Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1880

1880 Woensdag 27 October JJP 2523 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken WEENËR BAZAR OOSTHAVËN NAAST DE SOCIËTEIT Vry Entree Alles 30 Cent Opening Woensdag 27 October s avonds ten 6 ure Wjj hebben de eer te berichten alhier te hebben opgericht een BAZAE MET 30 CENTS AETEELEN bestaande nit GALA2fTBRIÈN BIJOUTEBIÈN PABFUMERIEN MANUFACTUKEK HOÜlen BOBSTELWERK en en alles goederen geschikt Tpor Cadeauz zoowel alsi voor eigen huishoudelijk gebruik en luxe Steedg zal het ons streven zgn om goede en degelgke voorwerpen in te koopen die wfl met een kleine winst voor 30 Cents kunnen verkoopen voornamelijk znlke Artikelen ala tot heden in den handel voor di n prlja ongekend waren Wij hopen dan ook dat onze pogingen om door eene geringe winst een grooten omzet mogelgk te maken raimwhoota beloond mogen worden Vrij Entree Vrij Entree ONTVANGEN eene TWEEDE ZENDING DANES eo KIKDERIHANTËLS tot zeer billijke Prijzen B SAM SOM li 1 Il SINT NICOLAAS CADEAÜ J KEEBEET Photograaf MARKT Bericht dat bij hem vervaardigd worden Manchet K noupen met Portret betzg van portret of persoon ƒ 2 50 het paar Vercoeke eene vroegtydigs bestelling T A G VAU DETH HarkiA ISS ONTVANGEN een nieuwe Collectie TTitgesnedénHoutwerken om te bewaken geschikt voor St iMCOLAAS CADEAUX IMl EMil ffllHfflllIIliP EXAMEN M O 1881 i LEERLINGEN voor den Opleidingaeurstis worden tot 1 NOVEMBER aangenomen F J BOER Cfouwe C 180 Privaat Docent De Inschrgring voor de beide Cnrsnssen ter Preustiache OplHdttig reop 2 en 4 uren s weeks blgft gedurende OCTOBER opengesteld Privaat Onderwgs in bovengenoemde Vakken en in de Wiakuude NATIONALE MILITIE Verzekering Maatschappij yEendragt Hoofd Directeur J J KERENS te s Gravenhage De DIRECTIE van bovengenoemde door het geheele Rgk werkende Maatschappg informeert behmghebbenden dat de deelneming voor de Lichting 1881 tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NDMMERVERWISSELAARS ingevolge Art 7 der Statnten is geopend Het buitengewoon groot aantal deelnemers telken jare en de algemeene gunstige bekendheid der Maauchappg maakt elke aanbeveling onnoodig REGLEMl TEN gratis en franco De Directeur J W C VAN DEK WERF Gouda October 1880 Crobethstraat 240 GOWA D OK TAM A BBn KXAII imiiii w lil Donderdag 28 October 1880 De Zoon van den Veroordeelde Tooneelspel in 5 Bedrgven Zie verder de Programma s TE HÜURT Eene nette WOJfINO beneden 4 en bown 2 Kamera met Tnintje tegen 1 Febmari IbSl Huurprijs ƒ 200 Brieven franco onder letter Z aan de Boekhandelaars J vAir BENTUM ZOON alhier Er wordt zoo spoedig mogelgk een GEVRAAGD bg Gez tan DAM Modiste Raam O 225 Iffffl SI ffliiS bij VISSER SYLVILS Waaistraat GÓÜDA De Algemeene Bouwmaatsdiappij geuenUgd te Amsterdam zal WOENSDAG 27 OCTOBER 1880 middags 12 ore ten hnize van den Kastelein Ds VAN NIEKBRK te WadtOMevtm in VEILING l rengen TIENHÜMSNEmN ieder met pi m 7 Aren TUIN en TEELGROND voor en achter rondom vrg gelegen in bet Noordeinde van den AcbterUfichen polder an den Straatweg te WadJittxvêen InformatMSn te bekomen bg den Notaris L MOLENAAR aldaar en ann bet Kantoor kei Maatschappg Binnenkant 4 te AmHerdam OPENBARE AANBESTEDIITG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 4tt NOVEMBER 1880 des namiddags tan 1 ure in het Baadhois aldawr bg Isiehrgvhig aan te besteden Het op hoogte brengen van een gedeelte van den Weg sarnemelk sloot ZuidsJJde welke Weg het Folderbesttunr van Sluipwllk tn gebreke is gebleven in benoorlljken toestand te brengen Het Bestek en de Voorwaarden liggen op Werkdagen des loormiddigg van 10 tot dci namiddagg 1 ure ter plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage Inlichtingen worden gegeven door den GemeentoBonwrneester De iuschrgviugs biljetteB op zegel geschreven door den inschrijver en sgne borgen geteekend en behoorlgk gesloten znllen den 3n NOVÏWBER 1880 niterigk des namiddags ten 5 ore op de Gemeente Secretarie moeteningeleverd ign Te BUUR TOOT een Klein Gezin een NET BOVENHtriS 1 50 per week Information aan het Borsaa dezer Coatant De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad gescliiedt de uitgave ia den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden it 1 75 fraace per post 2 De insanding van advertentlön BU deze Courant behoort eea BUvoeKsel BINNENLA ND OOUDA 26 October 188U Wg vettigea nogmaals de aandaohl onzer tadfcrnooten p d lOtfneel oontelUng die Donderdag 28 October k hier Irr stede plaat beeft De DtUettantoKlui keeft b j d rorige voor tellin getoaud de ijrmpatliie van het beacbaafd publiek te Terdkineii daar zq rerre van op rnlicli ffcct Ie irerkea er naar streeft door bet eenroadig DUekaDBteld tertolkeB ran eeo tooueelatak kauttgeiiot te Tcrachaffen Moge een volle laai blijk geven ran de belang tcUiug der Goadsebe iiigezeteneB in bet errol alreTea dor rereenigiogl Dt heeren H Ouderkerk ea 6 van Maolfoort alhier hebben een akte al bnlponderwgier behaald b j de erleden week gehoadeu examens voor lager uderwga Bij de apoorbmg alhier had gisteren een trearig ongoval plaala £ en sehippersknecbt werd door deii chipper op een boolspiantstoellje naar den top van den mast gtheschen Toen hy boven was brak eea der touwii van het stoeltje waardoor de knecht op het dek viel en lich zoodanig aan zgn faoofd verwondde dut hg onmiddellgk dood was Onder de stokken die voor de najaarsvergadering der Provinciale Staten van Zuid IIoüaiid zgn rondgedeeld komen wederom eenige missive voor welke betrekking hebben op den waterweg ran Amsterdam naat Rotterdam 4 Z j geven ons aanleiding om dcee levensf uaettie voor onze gemeente nndeVmanl ier sprake Ie brengen Nog niet lang geleden in ons Nr van 24 September mauktLii ne gewag van een artikel over dezen waterweg in bet Faierland verschenen ten gunste van bet door de Staten van Zuid Holland genomen besluit en eeuige dagen later 29 Sept osaen we eeh sobrgven op van Gedeputeerde Staten vau Noord llollund aan den Minitter vfin Waterstaat gerioht waarin vooral de tolhel ug door deze gemeente Wordt bestreden Behalve deze missive wrrd nog een tweede door dat ooilegie aan deii Minister gericht Dit tweede sobrgven vond zijn aanleiding in de door den Minister gedane vraag of naar het gevoelen der Gedeputeerde Staten van Noord Holland de beslissing der Staten van Zuid Holland omtrent den Waterweg Amsterdam Botterdam kan samengaan met het door de Staten van ons gewest over dezelfde aangelegenheid in 18Ï8 genomen besluit Deze vrniig werd juist door Gedeputeerde Staten ontvangen toen de door ons reeds overgenomen brief ter verzending gereed lag Bg dat schrijven voegden ig daarna nog in hoofdzaak het volgende In de eerste plaats moeten wij er op wiizen dat de Provinciale Staten in 1878 volkomen bekend waren met alles wat er vroeger over de zaak woa voorgevallen ook met de onderhaiidriingeu door de beide collegiên van Gedeputeerde Stalen met de Begeertug daarover gevoerd en dat zij uitdrukkelijk hebben doen blgken van hnnne instemming met hetgeen door ons en ome ambtgenooteu in Zuid Holland in deze was verricht kan geschieden tot één uur des namic i Daarsa wordt kortelijk herianerd aan den loop dezer zaak en aangetoond dat het geheele werk geen ander doel had dan om den bestaanden gebrekkigen waterweg te vervangen door eMi anderen ontdaan van alle moget ke belemmeringen die de scheepvaart er thans ondervindt scherpe boohten onvoldoende breedte en diepte oponthoud van allerlei aard en drukkende beffingen Naar onze overtuiging ii die geest van het plan door de Staten vau Zuid Holland ten eenenmale niskend Wekte bef reeds onze bevreemding dat onze ambtgeoooten in Zuid Holland In den zomer van 1878 nog geen gevolg gaven aan de afspraak met uwen ambtsvoorganger gemaakt gelg k door hem en door ons is gedaan groot waa onze teleurstelling toen wg later moesten vernemen da het geheele plan van het werk nog door hen aan e n vernieuwd onderzoek werd onderworpen alsof er iMets waa voarafgegaaB en toen wij kennis namen van hunne voordracht aan de Staten van hun gewest door dezen met eene kleine wgzigiiig aangenomen 6g die voordracht en ook b j bet besluit der Staten zgn aan bet verleenen van Provinciaal subsidie voorwaarden verbonden waarvan b j de vroeger ge voerde onderhandelingen geen sprake is geweest eu die grootendeels afbreuk doen aan de waarde van het uit te voeren werk Wij behoeven ten betooge hiervan slechts te wijzen op de eeiste eo meest stellige voorwaarde eene veranderde richting van het kanaal bg Gouda Welk doel wordt met die veranderde richting beoogd Bevorderiijg vau het belang der Xijverbeid te Gouda P Zeker niet daarvoor was naar bet oordeel onzer beide oollegièii bg het aan den Minister voorgedragen pUu voldoende gezorgd gelgk dan ook in bet rapport der Hoofdiiigeniears waarbg dat plan ons werd toegezouden duidelijk is aangetoond Niet aan de onmiddellijke uabgheid van een groot soheepvaarlkaiiaal heeft de Goudscbe Ngverheid behoefte zij is voll omen gebaat door eeu goed en goedkoop raarwater voor de kleine vraohtvaart bepaaldelgk voor de beurtvaart gelgk in ons plan waa begrepen Waarom zon men dan aan het boofdkanaal eene andere richting geven dan daar is voorgesteld waardoor de weg iets langer zou worden en de kosten van bet werk aanzienlyk worden verhoogd P Wg moeten er rondweg voor uitkomen aan die verandering geene andere beteekenis te kunnen toekennen dan het atreven om het kauaal dat volgens ons plan van de spoorwegbrug te Gouda af in de kortst mogcigke iiohting en daarom even buiten bet grondgebied van Gouxla om naar de groote schutsluis bij de Galg zou loopen een deel van dat grondgebied te doen doorsngden in de ineening dat Gouda dan zou kunnen voortgaan met er rechten te hefleu Over die heffing zelve handelden wg reeds breedvoerig bij onzen brief van den Uden dezer wg hebber daaraan nieta toe te voegen Dit echter moeten wg nog zeggen dat het ons genoegen deed uit het verslag van het verhandelde in de vergadering der Stalen van Zuid Holland te vernemen dat meer dan één lid dier vergadering met kracht en klem tegen het voorstel van de Gedeputeerde Staten en tegen de voortgezette heffing van rechten op het nieuwe kanaal is te velde getrokken Ook wy meeneo dat bg de voorgestelde ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afrionderlgke Nommers VIJF CENTEN van den dag der uitgave veranderingen de locale belangen derwgze op den voorgrond zgn geplaatst dat bet groote doel der kanaalverbetering zou worden gemist En dat de Suten onzer Provincie evenzeer daarvoor vreesden bewijst bet voorgevallene in hunne vergadering van 8 Juli U eu kunne opdracht aan ons coUegie waaraan wg bg onzen brief van 1 dezer de meergemelde vroe er opgenomen missive hebben voldaan Daaruit bigkt dat zg in het werk uitgevoerd naar de inzichten van Zuid Holland bestnu iets ander zien dan het werk waarvoor bg hoa besluit van Juli 1878 belangrijke bgdrageu uit de Provinciale fondsen zijn toegezegd iels waardoor de belangen der groote binnenlandscbe scheepvaart met voldoende zouden zgn gebaat Wg betwg felen dan ook zeer of eene nadere aanvrage om Provinciaal subsidie voor een werk gelgk de Staten van Zuid Holland het verlangen bg de Blaten v a oas gewest wel een gunstig oothsil soa vinden Ons coilegie zon er aiet toe knjioen besluiten zulk eene aanvrage te onderatennen Wg herhalen daarom ons verzoek om uwe veelvermogende medewerking te Ugven verhienen ten einde het werk worde uitgevoerd in den geest vaa het bg den gemeenschappelijken brief van 2 3 October 1877 aan de Regeenng aangeboden plan Beide missive der Gedeputeerde Siaten van NoordHoUanil gaven aan die van Zuid Holland aanleiding om bij brief van 20 September zich tot den Minister te wenden Deze brief luidt nis volgt Onze antblgenooten van Noord Holland hebben de hcMcfaheid gehad bij missive van 15 Augustus jl ons kopijelgk mededeeling te doen van hunne aan Uwe Excellentie gelgktgdig verzonden missives van 11 en 18 Augustus jl iu zake de vaartverbetering tusschen het IJ of het Noordzeekanaal en het ZaidHotlandsche rivieren en stroomen De zoo verkregen kennis van deze missives geeft ons aanleiding de volgende beschouwingen ter voorkoming van bet misverstand dat ig kouden doen rgzen aan Uwe Ëicellenlie aan te bieden De 1ste dier missives strekt om ter aitroering van een besluit der Staten van Noord Holland van den 8sten Juli bg Uwe Ëzoelleatie aan te dringen op gelijktijdige verzekering der uitvoering van twee groote werken waarvan door hen het 2de lut meat ie mgrijit wordt genoemd Zg cjjn de soo evengenoemde verbetering van den waterweg tnssohen de ZuidHol landsohe rivieren en stroomen eu het Noordzeekanaal iu den geest van het door oaze ambtgenoolen in Noord Holland en ons bg sezamenlgke missive van 3 8 October 1677 aan din ambtsvooiganger Uwer Sxcellentie overgelegde plan en de stichting van een kanaal dat het Noordzeekanaal met den BovenWaal moet verbinden In den aanvang van die missive werd teveos naar aanleiding van stellingen die volgens onze ambtgenoolen door enkele leden onzer Stateu bg de behandeling der subsidie vrrleeoing ten behoeve van het 1ste werk in onze Slaten Vergadering zouden zijn verkondigd aan Uwe Excellentie opgemerkt dal by het tot eland komen dier vaartverbetering en a it uU moeten tomen aan de terKÜUende heffimgcH icdie that op die mart Korden gthtvat door gemeenten iff anderen Beeds de kennisneming van deze missive zoude al ware daaraan de latere niet toegevoegd ons aanleiding hebben gegeven de aandacht Uvfr Bioellen ie op twee punten te vestigen