Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1880

C ïor lra reetaij ran het proj ymnnsiaui en tot duiver ichoolopzieMr iu bet tegenwoordig district Gunda Gepasseerdeii Dtundag avond heefi men ook bier de lali e grup geluid om bij den predikuiit der Herv Remeente de heer S op de Huvcu een tukje p ipier in de brieveubua te stappen houdeude eisoh m ƒ 200 in het oosyn te leggen souder dut er dreigeinenteu van moord of brand bg gu gevoegd Gisteren morgen omstreeki 10 uiir is vrouw S die een emmer water wilde scheppen in de Peperstraat iu het WUter gevallen en oumiddelijk door eeuige buren gered De vraag of de eloomtramweg van Lriden naar Woerden van geuoegiaam belang ia te achten om eene onteigeningswet voor te dragen is Diiisd ig door te gemeenteraadsleden van Alphen met 5 tegen 2 stemmen ontkennend beantwoord Tot predikant te Krimpen a d IJsel is beroepende beer J L fortuyn Drooj eever predikant teTholeu Ds C P N Pikaar te Harmeien staat op het drietitl voor Amsterdam Tot faeemraad van den Prins Alexanderpolder is frekoïen de beer B A vuu Stolk te Kotterüam met lOlG sleniinen op deu heer J P Muhistede nrarcn 665 at nitgebrnoht In de titling der Acr Bechtbank te Kotterdam T n Dinsdagmorgen werden o a veroordeeld H B landbouwer te Gouda bekl van hetmordw Uan tot ƒ 3 boete of 1 dag gev C O arbeider te Uoeroapelie bekl van inDedw verwonding tot ƒ 15 boete of 3 dageij guv J P B arbeider te Nieuwerkerk u d IJsel bekl van beleediging van een bedienend beambte tul J 10 boete of 3 dagen ger Vervolgens stonden o a tereeht J L arbeider wonende te Krimpen a d Lek bekl van diefstal van eeu konijn Eisoli 11 dagen gev cell J V d B wonende te Zevenhuizen bekl van verwonding Ëisch 1 inuaud gev cell eu 8 boete of 1 dag gev cell Het zal zeer velen genoegen doen te vernemen dat na de minister van waterstaat enz zijn ontwerp tot trettelgke afschaffing o a van de Nederlandscbe na meB gehandhaafd heeft de commissie van rapporteurs een nieuw art 3 heeft voorgedragen waarin die namen iu eere worden hersteld en de gebeele lyst wordt vereenvoudigd De oommissie stelt in haar nieuw art voor naast de vreemde ook de oude Nederluudsohe namen te gebrnikea kilometer of mijl meter of el enz De namen eu waarden der lengtematen kunnen met bijvoeging van bet woord mtrkantt voor vlaktematen en met byvoeging van het woord kubieke voor ruimte of inhoudsmaten gebezigd worden De inhoud van zeeschepen kan tevens worden nitgedrnkt in registertonnen van 2 83 kubieke meter ingevolge art 3 der wet van 3 Juni 1875 Stbl no lUl Het ladingsvermogen van Eijnschepen kan tevens worden nitgedrnkt in centenaars vau 60 kilogram ingevolge bet slotprotocol behoorende bg de herziene Bijnvaarlakte van 17 October 1868 In dit amendement is het woord Hectoliter weggelaten omdat het zelden wordt gebruikt en het woord Sl re ten einde het getal vreemde namen niet noodeloos te vermeerderen Om groote hoeveelheden gewicht met weinig ogfers aan te geven stelt de commissie voor om het woord Ton of 1000 KG op te nemen De Eegeering bedient zich van dit woord bg het overzicht van het vervoer op de spoorwegen Z M de Koning ia met vron en kind naar het Loo vertrokken om er tot het laatst van December te Myven De prins van Oranje wordt de volgende week in de reaidentie temggewacht Tot algemeenen toonitter van het hoofdbestuur der Maatschappg tot Nut van t Algemeen is benooaid mr H J Kist Ie Amsterdam Te Amsterdam i gisteren de V nje tnvernteit tp gtre onutrde grondilag pk oh tig met eene uitvoerige en welsprekende rede van den rector dr A Knyper geopend De minister van binuenlandsehe laken burgemeester en wcthonders van Amsterdam en aeue oommissie uit de atedel ke Amatetdamiche professoren woonden de plechtigheid bg Jhr mr J P Elout van Soeterwoude bood hetbestuur der universiteit namens eenige belangstelluidca een gesofaenk van f 100 000 aan Zaterdag vferd t nGravêdhage eene bgeenkomst gehouden van een 2 5tal bclong iellenden in de oprichting van gedenkteeken voor Cremer Over deu aiirU vnn dat gedenkteeken was mm het spoedig eeus Het zal een ruslbaiik iu de Scheveniugsohe bosobjes zgn die met eeu soort van Duitsolie bergbron ter besproeiing van het heestergewas als achtergrond door eeu bosobje wanriii de vlierbiiom facriuiierde ntui Oremer s schudden en blazen niet ontbreken zal orerscbadund zal worden Dit gedeukteekeu zid eeavauili en weinig kostbaar zgu Maar bovenüiea waren de aanwezigen van oordeel dat uit de bedrogen die zeker ruim tullen vloeien eene stichting vau mensohlieveuden oard in Creiner s geest behoort opgericht te worden Ill dien zin iipi een ruim mandaat aan de deAiiitieve oommisaiv gegeven die onder toevoeging van den Vragiman te Zutfen werd samengesteld uit de voorloopige zgiide de heeren P A Bundten dr G van jurkom A C H Ising Q Keiler A C Krusemaii Lodewgk Mulder P Raimsen J M van der Stnr H de Veer en J G de Vogel welke coininissie nu allereerst met het lOOtal toegetredenen in overleg zal treden op lnt men alvorens verder te beslissen wete over hoeveel geld te besnbikkeu zal ign Het loteo voor belnngrg ke betrekkingen chgnt in de mode te komen Moett onlangs te Amsterdam In den raad een professor W de rechten door het lot worden aaugeweien Mii it ook in den Haag scben raad de secretaris op ie wgze benoemd Misschien wordt dit de meer en meer gebruikelgke weg om ilen rechten man op de rechte plaats te krijgen Voor hoogleeraren aan de Vr e universiteit van Ur Kuyper is het misschien de aangewezen weg immers deze wgze van aanstelleo ia geheel overeenkomstig de bgbelsohe uitspraak Het lot wordt in den schoot geworpen maar bet gausche beleid daarvan is van den Heere Het Faierland verklaart zioh voorstander von het denkbeeld ook door het Dagblad ontwikkeld dat er een korps uitgelezen politie ambtenareii worde Ingesteld belast met het opsporen van misdadigers Aan de gewone politie zou dan indien men het zoo noemen wil het gruve werk worden overgelaten Het is mogelqk dat zoodanige instelling goede vruchten zou kunnen dragen maar de dader van meni misdr jf is ontdekt juist ten gevolge van de bekendheid der politie met eene tallooze menigte feiten die dagelijks plaats hïbben en wai rvnn aan de geheime politie geeu kennis zon worden gegeven lerwgl bovendien de geheime politie niet zoo overal tegenwoordig is als de locale politie bureanx die in voortdurende betrekking met elkander staan Het is licht te begrgpen dut na de niet gelukkige bemoeiingen der Haagsche politie by het opsporen van Jut eu de Jongb de wensoh ontstaat dat hierin verbetering kome maar de voorgestelde weg komt ons voor daartoe niet te zullen leiden Eu als men nagaat dat om éia de Jongb te vinden 103 onschuldige Nederlanders zgn gearresteerd kan men aan die locale politie geen gebrek oao i ver ten laste leggen Het Spinoza comité Ireeft in zijne laatste vergadering bnloten van de nog beschikbare gelden een deel den beeldhouwer aan te bieden en met het overige een Spinozafonds te atiohten In de eerste plakts zal daaruit bekostigd worden een volledige uitgaaf der schriften van Spinoja bezorgd door de heeren prof J P N Land ttr J Bulgers en dr J van Violen Ook de Höllandsohe levensbeschrijving van Spinoza door Golems waar slechts 2 exemplaren meer van bekend zijn een dezer bevindt zioh op de koninklijke bibliotheek te i Hage wordt binnen kort opnieuw uitgegeven Zooals wg reeds voor eenige dagen konden mededeelen is door het hoofclbestnur van het Antidienst vervangingsbond opnieuw een adres aan den Koning gezonden waarin met nadruk wordt verzocht geene voorstellen betreifeude de levende str jdkrachten te willen goedkeuren waaraan ofkoep van weerplicht ten grondslag zou zgn gelegd Nader vernemen w j omtrent dit adres dat het bestuur er aan herinnert dal in Doitsohland Frankrgk Denemarken Italië Oostenrgk en Rusland de onrervreemdbaarheid van den weerplioht is ingevoerd en dat afkoop in strgd geacht moet worden met fe letter der grondwet met de eer der natie maar trooral met de eer den roem en het geluk van het Koninklijk Huis Ër is reeds meermalen op gewezen dat het doel door het Anti diensivervangingsbond beoogd toejuiching verdient Zgn vaderland te verdedigen in tyden van gevaar behoort tot de heiligste plichten van een volk en zich daartoe voor te bereiden is onafscheidelijk met dien jiliobt verbonden Maar toch zoolang niet meer wordt gedaan om de beiwinn aan de vervulling van dien plicht verbonden too gering mogelgk te maken vreezen we dat bet bond nooit de instemming zal vinden die hei vrrdicnt eo behoett Jlien blik iu het leven vu den railicies die n geveer een jaar moet doorbrengen in eea geboaw waar menigmaal nreinheiri met ongezondheid om den voorrang t ist waar voedsel kleediug ligging verzorging behandeling zelfs vaak elleudiKer z jii dnn de armste bet zich kun voorstellen doet levendig beseffen WDfioin menigeen too huiverachtig is om naii de vefvutliiig m z$ii dienetpUcbt te denken en wiiarom zoOvele burgeijongens wien het geld waarlgk niet op den rug groeit zich zorgen en ontberingen getroosten oiii deu vrg hoogen losprijs bgeen te sobrapen die hen van dat leven bevr dt Men beginne met aan te dringen op betere ka zerneering op betere voeding vooml ook op betere behandeling dan zal de plaatsvervanging die ds kanker is voor ons leger vanzelf veel verminderca zoo niet geheel verdwgnen Het bgeenbreugeo toch van 800 a 900 gulden voor een rempla nt ia voor bet gros der jongelui zoo n groot offer ilat weinigen er toe zullen besluiten wanneer het leven dal bna wacht sleobti even dragdgk ie JV Men sohrgft aan de LeüieJu H Er is nog weinig geel io bet geboomte Bebalve het liudebisd dat begint af te vallen verloor bet groeu nog b jiii niet van zgn zomertooi Hevige slorinen of mclilvorsten hebben dan ook nog niet plaats gehad welke laatste Sioh anders vaak in September reeds doen gevoelen Uitgezonilerd enkele gure dogen met regen die o de mngdurige droogte van Augusloi welkom was tohonk de herfst kalm ineht weer Zoo ooit de zwaluw als onweersvogel beschonwil en haar vertrek in verband bncbt kun worden met een vroegen winter dan bleek de nietigheid van de ook dit jaar op nieuw ffenuakle voorspelling dat zulk een winter was te waohleo omdat de swsluwen elders vertrokken waren tot bedeu duidelgk genoeg Hier bleef naar gewoonte de twaluir tot de eerste dagen van October Van dal sohoous weer beeft de landman nu het voordeel onversloonl z vee in de groene met groe bezette weiden Is laten Aan moesgroenten heeft het nog geenszins ontbroken al is de beste tijd voor de fgoste grueniea verstreken Hel roogen der aardappelen was guustigi op een ruim besehot een smakelgken aardappd die bgna overal weinig door ziekte wenl aangetast valt te roemen eo daarraa stut de Brielsche jam bovenaan Het ooft is uootendeels geplukt en heeft althans wat de appelen tinreft bevredigend gegeven Gren wonder dat na zulk een zomer op menige sohoone vrucht valt te wijzen Ook de vruchlea van den wijnstok zijn rgp geworden eg hel wtas dier rijpheid ligt over de beeriljke troeaen vertpieiil die thans gesneden worden Hoewel het gebloeralc byaa gedaan beeft kan meuig hovenier zich iiOf in Uoegende roten rerinsllgeii H j die van den veldarbeid zgn brood wacht kan onbekommerd dn winter te g n oet gaan De hndnan zag zijn beii met hooi beladen en de bouwman tgne schuur nel gtaan Iu de maand Juli zijn er io oae Und 10841 kinderen geboren waarren i47 buiten eohi Onder de geboorten waren 134 tweeling en éin drielinggeboorten Het aantal levenloos geborenen was 30 Het ogfer der overledenen was 7069 De verhouding tussohen de geboorten en sterftM der beide geslachten wat alt volgt gebaren iH mann en 6320 vr geetorven 3731 mano te 3388 vr Het tterflecgfnr wat gemiddeld in bet geheele laad 22 21 op 1000 inwoners per jaar Voor Den Haag it de verhouding iets gnnttiger dan bet gemiddelde nl 21 97 voor Amsterdam 26 75 voor Bottenlam 33 62 voor Leiden 29 19 voor Gouda 32 08 voor Dordreoht 36 92 voor Delfl 29 66 voor Schiedam 26 27 De ongunstigste tterftererhondiug wat er in Hoorn met 39 30 en in Kampen met 37 61 Degnnttigtia in Assen Boermond Harlingen Tilburg Bgionder groot was in deze maand het aantal van ben ifie bet leven verloren tengevolge van verdrinken kei gevolg vooral van onvoorziohligheid bg het baden nl 99 77 mtnn 32 vr waaronder tleebti 1 gent van zelfmoord voorkwam t Vloeit over van liberale candiduten die d kant wensohen te wagen om de plaats van deo heer Moens voor het kiesdistrict Saeek te verwerveli Er zgv er nu reedt negen genoemd vaa wie eeblif twee of drie hebben bedenkt Dat onze tool in den vreemde oiet beoefend wordt it eene onwaarheid Eene andere vraag echter it of zg in het algemeen gelukkig wordt beoefend Dit volt te betwijfelen Ala een klein voorbeeld il nrn in DuiltehUnd voor Hollaidtcb wil ta en doorgaan nemen wg de volgende gedrukte circulaire op Kaadein tot heden alle bednidende dagbladen mvue anuonce hebben geplaatst wondert het oiy dal UBkl dut niet hebt ook gedoeu Waneer gy uu tegeu myne afwaofating en tegen UËds vooroeel ook dezesinal niet wilt plaatsen verzoek ik uiy teu weinigsten de oorzaak te willen mededeeleii om LEds wensoh te kuunen voldoen Met Achting enz Een paar nieuwe paneelzagers hebben te Amsterdam weer hun bedrijf uitgeoefend Door den tuiu vaneen huis iu de Vondelttraat hebben zg de buitenkeukendeur bereikt daaruit een paneel gezaagd entjn zoo iu buit gedrongen Zg ontvreemden twee overjassen een parapluie een paar bottinet en een paar baaddoeken De prgt der rogge il thant te Berlin tot delelfde hoogte gettegen nis die der tarwe ja Donderdag lt g zelf de prgt van rogge per October s M beveu dien van tarwe per October terwgl de regel is dat tarwe 40 i 60 M hooger genoteerd wordt De prgten waren 216V eu 216 M per 1000 kilo De boogare broodprgzen die biervan het gevolg lijn hebbeu eindelijk aaniridiug gegeven tol de eerste olBoiSele petitie tot opheffing der graanrechten Het is de gemeenteraad van Leer di met algemeene stemmen besloten heeft bg de rijksregeering aan te dringen eensdeels op eftobafSng van hel iuvoerreoht anderdeels op vergemakkelgkiug van bet verkeer in bet biunenlaud door verlaging der spoorwegtarieven voor graan en meelverzendingen U j wgtl daarbg aan dat in vroeger jaren de inroerrüshtes wel tgdelgk builen werking zgn getleld alt de prgzen nog met tot zulk een hoogte waren gttlegeo Met groot bezorgdheid ziet bg den winter voor de arbeiders tegemoet alt het brood even dnur Boct aiyvea Op aanvoer van rogge uit Busleud sehgut ook niet gerekend te kunnen worden Na de telegratsoh driemaal herhaalde verzekering dal in Buslaud noch de uitvoer verboden noch met eene uitvoernekt bezwaard zal worden tal men moeten aannemeo dat wel niet dadrlgk tot nik een mutregel tal worden overgegaan doch bel it bekend dat de Minister van biiiiieuluudsche zaken en verseheiden oaaiienlijki firma s van zulke middelen niet afkeerig zgn en in den lautsten ttid druk oonfereeren en beraadslagen Ook herinnert men zioh dat wanneer I Si Feleraburg met grooten nadruk verzekerd wordt dal er volstrekt geea plannen betlaan om nieuwe leeniageu te tluilen dit een b jna oufeilboar leekea Ie dtt weldra mrt een nieuwe Ruaiisehe leeniug wordt verrast Een analogische redeneering ligt voor de band Doeb of er al een verbod of een belemmering van deu uilvoer komen tal of niel op graaien aanvoer van rogge uit Bnsland Icu Dwttchland leker niet rekeaen daar de nood in SttsUnd al even groot is Gemengde Beriditen Sr bestaat in Engeland eeu Sre d lUform Lngue vau welke vereeniging tot hervorming van het brood Dr Richardson de Luther it Hoe moet men getond voedend brood maken f vroeg Mita ïatet op de eerste vergadering der vereeniging Het brood dat men gewoonlijk eet voedt niet voldoende omdat enkele der meeat voedende beslanddeelen worden weggeworpen Door de zemelen die gazen eo lauten bevatten niet met het brood te bakken en dit een geblanket pierrolniterlgk te geven ontneemt men hit brood eeu groot deel van z jn kracht Een iktUing bruin weitebrood waarin de zemelen gelaten zgn bevat driemaal meer bouwstof om vleesch te vormen zeventig maal meer warmtegeveude deelen eu driemaal meer IranWstpf voor de beeuderen dan een ikiUinf biefstuk Dit ichgnt ons n el wat overdreven eu de keuze wordt ook niet gelaten tussohen weilebropd en vleesoh maar tusschen weitebrood en wil tarwebrood Eu dan schgiit men niet genoeg te kuunen zeggen van de dwaze mode om bleek brood Ie eten in plaats van bet rotse bruine brood dat kraobt geeft en dat een man in vollen bloei van zgn leven jaren lang nit zgn nililuilend voediel zou kunnen pbruiken Vleesoh is duur maar meel ii goedkoop en t is onbegrijpelgki dat de mannen die werken moeten met bun spieren niet aan bruiu brood iets vragen van hetgeen ze nu zoo vaak aan jenever pogen te ontleenen Als eea berkman goed gebakken bruin brood eet dan wordt hg sterker doch hg kriigt spoedig weer eetlust omdat het zoo gemakkelijk snel verteert Indien h i er eohler kaat of gekookte biet of rauwe uien bg eet die inoeilgk verteren dan plaagt de eetlust hem niet zoo spoedig weer eo hg leeft dab van goed en goedItoop voedsel Dit Werd op de vergadering medegedeeld op zeer uitvoerige en belangwekkende wgze Moge bet ook in Nederland aandaoht trekken VrQc handel gaf out het gocdkoope brood en zoo de wetenschap ons nu bet gezonde voedend brood geeft wordt dr BichardBon s naam nog genoemd alt Dulcigno vergeten is en de Turken rwds tindt lang naar Azié zgu teruggezonden Io de opeflbtre tuinen efe op de pleinen van Parijs kan men thans een zonderliug verscbgnsel op t gebied van den plantengroei waarnemen Men liet nl in de TniUrién de Cbampt Elyséet en het Bois de Boulogne in weerwil van bet vergevorderd seizoen de boomeu opnieuw uitbotten enkele telfs bloeiende Iu den tuin der Tnileriën vooinamelijk nantt de kale hoornen bespeurt men een groen waas alsof men in de lente was De eerste koude lal wuarschgnlijk deu nieuwen wasdom wel veriiietigeu tooh it het goed dit feit Ie oontiateeren voornamelijk om diegenen die uit dergelgke voorteekenen ons een zachte of koudere temperatuur willen vooispellen Te Parijs komen thans hueilen in de mode waarbg op fluweelen linten het wapenschild of een embleem der draagster it gesobildeid de eerate hoed van dien aard werd voor de gravin van Ptrgs gemaakt Sara Bernhardt zal vlinders vogelt ea bloemen op baar keelbandeo laten tehilderen Weet ge wel hoerde men deter dagen vragen wie bet meett outbaod ie door de arrestatie van de Jongb Toen men geen antwoord wiat te geven volgde deze oploiting Da minitier van Koloniën Want de moordenaar wat eeu van de weinige ambtenaren aan zijn departement die Indie van aanschouwing kennen D Kallemtentooiutelluf de 12de it te Londen geopend Men heeft de afdeeling der lang en der kortharige voorts de klasse der zwarte der gevlekte enz Die schildpadkat achgnt zeldzaam te worden overigens is t mauwend geslacht wel vertegenwoordigd Er it een kat uit Dobmdsja een van de knal der Zwarte Zee ook een witte Perzisobe mrt ééa blauw en ééa geel oog Ook zgn er geleerde kotten zooals Blaokie dia kan opzitten vragen en eeu hand geren t beett won reeds vroeger een prgs De i jorige Minnie won er reeda vier en een j eudeo peuuing gegeven door baronet Burdett Conttt De witte Mistletoe kreeg al S prgaei eo ii 1200 waard evenveel kotten ook andere katten De Perzische leeuw is afwezig wyl hj zgn winterjas mist Onder de werkmanskatten mout uil Til die op achtjarigen leeftgd 16 pd weegt GEVONDEN eo aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Een Keulsche Pot een Fortemonnaie met eenige Centen eo briefjes van de zondagschool en nog eeo Porlemonnaie met eenige Oenten HARKTB£BICHT£r Gouda 21 October 1880 Bg kleinen omzet was de stemming llauw Poldertarwe puike 10 36 a 10 76 Mindere 9 60 a 10 Eogge pnike 9 i ƒ 9 40 Mindere 8 60 k f 8 76 Voer 7 J5 a 8 25 Gerat puike 7 26 a 7 80 Mindere 6 50 a 7 Haver zware ƒ 4 60 i ƒ 5 25 Lichte 3 40 a ƒ 4 25 De veemarkt met weinig aanvoer beate vaarkoeien gezocht mindere soorten traag te verkoopeu vette schapen vlug lot hooge prgten verkocht varkens voor Londen van 22 ü 27 oent per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht Aangevoerd 57 partijen kaas eerste qunliteit vnn ƒ S3 i 38 tweede idem van ƒ 31 i f 34 iware tót hooger prgzen de handel zeer vlug Goeboter ƒ 1 70 4 1 80 Weiboter 1 60 i 1 60 Burgerlijke Stand Oonda OEHOKEN 18 Oct Jm oudns W de Jeu eo A Ht ekroek 1 Oerfit ouders L Oowetwl e M V rgeer 0 Marnenlliu Puulioi ouden O Jupert co J M Utltwos OVBEI EDB N 1 18 Oct W A vso Ziinteo 8 oi 1 A de JoD 10 d 20 J vm der Kiudeo 27 J M Heerkeos Sn L C a der Uooo 5 w il i U vao der Werf 6 w OEHÜWD 20 Oct A L Beek eo T Cuts Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 14 tot 21 October 1880 Moordrecht GEBORENt Willem Oerrit ouden J van Bnodwgk eo W de bcum lleudnk ouden J Voa en S A Allien Oouderak GEBOREN Neeltje ouden P Krtok eo N èe Joog te Ouderkerk uao de Usel StoIwUk GEBOREN Trijntje Man oodm H d Pgl eo G Greuren Arie Leendcrl A Mnk eu G Verkaik OVERLEDEN N v n Boren 7j Haaatrectd OVERLEDEN J M Bukker 12 d J A Verknk weduouuir fio J Hoijgen 75 j C lao der Hont 1 m Beeuwijk GEBOREN Agnei ouden B Krak co A Drlei Wilhelnus JohauUei oudcVi J Vermeg eu M E ScbelTcr Aotje oodera J van Vliet in A vau Dgk JottanonetraraoB ouden i Allien eu M HoofieDbooii OVERLEDEN D Blqlefoa echtgeooote vao K OoalnMB é j P Groconebei Ij GEHUWD M Verbeek weduwnaar vao H vao der Wolf eo A HotUod te Kraliegeo Waddinx7een GEBORENi Eliitbetb Maria oadera W Verhaar ea U vaa der Laaa ONDEItTROUWSi M de Hoog ra K vso deo Toon Zevenbuizea GEBOREN Cotoalii ouden H vu leeuwen eo P J vaa Vilet ONDERTROUWD P van der Starre eo M van den Berg ADVERTEirriÉW Bevallen van eene Dochter J M JASPBRS Waltkaks Gouda 20 October 1880 Het OVEKIJSSELSCH ÜITKEEBING8FONDS by Overlflden te Zvioüt VBAAGT tegen HOOGE PROVISIE SOLIEDEAGEFTEir Brieven franco Te HÜDR voor een Klein Gezin een JTET BOVEITHÏÏIS 1 50 per week Informatiën aan het Bnrean dezer Courant oFEmsE mmm van nieuwe Grenen Planken BADDINGS BIBBOUT BRANDflOOT em Op ZATERDAG den 23 OCTOBER 1880 des Toormiddags 10 nor aan de VeerêUjU te Gouda AANBESTEDim iitjilllVlfLLbil Op MAANDAG den 25n OCTOBER 1880 des morgens ten 10 ure zal door de VoedingsComaiiuie van het 4e Regiment Inianterie in garnizoen te Gouda onder nadere goedkearing Tan den oommanderenden Officier in de K erne voor onbepaalden tijd worden AAKBESTEED De leverantie van Randvleesch en Vet gerookt en gezouten Spek Erwten Boonen Grutters en Kriü denierswaren Aardappelen Q oen ten Steenkolen en Turf waarvan de monsters tocn zoover dit kan plaats hfh ben bg de losohrgving moeten aanwezig z Tevens zal alsdan voor ieder gelegenheid zga biljetten in te dienen voor welk bedrag p r v f dagen gedurende een jaar de aardappd achillen spoeling of vaarwater enz door b t worden verlangd De voorwaarden van een en andier liggen van af heden ter lezing bg den Adjudant Onderofficier VAS DEUTEKOM in de Kazerne