Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1880

Zondag 24 October N 2Ö22 1880 GOÜDSCHE COURANT Nienws en Adverleotieblad voor Gonda en Omstreken G M van lePAVO0RDT ABEi m ox es Gouwe C 4 GOUDA Heeft de eer UEd b deze mede te deelen de ontvangst der nieawste aUmtede de NOUVEAUTÉS toot het aanstaande Seizoen De nienwste Modellen in EÏÏIGE HOEDEN Ourson en Imitatie Ourson Leldsclie ScIiroefetooniboot HftatschappU VOLHAEDIUG WINTERDIEJNST aanvang nemende MAANDAG 29 OCTOBER 1880 Leiden Amsterd Van Leidan Sondag nin 8 Haaod Tm 4 2 Oferige d vm S i Amstfcrd I eiden Van Amsterdam Zoudaj vin 6 30 Maand Tm 6 30 urn l OTerijfed Tm B SOnm 2 De dienst 6 30 Trrv iU Z ii Gedurende de maanden Deo en Jan Zond geen diensi Amsterd Gouda Van Amsterdam Ma iiidag nm 2 Diiiada Woensdag n 1 Donderditg Zaterdag 1 De dienst 2 u rerraU Vryd Gouda Leiden Van Gouda Zondag Tm 7 20 nm 6 10 Maandag Dinsdag Woensdag Don lerdag Vrüd Tin 4 7 20 11 05 urn 5 10 Zat TRi 6 30 7 20 11 05 nm 5 10 Gouda Alphen Van Gouda Dagelyks im 7 20 11 06 nm 5 10 Gouda Amsterd Van Gouda Maandag Tm 3 Dinsdaj i WoeusdaK j 16 Donderdag 1 Vrgdag 4 Zaterdag 6 30 Leiden G ouda Van Leiden Zondag rm 6 45 nra 3 45 Maandag i Tm 7 20 11 05 nm 6 10 J Toorm 6 45 Bonderdag I Vr jd Tia 6 45 nm 12 16 1 30 8 45 j tterdiig tm 6 45 nm 1 3 45 Alphen G ouda Van Alhhen Dagelyki Tm 8 nm 1 30 6 Zoiidaga TerTalt de dienst oudag Tervalt de dienst iMi 1 80 Tan 11 05 Nog daarenboTen dagelgks gelegenheid van Boskoop naar Gonda sToorm 5 45 nurenvau Goada naar Boskoop s nam 8 10 Gedurende de maanden December en Januari Zondags geen dienst Zie rerder de groote Aanplakbiljetten op de Terachillende Stations By alle Agenten z n kleine Strooibiljetten te verkregen ÏÏEBAIÏÏS PILLEir bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zgn zeer nnttig tegen ongesteldheden der maag heilzaam voor de apijaverteering nitmuntend tegen de gtU scherpte in t Woed en huiduitslag zacht laxerend eu sHjmafdrijvend m 37 1 Ci de Doos rerkrggbaar te G0IJD4 alleen bU L SCHEE Moortheeki 6 H Pbit OudmaUn l Vree Woerden F W bweermta Zntnhmxem A Frioi BenthrniMem W d Bmw DfteitCT BlMPtfi 3 TiD der Kraats Bodegraven F Versloot HaaUreehi K Oosterling fD ia de bekende deputs in miden plattsen Men waehte üttx voor iiamiialuels f f fl T £ llc doosje is laki eo feetempeld taêi éê hand ieeiemtnif vaa de vervaur igersi Wbd KUBNEN ZOON Chtmüten STEEl liOLEi Weder in lossingeene lading jyrovelïïTflB KACHULKOLEN waaruit wiJ tof den zelfden prgs van 62i Cl per Hectol Contant zonder korting afleveren Vrij huis bezorgd mits by 2 of meer H L ge gkgenomen JA PRIX CE C Gouda 19 October 1880 COMMISSARISSEN v d Staatweg GoudaBodigraven zullen op DINSDAG 2 NOVEMBER a 8 in t openbaar te Koop aanbieden 1 des Tooriu ten tien uur EENE PARTIJ FOFUlIEOOOra geschikt Toor Klomp en Pompmakers staande te groeien aan de Oude Gouwe nabg Gouda Te vergaderen nabg bet Tolhi aldaar En 2 des nam ten lialf tttee uur BENE PARTIJ ZWARE lEFEBOOMEU staande te groeien vóór en over Spokersbrng nabjj Bodegraven Te vergaderen nabij SpoEsssBauo Ue verkoop zal geschieden ter plaatse waar de Boomen staan ie groeien Inlichtingen zgn te verkrggen bg den BURGEMEESTER van Zwammtrdam Conm Secretaris van gen Weg mm Aao deii Heer lir J 6 Popp KK Uof T ndarts te Wtme Stad Bognentraal no 2 Ik acht mg Terpliolit u betrcffendg nir gerenommeeid AN ATHERIN MOUDWATER te berichten dal he al pyue Terwa btiiigeu Ter heeft OTertroBcn Het gebrnik Tan het ANATHERIN MONDWATER is Toldoeude om de herigste tandpijnen te stillen en haar niet te doen terogkeeren In het belang der lijdende menschheid beveel ik het ANATHERIN MOND WATER allen lijders aan mond en tandpijnen als het beste aan Ik Teroorloof n Tan deze regelen dat gebruik te maken als u goeddnakt en noem mij met bijiondere hoogaohtlug Triea Dr EÖNUALDO HELLICH m p Depots rsn alleea echte Anatherio Preparatso z n ftevMIigd ea te Terkrügen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Botterdam bij F E Tan Santen Kolff npoth eu A ïiohippereijn Co blauwe porceeinwiukel te s Hagp b J Ij F Snahilié apoth j te Delft bij A J ïan Bgn en J E KauwenhoTen te Schiedam b C Malta Gi te Leiden hy E NoordijiC te Utrecht hg F Altena en Kraan te Amsterdam bij F T Wiudheim Co en H H Uloth Ct apotheek te Ondewater hij T J van Vreumingeu te Sohoonhoren bg A Wolff ftüI NA LAROCHK en Ynerhoudende QÜINA LAROCHE van KRAEPEUEN eo HOLM AfM U Ztitt j Opwekkend Versterkend KottrtsverdrUvend 1 verkrggbaar in flesscben van 1 en 1 90 te Gouda bg den Heer O Thim Apot verder door het geheele Rijk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening I KRAEPELIBN HOLM vooraen GooDA Deok va A BsiNKUAtr ifffii miiHi Het echte algemeen gnnstig bekende DKI VERSEEL ZÜIVERINGSZOüT een zekef middel tegen Maaghealen Zuur Braking Banwater enz is tbans echt verkrijgbaar in pakies 15 Cent pakjes 27 Cent en heele pakjes 50 Cent te Oouda bg J g BOERS Apoth Benthuiien bg Wed C deo Bouwmeester Woerden by J F Sweerman Bodegraven bg P Versloot Alphen a d l im h ö L Varoasieau Zoon Door den Boekhandelaar A BfilNKllAN alhier ia aitgegeven en alom te bekomen BE mum MM of de beachrgving der beroemde geachilderda Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der CartonteekeniDgen eni waarbg is toegevoegd een afsonderl k levenabericht der beroemde GlaaschilderB de Gebroeden Dirk eo Wouter Crabeth OHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon sademie van Beeldende Knnat B enz Kanstschilder Architect en Directeur der Academie van Eiouwkunde te Utrecht Prys 80 Centen Nederiandsche flhi nspoonv g WINTERDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTEaOAM AKNHEM en VTtVJOÜt aaar BOTTEEDAM s HAGE en 8CHBVENINGE1Ï Het rertrek van Amsterdam is opgcgeren Tan bel station Bguspoor Hel vertrek Tan bel oeutraalstation Weaterdok is 15 m Troeger Vak AxinaDAM B 80 8 10 9 S0 U ll SO 8 6 8 15 S0 AlNHKH 6 55 8 52 10 86 1 45 S 80 6 ih 9 7 UiaïcHT 7 8 28 10 17 ll iO 1 16 S t8 638 8 35 10 12 Harmelan 7 22 8 46 12 8 1 85 8 4 8 10 80 Woerden 7 28 1 44 S 38 3 65 8 8 Ondewater 7 86 1 55 4 3 t lï Aankomst 7 50 8 10 10 48 18 28 8 15 8 6 4 S0 7 6 8 86 10 53 NaaB Moordreoht 7 63 2 18 8 48 Nieuwericerk 7 53 8 18 4 23 8 4 GapeHe 7 53 2 18 9 42 BoTTïEDAU 7 63 9 16 10 80 12 81 2 18 4 5 4 2J 5 67 9 42 10 59 ZevenhninnMoeroapetle 7 58 2 21 4 26 9 89 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 28 9 89 Voorborg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 9 3 Qkavbnhaoï 7 68 9 18 10 62 18 34 ï l 4 ï 8 7 8 8 39 10 66 Schïveningen 7 66 10 62 12 84 7 9 Van BOTTEEDAM 8CHEVENINGEN en s HAQB naar AMSTERDAM ÜTEBCHT eu ABNHEM Va BoTTBBDAM 6 50 8 15 8 60 10 80 10 40 11 80 2 3 4 0 8 60 7 85 9 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nienwerkerk 6 49 10 67 2 U 7 7 J4 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 14 Aankomst 7 10 8 34 9 8 10 49 11 1 12 9 2 35 8 22 4 62 7 26 7 56 9 27 Sohefeningen 9 40 11 60 1 46 8 45 8 8 26 s Gbavinhao 6 26 1 8 6 8 35 10 10 10 30 11 46 1 50 2 60 4 15 6 35 7 30 9 Voorburg 6 82 10 37 1 57 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwaard 8 46 10 50 2 10 8 68 ZeveuhuiMnMoercapelle 6 64 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 32 9 6 10 43 11 18 12 11 2 88 8 19 4 49 7 28 7 68 9 80 NaaB Ondewater 7 18 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 38 Harisalea 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 3 J5 4 66 7 31 8 1 9 33 AMSTÏEDA1C7 16 8 86 10 52 12 13 8 95 8 1 9 8 UTa£CHT7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 8 26 4 6 k 7 31 9 33 A NH M 7 18 9 ll l 6ai 11 81 3 85 4 6S T 31 EOEFOEHmrTHTG BUBGEMEEaTEEen WETHOUUEBS ran Gonda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken DfBfdag tu Visdag ten S i nnr in het Gasthuis lldegenlieid ui bestaan om lieh kosteloaa U doen inenten en berinenten ÜDuéa den 22 October 1860 BugtBcester en Wethouders Toomoemd VAN BEKGEN IJZENDOOEN De Seoreiaris BEÜUWEE BUITENLAND Bultenlaiidscli Overztclil De ontbiuding 4ib de oawettig bestaande oongregaliiu gaat in Ftankr k seer Ungtaaia wat nergeoa en goeden iudmk maakt de opgtirandenheid blijft Jaacdoor vsoctdaren de dooitaiteude repablikeinen beweren dat de Bageeriog draalt omdat tif licb iwak gevoeil een argnmeat dat meu ook bij de deriaaUa aaatreft Sommigea pry ien d Eegeeriiig omdat q van ti d tot Ifd ettu kkiaater TCrTalt en daardoor volksoploopea vcrnydt De lerioalen keWwo na ia de klooalen OTO waebtdieiist georgaaisetid a maatregdea genomea om elkander te sraanohawcB waaaeer er iels binders voorvalt Te Farqa ijo geen serdere maatregeiea legen de NigregatUin genomen doeh Ie Bdlaea waar de Kariielialsn aileeugednvea iija maat mea tioh met geweld iMgang tol ban inrichting venofaaffen en weid d halp rin de geadarmerie en een batailloa fimlois Toeiaaiit om de orda Ie bandka ea Ue mmitL flmamti aldatf ha jja ouülag geaomea iaialw f MKabtandaabs adütt MR MI fffefeeten geldSl om Mt oproerige samenaeholingen Toor Uooalen die op last der liüUli gesloten lijn wt kndu te onderanikkeu Eargistareu deed de polilie Vt Maneille de stralen welke aaar het Kap ejgerklooeter voeren door de mcnigla gmotendreb 011 Tfottweu bestaande ontminMin ea des aronda werd en Tolkthuop dia voor het klooaler de Marseülaise xoug aiieeugedKrra Te Moulprllier en Vaanes bfuckleu de eomffliaaariiseB ran politie mo bewek aan de TaoraMline Jeimeteusobolen Te Vannea werd de overheid met den kreet i lera da Jeittiten I ontTangen en moeal de politie het volk aiteenjagen Van ernaliga waaordeliJkhedeD wordt eohtar geen osMing gemaakt Dat Duitsobland ileh niet suo plaalsen aaa de ijjde 10 SagelMid Euslaod en lM i waar deta alle pogingen in bet werk stellen om de earlijkbaid van de Porie in verdenking te breagen en tol rolhardeud feraet aan te aporao waa Ie terwaobien De half ofioiêele Berljjnseke ProtUt Carretf sohrjjft Er ia geea icdea m te twijfelea aaa dea ernstigeu wil der Porte om de oTeigaTs ran Duleigno uil te roeren Inlegnodeel men piag terwaohlen dal de Porie met nadruk haar geiag lal does gelden en de plaatseluke hinderJialen die licb wellieht legen de naleving barer belofte U den weg kannen stellen ouverwyld lal Terwljderen Uo bet erenwel ajj de mogeudhedeu sohijoea in dk geral teug te ago gekomen Tan bet denkbeeld hare rloot reedt dadelijk oaar buis te senden De eskaders liggen nog in de Booobe di Cattaro en ehgiien in last te hebben daar te bliJTeB totdat Dnloigno werkelijk aan de Moutenegrijneo ia oTergegeren Men weet reeds dot de onderhandelingen daartoe geopend lya eo wel te Bjelrr op Monteuegriinsob gekied tussohen Bedri bey adjudant ran Biuiweha ea den Montenegrijuaoheu minister Badouio Dat admiraal Seymour den loop der laak oog niet Twtrouwt wordt afgeleid uit de rele t legraphiMhe deputies die bij met jne Begeering eu met de Monttoegrgnsobe Begeering wisselt Ook moet hy rau den Torst ran Montenegro de rerklaring ontvangen hebben dat de Montenegrijoeo DnhiigBO niei willen besettei loordat bem aekere waarborgen T r den goeden afloop lan die onderneming gegeven lijn lo Oostenrijk begint bel parlementair leten weer De dalegaties igu byeeu au hebben hare presidenten ekoien s Omtrent prins Bismarek a hinnenlandsehe plannen zijne sociale herTormingeo lekt nog niets met zekerheid uil Wil bij een staatapènsioenfonds Toor arbeiden stichten met of tonder gedwongen deelneming door arbeiders en patroons Wil bij in rerband daarmede de weigering Tcrapdereu p de aansprakelijkheid der patroons Toorongi laickea by deo arbeid voorgeTalleu Men giat 4r naar Er bangt wat io de luohl maar men Walt niet wat Alleen schijnl het thans i ker dat een lijner vroegere pUnnen het staatamonopoUa voor de toebereidingeo deo verkoop irao tailak is opgegeren Ouwnaburen loUen dut paroeulieren knaster blyrenrooken Sr ia eeae b f t tng opgemaakt ran de kosten dar invoering vaaihet meaopoiie en vao de waaneb nlqke opbrengst la de eerate Tyftien jaren en de berekening is niet ten goede rao het monopolie uitgeTallen De te betalen sehadeloosstelling rou 600 nillioen bedragen eti eece annuiuit Torderenvao 30 milUocB waardoer het roonleei tuu betmoaopolie voor en deel too rerloreo gaan terwylhet gemia der tegeowoorage helaatjag die eersl io 1882 baar detnitief b ag lal bereiken da rbü opgeleid de reat der iidt iaaten en nog meer xou oenlrfliaeerea Graaf I oris Mclikolf heeft aan de orerheid te Peterabarg medeitedeeld dat kij de maatregeiea heeft ligeaehafi belMÜendc d bewaking vao de dralen der hoofdstad bonereov de strenge Toorsehrifi n door deo generaal GourKoT aan de porticn rao b loodere waniogen gegev a Daarentegen lou bet aantal politieagenten TeriMertlerd worden doeh bet suppleraeuteire krediet ra 95 000 roebels dat daarvoor wordt aauge raagd betcekeut niets in vergelykiug va deo laat fëtke op de atad drukt om naoht en dag tta Mtim roar elk huis te stellen Over bat nbeel ffnoBWa JKaohonweo de Enssisobe ifi UMiet deo wtoreg cnar JUria MeUkaff ola een bew a dal bel aihilisaie voor het oogeublik geea onmiddéllgk gevaar in de o o der Biiasisebe kriogen biedt BINNENLAND GOUDA 23 Oatober 1880 Burg en Weth dezer gemeente hebben bepaald dat 0 f Dinsdag 30 NoTember a a de Terkietiug zal plaats hebben Toor een lid vao deo gemeenteraad ia de Taeature rerooraaakt door bet vertrek van deo heer mr P J Snel B $ kon besloit ia bet eereteefcea tol belooning vaa eervolleo langdarigeo werkelgkeo dienst bij de aebulterijea e a teegekand aaa P W Tan Duio ser geantmajoor by de dd aehotlerg alhier VEUGADEEINO vak n 6BMEENTEKAAD Dinsdag den 26 Oetobar 1880 des middags teo 12 ure eo loo noodig voortieltiog dea avooda ten 7 i nre ten einde te behandelen Het Toorslel tot wgiiging der Begroeting dienst 1880 Een voontel lot verhooging der jaarwedde ran de bttlponderwgaers belast met het ouderwgs in de Treemde talen Een voorstel tot wgsiging der Begrooting dienst 1880 betrekking bebbende op de kosten van de laatste algemeens tieiyarige Tolkslelling Een voorstel naar aanleiding van door Heeten Gedeputeerde Staten ran Zuid Holland gemaakte bezwaren tegen de brgrootingen der gesubsidieerde Instellingen ran Weldadigheid dienst 1881 De Gemeente Begrootiug dienst 1881 In de gemeente Waddinireen is de tongblaar onder het rundvee uits ebroken Eén gernl met doodelijken afloop welk rund met huid eu haar ia bcgrarcn De ziekte doet lich lot beden alleen iu den Znidpinspolder TOor Op de 2e Trye najaarsveeraarkt welke op Vrydag 22 Oot te Berg Ambaoht gehouden werd bestond de aanroer uit 64 Icoeieu en 66 kalveren Bg ilnggeu handel besterdde raeu loor raarkoeien ISOa ƒ 200 kajfkoeien 100 i 160 vette koeieo ƒ 230 a 260 guiste Taarzeu 75 ƒ 120 kalveiMi 20 i 60 Ia de Woentdag gehouden vergadering vaa den Gemeenteraad te Krimpen a d Lek werd de begrootiog over 1881 TaatgealrUl io ontrangst eo uitgaaf op 13 353 76 De gemeenteraad van Krimpen a d Lek heeft besloten eene tweede sebool voor lager ooderwys op te riehten De wgre waarop door de justitie in den Haag te werk ia gegaan bij de opsporing van den moord op den ji ngdi en Marius Bogaaid gepleegd heeft het Ftierlaitd aanleiding gegïTeu tot eenige opmerkingen over de gebrekkige inrichting ran onze justitieele politie o a bel gemis eeaer pulitiewet het ontbreken ran fondsen ter belooning ran diensten bg de opsporing ran misdadigers bewezen eu het uoodziikelijke ran eeu klein corps dtteciivet Ter opheldering gaf het blad ook eeo critiek van de daden der justitie in den tiaag en die critiek heeft Tan den officier Tan justitie in den Uaag mr Paign een iut roord uitgelokt dat in het Vod ran gisteren Toorkomt O a bad het Vmd opgemerkt Er is Jcttbelachelijks en treurige in de raededeeliég sw fen parlioulier de justiiie machtigt my tot Se èitlaring dat ik haar Toor de zooTecIsIe maal op het reohte spoor heb geholpen De heer Patyn zegt daaromtrent Zeker indien die dwaze rerklaring evenreel grond bad als baar grondsUg ten eenenmale onjoiat iteg noemen Maar nn ig eeoroudig wegeus kaar Ouwaarheid belacbelgk is kao toch de niet WK aaowezige maar ditifeaal mimachoote ondelrvaiMieB bereidvaardigheid tbo het paUiek om dtr jutMe ia haar moeilgke taak bekalpzaam te zya beisraatii woidea aoBgevoerd d e bew voor de jaiidMd der atelliag dat de orgaróalte ran pditie éajnttilie Toor boitengewone omateodigheden aiei 1mrekend is Ik voor mij hoop nimmer de oMdewerkiog vao bet poblirk om eeo aaBvailke ik too daistere laak tot kUarbeid te braigeo oomorwHHrdelijk af te wguo Vefder had het Vmi er op geweaea fdat da politie de baad als bg toeval gelegd hebbeod op deo wareo schuldige dieo weer io vrgheid gesteld heeft ea zonder de auusoeiyke dBad vao een loyaal militeir wellieht ia i beid gelalea zoo hebben De keer Patyo aotwoordt Hier bewyst n wellieht dat ge eo daarvaa maak ik u natnnrlgk gMu grief niet bekeod igt met hetgeen de justitie in deze wist eu daed Myo antwoord mag niet verder gaan dan t was Biet waaraebgnigk dal men deo seholdige in vrütteid zoo hebben gelaten De toeTallige omstendigbeid dat d Jongk reeda den dag na het pieg ta van feit eeaige oogeublikken iu handen der politie ia g e wee s t op een tijdatip toen mea va fcet iguaJement van den dader nog hgna niete mal Wkarheid wist eu waarop de politie niet eena wist noch weten kon op welke wgie het siaohtoftr den dood had gerooden moge oo on men alles weet eeu haast belucbelgkeo indrak maken men T rgete niet dat op dat oogeublik toot de aanhoading vao deu later schuldig geblekeae STeovacl d i eTeu weinig aanleiding hcstond als vao ieder ander penoon die niet al te lang aiel al te getft eu niet al te gebaard was t Was eeo vaa die vale toevalligbcdeo die lieh bg sdiier iedar ODdenoek vao eenigeo omvang Toordoeu ïgeVallighedeo die uu eens de ontdekking van den sekuldige io de band werken dao weder hel oodetsoek der waarheid bemoeilgken Aan eeo deigel toeval had men hel b t te danken dat TlaupmaBn reeds spoedig na den door beai gepiregden moord in handen der jnstitie kwam doeh met dit ondeiieheid dat dese door ign op de vluebt gaan eu io het water springen verdenking op lijn persoon laadde en de Ie s Hage aangehoudene door een bijna on verklaarbare kalmte in hem niet aanstonda den schnldige deed vermoeden Nog had het Fai gelegd Dau liet men de justitie ab een leek luisteren