Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1880

Iieidsche Schroef8toomboot HMtwbapp j VOLHAEDJNQ WINTÈRDIEJVST unran nemende UAKD 4Ci 3ö OCTOBER 188 Mar het publiek gwvclit elkeu draad opvattende fiea t publiek in haudfen geeft De heer Putqn legt hieromtreut TegenOTer de opmerking beweer ik dat hetgeen gg der juatitie tot een grief re Leut lot haar plicht behoort Zelfs woder beroep op art S8 wetboek Tan etrslVBrderiMi SpMikt toA nw nif dat een Mnbtenanr van het Openbaar Miniaterie in dergelijke gcrallen verplicht ia uiett te Ycrzuimen wat tot de opsporing van den aobuldig leiden kun ea oreral de bouw stoffen te emnelea ol die oatdekkiag au het wettig bewya ran whitld Maar aan lieni de taak om dia étof te ordenen aan hem de leiding door dien doolhof ran aauwyaingao die ia allarlei riohtingeu voueii aan hem de draden te ratten en rost te huudeu die uit den doolhof op den rechten veg leiden Wel verre dan ook dkt in deze ieder ambtenaar liju eigen implusién volgde trachtte ik aan het voortoopig onderzoek zooveel allhiins als in die drukke dagen niogelqk waa eenheid en leiding te geven en vjn er ook by die leiding arreatatitu gedaan volgen uw beweren op goed geluk af omdat de armierrden bleken volkomen oniohuldig te zyn aan deu moord dan antwoord ik Jammer maar onvermgdelgk dat al is t niet op goed geluk on ohuldigen iijii bemoeilqkt Want dit zal altgd eu overal plimis hebben wan men zooaU hier omtrent den vermuedelijk schuldige aanvaukelgk geen andere aanwgiiug heeft dan onvolledige sigunlemenlen en de volkomen door mg gebillgkte wenaob om den sohuldigb loo spoedig mogelgk in banden der justitie te zien oh luo sterk uit als dit bg deze zaak het geval was In den algemeenen maatregel van inwendig beatnur ter uitvoering van art 4 der nieuwe wet op het lager onderwga Sohoollokalen zijn bg besluit Tan 20 October jl twee wgzigingen gebracht lüen daarvan strekt tot wegiicmiug eener onduidelijkheid de tweede komt te gemoet aan de klucht omtiaat bet getal leerlingen dat ten lokaal mag bevutlaa Het bepaalt uamelgk dat de bestaande scholen de voorschriften omtrent het minimum vmi ruimte Toor eiken leerling eerst ingaan op 1 Jan 1883 £ r wordt dus een uitstel van twee jaren verleend om de openbare of bijzondere sohoollokalen te verboaweu of de ontbrekende op te richten Ter herinnering aan hun aittrekken in 1830 zijn 4e overgebleven Botterdamsche aoliutters uit dien tgd Woensdagavond even als voor vgttig jaar op de Beurs op het appel verschenen thans uatuurlgk ongewapend Ër waren een 80 tul veteranen waaronder ook die welke aan Quutre Bras en Waterloo hadden deelgenomen op dut appèl present ougeveer een 10 of 12tal konden er niet op verschgnen eeuigen die de 90 jaren al er uabg lohrneu moesten door hunne uabestuaudeu derwaarts geleid worden Het was eu indrukwekkend ooienblik hel overschot dier achtbare schaar die in 1830 aan de roepstem des Kouings gehoor gaf en ten sirgde toog daar bijeen te zien en menige handdruk niet meer zoo krachtig als voor 50 jaren werd daar vooral onder hen die elkaar nog herkenden gewisseld Na het appèl werd door dan oud kapitein van Koetsveld cairé geformeerd en hield hij eene aau prsak lot de opgekomenen waarin hg ouder andtie wüAe dat het een genoegen was op initatief van eenige ond officiereu hen thans bgeen te zien n onder oude wapenbroeders een aangenaam uurtje door te brengen en heette hun alleu welkom De keer mr O Mees Al oud offieier uit die dagen hield vervolgens tot beu eene prachtige rede broobt in keriuDeriug die vervlogen Igden die aanleiding gaven tot de tocht naar België roemde hunne houding en gaf te kennen dat machten toen de Noorden Zaïd NederUnders als vijanden tegenover elkander ataaa ah er thaua eeu Belg in hun midden kwam kg als aen broeder door ben ion worden outTangCD de aischeiding toch was voor heide landen cm Hgca geweeat doch de eer van Nederland wa ia alia opaiohten gehandhaafd Vervolgeaa werd die rede door den heer van Koetsveld bsaatwoord en uilen uitgeuoodigd aan de geateenschappelgke tafel die ruim voorzien waa van wqa sigaiM eu arood met ham ea kaas deel te Beawa Onder aaageaaam gekout het tingen van volksliedeKB en enkele voordrachten werd aldus een tweetal aren doorgebracht die voor ultea aangenaam iraran en bg velen nog laag in herinnering zullen blijven Hen aienw adres aan den Koning oip aan te dringen op herstel der doodstraf ligt than te s Hage ter teekeoing en van onze streng hoadende residentie ia dit zeker begrgpelijker hurvan eene stad als Leiden In dit Hoagsche adres ordt aan den Koning TCRoeht dat het hem moge behagen zoodanig vooratcl aas de Slatea Qeneraal iu te dieaen waardoor da doodstraf in het strafwetboek worde hersteld al thans ter cake van aanslag op het levea des Koning en van doodslag met voorbed ichten rade of geleider lage moord Aanslag ep bet leven dea Koning l t Is of we tier in t laad ook ui niki teu hebben Maar wat siet ïs kan nog komeu H waur I a voorstaader van de dooiirtraf bl j er omzicbtJKe luiiljet te zga Of moeten die woorden wellicht dienst doen o i den Koning te wgzen op het gevaar dut ook hrni dreigt als de moordenaars nog liuiger aug strtifl blijven loopra Het middel is dan tiroht gekozcm vreesachtig was een Oraiijerurst nooit 11 N Ook d geioeaittaraad vau Ztrumiaerdnm is van oordeel dat het tot stand komen van den sloomtrnmweg Leiden Woerden niet van genoegzaam algemeen belang te acbteu i om een onteigeningswet te ontwerpen Tot secretaris der gemeente Cupelle is benoemd de heer F O GStte tot dusverre werkzaam ter gemeenteseoretarie te Wormerveer Bg de voorlezing van de stiohtiuüsoorkonde der Vrge Universiteit te Amsterdam heeft de hoer W Hovy medegedeeld dat als directeuren luUen optreden de heereu Hovy Olinderman Esser vna Boetielaar en Seefati als ourstoren de heeren Felix van Beek Calkoen dr Hartog Savornin Lohman eu Keuohenins als professoren de heeren Kuyper Butgen en Hoedemaker ia de theologie Fabius in de rechten en F de Loo ni Soldi ia de letterea Bg de wijdingsrede der Vrge Universiteit te Amsterdam door ds Hoedemaker ï in dagavond in de Nieuwe kerk aldaar gehouden was de spreker antirevolutionair tot in zijue kleeding toe Hg wa niet als andere predikanten of professoren mei toga en bef gekleed maar droeg eeu langen wgden niautel zooals volgens de bakende gravure ilc vgf reformatureii worden voorgesteld De Arnh t l voegt aan dit bericht het volgende toe W eerbiedigen ieders recht om zich te kleeden too als hij goedvindt maar als wij de vraag wilden stellen waarom draagt de heer Hoedemaker talk een mantel ouden wij waarlgk geen bevredigend antwoord kunnen geven Met de beginselen en denkbeelden die iemand verkondigt beeft de sail vaa cgn gewaad niets te maken Althans niet in het oog vau ees vertttadig denkend mensch Onwillekeurig echter heriooerea wij ons hoe jaren geleden toen de doniné s nog dat malle eng sluitende pakje droegen met het driekante hoedje eene bejaarde dame haar leedwenn betuigde dat sommige predikanten zich begonnen te kleedaa ala andere mensahen Op onze vraag waaraai zg dit betrearde antwaordde te dat het too plechtig wat als da predikaat dea Zondags morgens naar de kerk giug en dan het lamfer het breede satgnen lint dat achter aan de steek wus vastgehecht als bg preeken ging too statig en bevallig over lyn linkervoorarm bad geslagen Oe opmerking dat dit toch niets met de leer te maken had werd geen antwoord waardig gekeurd Ëen middelmatig predikant kan een heel mooi lamfer dragen evenals een sohilder of musicus tonder talent zeer lange haren Het zit hem niet iu haren lamfer of mantel De algemeene Synode der Ned Herr Kerk is tegen Dinsdag 9 Nov e k opgeroepen tot hel honden van een buitengewone vergadering ter behfindeliug van t verzoek van ds Jb Eigemaa te Dordrecht om vernietiging van het vonnis der Sy nodus oontracta waarbg hij voor den tgd van een jaar geschorst is met geheel verlies van traotement No 22 der Graphisoh Statistiek van het ff t d D geeft een overzicht va het aandeel ia de opbrengst van ieder hoofd der bevolking in enkele met handel nijverheid en welvaart iu verband staande 4Khistiugen waaruit blgk dat in geheel Nederland gemiddeld per hoofd wordt betaald aan persoueele belasting 2 35 patentrecht 1 j in oerreohteu ƒ 1 26 ncoguzen 9 76 totaal 14 36 Deze voorstelling is teer leerzaam men tiet wel niet w r het opgebrachte geld blijft maar hoe hel wordt betaald De persoueele belostiug staat het meest in verband tot de welvaart en gegoedlieid zg wisselt af van 3 36 per hoofd in Zuidholland tot ƒ 1 18 in Drente De patentbelasting in nauw verband tot de ngverheid en den handel brengt in NoordHolland alwaar de groole handelslichaineu Handelsmaatschappg Ned Bank eni zgn gevestigd 2 10 in Drents sleobts 45 cents per hoofd op In Zuid Holland bedragen de invoerrechten 2 90 per hoofd in Groningen geen 30 cents in Drente genoegzaam niets De accgnzen geheven wordend ter plaatse van fiibricatie of van gebruik vervullen eene groole plaats door de belastinit op t gedistilleerd in de eerste plaats Noord Holland koiot daarbij voor met ƒ 14 16 Zuid Holland met 11 80 daareutegftu Zeeland net 4 1 S Limburg met 4 10 trouwens t is bekeuu d t ie Limburg eu ZeeuwuhVluauderen btt bier volksdrank ia Al t absolute gevolgen ait deze opgav te trekken is wegens hel défectueoso vau ons belaiitiugstelsel niet raadzaam Sedert een paar dagen ziet men ia it Bottenlsmsche die gaarde weder e uig aieuwa aierkwaardige dieren uamelgk iten paar prnohtjge alpaca s het Inauuetje zwart het wgfje rood een oügewoon grooteu miereneter die op zeer eigeiinaruige wgse met ie tong lyn voedsel opneemt een pimr zeldnrae aehoitbekvogels oproerki l jl door bun buitengewoon breeden bek eu ceu paar uiet uiudci icldiame zuogeuaanuls slanghalsvogela Artis 10 Amsterdam heeft eeu rgke verzameling lagere diereu ten geschenke ontvangen door heeren officieren vau de fillei Barenlt gedureude de luitiste reis verzameld en dank zij der doelmatige behande liug iu aitmuntendcu tmt overgebraolit Aan de sohrgven van brandbrieven missehiea uit eene aardigheid ofUt door een inzender in de N R Ct herinnerd dal op hel zenden van eene bedreiging met bevel om eene som gelds op eene bepaalde plaat aeer t leggen ol eeuige andere voorwaarde te verruilen bï art 806 van het wetboek van strafreobt eene straf gesteld is van vgf en twintig jaren tuchthuiastraf Die herinnering zal waaraehgnl jk wel voldoende z n om van zoodanige aardigheid indien di er roede bedoeld wordt terug te koudeu l e em teiii w Hiirim n Kinitrkletre gast jaarlgks m t renzeasohreden vooruil De tqd toea meu steeds persooiilgk naar efi kleermaker moest gaan om zich te kleeden ligt ver achter oni Tegenwoordig is ieder zgii eigen kleermaker Wg tijn dien vooruitgang die weldaad souden wg bgiia zeggen aau Purgs verschuldigd Pnrgs is de stad bij uitnemendheid voor den elegantaa suit au kleeren Hn huis dat boven alle andere uilmunt door lolidiliU elegance en billijke prgzen i ontrgeuseggeigk de Belle Jardiniere Om er U van te orrrmiKia IS het voldoende aan den Direoleur van dal Unit den geillusireerdrn Catalogn aan te vragen NB De magazgueu van de Belle Jardiniörs te Pargs hebbeu geene snoeursairn in het buitenland Kaotougerecht te louda Tereehtcitling vim Woensdag JO October 1880 Kanioarealiter Mr i H tan MIKKOP Ambtenaar van het Openbaar Mtnisteri Mr W C A SCHOLTEN te Boiterdum VER00RD8KLD J van T tapper te Ouoda tol twee boeten vu 10 en eeae boete van ƒ 18 of gevaiigeaiistraf van S dagen voor iedeiv boete wegens in drie velschillende nachten na 18 nar aanwezig hebben vau baaoeker m igue tapper in d Keizerstnut t Oonrf C i wedaWe van U de H lapater te Ooids tot eene boete van 10 of gev van i da eir wegens des aadits na 12 uur aanwezig hebben vaa éu bezoeker ia hare tapper j in de Kurie Akketea te Oottda i V d P weduwe van 1 K bordeelhondsier te Souda tot eene boete van 8 of gev tan 1 dag wegens niet sorgen dal eene in haar bordeel in de Vogeleusang te Gouda Woneude publieke vrouw zich tot het wekel jksoh geneeskundig onderzoek ia h t Oemeente Onsthuis la Oouda heeft aangemeld a At W verUten huisvrouw van A C publitke Trouw te Oouda tot twee boeten Tan ƒ 8 of ger Tan 1 dag voor iedere boete wegens in t ee Weken niet Tenehynen bij het geneeskundig onderzoek in bet Oemeente Oasihnis te Oouda Johannes W knecht te Ooada tot een boeie vaa 6 of gev van itttta wegen door ann het Lommertsohe Watertje te Gouda bard te zingen ea te schreeuwen maken van naohtgerticht verstorende de rost der inwoners j Jaoobas W Willem W en Jacob O te Gonda aangeklaagd zich aan hetzelfde feit te hebben sohnidig gemaakt ign vrggesprokeu W van L pijpmakerskneeht te Gouda tot eene boete van ƒ 0 of gev van 8 dagen wegens door op den openbareu weg aan het Verloren Kust Is Gouda hevig te schreeuwen en te vloeken maken van nnohtgeraoht verstorende de rust der inwonen H vnn de H scheepmaker te Reeuwgk en G S zonder beroep te ïouda ieder tot eéne boete 1 of gev van 1 dag wegens als gezamenlijk eigenaars van ten onbewoond huis op de Tnrfmarlit te Gouda niet zorgen dat dc straat voor dat bnit van gras was ontdaan C van E vroeger kastelein te Waddinxveen tbani te Soheveningen tot twee boelen van 5 fHf van éia dag voor iedere boete en eene van f 6 galden of gev van twee dagen wegens op twee verschillende tJ jiUtippen zich vrrtoonen in keunelgk beschonken toestand op den openbaren weg te Wuddloivceo en duor te vloeken en Ie schreeuwen aldaar makeo van nachtgerucht verstorende de rust der inwoasrs Bnreerlijlce Stand GCBOBEV 20 Oet Wijnind Curuelii onileri C basenar en M Zoetcmsn Tona Aletta onderi J vtn der I Bl9 M C Btaait r M Haartje WMIenisa ouiirn It TMaMbsr i sa K i da Mal Adriata oirfera J C Stkrafe n J C ras LeMw 22 Oirk Lnn rt oadera A de JonK en H Owdraail OVEKLEDE li 21 Oct M Hasfei4gli i J H HonbarK 44 j K J Hecrkena Sj 0 ra ONUKSTBÓCWD 22 Oct k Koeman 22 j oa M A Mtm 20 J ü Triielsar 211 j en W tScliild Ie AnatenUni te j J C Swt ta Kotterdam 22 so A it Wit i j £ aas Sonaran ta Rotlardaoi 89 j sa N ran Dgk 24 j APVERTENTIËM Hedeo pverleed te mjJQen huizo de Hmt J H HUMBUBQ Baim zeren jaar tond bg mg ali troaw adaiiieiit ter z jde O THIM Govda 21 October 1880 Na een smartelgk Igden etiarf heden ODi geliefd eenig kind MAARTEN bgna 7 ttaiBden oud c j c hoogendub M flOOöENDIJK geb DuiKSEWA0 B De Aanbesteding der Levensmiddelen enz voor het Depot van liet 4e Regiment Infanterie op 25 October 1880 zal ge en voortgang hebben MiVMOw VOUSTMAN ie Oouda rerlangt ten ipoedigate ene geaehikte f all MEID neen of eene die goed kan KOKEN n WEKKEN Gouwe C 197 Mkvho UW JO HIM Turfmarkt Vraagt tegen 1 NOVEMBER eene DIEirSTBODJL WORDT GEVRAAGD tegen 1 November In een klein gezin nabg Waddinxwen op ongeveer twintig minuten otitaad Tan t apoor een FATSOENLIJE MSJE genegen alle huilwerk te Terrichten Brieven franco onder letter B aan de Boekfhandelaars J vak BENTüM h ZOON alhier WOEDT GEVEAA D en at04 BEN 80BTEERDhB ook er plaatsing voor een JONQELINO die in het vak verlangt te worden opgeleid Adres met frMco brieten onder No 504 san het Buj eau jerjgomiicAe CouraiU SsAs iWmËT 91aandag Modes KLEIWEG boven het Uzer Magazgn vaa den Heer C va Brkkkl Ja de JONG AZa Mr TIMMERMAN IMTRÜMENTËELE MIVËRA4R Tan HUIZEN SLAAPKAMSJRS en MEÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 Voorradig de Nieuwste STOFFEN voor het Seizoen VLSTÉBS na af f 10 en ho er enz eaz tiesteiiingeu op naat worden zoo spoedig mogeljjk zeer net gemaakt geleverd Ug minzaamat aanbevelende Terbljfve metfaoogaebting UEd Dw Dr B C VERWEIJ yaUleur Lange Tiendeweg O 49 P S Op aanvraag worden STALEN aanhui bezorgd Ontvangen Echte SCHIECAUMEltJENE7Ei Merk Night Cap alleen rerkrggbaar bg IW PEKTEIIS alZa WIJdstraat De ondergeteekende beveelt zich beleeidelgk aan tui het lareren ven die soorten van G eplakte Winkelzakken tegen teer lage priJxen D DE JONG Komgnateeg K 75 Germania te Stétlin peze Maatscbairpij ondtr controle tan den Slaat luit op zeer voordeelige voorwaarden alle aoorten van LeveiMBerxekeflttgen LIJfrenen euz en ia zeer geschikt om op een zeker tgdstip de gelden voer uittel o studie voor de kinderen befcbikbaar t hebben De Otrmania ondenttrpt zirh by ewnttneU gadalUn aan dl tatepraak i n oen jS eïerlandielien Hechter Ia lichtingen en prospeeiaasen gratis bg den Hooidagent A K TA v ore GARDEN Tnrfiflarkt B 162 Goada ONTVANG B BETAALKANTOOR L Droo yleever Forluiju Rotterdam Bente d Dépoatto n Oavfaagba r na drie dagen twee 3 drie 5 f ÏBB twaalf o Van deposito s voor één JUaand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomat van den heer Ma J FORTUUN DRÜOGLEEVER Ad vocaat te Gopda HOlJtVElDi G TB ROTTERDAM van Ca 120 000 stuks Vuren en Grenen Petersbarger Oroonstadtache Zweadsche Memelsche en Wgbuiger mM M FUTEN Amerikoansche Grenen DELEN 8PABBEN SPABHOUTEN Eiken BIBSEN geschaafde en geploegde DELEN l iieawe aanvoer Eene lading Riga Grenen PLATEN Eene ladingKoniiigsberger Vuren DELEN Amerikaansche PLATEN en DELEN nieawe SPABHOOTEN VuretiDELEN Riga Vureti BALKEN euz Op WOENSDAG 27 OCTOBER 1880 dea middags ten 12 ure in het Vi rkooplokaal Oostsingel tan overstaan van den Üeurwaurder J C LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekoiuen zjjn Leiden r Amsterd Van Ldlden Zondag am 2 Maand vin 4 i Overige d vm 5 2 Amsterd Leiden Van Amsterdalm Yioaiiif vm ü 30 Maand vm 6 80 nra 1 Ovrfrif ed vm 80nm ï Ue dienst 6 30 vervalt Zat Gedareade de igunden Dec en Jan Zond geen dienst Amsterd Gouda Van Amsterdani Maandag om 2 Dinsdag Woensdag j I Donderdag Zaterdag 1 De dienst 2 u vervalt Vi d Gouda Leiden Van Gouda Zondag vm 7 20 nm 6 10 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrgd vin 4 7 20 11 05 urn 5 10 Zat VBi 5 30 7 20 11 06 nm 6 10 Gouda Amsterd Van Ooada Maandsg v n 3 Diiisday I Woensdaj j 6 Donderdag I Vrijdag 5 30 Leiden G ouda Van Leiden Zondag vm fi 4 nm 3 45 voorm 6 46 nm 12 15 eu 3 45 Zaterdag M iandag vm 7 2 11 05 nra 5 10 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijd vm 6 45 nm 12 15 1 30 3 46 Zaterdag vm 6 45 nm 1 3 45 Alphen Gouda Gouda Alphen Van Alhpen Van Gouda Dagelijks vm 8 nm Dagel ks vm 7 20 11 08 1 30 5 nm 5 10 Zei ilagi vervalt de dienstuSondag vervalt de dienst van 1 30 f ran 11 06 Nog daarenboven dagclgks gelegenheid van Boskoop naar Uonda s voorm 5 45 nor en van Gouda naar Boskoop s nam 8 10 Gedurende de maanden December ea Januari Zondags geen dienst Zie verder de groote Aanplakbiljetten op de verschillende Stations Bjj alle Agenten zgn kleine ötruoibiljetteu te verkrggen De Notaris Mr L MOLENAAR te Waddinxveen zal in het openbaar VEILEN en VEBKOOPEN j in eene zitting op WOENSDAG den 27 © CTOBEK 1880 s middags 12 nur in het Koffiehuis van D van NIEKERK aan het Dorp te Waddinxveen m m wMmmm met ERVEN TUIN en TgELGROND benevens een perceeltje Bouwgrond gelegen in deu Acbteroischen polder binnen Waddinxveen Betaling der kooppenningen bg de aanvaarding op 27 December 1880 B Op WOENSDAG den 27 OCTOBER 1880 direct na afloop van bovenstaanden verkoop bij veiling en op WOENSDAG den 3 WOVEMBER 1880 s vooi middags ten elf are bg afslag mede in het gemelde KofBehois Drie Huizen in negen perceelen wordende bewoond met SCHOREN ERVEN en ÖROND gelegen aan het Dorn iniien Waddii tieen Betaling der kooppenningen bg de aanvaardiug op 1 Januari 1881 O Op MAANDAG den 9 NOVEMBER 1880 s voormiddags ten elf nre in het Eoffiehilis DE HABUONib aan de Markt te 6rou a EENE mmmM met WINKEL WOONaüIS SCHUUR EBP en GROND gemerkt R 19S staande vooraan op den gezochten Bleekerssingel bin tien de gemeente Gouda Betaling der kooppenningen bg de aanvaarding op 1 Januari 1881 Alles breeder bg verspreide balletten omschreven terwijl nadere inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van Notaris MOLENAAR voornoemd