Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1880

Vrijdag ZZ October 1880 ir 2521 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblal voor fionda en Omstreken EXAMEIi M O 1881 LEERLINGEN voor den Opleidingscursus worden tot 1 NOVEMBER aangenomen POEK Priva€Ct Docent F J Gmtwe C 180 De Inschrijving voor de beide Cnrsussen ter Praetische Ópletdtng resp 2 en i nren s weeks blaft gedurende OCTOBER opengesteld Privaat Onderwjjs in bovengenoemde Vakken en in d Wismttde 1SQ 9 @® Da ÜuendiQB Tan advertentién kan geschieden tot één i nr das namiddags ran data dag der nitgave Laatste Berichten FariJB is Octobe Ten tevolge ener BoDapsrtiiliwhe bijeenkomst in den Cirqns Fernando wiurin bnloteu ir prin Napoleon te Terioeicen afatand te doen ran tyne rechten te behoere ran lyn toon ia door gedelegeerden een brief aan hem geriobt ea renuwke om eene andientie De prins beeft daarop geantwoord dat een audiëntie nutteloos loB iqn H j wil over hunne kinderachtige illusiën aiet in disousaie treden Hjj acht hel voldoende voor lioh lelf en namens tijne ionen te oonstateeren dat tü eene andere politiek volgen dan de aanvragers Burgerlijke Stand GKBORKN 19 Oei Cornelii Eliuballi Olden t Willemi ca B van Hofwegeo 16 Bavid ouden J Veraehuur eo E Nabbea 17 Sara BareDdioa oadara G vsD Uniien en 6 B Bronwer Maartje Johaona Maria ooderi i F de Mol en J M Mauwerika 18 Wilfaelmaa Cornelia oiidera O W ïieaeo ea E A H van Helden OVERLEDEN 17 Oct A Koppendrager Il j 18 D AlblM ïn ADVERTENTIES Beyslleu Tan een Zoon AALTJE DB JEU geb Hazibbobk Gtnda 18 Oct 80 Tot onze droefheid overleed heden te onzen hnize in den onderdom van roim vgftig jaren ADRIANA KOPPENDRAIJER die ons steeds met de meeste liefde en tronw heeft eediend M A G VORSTMAN J C VORSTMAN Gimda 17 October 1880 geb Pebieb m M nit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrflgbaar bg P OVEREUNDfiR Ja te Gouda Veldsalade Zaad Plantboonen en Eaimx zoomede alle soorten van Tuin en Vildzadkk koopt de Zaadhandel van JOSEF KORNWEIBEL Dutieldorf Bamm Rgnpruissen ii Oostbaven B n 14 Ponr portraits paysages et reproductionir Artistiqaes en uoir et en conlenr Les portraits sont garantis absolament inaltérables F HARTIi G Gouda Openbare f rkooping TB GOUDA op MAANDAG 25 OCTOBER 1880 des voormiddags ten elf nre in de Sociëteit 0k8 GeNOEOIM in de Boelekade te Gouda van eene BOUWMAÜTSWONIFG geteekend R No 498 met STALLING HOOIBERG enz eu ongeveer 2 f Hectaren Wei en Hooiland aan de Kamemelkaloot in de Willens eu aan den Rottardamschen dgk te Gouda en in de Achterwüleng te Beeuwijk Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda hebben de eer te berichten zij van Bmsael ign geretonmeerd met de Nieuwe Modellen van DAMES eo KIXÜEIUIOEUEN Tevens bedelen zg zich aan tot het VERVEN WASSCHEN en OPKRULLEN van VEEREN STEEJ KOLEi Weder in lossing ie lading grove BUM R KACHELKOLEN waaruit wg tot den zelfden prgs van 62 Gt per Hectol Contant zonder korting afleveren Vrg aan hui bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAM PRIXCE C Gouda 19 October 1880 Oez KOÖREVAAR KORTE T1ENÖEWE6 D 79 Zeker middel TKOEN ALLE Rhiimalisclie Aaiidueiiingeii door koude ontstaan Kraaip Aangezigtspgu Kies Êgn Verstgving in de leden luidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiau Zn Bodegraven P Vbbsi oot Botkoop J GoUOKACR P LOOUAN Harmeien W G Kurvkbs Hazerswoude J Gaarkeuken Moififoort J A Jacobi Noorden D W Bom OufUwater J LiEïMND ScAoon io en Wed WoLïï Z Waarder Botjthooen Woerden Gebr PMNjiiUB Woubrugge A de Wilbe Zii vaara A Hekkeh Men gelieve attent te te zfln dat de Waldwol V j artikelen van een bruine I AAHOOCNIWSEW klf ur zgn als zgnde bereid 1 t uit de vezelen der Den naalden Aanvraag o m Dép6t bjj M J C HAM te Utrecjt Advertenliën in alle Kinnen en Suitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda tft Eén afschrift is voldoende 1 1 Gouda Datnc tan A Brinkkak M M De ondergeteekenden ontvangst te berichten hebben de eer U ds der nieuwste modellen van Voorts blgven zg zish minzaamst aanbevelen tot het makan van Mantels Ccstumes enz Uwe Dw Oienaremen ez MICHAEL Kleiweg GOUDA Te HUUR voor een Klein Gezin een ITET BOV EITHUIS it 1 50 per week Information aan hel Bureau dezer Courant Nederlandsche Rhijnspoorweg wintebdii nst isso si Jeen ie en 2e KI Vette Cyfers al HEM en UTBECHT naar en SCHEVENINfiEN V B AM8TEBDAM AH KOTTEBDAM aHAG £ oentraid Irtrek vsiï bei vroege Met vertrek van Amtterdam it opKegeven vno M ttation Syoipoor Hel v alation Wetterdok ia 15 1 80 U tS 12 60 S J10 1 4S 6 30 6 46 9 7 11 40 l lt S iS 6 35 Va4 Amstebdam t 80 8 10 5 8 16 AsxaEii 6 66 8 6 10 96 Utrecht 7 8 Ï6 10 17 8 S6 10 13 Harmeien 1 i2 8 46 U i 1 36 8 48 lO SO Wuardeu 7 28 1 44 3 88 8 66 11 8 Oudewtter 7 36 1 66 4 3 l AunkoBiat 7 A 10 10 4 18 28 2 18 8 6 4 20 7 6 9 86 10 68 NaaLi Moordrecht 7 68 2 18 42 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 68 2 IS 42 KoTTïEPAM 7 68 9 16 10 O 12 81 2 18 4 6 4 23 6 67 9 42 0 69 ZeveiihuizenMcieroiipelle 7 16 2 21 4 26 9 89 ZoetermeerZef waard 7 66 2 21 4 26 9 39 VoorburK 7 68 9 13 12 84 2 21 4 26 8 9 39 a QuAVENHAQE 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 28 6 7 9 II 39 10 56 Seheveningen 7 66 10 62 12 34 7 8 Van KOTTEKDAM SCHEifENINGENen HAGB naar AM8XEKÜAM UTflËCUT en ivRNHEM Vam BoTTEEDAM 6 30 8 16 8 0 10 30 10 4 11 60 2 8 4 10 6 60 7 88 Capella 6 41 10 60 2 9 7 Nienwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 14 Moonlreoht 6 57 11 4 2 28 7 14 Aaukomit 7 10 8 34 9 8 10 49 11 16 12 9 2 35 8 22 4 62 7 26 7 66 9 27 Seheveningen 9 40 11 50 1 46 3 46 6 8 25 iGsAVENHAGE 6 25 8 6 8 3B 10 Q 10 30 11 4S 1 60 2 60 4 16 8 36 7 30 9 Voorburg 6 32 10 87 1 67 4 21 6 42 9 6 ZoclermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 6 66 ZeverihuiienMoeroapelle 6 6 11 2 20 7 7 Aaukomat 7 13 8 32 9 6 1 1 43 U I 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 68 9 30 Naab Oodewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 81 9 38 Harmeien 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 56 7 81 8 1 9 83 AMSTEaDAM7 1 8 38 l 0 52 12 18 8 26 8 1 9 38 TJteïcht 7 16 9 11 10 62 7 31 9 33 ABHHFM 7 16 9 n lÖ 6i 11 21 S 5 4 66 7 31 De uitgave dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG n VRUDAG In de Stad geschiedt de nitgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden it f 1 75 franco per poat 2 Ter vermijding van oponthoud f elieve men alle voor de Redactie estemde brieven by den Uitgever te bestormen KEW LSGEVI G BI BGKMEesrrEReu WETHOUDERS van Gonda bicngeu ter uigenieeiie ktunii dat de Oemeeuieraad ia iut vergaderiug va den I6n deur beeft beMMoad lot ttden der Oommiaaie beiaat met het oataarpea van eu bet benieo der plaataelj e veronkuiogeu tegta vrier overtredhig a raf ia bedreigd eu aarvaii de Bargvineeater Vooraitler ia deHeeieu W J FOBTÜI IN DROOOliBKVBB Mr P P F KIST Mr U J KRANENBURG ea Dg F H G VAX ITEBSON Oiwh den tlB Ooiobar 1S8 B f to etter en Wetboadera voornoemd Va BEUGEN IJZENDOOEN I e Seontaria BBOUWEB BUITENLAND Uullealandscli OvenIckL Da ontbinding der oongregatiea in Frapkrgic wekt natnnrlyk den feilen toorn der legitimiatiaoh olericile Kn Éstt merkaraardig tiaallje dar taal welke deze bladeu voeren vindea w j in de volganile linanedea vaa dr ü io Veen g brbt geeue wetten gg bebt geen recèt lelfa kont gü niet roemen op d beMigde recblera aan welker boofd titur Caiot ataat Gij bebt slrcbla de maobt in den dieuat uwer lafhartigbeid uwe atouiaie oommiaaarisien ra uwe afiiobtelijke politie Uwc wel is ileebts bet gemeene yier waarmede gy de alotea openbreekt Bo laten w bet uiet venw geu Tegenover ittlke aanvallen bcbben g alecbta n gevoel meer in bet bart dat dar miBacbtiog slrohlt éenen bartatoobi die der wraak Wat g j Ikaus ook doet daarin ia gwfle vefaudering te brengen Dat ie niet genoroeu nit Mn of ander provinciaal blaadje neen de U u ia het blad der legitimietiaobe ariatocralie bet blad dal an en dan begunaligd wordt met aea eigeubandigen blief van koning Hendrik V Generaal Parre de miniater van oorlog heeft etn barden maatregel moeten namen H j beeft aan den piciident voorgeateld generaal ds Ciasey te ontslaan niet eervol nadat dete telf iqne eervolle demissie had aaagebaden Da Ciasey ie een offiaier met eene Mkooiie oarr ère Sobter lieb maar beeft sioh door ijtt lidmaalsohap van het ministerie van den ordrt Dra 100 laten demoraliseerrn dat in eene onlangs gevoerde procedure handelingen van hem aan bel licht i jn gekoneo dü bet daglicht niet mogen lien dens b j miniatar waa leefile bij lo nauwe betrekking met de tfan aamenwoning gescheiden eohlgenoot van een kolcinel Deie heeft een reporter van een der dagbladen wegens laster aangeklaagd wyi hg hem ten laaie had gelegd papieren vau het ministerie van oorlog ontvreemd te hebben Ko lonel Jong beeft ia hel proces sgoe onschuld kunnen bewgMn eu de reporter is tot eeue vrg iware airaf veroordeeitl In bet raooef kwamen lulke staaltjes uit vau den iuvloed welnu mevrouw Juug op den toen reeds e4jarigeu railiister de Cisaey uitoelcude dat deze uiet gevoeglgk ipeer in dieuat kou blgven Hg vraagt nu eene riKju naar igue baudeliugeu toodat dit schandaal miaachien nog wat aau de oide zal olgven Het muakl eeu ouaangeoameu iudruk een officier die geduiïude een balve eeuw igu land heelt gediend ea die h j luekernaua op het al veld werd bevorderd wi eua belooude dapperheid zoo zgn loopbaan te lien dndigen Mevrouw Jaag die men voor eea Prulaiseh spion handt is ia het buiteuland De leden van het intersationaal poateongrea dat te Parga ia Ugeengekome werden deser dagen outvangen door deu ffliuial van buitealandscfae aken aa later door deu presraal der Bepubliek die bg 4 fe gelegaaheid toe pss j tfji kf radevocriugea hieUeu B op M groole bafai deter bgeeakmaat waas De beer Hoftiede algeroardigde voor Nederiaud beantwoordde Btuneus bet eongrea de rede vau deu heer Jules Orévjr Hg seide o a dal bg deu vrede eu de eeadracbt weUc ia Frankrijk beerachen alle reden beaiond om te verwaohtea dat de belangrijke arbeid door bel eongrea ondernomeu lot het gewenschte doel sou leiden Men weet zegt bel Journal da DéitU dat dit congres lieh uitsluitend lai beiijghoudeo met een vraagalflk waarbg baiidel eu ugverheid groot belang hebben namelgk het vervoer per post vau kleine ooUia Op een oogeublik als het tegeuwoordige nu zoovele staatkundig vraagstukken het publiek iu sp iiiuiiig houden ia deze nuttige eu vreedzame arbeid eeue verpoozing voor bet gemoed Hel is UB sea jaren geleden dal de vertegenwoordigers der mogeudbeden te Bern bgeeukwamen en een overoenkoinat teekeuden welke de vruohlbare bron is geworden voor vele hervermiugeu en tuoala de heer llofatede dirioteur geueraal voor het poatwezeu ia Nederland zeer juiat in zgn antwoord aan deu miuister Cochtry voorzitter van bel tegenwoordig oongrea aaiiiutrkte was deze overeenkomst een voor altgd gtdenkwaardige gebeurteuis iu de geachiedenia van het postwcnsu eu van de beschaving over het aigeineeu want zg bracht op schitterende wgie de onderlinge verplichtingen aau het licht welke tustchru n le volkeu besiaau Volgens de OitUed Sertiet Gazellt zal weldra een bataljon garde troepen naar IcrUud worden grzonileu Iu Ierland heeft vooral het plan der Begeeriiig om de rlaudleague kracfaleluos te maken door legen de voornaamsie hoofden eeue gerechtelijke vervolging in te stellen verbitlrriiig teweeggebracht De nationale bladen kennen geen woorden hatelgk genoeg om huu ergernis uit te drukken t Is een bewijs dat het middel kras Is maar ook dat bet helpen zal Eeue liberale veneuiging Ie Ulster bad den minister voor Ierland Forater uitgenoodigd op eeu maaligd natuurlek met bet doel de meeuiiig der Rcgecring over den politieken totstand van lerlaud te kennen De heer l orsler heeft echter aroor de eer bedauki met een beleefd aobrgven dal de Dailf Newt openbaar maakt Ug zegt daarin dat hg wegens den toestaod waarin Ierland verkeert het beter acht geene bgeenkomst die een partgkarukter draagt bg te wuuen Hg A O V £ B T £ N T I fi N vrotden geplaattt ran 1 5 ngela k 5 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte A onderl ke Nommers VIJF CENTEN wgal voorla np de moeielgkbedeu waarmede de Bcgeering te worstelen beeft Wg moeten achrpft hg al het mogelgke doen om den eersten plicht eener Begeeriug te vervollen namelijk orde en wet buudhaven eu leven en eigendom besoberinen Haar ook een anden plicht rust op ona wy moeten dete taak vervullen en de onderdaneu der kroon beschcrmea ïonder indien dat althans mogelgk ia inbreak te maken op de persoonlgke vrgbeid Het kan zqo dat evenals voorheen bet zoo ook thans uoodig tal Uyken aau bet Parlement ezceptioueele wetsvoorstellen betreffende Ierland te doen maar ik vertrouw dat de liberalen vau Ulster bet met mg eeoa zgn dat noch de tegenwoordige noch eenige andere Regeeriug daartoe moet overgaan zonder ai de holpmiddelea te hebben uitgeput die de bestaande wettea aabiêden die voor Groot Brittauoiê tot ua toe voldoende zijn gewteat De minister wil dan ook liever niet door eeue bgeenkomst eener pang bg te wonen aaa eenigen Ier aanleiding geven om aaa de Begaèting i n BleuB bg bare pogingen te ontbonden De oorzaken der plaats bebbeode ougeregeldbeden en van de heersobende beweging liggen aoar de miniater opmerkt zeer diep en het is hoogst moeielgk voor de Beg eering om de noodige bervormiogea io te voeren jnist in een Igd waana talk eene agitafis beersoht De betrekking tnssoben groadeigeaairs ea pachters iu Ierland behoeft naar de miniater meeut teer zrker verbetering eu terwgl de tiegeeriag tieh met die qnaestie bezig houdl vertrouwt hg dat alle weldenkende leren de fiegeeriug in het haudbavca van orde en wet tullen bgstaan Nog altgd wordt gewacht op de overgave van Duleigno eu nu het wat lang duurt beginnen de belanghebbenden bg de Tnrksche verwarring iu de eerste plaats de Bussen weer hoop Ie voedea dat er van de taak uiets aal komen en dat da vereeiiizde werkxoamheia van de Mogendheden opniea r zal beginnen Mea kan zich echter uiet vooralellen dat de Potte too dwaas tal tgn om thant weer lot den ouden weg van verlragiug terug Ie keeren het bevel uit Koiisiantinopel om Duleigno af te ataan is gefferrn de opperbevelhebber Biza Pacha heeft bepaalde slappen gedaan waaidoor bet bevel wordt bevestigd eu er is dus nog geen gegronde reden tot twgfel al gaat het wal laugtaam naar Turksche manier Er zgn ook moeielgkbeden dan men oppervlakkig tou verwachtrn de Montenegrgnen tillen ua al hetgeen er gebeurd ia met bel geschenk in huu maag zg gelooven wel dat tg Duleigno tullen krggen maar maken tich en niet ten onrechte beangst dat tg moeite tullen hebben om t te behouden De vgaodsobap met de Al banen ia van oude dagteekeniog en wanneer Dnloigno straks iu handen van de Montenegrgnen is en de Turksche troepeu afgetrokken zgu dau kon het rei eens gebeuren dal de Albaneu han wraak aan de bewoners der zwarten Bergen tochten te koeien de Moatenrgrgiieu zgn tegen de Albanen niet opgewassen rreczeu telf voor een hinderlaag en willen nu waarborgen hebben dat tg in hel rustig betil van Duleigno zullen blgven Wie aal die geven P BINNENLAND OOUD 21 October 18S0 Met ingang van 1 Nov a s ii door Z M tot arrondissemectsiohooloptiener alhier beaoenui ér