Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1880

Advertentiën 1880 N 2620 Te HUUR GEVRAAGD te Gouda tegen 1 FEBRUARI 1881 een BOVENHUIS of geheel HUIS met VIER of VIJF KAMERS Antwoorden in te zenden met opgave van hourprga aao den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER West Haven ANOIENNE MAISON VIITS SPIEITUEUZ poor la rente de ses prodaits References Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen Parleioeolaire Werkzaamheden Blechts één korte zitting werd in de aigeiaopen week door de tweede kamer gehouden boofdzakelgk tot regeling der werkzaamheden Wat zal nog vosr de openbare behandeling der begrooting gedaan worden om getuigenis te geren van den ijver der kamer Drie belaogrgke ontwerpen zyn in staat van wijzen het itr wetboek de rentewet en het ontwerp tot ijgeling der bedrage oit Indie Door den voorzitter werd voorgesteld om na afloop van het afdeelingt onderzoek het wettontwerp tot hei ng eener rentabelastiug aaa de orde te tellen Dit voorstel lokte en diaooMie en een stemming nit die voor onzeo toestand niet van belang ontbloot zijn liet voorstel toch werd bootdzakelyk van liberale zgde ernstig bestreden blijkbaar werd reeds een aanval tegen het ontwerp zelf gedaan In het belang der zaak achtte de heer de Brogn Kops de staathttishoudkundige e n specialiteit op financieel gebied de behandeling thans niet wenschelijk omdat dit ontwerp in net nauwste verband staat met onzen gebeelen financieelen toesiaad die bü de bebudelibg kr atsiit begrooting ter eprake komt Eerst dos de algemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting waarover reeds in de afdeehngen gewichtige debatten gevoerd zjjn Spreker die voor de uitbreiding der directe belastingen is zal gaarne medewerken om een goed dengdelgk ontwerp tot stand te brengen maar wil in hnt belang der zaak eerst de begrootingsdiscnssiën en de vaststelling der Indische bgdrage Uitvoerig verdedigde de voorzitter zgu voorstel Na is er tgd van behandeling was de slotsom zgner redeueering de eischen i der achutkist vorderen voorziening het wets i ontwerp is behoorijjk onderzocht En wordt het nu niet behandeld dan zal öf dit ontwerp of het strafwetboek dit jaar niet in behandeling komen en de verklaring der kamer ora met moed haar veelomvattende taak te aanvaarden gelogenstraft worden door de periodieke aftreding toch zal de zitting in den loop van den zoioer volgens gewoonte weinig of niets beteekenen Verdediging vond het voorstel bü den ondniinister van financiën den heer Oleicnman De beraadslaging over de begrooting is reeds ge chied in de afdeelingen uiteen wanneer de regeering uitstel mocht verlangen zou bjj tegen de behandeling kunnen stemmen Zoolang de Indische bgdrage niet geregeld is kan de neer Tan Eek geen nieuwe belastingen voor Nederland goedkeuren Eerst dus de hoegrootheid dier bedrage bepaald dan kan blijken wat nog noodig is De spreker had er in zijn redeneering Icannen bijvoe n eerst de staatsbegrooting dan kunnen wg beslissen welke uitgaven gernst I kannen geschrapt worden zonder de burgers van Nederland in iets te benadeelen misschien bleek dun de geheele rentewet wel onuoodig Tegen de gewoonte mjsngde de regeering zich hg monde van den minister van financiën in een discussie over de regeling der werkzaamheden Door den heer Gleichmau als het ware in het debat geroepen verklaarde de minister namens de regeering dat zg wenschte dat de behandeling zoo spoedig mogeiyk zgu geschieden omdat zg erhoogen prjjs opstelt dat in het exigées Ecrire en langae franjaise Bordeaux poste restante H H 25 C mdiH4 n8 Bkceep tionnettea GOUDSCHEEAAS tot Buitenlandsclie Verzending Offerten gevraagd met omschrgving kwaliteit wicht en onderdom bjj groote hoeveelheden te leveren tegen gereede betaling Franco brieven onder No 501 aan het Bureau dez er Courant J H KIEBERT uiiKT M A maakt bekend dat zgn Atelier VAN AP HEDEN DAGMLIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN jiawr de laatste vinding J de JONG Az Mr TIMMERMAN iniSTRDMËNTEËLE ZUIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEME NT Kni persteeg K 227 VOORZICHTIG Een ieder die Haarmiddelen aanwenden wil of moet verzoeke schriftel k of mondeling eene handleiding boekje van 23 bl het wordt n kosteloos toegezonden Dit boekje is eene vraagbaak voor jong en oud Men moet toch een dwaas wezen om bnitenlandsche Haarmiddelen te koopen daar u bg mg kosteloos advies over iedere Haarof Hnidziekten kunt erlangen Bevalt u b v het Haar Kleurmiddel binnen 8 dagen niet dan zal t mjj aangenaam wezen indien u de flacon terug brengt dan geef ik u zonder korting de 2 temg Uitval van Haar Roos of Sohllfen dun Haar Kale Plekken Pijn inde scheddlhuid Haarof Baard worm Huidzeer vroegtijdiKKnjS worden al deze onaangenaam heden worden verbannen door den HaarOnt vrikkelingsbalsem Binnen korten t d verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder ƒ 2 de flacon Rood grijs of wit boofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon ii 2Tan dit middel heeft men een s j r voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bü THEOPHILE Haarknndige geen kapper Frederiksplein No 32 hoek ralckstraat Amsterdam NB Dezen keer plaats ik geen getuigschrift t wordt anders zoo eene gewoonte maar ik heb er weder 3 in petto dus 764 ter inzage Er bestaan geen Depot noch Reizigers voor mgne firma onthoudt dit goed want nu is bedrog onmogel k Ae Atjeh ualr Baar nnleidiag van de verklaring der Kej feriiigsoommissarissi dat hunne tnak afgclaopen is te beraadslitgeu Het tou ons niet verwondereu dat de nitslag der vergadering besteudigiug ran het itat q o tal wezen met dit on deracheid dat miuohieu de heer Pruys van der Hoeven agu arbeid sn bet organiseeren van Atjeh nog eenigen tijd te Batavia in etede van op het terrein waar generaal vau der Heiden werkt al kannen voortielteo Op Atjeh telf gevoelt men cioh veilig loolaug de aanwezige troepen allen op de plaats gu maar lerwgl de eaeraal en de troepen op Samalangan aren hnoide men op Oleh l h en de opeu plaatsen om Kotta Radja heen weer herinneringen aan Habiba inval ophalen Dat men daar ter plaatse meer dan ergens aiders duidelgk ign weerloosheid gevoelt als er iet mocht gebeuren is niet meer dan natuurl k Als bewijs voor de waarsohgnlijkheid of mogelykheid dat er iets gebeuren lou kan de ongerustheid echter nog niet afdoende heeten Onder de finaooieel voor Nederland ongunstige berichten en er cijn er geen andere behoort ook Vermeld te wolden dat met iedere maand de raming van den Javaschen kofiie oogat verminderd wordt Terwql verleden jaar de raming van 31 Januari tot SI Juli toegenomen was van 906 780 pikols tot 913 SS0 pikols is lij nu van 31 Januari tot 81 Jnli afgenomen van 261 14U pikols tot 683 tZ0 De laatste maanden van 1879 brachten nog veel grooter toename van 943 50 pikols op 31 Juli lot 1 259 960 op 31 December Mf Dbl e AT ƒ Volgeus de Jmahode verrgst er te Batavia een nieuw soorl vau woouhuizea Wy hebben klaagt het blad zóó lang allirwcgen die half antieke half Italiaansche gebonwen gezien onze oogen zqu i £ suf gestaard op die eenwigdirende kolommen en nog eens kolommen galerijen en nog eens galerye i wg weten zóó aTles van dieaufie paviljoens wier weidsche naam en anguoud iterlyk altyd doen deuken aan de rhumutieke koepels en tuinhuizen die elk bezoeker van Holland daar nog bewonderen kan aan de Tanden der ontelbare singels Taarten en modderslooteu dat het een weldaad en een verkwikking geuo rad mag worden wanneer ten langen laatste eens met dien tot dasrer te Batavia oppermachtigen bonvstyi g ebroken wordt Is dit uit het oogpunt van smaak een genot voor de volksgezondheid ia hftt een groote vooruitgang Want liutt t ons eerlijk bi keuneo de meeste huizen Hfgen te laag te veel t groen zyn te denker eu te gedrukt Zij zyn open voor de muskieten maar niet voor den zuiVereuden wind geven wel toegang aan de warmte Aiaar niet aan bet licht en vormen een rven halslarrige als rodeilooze rertreding van de eisch liioht en Lucht en eiach die in het warme n bjj uitstek vochtige klimaat van Batavia nog sterker g 4 tt dan ergens anders De beide huizen door deu ttecr Kleine op Tanahbang aan den voet van den beig gebouwd voldocD onzes inziens oneindig beter das de rischeu van Mhoonheidszin en van gezondheid Licht zijn ld laohlig zijn ze ook en daai1 y droog Hoog Ut den grond opgewerkt net slechts éón kamer cclgkiloer tesrwi bet overige benedengedeelle als Miiplaats nz kan worden gebezigd speelt de wind T onder doorheen eu hebben zy al de voordeelen die aan bovenverdiepingea eigen ign Of zg geBakkelgk comlortabel zgn ingericht mogen de huismoeders uitmaken wg voor ons gelooveu het wel B de enkele trappen die men voor en achter heeft af te khmmen kunnen zelfs voor den meest trapichgwen oodIudisch gast slechts een luttel bezwèar opleveren 2g hebben alleen maar ééa schaduwzijde Id figuurlgken zin althans want letterlgk opgevat is er machtig weinig schaduw voorhanden nl deze dat zg evenals meer goede tak n op deze wereld voor sommige beurzen wel wat duur zgn HuurprijzeD van 226 gaan in den tegenwoordigen tgd wel wal boven het budget van velen Laatste Berichten I donbur IS Octobert Alle personen beschuldigd van medeplichtigheid aan den moord van Lord Mountmorres zijn heden io vrgheid gesteld wegens gebrek aan bewgs BurKorlljke Stand eiBORIN IS Oct Sophia Msria JsluM ander C 1 B Bauiiiger cd S A H H Breakel Pieter onder W 6 Bsin A v n MinnuL 14 Hargsretha Arini naden T C d Moor en N Soel OVBWJBDRN 16 Oet P VwraM 1 j o A A F Verhoef U w ONDBRTBODWn 16 Ott J C Verkerk ï j on A Bntuw Mi J Boot 24 j en G C Brouwer 28 j i dMoadenioerd 80 j eo A Gilhoi S3 i 1 o Vliat t GEHUWD U Oet L C Stnver en J Smit MagazUn gcvcsügd 1839 J J HEETWINKEL K Weezenstraat Rotterdam Meest gesorteerd MAGAZIJN van EINDEH SFEELOOEDEEEN GALANTERIÉN ALBUMS JPortemonnaiea Sigarenkokera Salonen Mooktafèla ONTVANGEN eene groote Collectie Dames Heeren n Kinder F K IPXj UIES met de nieuwste Knoppen en Stokken MAGAZIJN van OptUche Artikelen Srülen Iiorgnetten PinceNez Tooneelkykers Thertnometers enz enz TE KOOP eene aanzienlgke partg BRAIVDHOUT en eenige RAMEN DEUREN en KOZIJNEN T SNELLEMAN Kleiweg Nederlandsche Rhijnspoorweg WOTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTEanXM AHNHEM en UTRECHT naar BOTTEEDAM s HAGE en SCHEVENINGEN Het vertrek vaa Amsterdam is opgegeven van het station Rijnspoor Het vertrek van het oentnalstatioB Westerdak is 16 m vroeger VaN Amstibdak 6 30 8 10 9 30 11 25 12 60 3 6 8 18 9 60 Akkhem e 66 8 62 lO St 1 48 5 30 6 48 9 T üiaïCHl 7 8 26 10 17 11 40 1 16 8 28 688 8 36 10 12 Harmelea 7 22 8 46 12 8 1 86 8 48 9 10 3 Woerden 7 28 1 44 8 38 8 66 8 8 Oudewater 7 86 86 4 3 9 18 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 3 69 4 26 7 6 9 86 10 68 Naak Moordrecht 7 53 2 18 8 42 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 EoTMEDAH 7 63 8 18 lO SO 12 31 2 18 4 8 4 1 5 57 9 42 10 68 ZeveuhnizenMoercapelle 7 66 2 21 4 26 9 39 ZoetermeerZegwaaid 7 66 2 21 4 26 9 39 Voorburg 7 66 9 13 12 84 2 21 4 26 6 9 U s GaAVENHAOï 7 86 9 13 10 62 12 34 2 21 4 28 6 7 9 9 39 10 56 Scheveningen 7 66 10 62 12 34 7 9 Van KOTTEEDAM SCHEVENINGEN en HAGÏ naar AMSTERDAM UTfiËClIT en ABKHEU Vam BOTTEBDAH 6 30 8 16 8 80 10 80 10 40 11 60 2 8 4 30 6 60 7 38 9 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 7 9 14 Moordrecht 6 87 11 4 2 28 7 14 Aankomst 7 10 8 84 9 8 10 49 11 16 12 9 2 18 8 22 4 62 7 26 7 66 9 27 Scheveningen 9 40 11 80 1 48 3 48 6 8 28 s GkaVINHaoe 6 26 18 6 8 36 10 10 10 30 ïUi 1 80 2 60 4 18 6 86 7 30 9 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 9 6 ZoelermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 66 ZevenhuizenMoeicapelle 6 86 IJ 2 20 7 7 Aankomst 7 18 8 32 9 8 10 43 11 18 12 11 2 S8 8 19 4 49 7 28 7 68 8 30 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 81 9 33 Harmeien 7 16 9 1 1 10 52 11 21 141 8 26 4 61 7 31 8 1 9 88 Amstebdam 7 16 8 36 10 62 12 13 8 26 8 1 9 8S Utbeoet7 16 8 11 10 52 11 21 2 41 3 25 4 65 7 31 8 33 ABNHKM 7 16 9 11 10 62 11 21 3 25 4 66 7 81 GooDA Dbok va A Bbinkuaw Woewséli 20 Oetober GOUDSCHE COURANT Mm a Adverlenliélad yoor Ooada tt Owstrelieii belang van oide en regeUnMt in de financiSnhet evenwicht tnsscben inkomsten en uii arenworde verzekerd De heer Schagen van IjSettwen was echter niet van de noodzakeljjliiéid eener spoedige behandeling overtaigd Meer licht acht hg noodig omtrent de plannen der regeering voor belastinghervomiingj ook de heer van Kek verdedigt zgu garoelen nai r om eerst de Indische ngdrage te regelen üct voorstel van den voorzitter werd daarentegen verdedigd door den heer Mees den afgevaardigde nit Uotterdsm die niet kon begrgpen waarom de kamer de behandeling zou verirageli Uet moge niet aangenaam zgn het volk nieuwe lasten op te leggen maar zeker zal het der natie nog minder aangenaam zgn wanneer wg op financieel gebied gelgk werden aan £ e landen waarover wg ons tot nu verre verbeven geacht hebben Nadat ook de heer de ftoga Kops het voorstel nog nader had bestnden werd het met 38 tegen 55 stemmen verworpen Behalve de oppositie stemde van liberale zijde tegen de heeren van der Kaay rao Kerkwgk Bergsma MirandoUe de Meyier Leutiag Lieltinck van Kek de Brugn Kops Sofaagen van Leeuwen Froger en Tak van Poortvliet Zon misschien de gedachte om de zoo hooge begrooting aanmerkelijk te verminderen van invloed op die stemming zgn geweest Om getuigenis te kunnen geven van baar gver stelde de heer van der Aofven aan de Kamer voor om het ttrafwatboA de Im Letiting I om de Indische bijdrage in behandeling te nemen na afloop van het werk io de afdeehngen De heer van Gteunep de afgevaardigde van Indië zooals hg eens genoemd ia kwam tegen het laatste op omdat hg vreesde dat thans minder op de behoeften van Indie dan op die van Nederland zon gelet worden de heer BrujnKops ondersteunde het omdat het niet onmogelijk is het strafwetboek voor de begrooting af te doen Met 54 tegen 17 stemmen verklwrde de Kamer zich voor de behandeling van het strafwetboek zoodat daaraan een tiental zittingen zullen kannen gewijd worden Bjj het onderzoek van dat veel omvattende werk is men van de gewone wijze van behandeling afgeweken Door een commissie van rechts leerden opgesteld is het ondentocht door den iaad van titate een oommissie van rapporteurs oit de voornaamste rechtsgeleerde leden der Kamer bestaande onder voorzitterschap van den heer Godefroi heeft daarop haar bedenkingen medegedeeld de Minister heeft die öf toegegeven öf weerlegd over alles is dns zooveel mogeljjk licht verspreid Zon het na niet mogelijk zgn om ook bg de openbare behandeling van de gewone wgze af te wjjken Voorstellen tot wgziging bg die beraadslaging zullen zeker geen v rbeteringen zjjn maar de eenheid der wetgeving in gevaar brengen Ken discussie over de hoofiibeginselen der wet zal van geen gevolg zgn omdat men mag veronderstellen dat zjj niemand van overtuiging zal doen veranderen Voorstanders der doodstraf bgv zullen door langdurige discussie niet bekeerd worden tien zittingen zgn zeker niet veel maar toch met eenigen goeden wil zou men in dat speciale geval vrjj wat kunnen afdoen Ret verleden dér Kamer doet ons echter vreezen dat een gdel debat veel tjjd zal kosten Moge de Kamer toonen dat zg niet alleen wil werken maar dat zg ook werk wil afdoen een schoone gelegenheid is hun nu daartoe door het voorstel van den heer van dèr Hoeven gegeven 1 L BUITENLAND Boiteolandsch Overzicht Na de Jezuïeten liggen thans in Fraakrijk de niet erkende congregaties aan de beurt Zaterdag is meu begonnen en lijn de besluiten van 29 Maart allereerst op de nederzettingen der Karmelieten toegepast De overheid was verplicht lich met geweld toegang te versobaffen en de Ksrmelielen prdtesteerden verklarende alleen voor het geweld te wgken Te Parijs als in de departementen ging t op deselfde w s B jna overal moesten de deuren der klooelers met ge eld worden geopend Te Ageu heeft een deurwaarder prooes terbaal opgemaakt Be leden der ontbonden conxregalies hebben in behoorlgkeu vorm een protest ingeleverd en zullen zich wel evenals de Jeiuietes op de Kohtbanken beroepen Aan vier Italiaansche Barnabieter monniken die een inrichting in de straal Moiioeanx te Farqs besitteu is bevel gegeven om binoen 24 uren Frankrijk ie verlaten Hun kapel is verzegeld De Jezuïeten laten sieh door de bepalingen op hen toegepast niet afschrikken Zg lijn os hou uitleiding als bijzondere personen teruggekeerd om weder onderwijs ie geven Te Tonlonae heeft beo de politie met geweld verwijdenl uit het gebouw waar ly onderwijs gaven terwijl ly lieh beriepen ep dei aartsbisDchop die heu ouder de wereldlijke geesteiykb irl had opgeiioniea Den volgenden da nnmeii ie ook hun plaatsen weder io en wilden verder in gewone klerderdraoht bon werk voortsctten Xienwe moeilijkhedea tga nu echter te wiekten Ze warea Iroawen te voonien leXar kan begrijpen dal men met den naam en het kleed der Jetuïeten hun geest niet kan uitdrijven ja misschien met eens huh persoou Beeda du bad moelea verhinderen ooit in hun uiileiding heil te zoeken De ouderhandelingeu over den afstand ran Dulcigno aan de vertegenwoordigers van vorst Nikita voiden tussohen de Mouteuegrijnsohe regeeri g Biza panha en sir Beuuchuinp Seymour voortgeset lu de gematigde kringen te Weenen is meu van gevoelen dat soodrs de overgave van Dulcigno aal afgeloopen lijn aan de vereenigde eskaders der mogendheden bevel zat worden gezonden de Adriatische lee te verlaten en dat de beslechting der andere aanhangige vraagstukken tot een gunstiger tijdstip lal uitgesteld worden Met bijzouder geuoegeu is Ie Weeuen ook opgemerkt dat Frankrglc Dnitschland en Oostenrijk tegenover de Bngelsche voorstellen dezelfde houding aannamen De Timet bevat een artikel over Griekenland dat de orerwegiiig wel waardig is Griekenland zegt het ei yblad kwam er bjj het Berlijnsohe eoogres minder goed af dan Monteutgro eu toch had Europa heel wat moeite ora het zoover te brengen dat Dulcigno aan Montenegro tal overgegeven worden Br uesiaat tussclien Montenegro en Griekenland een materieel ouilersoheid Eerstgenoemde staat heeft io open oorlog gevochten met Turkije en door hard vechten vroeger dezelfde resting weten te verovereo welke eerstdaags tot zija grondgebied lal bekooren eu daarenboven zyn zijne reofaten op veigrooliug erkend in het traouat Griekenland was tijdens den laataten oorlog niet gereed ten strijds en kan dus sijn eisch tot vergrootiiig niet op verovering doen rusten Het had met de hoop op buil toch wel den stryi willen wagen toen Turkije de handen vol had aan een maohtigeu vyand doch Europa raadde dat de Grieksohe legeeriug af en een ataal die zich niet verdedigen kan dient naar raad te luisteren eu geen anderea slaat aan te vullen Frankrijk was de warmste verdediger der Orieksche eischen op het oongres maar zsl na voor de verwezenlgkiDg daarvan geen hand uitsteken en de Timet opmerkende dat Europa tyn laaUla woord over deze saak nog niet heeft gesproken wU de Grieken aanraden om zich niet te haasten want door voorbarige handelingen zonden tg hunne taak meer kwaad dan goed doeu Het Duilsohe domfeest is Zaterdag te Keulen overeenkomstig het vastgestelde program gevierd het