Goudsche Courant, zondag 17 oktober 1880

Hiermede hebben wij de eer onze geachte Clientèle te berichten de ontvangst der nieuwste wordt met 11 stemmen teg n 1 de h er Samaom aangenomen Voorts worden de woorden bij ahmnemmt in hei eerste gedeelte van bet artikel p voorstel van den heer Kist geschrapt Ten einde aan de geopperde bezwaren met betrekking tot de vraag wat onder kamert verstaan moet worden tegemoet te komen stelt de Voorzitter naai aanleiding van een verzoek van den heer Kist voor aan bet artikel de clausule toe te roegen dat bij verschil van gevoelen over de beteekenis der bepalingen van dit artikel B en W beslissen Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd Art 20 De heer Samsom stelt voor den Conces sionaris de verplichting op te leggen om een gedeelte van bet door hem te storten kapitaal byV eeu bedrag van ƒ 5000 by de gemeente als waarborg gedeponeerd te laten waarop de Voorzitter aanmerkt dat dit onuoodig zal zijn daar toch de s t uieeute iu de waterleiding zelf geuoegzamen waar inirg zal hebben voor de nakoming der vooi waarden Het voorstel wordt niet onderstennd en kan derive niet in behandeling worden gebracht Art 23 scjiieidabeden vervalt 6 dat aan de Gemeente de verplichting wordtom wanneer zij vl waterleiding wenscht i nemen 6 maauSen vóór den afloop da L oonoesme zieh U verkUren ol zij daartoe z Vscpemsueaenj vervait overgaan S Bg het laatste artikel besluit de vergadering naar 6 dat de beuling W by alle geschillen mt de i yf 1 d g d noessie o taande door aeheidsliedeu worden beslist j j h i h iï j H dat de iuscbryviugsbiljetten yoqr de concessie erPlaatselijke Secretarie moeten orden bezorgd binney 3 maaodeg nadat de Yoorwoarden verkrijgbwfzullen zyu gesteld Dr Voorwaarden der concessie voor eene IJselr waterkiding wordden hierop in haar gebe met algemeeue stemmen goedgekeurd Hierna stelt de Voorzitter de voorwaarden der ooacessie voor eene Lekwaterleiding aan de orde Deze zyn gelijkluidende met die voor de IJTsaelwaterletding met deze voor er LekwaterleidiBg geen grond van deze gemeente wordt a staan en eu dat by het vervallen der concessie Se concessionaris verplicht is de gebouwen en al wat aan de waterleiding behoort alleen voor zoover die goederen zich op het groudgebied van de Gemeente bevinden binnen 6 maanden weg te ruimen lerwyl voorts de inschrgvingsbiljeiten de aauwyzing moeten inhouden van de plaats waar de prise d eau wordt voorgesteld te maken Aan de orde is nn de benoeming van vier leden iu de oommissie belast met het ontwerpen en hbizieu der strafverordeningen De heer Luijlen maakte bezwaar om in die Commissie andermaal zitting te nemen en wemoht thans daarvoor met weder in aanmerking te komen De Voorzitter hoopt dat de vergadering het bezwaar niet zal deeleo Achtereenvolgens worden tot leden dier commissie benoemd de heer W S Fortuyn Droogleever mei 12 stemmen de heer Mr P P P Kist met 11 stemmen terwgl 1 stem op den heer G A Muller wordt nitgebraoht De heer Mr H J Kranenburg met 12 stemmenen de beer Dr A Lngten met 10 stemmeu terwy 1 stem wordt uitgebracht op den beer Dr F H G van Iterson en 1 stem op den heer J M Noo hoven van Goor De beer Kist verklaart de benoeming aan te neine De beer Lnyten eehter weigert de betreküag aanvaarden i Daarop wordt in sgne plaats tot lid dier commissie verkozen de heer dr F U G vau Itetaon die zioh de benoeming laat walgevallen De heeren J M Noothoven van Goor en G A iUUeir varkiegen bjj deze laatste atenuning ieder 3 slemmaa Niets meer aau de orde zgnde wordt de vergadering gesloten KOLOMIEN OOST INDIE Batavia 7 September 1880 A a Vrydag xal naar men verneemt eeu groote ve adering gebonden worden van den Gouverneur Generaal de beide Atjehregeeringscomraissariasen de Baad van lodJë de commandanten van leger en vloot en al dkn niet de directeuren van algemeen beatuikr om over JiPölölI 11 11 i 11 iKIi eene gi oote sorteering der en verder alle HEEEEN EN DAMES AETIEELEIT tot het vak behoorende Ook Mitvingen wij eene buitengewone groote Collectie Jonge Eeeren Pakjes Oyerjassen en Demi SÉTsons van 3 tot 14 jaar alsook 7oor dienzelfden leeftijd WINTEE en EEGfIMAlTTELS Ons minzaanst aanbevelende BAHLMANN É Co GOUDA October 1880 Q Heeren Dames en Kinder Costumes worden naar den laatsten smaak in den kortst mogelijken tijd vervaardigd liHi iMfflfflOffl MiiiwiW EXAMEN M O 1881 LEERLINGEN Toor deu OpleMingseursua woiden tot 1 NOVEMBER aangenomen F J BOER Gouwe C 180 Privaat Docent De Insclirijying TOOr de beide Corsussen ier Practieche Opleiding re p 2 en 4 uren s weeks blflft gedurende OCTOBER opengesteld Priraat Onderwgs in borengenoemde Takken en in de Wiskunde G HOUTMAN MARKT A 68 ONTVANGEN EENE RUIME KEUZE WINTERMANTELS mm MM SUÏM EN FLANELLEN JAPOITSTOFFEU met bijbehoorende Gameering lElS f mlUi IfflMMJi PIB Y0LLE en GESTIKTE DEliE S WI TERHANDSCBOEN E en verdere Artikelen voor tSelzoen NB Heeren Kleedingstukken woi den op maat geleverd ÖOTOi DküK tam A BUKKHAII Te HUDR voor een Klein Geiin een ITETBOVEITHÏÏIS ik 1 50 per week Jnformatiën aan het Bareai dezer Courant VEILING vaiT Amerlkaansche vierkante FM FINE EALEEN aangebracht van Darign per het whip tUmit Kapt KauQKB welke znllen gereild worden of Dinndag den 10 October 1880 den middags ten 2 nor in het Verkooplokaal na den Oostsingel te Sotterdam NotitiSn zgn op aan Trage te bekomen bg J C LACH Deurwaarder te Rotterdam Borstyerslijming Trauben Brust Honig Mmt BAABN proT Dtrecht In het behkng van Te len Terklaart de ondergeteekende dat zjn zoon Igdende aan Slgmhoeft xgn hentel te danken hefft aan het gebmik Tan nwea roortreflbjgken DBVIVMN Boaax BONio nit het dqidt Tan Mej de Weduwe E VA DAPPEREN alhier H Mulder Alleen echt verkrggbaar in flacons a fl 2 fl 1 en 65 Cent voorzien van eeoa capsule met ncTenstaand fiibnekstempel te Oonda bg F H A WoU Boakoop bg J van Bergen Haastrecht b J D den Hartog Oudewater bg F Jonker ldenbnig 13 WAAMm omtrent het gebruik vwi VERVALSfillTANATHEIliMO DWAm hetwelk achadelgk weitte waartegen het Dr Fopp s Anatherm lCoadvatar nooit zgn holxaiae warkio n n mm taL Heer Or J P POPP K 1 at ft Ddarti i Weênen I Bog mÉnwf No 2 Beleefdelgk versEoek ik U mg tegen bsgaand bedrag 3 flessehen van nw heilkaam ollOT troffen echt Anatherin Mondwater en 1 d Tan Uw uitsluitend Tegetamiech Taodpoadit te willen zenden De proef die ik met het verralscht AnatberbMondwater nam heeft helaas mgne mondkwnl werkelgk verslimmerd zoodat ik de openbsarbeid moet aangrgpen om het Igdend Publiek tegen het koopen van znlke waardelooze n chadelgke namaakseli te aarachnwea Met hoogachting L LAMPBECHT Bottingen bg ZiériiA Zeltweg M Depot I illeia bli AMtkirio PrrMnUii ry f M iii n te verkregen te Gouds bg L Sokenk winkelier l Hoogstraat A 123 Ie Botterdam by F £ ran Saiitn Kolff apoth en A Sohipperejjn SfOo blanireportf einwinkel te Hage by J L f Snabilie potb i te Delft bü A J van Sqn en J £ Kaawenhofeq f Sobiedarn bj C Multa 0 te Leiden by Ë Sootd ii te Utreoht by F Allena en Kraau te Anaterdain bij f V Wiudbeim Co eo H H Uloth fc Ct apotiiMk ndewater bg ï J van Vreumingtn te Scboooliwr Ü A WoW Zondag 17 October 1880 dat vooral waar ia de voorwaarden van c eeinonaruun meervoud gesprokeu wordt daarvoor gelezen wordt eoneeuiouarit iu het enkelvoud dat het reoht van wederiiikoop van de voor eene LTselwaterleiding doer e gemeente afgestane perceelen laad ia Art 3 bedongen vervangen wordt door een reoht op ontbinding van den verkoop eukoop legeu teruggave van den ontvaugen koopprijsvoor het geval dat de coue sie vervalt dat aan den conceasionaris de verplichting wordt opgelegd om voor rekening der gemeente op aangewezen aatsen brandkiauen te stellen waaruit zonder vergoeding water ter binssohiog van brandkan worden genomen dat buiten bet geval dat partijen vrijwillig eubü scSriftelgke overeeskomsl ouderling een hoogeren of tageren prya of andere bepalingen mochten hebben vastgesteld de Conoessionaria verplicht is tegen geen hooger tarief water idt de waterleiding aan de ingezetenen te levereu dan het by de voorwaarden bepaalde dat aan de Gemeente de vei Vergadering vaa den Gemeenteraad VRIJDAG den 15 October 1880 Vooriitter de heer van Bergen Uiendoorn Tegenwoerdig lijn voort de heeren Bemy Kist NootlioTed fsn Goor Sainsom ran Straaten Oadyk Fnoce Slrarer Muller Luijten ea ran Itersou Afwezig zyo de heeren i Snel Fortuiju Orooglee er Kranenborg de Hotte en Post Drost De fergadering wordt door den voonitter geopend waaro i de notulen der vorige rergaderiog worden geleien en goedgekeurd lugekomen is eene miMive ran den heer Mr P J Snel daarbij keuuiagereode dat hy wegens zgu aanstaand vertrek naar den Haag ontslag neemt als lid van den gemeenteraad en onder dankbetuiging voor de aangtnama TerstaDdhonding waarin hy met byna alle leden van den Baad heeft mogen verkeelen den wensch uit dat het de gemeente Gouda en hare inwonen voortdurend wel moge gaan o over De Voorzitter gt dat de vergadering i ker metleedwezen het besluit van den heer Snel heeft rernosieu en met erkentelijkheid zich de goede dienaten ud herinneren door hem aan da gemeente bewraen waarna spr voorstelt de nissive voor kennisgeviogaan te nemen y u u w conoessie onlataaude door aoheidslieden worden beslist uit da mionnurden wordt geUebt zoodat de tnaachenkomst van den gewonen leebter zal moeten worden ingeroepen wanneer zich een zoodanig geschil voordoet De voorwaarden voor eene Uselwaiurleiding orden het eerst aan de orde gesteld eu de ariikelen a onderkgk behandeld Art 4 De heer Oud k acht het wensehelyk dat ook He aiet bestraten wegen door werklieden door B eu W aan te wyzen ea onder hun toezicht weriaa e pg e hw k aa ea hs sÉle ld waaneer dit voor de waierlaidióf noodig noekt zga 9e heer Kist ie ook de anening toegedaan en merkt op dat het on nog tgd is om door het vaslatelien der aoodige bepalingen te zorgen dat die wegen niet onbruikbaar woeden gemaakt De Voorzitter en de bear Prince wijzen op de groote moeielgkheid om een tarief te maken voor de vergoeding der kosten welke aan de herstelliug Tap zulke ftge k verbonden tgn JJedat de heeren Oudijk en Kist hebben te keulil geven dat t naar hun oordeel wel mogelijk zal zyu eenige regelen te stellen voor de bedoelde vergoeding vereenigt da vergadering zich met eeu voorstel van den Voorzitter om te bepalen dat de niet beatrate wegeu door de üemeeute voor rekening van den Concessionaris iu behoorlgkeu staat zullen wolden hersteld De h er Samsom vraagt of er geeu bepaling boet worden gemaakt dienende ter voorkoming van Set bevriezen van het water in de buizen waarop de Voorzitter antwoordt dat het in het belang van deu Coueessioosria is daarvoor de noodige voorzorgsmaatregeleu Ie nemen Art 12 De heer Straver stelt voor om het tarief zoodaalg ie wüzigeu dat voor eene woning met 1 kamer ƒ 6 30 voor eene woning met 2 kamers ƒ 9 20 voor eene woning met 3 kamers ƒ 13 20 en joo voorts daar by vreest dat de Conoessionaris lu Uteteu tgd wanneer de deelneming meer algemeen eet zyu geworden zich aan het gestelde maximum zal boude De Voorzitter merkt op dat door verlaging van het tarief de ooaceuie te bezwarend zou warden gemaakt De heer Oudgk zou gaarne zien dat zolderkamera niet onder het aantal kamers begrepen werden waartiaur d prijs voor de aaualuitiug aan de waterleiding berekend werd De heer van Itersou stelt voor om ter vermijding Van Uaestidu in plaats van krniurt ta leteu teomof tlaapverlrekke De voorstellen van de heet en Straver en van Itersou worden echter niet voldoende ondersteund en kunnen dientengevelge niet in behandeling worden gebracht Een voorstel van den heer Noothoven van Goor om den prys van bet water vopr een badtoeetel op ƒ 5 per jaar ta stellen in plaats van op ƒ 10 Hiertoe ordt bealoteo De Voofütter deelt vervolgena mede dat het raadsbesluit tot heffing van schoolgeld op het Progymnasinm door den Koning is goedgekeurd a dat op den 12 Oetober jl de kaa en de boeken van den iemeenteOntfaDger doer B n W zgn nagesien en iu orde bevondaa Voer kcnniBgeving aangenomen Ingekomen BJjn Het rapport der IUadaoommij ie belaat met het roorloopig qndenoek der pmewte begrootioa voor int dienstjaar 18S1 Ter vUe Het antwoord van B ea W op de in dat rapport voorkomeode op en aanmerkiogea betreffende somoiiite posten der oegrooting Ter viste 3 f en voorstel van B en W strekkende totwijilging der gemeente begrootiog dieast 1880 doorhet daarop bjeogen vaa eeoen post voor de restauratie rau het Raadhuis die thans met de ooodige kracht woedt voortgezet Ter viaie Aan de orde is het door B en W in overleg met den heer Inspecteur van het Middelbaar Onderwys ingediende voorstel om met intrekking van het Baadabmluit waarbg aan den heer W B Tholen eervol ontslag werd verleend als leeraar la het baad en rechtlijnig teekrnen aan de Burgeravoodsohool dezeu alsnog een niet eervol ontaUg toe te kennen met ugaog van deu len September jl Dit voontel wordt zonder boofdelyke stemming goedgekeurd Aan de orde Is het voorstel van B en W tot nitbreiding van het kalppersoneei aaa de Openbare Tassohenaobool doot aanltalliag van een achleten hnlponderwijier Ook dit voorstel wordt zender hoofdelijke atemning aangenomen Aan de orde is het vperstel van B ea W tot instelling eener commisaie vaa tocaioht op het Lager Onderwijs in ovsreeustemming iel de awawe wet die den len November e k wordt iogevoud Hiertoe wQidt eveneens zonder hoofdelijke stemmiag besloten Aan da oide ia het adrea van C Tiabergea die verzoekt dat hem een aluk gemeente grond in het StAathonieklooater ter grootte vaa 20 centiaren worde afgestaan ter vergrooting van syu pakhuia met bovenwouiag B ea W atellen voor aaa den adressant den aangevraagden grond te verkoopen voor 6 per entiare Dienovereenkomatig wórdt beslotenAan de orde is de behandeling der voorwaarden waarop by openbare insdhrijving ooncessia zal worden verleend voor den aanleg en de exploitatie eener waterleiding hetzy van getltreerd IJselwater hetzij vau geBltreerd Lekwater Ofl Sftikelen weHfe aiei genoemd wordfo wordeo under dinouie goedgskeurd Alvorens hiertoe wordt ove egaan deelt de Voorzitter mede dat B ea W bet weuachelyk hebben geacht eenige veranderingcu te brengen in de concepten zooaU deze iu de vorige vergadering werden ingediend Deze veranderingen bestaan o a hierin