen V Beege Leiderdorp Oósbeek Diemen BEIEPKAABTEÏT J Rozestraten D H Berger Amsterdam Pietje Koole Fynaeker Gouda U October 1880 Do Uireeteur vaa bet Postkantoor ta Gouda SIMONS OËVONDEK en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Eeu gouden King met Steen een Stuk vuu eeo Vrachtwagen met twee gztreu Pennen eu dito Banden dienende om het afrollen van vateii te beletten Ook kunnen inlichtingen gegeven wufden omirwt een in het Plantsoen gevonden Kalf Kantongerecht te Gouda Tortcfalzitting van Woensdag 13 October 1880 Kantonrechter Mr J H vaU MIEUOP Ambteuaar van het Openbaar Minielerie Mr W C A SCHOLTEN te Bollerdam VEROOBDEBLü j S B bouwman te Waddiuxveen tot eene boete van 26 of gevangenisstraf van 3 dagen dregens zonder vergunning vau Dykgraaf en Hoogheeniradeii van Rijnland op zijn eigendom langt de Gouwekade ouder Wuddinxveen aanwezig hebben vau boutgewaSf binnen een afstand vau 8 meter gemeten uit de buitenkruiulyn der Oouwekade J Z arbeider te Waddinxveen tot eene boete van 6 of gev van 1 dag wegens graven van een gat in den Dyk vau deu polder de Drooggemaakte Putten onder Waddiuxveen binnen iO meter van het buitenwater A Z sehepeiijager te Gonda tot eene boete vai ƒ 6 en eene boete van ƒ 8 of gev van 1 dag voor iedere boete wegens in keonelgken staat van dronkenschap zich bevinden op den opeubareq weg te Waddinxveen en aldaar zyn paard geheel zonder toezicht laten loopeu C O sohepenjager te Oudewater tot eene boete van 3 of gev vaa 1 dag wegens op den dgk in de kom der gemeente Hekennorp zyn paard geheel zonder toezicht laten loopen C J B huisvrouw van J V en M C vsii H mandenmaker beiden te Gouda ieder tot eenij boete van ƒ 0 50 of gev vau l dag wegens mishandelen van eens anders kat op de Nieuwe Haven te Gouda de Ie door de kat met een tang in hei water te gooien de 2e door de kat die uit hef water tegen den kattirnuur wilde klimmen met een bezem onder water te houden Eindelgk is de kat nog levend door ene andere vrouw uit het water gehaald Als verzachtende omstandigheid is aangenomen dat de vrouw veel last had van de kat die zeer onrein was terwyl de mandenmaker in de meening verkeerde dat de kat verdronken moesl worden T O koopman te Bodegraven tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dog wegens te koop stellen van een eendvogel en kippen op de Hoog stiaat te Goudo terwijl de voor pluimgedierle oangewsaen marktplaats is het Mirktiileiu ten westen van bet Saadhuis J T landbouVer te Nieuwkoop tot eene boete van 1 of gev Van 1 dag wegens rijden over de klinkerstraat op de Markt te Gouda C de B landbouner te Woerden tot eene boete van ƒ 1 j gev van 1 dag Wegens wateten tegen een ban Achter de Visohmarkt te Gouda buiten een walerbak VBIJGBSPROKEN C B koopman te Waddinxveen van de aanklacht te Gouda ee4d ogels te koop gesteld te hebben niet op de daarvoor aangewezen marktplaats op de Markt wet g ektti dat de beklaagde oaby liet station eendvogels had verkooht maar iet dat hy ze te koop had gesteld ADV£RTENTIËM Voorspoedig bevallen van eene Dochter AUDA WILHELMINA TIMMBRS geb VAN Vekühixobk Rotterdam 15 Oct 1880 VoUtrekt terUff $ kenniigemng f Voor de vele bewezen van deelneming by ons 25 JABia HÜWELUKSFEEST ondervonden betuigen wg ook numtnu onze Kinderenen Behawdkinderen onzen oprechten dank B BB JONG C E DE JONO Mmseb Gouda 16 Oct 1880 V De Heer en Mevron w B0LH0I3 HOI li SEMA betuigen bunnen dank voor de zo9 menigvuldige bewgsen van belangstelling bg de geboorte ras kannen Zoon ondervonden De Notaris Mr ï MOLENAAR te Wadih veen zal in het openbaar VEILEN en VER KOÜPEN J in een zitüng op WOENSDAG dea 27 OCTOBER 1880 s middags 12 nnr JB Iwt ICoffiehnis van D van NIEEERK bat porp te WaddintvtiH TtliSr ETOiü met ERVEN TUIN en TEELGKOND beneven een perceelijje Bouwgrond gelegen in den Acbteroiscbeii polder binnen WaidiuteeeH Bet ling der kooppenningen bjj de aanvaarding op 27 December 1880 B Op WOENSDAG den 27 OCTOBER 1880 direct na afloop van bovenstaanden verkoop bg veiling en op WOENSDAG den 3 NOVEMBER 1880 s voormiddag ten elf ma I19 a lag aiade in heigemeld Kofflebiris Drie Huizen y in negen perceelen wordedde bevroond met SCaUREN ERVEN en GROND gelegen n he Dorp binnen Waddinxveen Betaling der kooppenningen bg de aanvaarding op 1 Januari 1881 P Op MAANDAG den 8 NOVEMBER 1880 Toormiddags ten elf ure in bet Kofflehois f Dï HABUoyii aan de Markt te Gouda EENE mmmm met WINKEL WOONHUIS SCHUUR ERF n GROND gemerkt R 193 staande vooraan op den gezochtcn Bleekerssingel binnen de gemeente Gouda Betaling der kooppenningen bij de aanvaarding op 1 Januari 1881 Alles breeder bg verspreide billetten omschreven terwgl nadere inlichtingen te bekomen ijn ten kantore van Notaris M0LENAAI4 voornoemd BAAUMA AÏÏTIES Banketbakker Haven VOOBHANDBN Versche Appel bollen en vwsehiUeod ANDER GEBAK mum mmm Of DINSDAG 19 OCTOBER 1880 voorm ten tien ure in het liuis aan de Nieuwe Haven wgk N n IM te Gouda van XKruidenlerswaren Borsteiwer1 é8 r ga n Meubelen Huisraad enz Alles vóór de verkooping van 9 10 uur iezien InformatJen bij Mr KIST Notari enbij Mr H J KRANENBURG Advocaat beidete Gouda WINTERMANTELS JAFOHSTOPFEIT EOKKEW DOEKEIT almtok een schoone sortéeringf m S B il T B I it B l kmk en nogf vele andere ARTIKELEN tot het Seizoen behooi ende oJ YMjm SCH ENK NATIONALE MILITIE Verzekerin Maatschappij £ eiidra Hootó Directeiu J J KERENS te e Gi avenhagê De DIRECTIE van bovengenoemde door het geheele Rijk werkende Maatschappij informeert belanghebbenden dat de deelneming vtior de Lichting 1881 tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NDMMERVERVVISSËLAARS ingevtilg Art 7 der Statuten is geopend Het buitengewoon groot aantal deelnemers telken jare en de algemeene gunstige bekendheid der Mi tschappg maakt elke aanbeveling onnoodig REGLEMENTEN gratis en fcaneo Öe Directeur t itf H ï J W C VApr DER WER Gouda October 1880 Crabetlistraat 340 mm soMüS 1 imEtVNiT AU soorten van B O R D E A U X en andere W U J E N bij Ml PEETERS Jz te Göudéf Bizonder wordt aubevolen de gereputeerde BOHDEADXWIJN van f 26 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en tutf ankera FrUsoourantea worden gratia en finanko veaBonden AUes wordt franko t buis g eleverd Nationale llitie Veiipkeringa Hoofdkantoor P W de JOITG te Breda De Ondernemer maakt bü deze bekend dat van af heden Contracten kunnen worde i gesloten voor de LICHTING 1881 op zeer aannemelijke voorwaarden bg den Heer S liOOT Spoorstraat Q 200 te Goudat bg wien tevens verdere iulichtingeb tot höt sluiten der Contracten kan worden ontvangen i = vj DDE croiTca B PLAATSVERVANGERS en NÜMMÊilVÈEWlSSELAARS kunnen dadelijk aang enomen worden biJ S BOOT Spoorstraat te Gouda ♦