Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1880

waarvan ieder de hciilooze gevolgen erkent en waarover in gewuue dag of weekbladen zoo moeielijk gehuoileld kan worden Het blad is voor 1 40 gl per jaar franco per post bij den uilgever W A Bescliüur te s Uage te ontbieden Hel noordpoolsolirepje de fTillem Barffit is in het drige dokte Ams erdam gezel Nu het daarin droog staat blijkt het eeist hoeveel hel van het straiiUeii op de klippen in het Noorden geleden heeft en hoü weinig nog uoodig was om het scheepje geheel vertoren te doen gaan Indien het niet zoo ftoUedc en geheel van eikenhout gebouwd was was het meer dan waarRcliijnlijk nooit teruggekeerd en de wakkere bemanuing daarbij omgekomen Belangrijk is h l te zi D hoe de beide liWze kielen en de l r ter geziiinMilUke dikte vaa pi m 40 c t van den voorsteven af tot dicht bij den grooienmast geheel verbrijzeld zijn lipe het vlak aanstunrbjord door de stoolrii bijna doorgescheurd ener slechts eene houldikic van S g centimeter overis hoe de ijzeren plaat aan den voorsteven terdikte jiau een halven c iiiiiiietrr ineengckruld isals eeu yzereu band van 2 ccuiiinetcr dikte op de kinten totaal is afgekraakt A C Iu onze vaderland clie nieuws en adverlentiebladeu leest meu vu ik Pas gearriveerd echte Saksische kanarievogels te bekomen bij die of die etc In de Saksische en Boheemsche dagbladen vindt men dikwijls de advertentie Groot assortiment echte Hollandsche kautrievogeis juist aaiigekiÉuea voor eiviele prijzen te bekomen bij die f die Eeue eigenaardige bijdrage tot t B $ waarheid van het algemeen bekende spreekwoord een prufei t wordt in ziju varlerland ztlden geëerd Dit niededeelende herinneren wij ons dat ook te Parijs en in het algemeen in Fr iukrijk deze tlollandsche kami r oiigers éene groote reputatie bezitten eu duur belKtld wijfdèn 5 f Afloop van Opeabsu e Verkoopingea vau Ooroerende Goederen VEILING 18 OCTOBER Bouwfniioswoning esz K 49t Kirnemelksloot ƒ 3050 p k A Moons A 10 h 21 a 16 c Weiland enz Voor en Midden willenai 21J8Ü p k J van Krimpe 1 h 58 a 44 e WMIaad eni Middeawillens ƒ 8345 p k J F Daalmans Uhi 22 a 21 o Wailaud eua aldaar 2780 p k P Zniilnm 5 h 39 i 33 c Wei en Hooiland enz Middenen jVchterwillens 123 0 p k J Voorend 1 h 51 a iü e Weihwid enz Midden willens ƒ 3200 p k ü Nobel 89 o VVeilond euz aldaar 2850 p k T de Bnwe 68 a 35 e Water enz aldaar ƒ 310 p k VV Erbtrveld 3 h 11 a 57 c Weiland enz in Broekhuizen aan de H 3 Zeedijk f 10000 p k Dr A llomeijn AKLAG 25 OCTOBER a s De eoaleetie vm Betren en Kinderkleéren gaat jaarlijks m t reuzenschredeu vooruit De tijd toen men steeds persoonlijk naor eaq kleermaker moest gaan om zich te kleeden ligt Ver achter ons Tegenwoordig is ieder zyn eigen kleerm iker Wij zijn dien vooruitgang die weldaad zouden wij bijna Zeggeif aan Purijs verschuldigd Parijs is de stail bij uitnemendheid voor deu eleganlea snit van kleeren Het huis dat bovtu alle andere uitmunt door mlidileU elegance en billijke prijzen ia ontegenzeggelijk de Belle Jardiniere Om er U van te overtnigeu is het voldoende aan deu Directeur van dat Huis deu gfïlluaireerdfn Ciualogus aan te vragen NB De niagazyneu van de Belle Jardiniere te Parys hebban geene succursalen in het buitenland rr De Effectenleurs VL J Amsterdam 18 October 1880 Waarde Uedacteur Du goede afloop van t geschil over Dulcigfcio stemde ook de beurs in de afgeloopen week gunstiger vooral voor Itussen Oostenrijkers en Hongaren zelfs Tui keu proliteerden cenigszins Dücli om als naar gewounte niet onze Hollandertjes te beginnen moet ik melden dat de handel weinig Ie beteekencn had alleen de S p sloten j hooger dooh iu da overige kwam gecii veraiideriug Zy blijvtn iu vaste stemmiug en dOarloe bettaai na de jongste openbaringen omlient deu staat onzer outvaugsteu in 188U ook alle grond Van de gcineenlclijke leeningcii waren de Amst 4 en 3 ii j Vs hooger In de premieleeiiingeu ging weinig om loten gemeente crediet waren 4 hooger Itüttcrdiiinsche 1 dito Volksvlijt 1 Inger Aandeelen lloll Spoorw waren gezocht en 2 hooger dito Ned Ceulr l i uitgesl sch dito V en gegf obl i hooger Nog verhieven rich de obl Eijnsp 65 79 V2 Bixiel Wizel VsDe andere Boxtel waarden waren fliuwer de 4V8 o bbl verloren Ie yp l a 75 SO en 2e Ilyp s s ÜJ Ie 37 obl Ind spw sloten l j a 1 lager Aaud Eijnep vol en dito S 3 IVu lager De meeste binnenlandsche onderueroiugeu zagen hare naudeeleu door flauweli handel eruggaan Afrik Ilaudclsv verloren 1 Kiinaalmij verloren de geheele vermeerdering eu sloien weer op 42 Aam Amst Omnibusiuij daalden tot 185 doch de dientengevolge uitgelokte vraag deed hen weer stijgen tot 189 ij sloten 187 47o Pbl gem crediet l lager sand Ned Bank dito Handelinij tijd i Wla Nat hyp bk en dito Ned Ind handelsbk 1 4 Vs lager Hooger sloten aand Amst Bk en Eott haudelsv j Zeeland i n Haudelmg contant iVan de itusseu noteerden hooger Oosterleening Vs a Vi Oude leening 6e serie l u 72 en 73 j H Vi Vs 50 en 4 gondl 180 j Achteruitgang toonden 4 o 40 en 42 44 die 1 l i verloren 45 1 4 en andere Rusland blijft altijd in gevuarlykea toestand verkeeren bij de binaenlaiidscb IcoebeLeu en de Cbineesche guaestie komt nu nog een mislukte oogst het zyne voegen Oostenrijkers toonen meer vooruitgang Mei roelalliekeu sloten m Vis Zilv renie 61 i Febr 60 i j Oct 82 Goud reule 73 j De 6 Hong Guud rente i hooger doch 6 67 en 5 goudl Vs lager Tu ken verbeterden 5 j Ig sch eu a 6 o 69 de 6 Egypt geuuif schuld steeg l ic Spaiijaardeu giugeu weer vooruit beide soorten van ID j stegen a g k biunenl 7 j doch dito buileul verloren ti Portugeczen waren in zeer vaste stemming 6 6c S rie s andere soorten is hooger Anlw Brus3 en Turksche loten stegen i Theiss loten Va Óostenr 58 1 eu 54 lVi o Hongareii en VI drid daalden Ooatenr 64 11 liuss 64 6l IVs a 2 In Ëuropeesche spoprwegwaarden ging weinig m de stemming was zeer verdeeld Lagei iWleerdeu j obl Theiia spw I di o Viot Era l i Fr Oo$te r g obl Z Itul j BrestGraj Jel Griozi Kursk Cbark Azow Los Jwo eu Kuss Z W V4 n s Balliache sp Kursk Chark en Morsch Sysz 1 4 a Vs Hooger noteerden Warschau Weenen IVg d Theiss spw s Eli Oi ela ie Pr Oost 9 eia I 4 en van Kussieche aand gr mij j i lt l bjp dito Vs tlhark Azow ea Orel Vil Poli Tlflis en Mosk Jaroel 3 Mask Smoi en Éias Wiasm s De Noord Amerik fondsen waren stil de fluctuatie was van geen beteekenis Dit zelfde geldt vo r Mexicanen en Zuid Amerikanen die echter alle een geringe teruggaande beweging hadden ajleea Peruanen waren voor Londen gevraagd en verhieven zich V4 a Vs lu Ainerik sporen giug het daarentegen drak l e en verscheidene sloten door New lorksche vraag aaniieulijk hooger Pref aand Chic N W spanden de kroon zij vcrlieterden ex div T l lf mhiTiAhuafdeu zich op 132Va Onder de overige verboogingen vermeldeu we aaud Can South 3V Chic Itock Isl Milw 81 I aul C oinm si dito 3 All Miss Mich Cenlr Inc bnds Missouri Kans NewYork Lake Erie 2 San Yoaq Vuil N W Cuium sh Clev Columb Cinu Illinois Miss Kans 6 Uu Pac South br Oreg Calif 1 a IV de mreste niet genoemde froclién hooger Obl en Cert Colorado Verl V4 aan4 Louis Bk Vs Maxwell waarden Vs Prolongatie rente steeg V2 en werd alzoo tot 4 jpCt genoteerd TT P S Binnenl fondsen en iudustrieele Waarden bleven heden zouder belangrijke variatiën Ook de spoorwegwaarden onveranderd behalve aand Huil sp die 2 pet monteerden nog wonnen aand N ed Ind Vs pot De buitcnl waarden in gedrukler stemming De daling was het grootst voor Spanjaarden j pet Oostenrijkers en Kussen insgclyks eeu fractie lager Daarentegen stege aandeelen JHaiwell V c 8 pot Florida Vj Op hortger uit New York afkomende koersen gingen Amerikaausche sporen by levendigen handel veel vooruit Clev Ciuo wonnen 3 pet Can South en Col ext en Gort NTT 2 a ï Mi Q Bti IVs M iit Vcrn IV4 T l Teor IV4 All iWssrOlfio 1 Cairo St L Illinois Michigan alle Vi Missouri Kaus Tex El town en Pad Memp Pittsb South Pac V a Vs Prolonga tie onveranderd POIjITIEI GEVONDEN en aan het Bureau van Poliiie gedeponeerd een Paardeutuig liggende iu de Dubbeldebuurt h rVjk b i srcwrr lii tas eon feest waard en een liiltiouole c wckkiiisj voor Duitschland volstrekt niet overbodijj verdeeld op politiek en kerkelgk gebied is in den laatsteu tijd het particularinne uu l t wassen terwijl de groole inuker der eenheid Bismarck door zyn Eouderlins e proefnemingeu iuzou lerheid op ecouofflisoh gebied op zyn ondeti dag in de mjrrieke bladen een voorwerp vau spot ia ji eworden Vooral het gemis aan den kerkdijken vrede werd bij het domfeest sterk gevoeld en de deken van den Dom wenschte ia zijn toespraak lot den Keizer vurig naar den terugkeer van deu lierder van dea dom van den veroordcelilen en voortvluchligen Aartsbisschop Dat de kerkelijke vrede zelfs iet met het domfeest kon worden hersteld is wel eeij bewijs hoé weinig boide partijen ï nog eens zyn het was vooral de weïisch van den Keizer da de vrede t Keulen zou wordfti gevierd én zelfs met een coiiservatiel man als de minister Putkamer was dit bij de hooge eischen van het Vatioaan niet mogelijk Het is iutussoheu gebleken dat de Slaat de macht bezit te handhaven en de tijden der Middeleeuwen onherroepelijk voorbij zijn Te Keeuen maakt men reeds toebcrcidselen voor de feesten welke gegeven zullen wordeii voor liei huwelijk van den Kroonprins Budolph Het hu weiijk zal plaats hebben 16 Februari des avonds in de Augusiijnenkerk te Weenen De Koninklijke Belgische fiimilie komt 10 Februari te Weenen Éen commissie van kooplieden en industriéeleu heeft reeds 100 000 florijnen byeen om een prachtige kast te laten maken waaraan 20 van de voornaamste kunstenaars arbeiden De Engelsche regeering is tot hiertoe nog nirt geheel gereed met het herstel der rust in h ire buitenlandsche bezittingen Ofschoon enkele miiiislus in sirijd met het gevoelen van Gladstone eeue bezetting van Candahar wenschelyk achten omd ii ij weldra nieuwe woelingen van de Afgh uun te gemoet zien zullen de zaken aldaar voorloopig getne verandering ondergaan en blijven dus de gevaren voor een nieuwen opstand dreigen En uit ZuidAfrika komt de tijding dat de B isulo s met eim aai zienlijke macht een door de Engelsche troepen bezet fort hebben aangevallen en eerst na een lang en hevig gevecht zijn teruggeslagen De Kussisohe grootvorst troonopvolger met lijne gemJlin en kinderen zijn Zondag iia ir Livadin vertrokken Een Vetersburgsoh berichtgever van de K Z verklaart in staat te zijn tot de mededeeling dat iu den keizerlyke familiekring het vourncmeu beslaat om iet huwelyk van den Keizer met de prinses Dolgorouki tegen hel het einde dezer maand officieel en mét alle plechtigheid te viert n De verkiezingen welke in drie Staten der NoordAmerikaansche Unie hebben plaats gehad ontlecneu groot gewicht aan het feit dat zij als een voorteeken voor de presidiale verkiezingen in November aanstaande kunnen beschouwd worden De overwinning der republikeinen schijnt vooral toegeschreven te moeten worden aan hunne theorieën op oecononisch gebied zij willen de beschermende rechten handhaven terwijl de democraten meer vryziunigc denkbeelden voorstaan en aanhangers zijn van eenvoudig fiscale tarieven Het democratische nationale comité tracht thans den zedelijken indruk zijner nederlaag uit te tvis chen Het heeft een adres openbaar gemaakt waarin de kiezers bekend worden gemaakt met de middelen welke de republikeinsche partij zou gebezigd hebben om by de verkiezihgeu van Indiana en Ohio de overwinning te behalen Het ooraiié verklaart dat met den steun der staten van NewTork NewJersey en de Maine de overwinning der democraten bij de verkiezing iu November zeker is De republikeinsche partij van hare zijde verdubbelt hare pogingen om zich de eind overwiuning t verzekeren BINN E NLAND GOUDA 19 October 1880 De heer W D de liange commandant der dd schutterij alhier zal den len November a s zijn vyfiigjarigen dienst vieren Op jeugdigen leeflyd uam hij vrijwillig dienst bii dé mobiele landelijke schutterg en werd door mnJMjr IJzendoorn al spoedig tot onderoffioier bevorderd Ka te Hellevoelsluis en Brielle in garnizoen te zyn geweest kwam hy te s Bo ch en was aldaar toen in December 1832 de order kwam dat het marschbataillon moest oprukken Terstond verzocht en verkreeg hy verlof mede te gaan De eipeditie trok naar Zeeland Nabij den Doel werd eene lauding gedaan waarby majoor Boelen geblesseerd en de luitenant Mense sneuvelde De sergeant de Lange was by alle voorkomende gevallen getrouw op zijn post en klora op tot 3en luitenant Na de ontbinding der mobielen werd hy al spoedig iu dien rang bij de dd schutterij alhier aangesteld waarvan hij nu sedert verscheidene jaren commandant is met den persoucelea titel van luit 4airt ltc ond Pen Z3en Dep 18fi0 de verjaardag der eipeditie werd hem door den Weled Achtbarcji heer IJzendoorn toen Burgemeester onzer sUHJ voor het front der sohntierij met een toepasselijke aanspraak de Ridderorde der Eikenkroon op da borst gespeld Nog is de heer de Lange een waardig en flink ooraraand int algemeen geacht en bemind die bij zijp heengaan t zij vroeger of later voorzeker door velen zal gemist worcfen De ad der gemeente HaasI recht heeft de begroüting voor 1881 vastgesiold Zij bedraagt in onlvaiigst ƒ 8711 72V3 en in ilgsff 8707 derhalve vermoedelijk e n batig slot van ƒ é Tï j Ds J C van Onrkom te Haastrecht is Woensdag 6 October door do Synode der Evaiig Liiih kerk bevoegd verklaard oia tot predikant bij één haror kerken beroepen te worden ld sommige bladen is rewh gemeld dat genoemde heer e ILirlingen beroepen is Dit is onjuist Wel heeft hij toezegging van beroep outvanjccu doch een formeel beroep is hein iiog niet toegezonden Voorde levering van 12 1 000 KG stroo ten behoeve dèf Ned Eijnsp inaiiisohappij i aannemer geworden de heer P l e Groot te Zevenhuizen De Parijsche Globe die gemeld had dat de onderhandelingen over een haudelstrac aat tnsschen Neiltrlaud en Frankryk reeds zoover gevorderd waren dat hel over en weer ueldra zon kunnen geteekend worden bericht thans dat de Nederlaudsohc gezant op nieuw bijeenkomsten heeft gehad met de ministers Tirard en Bartliélemy Saint Hilaire en dut daarin besloten is het ttaiui quo te handhaven Dicutcugevolge zul het handelstractaal van 1865 dut iu de maand December a s ten einde loopt verder van kracht blijven Intusichcn voegt de Gtohe er bij moet hier opgemerkt worden dat Frankrijk in deze nieuwe schikking gelijk in alle oveneiikomateii van dien aard eeue bepaling heeft upgriionieu volgens wiilke het handelstractaal zes maanden na afkondiging van het algemeen tarief waarover de Senaat nog te beraadslagen heeft zal ophouden van kracht te zyn De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan Gedeputeerde Staten der provinciën de volgende aanschrijving gericht Het schijnt wensohelijk de gemeentebesturen uit te noodigcii da kosten van den verbouw van scholen ei oiiderivijzerswoningen niet op de begroeting te brengen dun nadat de gocdkearing van den districtsschoolopziener op de bdstekken is verkregen Is dit tijdens het vaststellen van de primitieve begrootiag niet gesohied dan kunnen de vereisclite uitgaven by suppletoire begrootiitg of door middel voa af en overschrijving worden geregeld Iu dien geest werden de gemeentebesturen in NoordHolland door Gedep Stalen aaugeschreven De maalregcl zal voorkomen dat bij toepassing van art 45 der wet van 17 Augustus 1878 Stanhbtad 110 127 ontydig voorschotten aan de gemeentebesturen worden uitbetaald Niet zelden toch z il het geval zich voordoen dat de bouwplannen vertraging ondervinden en daardoor niet kunnen worden uitgevoerd ten laste van de begrooting waai in de kosten aanvankelijk werden geraamd Ontijdige uitbetaling van vooricholten zou niet tleohts de Staatsbegrooting noodeloos uitputten maar ook zonder reden da verjinlwoordelijkheid van den gcineeutaontvanger verzwaren door hem gedurende langen tyd wellioht de bewaring vod betrekkelyk aanzienlijke sommen toe te vertrouwen Daarentegen waarborgt de bepaling van art 1 tweede lid van s Konings besluit van 12 Aug 1880 StaaUUad no 151 in verband met art 45 tweede lid der wet dat de gemeentebesturen tydig in hel genot worden gesteld van bét voorschot wegens uitgavin die nader op de begrooting worden gebracht Uit Ouderkerk a d IJsel wordt gemeld Zaterdag in den ochtend is alhier in rene sloot bij de woning van de 93jarige wed W gevosden het lijk van hare by haar inwonende dochter A M die even te voren de woning verlaten had De overledene wae de steun en de verzorgBt r barer oude moeder De gestaakte omnibnsdienst tnsschen Moutfoort en Woerden over Liuschoten zal naar alle waarschijnlijkheid hervat worden Wanneer de vorige ondernemer de heer Dorrestein van t gemeentebestuur van eerstgenoemde plaats zekere garantie kan bekomen zul t ongerief dnt in en omwoners en niet het minst het reizend publiek vooral roet de gure najaarsdagen ondervindt weldra opgeheven zijn Beroepen te Meppel ds A Guldcnarm pred te Nieuwpoort Z K H de prins van Oranje is DoodcrJag ochtend uit Zwitserland te Parijs aangekomen en of geslapt aan het Hold Conlinenial Z K H heeft appiirlomenlen betrokken naast die welke voor deu Hertog van Aosta gereserveerd zijn Het jongste Kamerbeslnit it door de Spectalot ia teekening gebracht De vier en vijftig leden die voor de behandeling van hel Slrafwelóoek hebbi U gestemd zitien onder een groote purapluie terwyl een kletterende bui neervalt uit de bewolkte en met een rentcbeiastliig dreigende lucht nZelten n Ü dit scherm op tegen de bui dan zijn wy veilig heel hel van de 5é Heel juist is de voorstelling niet Want wel stemden 54 leden voor het Sirufweilioek dofli slechts 38 tegea lie beliiindeliug iter roliteivft zoodat alleen van dejs laatste op enkele uitzonderingen na kan gezegd worden dal zij een parapluiepoliliek hebben gerolgd Door een der burgemeesters in Groningen is den Minister van Binnenl Zaken de vraag gedaan o het onder de nieuwe wet op het lager onderwys geoorloofd zal zyn dat het onderwy s in nuttige haudwsh ken Worde gegeven door iiietgeêumiaeeniejnffNu wen Op deie vraag heeft do Miaister geantwooid met den burgemeester te verwyzeu naar ait 15 a der wet Daar wordt zegt de Minister de wet uitdrukkelijk verklaard niet van toepassing te zijn o a op hen die uitsluitend onderwijs gered in uutlige haudwerken Uit dit antwoord blijkt alzoo dnidelyk dot de nutiige handwerken ook door nietg ciamintprde kunnen worden onderwezen op de lagere scholent deze rainisterieüle beslissing is zeer toe te juichen eu redt de gemeentebesturen uit eene groote verlegenheid daar het eeue bepaalde onmogelijkheid zoa zijn geweest zoowel thans als over 10 jaren op al de scholen geëiaraineerden te bekomen In de te Utrecht gehouden nlgemei iie vergodrrinjf der Unit eene sctiool met den Bijbel is beslotendat het bestuur zich tul de llegcering zal wendenom oiihefiing van art 17 verplichte iuëiiliug deinet huudeude voorzieoiiig tegen de beainettelgkiziekten De heer IJ de Jong die zich belast heeft met het geleide van de Nederlnndsche veezending naar Londen schrijft aao het N e rf D van daar Aangaande de reis van het vee voor de orilleottrvé inzending op de alhier te houden teiiloyusielliug is dienende dat wy Zondagmiddag ten 6 ure in zee gesloken zijn en daar het water betrekkelijk vrij kalm was eu wij weinig slinaerden hebben da beesten eeu zeer goede rei gehad Desuieilegen staande hebben wij een groot verlies geledes door den dood vun de myns inziens beste koe behooreude of liever ingezonden ten name van C Beerpnot ts Binnewijzenj NoordHolland Is hqt treurig dal onze inzending hierdoor in hare waarde heeft verluren het was buitendien voor ons een bange tijd om den uitslag van het onderzoek des dokters af ts wachten welk onderzoek gisteren middag fertl bed plaats gehad doch gelukkig tot geene verdere ongelegenheden aanleiding gegeven heeft daar de dokidr geene andere kenteekenen kon vinden en das de oo z iak door ons opgegeven als de ware beschouwde Het beest werd als schadclyk voor de gezondheid naar den grond verwezen De overige beesten mochten nu eerst gistere nacht na 12 ure ontsohepen doch zijn alle flink gezond eu vlug dit tot uaricht van alle inzemleri ook deze zijn met de doode door den dokter gekeurd t Is te hopen dat het zoo moge blyven want dit zou anders groote moeilijkheden na zich sleepen Algemeene bedryvigheid heersoht t Boskoop tti verzending der bestelde planten en boomen Volstrekt niet valt te klagen over den voorrsad appelen Het getal besta peren ia minder Lodiogei aardappelen per schip orden aangevoerd tegen ƒ 3 H tol ƒ 3 80 de hectoliter De verkoop hiervan il niet aanzienlijk daar velen tninaardappelcu betiltcn die over het algemeen kunnen geroemd worden In eene te Boskoop gehouden vergadering 1 Pomologisohe Verecniging werd door den vno zitim mededeeling gedaan van eene misive van den Ml nister van binnenlandsche zaken waarbij als beschikking op een verzoek van genoemde VereeuigioJ wordt te kennen gegcveu dat de beiwaren aan de vestiging eener HtjkiTuinbouwschool verbonden raèt name wat de iraotisohe vorming der Iperlingen betreft na ondenoel te ernstig ziju gebleken om tot het nemen n maatregelen in die richting ts kunnen overgsaiii maar dat zoodra in gemeenten waar door e e uigingen gelijk die welke adrcssaneen vertcge woordigen of door bijzondere personen de gelegenheid lot voldoende practische vorming van een genoegtW aantal leerlingen op den duur kan worden verzekerd hel initiatief lot oprichtiug eener tuinbouwschool zA worden genomen de Minister bereid zil worden gevonden tot krochligc medewerking inilf sleclits lie iioiidige w i irbor en geleverd dut de Ie vestigen inrichting aan billijke eisclien zul kuuneu voldoen N iur auMldidiih v in het btrioht dat Ie L ideii een Bdnauan Z M den Küm h tir leckeuiug ligi waarbij op weder invüeriiig der doodstraf wordt aungedroiigeu op grond dut sedert de afsohiiftiiig van die straf de misdryveii iu ons vaderland op ontzaglijke wijze zyn toegenomen zoodat het leven der NeilcrUnilsche ouderdaneu niet meer veilig is clifijfl het lyeekbladvan het Recht o a het volgende wy hebben er volstrekt niets tegen dut honderden inisschifii duizenden en tienduizenden ingezetenen van Nedt rlund gezweept als in zoodanige gevallen wrtocD gebruikelijk is zich bij adres lot den Koning eiii eu met eerbiedig vei oek dat de doudsiiaf weilrr worde ingevoerd Hel petitionneMfn slant in Nederland den ingezetenen vrij maar zij dia de menigte aanhitsen behoorden ulihans zooveel doorlioht tebebbeu dat ti bedachl u dat men evenmin als men de uilkomstes der tiMittielc mag beoordeelen naar e n euktl jujif wetten mag mi eii of veranderen wegeiu een eiikel geval De gronïIX uaurop hel bilodifc verz5e6schrifl fs gegrond i e u valsohe grond Want het is niet waar dat sedert de afschatling van do doodstraf de Inisilrijven in Nederland op ontzaglijke wijze zijn toegenorten Zij die dit aan hel Ncderlandsclie vo k diets maken tooneii alleen dat ij mei destutisiiek der doidstr if ia Nederland niit bekend zyn of al OW een zwak geiieu eii kunuea bewhikkeu Want welk ia de uitkomst van die tjtiptiek Dat in de Hlgen JB r vóór de ufichaRiiig der doodstraf ziju uitgesprokeu 78 veroordceliugeii wegens kapiiale misdrijven en in negen jureu na de ufschafling zijn uit gisproken 47 dat is dus 31 minder Bn als nicu dim g uiigt Wift 12 verwijf igon dour dè hoven in 1871 wiigeus iiioeihnUigcu nwud g l i aiin dan behoorde men leven aan hm Nedeflaiid clie volk te berichten dat tegen inocdwdiigen mausluf recils vóór 1870 slechts in zeer enkele gevalhn doodstaf werd bedreigd ol uitgesproken dot de wi t v iii 1354 reeds de gestrengheid ma art 304 Code Pciial hoeft getemperd Nu kan iu het juar 1880 de virhoudiug misschien iets ongunstiger ziju maar als men aan hel Nederlaudsohe volk telkens do iininen voorhoudt van Jut eu de Jongh welke laatste evenwel nog niet veroordeeld is dan behoorde men met juiste cijfers aan te foonen waarin die ontzaglijke toeneming beslaat tot op beden wordt het beweren alleen gestaafd door eeu statistiek pour ie besoin de la cause gefabriceerd waarbij en goedvindt verwyzingen en veroordeelingeu moedwiUigen manslag vroegeff niet en moord vroeger wel met doodstraf bedreigd bij elkander op te lellen HHgeH Haard bihilst o a een portret van dr A Kuypir waarbij mr L VV C Keuchenius eeu letenssohcts schreef Dit minndschrift heeft geen politieke lichting en eene bijdrage van den heer Keuchenius waarin met gronlë ingenomenheid van den keer Kuyper gesproken wdrdt is hierin dus even goed op hare plaats als een prijzend artikel over een vrijzinnig man van onze dojjt ii Wij zijn echter zoo ongewoon opstellen van die kleur in onze algemeen gflizen tijdschriften te zien dal hel cenigszins onze verwondering wekte Uit den Haag wordt gemeld dat de degenstok door de Joiigh bij het volvoeren van ziju gruwelsluk gebruikt zaterdag ochtend in de vaart langs het Bosch door de duikers van den bodem il opgehaald De stok is eeni iszlns verkleurd Er i procea verbiuil opgemaakt van het vinden T n t wapen De degenstok is door de hceren van der Grijp en Musquetier als de stok van de Jongli herkend D Jongh zelf heeft ook erkend dat de stok de door hem weggeworpen en bü den Aioord gebruikte is De sergeant Musquetier is te Kampen aangekomen waar hij op den hoofilcurius is geplaatst liet ee sie nummer van den derden jaargang van hel Maandblad onder hoofdredactie van den heer H Pterhon directeur der Heldring gestichten wordt 0118 tt r aankondiging toegezonden Het streven van den hirr H H Pierson strijd tegen de prostitutie is voldoende bekend wal hij beoogt is in lal van redevoeriugon en brochures menigmaal door hem uiteengezet oodiit wij de strekking van zijn Mamitlilttd niet nader bftneven aan te geven KuuiiCn wij ook in menig opzicht niet instemmen met de zienswijze van iWn heer P toch dnrven wij hei Maandblad gerust aanbevelen en hopen wij zelfs dat hot door mime inteekening in stand gehuudeu inng orden luimere het biedt de gelegenheid tot bespreking en bestrijding van eeu kw iad