Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1880

t Het late punt betreft gezegde opmerkinjt Ook aan oaze Staten eu ons ooUegie zal niets aangenamer zgu Uu dat de verbeterde vaart er eeue worde die vrij is van alle tol brug of doorvaartreokteu ea mitsdien de Itegoermg bet daartoe wete te leiden Onze Staten eu wij wceuen zelfs uiet anders dan te uiokcu verwoohteu dut dtt geschieden zal 2ao toch een bq de bebaudeliug der subsidie in ouze Staten voorgesteld anieudeuieut hetwelk strekte om ouder de vour aurdcn wiuirop zg verleend werd uitdrukkelijk op te nemen dut op de verbeterde vaart geeue rechten zouden worden gebeven niet augenomen werd was iiilks geenszins te wgten aau eenig verluiigen onzer Stateu nuar vooitzctuug van tolhcfliug op deze vuurt nadat zg verbeterd zoude zgu maar alleeu aan de meening dut iiieu bij het verbiiideii vuu voorwaarden aan du Pruviuoiale subsidie zich had te bepalen tot zulke die de bgzondere b iuugen van ons gewest met welke de vaurtverbelonng in aanraking komt betreffende terwijl het uinendeuieut g old het algemeen scheepvuuribelaug wnurvuu de ekartigiug gerust aan de Itigeering als daarmede in de eerste plaats vertrouwd kan worden overgelaten gelgk ook de Sinten vnu lioord Hullaud bg hunne subsidieverleeiiiiig huddeii gednnu Het 2ile punt betreft de hoofdstrekklug dier missive Deze heeft ons pgulgk aangedaan Zuowei die missive als bet bestuit der Stalen dut tot buur aanleiding gaf en de tuelichtiug van dut besluit door den Voorsteller laut geen twijfel over omtrent huo bedoeling of beteekeuis Ue2e ia geeue andere dan eene bedreiging met intrekking van de aan het Isfe genoemde werk in Juli 1878 toegezegde subsidie ïu gevM door de Begecriug niet getyHijdig mooh worden overgegaan tot het 2ae werk de nieuwe Iranaalverbindiug van Amsterdam met den Duitscbeu Uyn in de richting aangegeven bg het irfetaoBtwerp van Uweu ambtsvoorganger Het ligt in deti aard der puk dat wg als daartoe onbevoegd ons van alle oordeel moeten outhouden over bet belang der Provincie N aord HuUand bg dat êii werk terwgl bovendien de daaromtrent bestaauue uuen der Begeeting ons onbekend sgu doch wg zoadeb het zeer brtreuren iudieu eune intrekking door de Staten van Noord Holland van de door hen aan het 1ste werk toegekende subsidie en dat wel op gronden ontleend aau eeu gaiisch ander werk waarVan zoowel bg de oudert audeliugen over bet 1ste als bg de subsidiéa verltenihgeu daarvan met geen enkel Woord sprake it geweest de totstandkomiug van het 4M werk kwam te vergdelen of te verschuiven Wij reten in den geest onzer Staten te handelen irauneer wij Uwe Excellentie verzoeken al te doen wat fo haar vermogen is om dat te beletten Deed uil gezegden hoofde de 1ste missive ons pijnIgk aau de 2de is verre van genezing aan te brengen Zij strekt om mochten de Staten vuu Noord Holland tot intrekking der door hen voor het 1ste werk toegeliende subsidie besluiten de schuld daarvan ten deele op onze Staten te werpen naar aanleiding TUb de Itte der door onze Staten aan de door hen te verleeueu subsidie verbonden voorwaarden Terwgl de Staten van Nobrd Holland zich in hunne tomervergaderiug van 1878 vereeiiigdeu tt het voorstel hunner Gedeputeerden om voor de verbetering tan den waterweg tusschen het IJ en de Zuid HoUuniisohe rivieren en stroomen i dm gteü van iet 4im meTgelegie plan waarmede ook wij ons vereeuigd luuideu de bekende subsidie Ie verleenen zoude Volgeut onze ambl enoolen door de bedoelde vooriltirde door onze Staten aan hnune subsidie verbauden dl geeri M ddt plan tijn misiend grootendeel H breuk icordtn gedaan aan het uittevoeren merk de locale belangen ïerioijze op den voorgrond zijn geplaaUt dal ket groote doel der taartvertetering zon Korden ge mkt en de Staten va Noord Holland tij vervulling dier voorieaarde in iet werk een ander merk moeien zien dm murvoor door ken tubiidui toegezegd werd telt tctardoor de belangen der groote tcheepvaarl niet voldoende zonden zlfn gtiaal redenen woaiom het hua zeer betwyielbaur voorkomt of eene nadere aanvrage om subsidie voor dat zoo gewgzigde werk b j hunne Staten een gunstig onthaal zon vinden en zg althans uiet zouden kunnen betluiten zulke aitvrage te onderstenneD lotutaohen behelst die voorwaarde gelgk aan Uwe Excellentie bekend is n eu anders dan eene van het oortprottkelgke plan afwgkende richting aan hil uiteinde of de monding der Gouwe aan den IJsel hierin bestaande dat daar ter plaatse het phin door Èurgemeeater en Wethouders van Gouda sub o overfgelegd d i de riohtiiig uitgaande van den IJsel bogeve r 1000 H beneden de Mallegatsinis noord tnurlt tot in den Torfsingel bij het Rabat worde gebezigd lenzg de Begeering eu Gedeputeerde Stalen in onderlinge overeenstemming oordeelen mogen dat eene geringe wgziging van dat plan in het algemeen belang noodzakelgk ware Eene richting die volgens het rapport van dea Hoofd Ingenieur Tin den Pravinoialen Waterstaat oa een daartoe ingesteld oudetfock toot bm IwTDikdeii ia zeer bruikbaar te zgn o der 8 Aeepvaart dezelfde dien sleu to kunuen bewijzen uU die van hut oar pron kelgke plun terwijl bovendien daaraan volgens hem nog andere voordeelen voor het werk eu het locaal waterslantsbelang waren verbonden Die richting op welks als eene mogelgke de aandacht bg bet ontwerpen van het oorspronkelijke plan niet was gevallen is later ontdekt nadat bg de behandeling van het wets voorslel van Uweu ambtsvoorganger in de Tweede Kamer der Staleu Generaal de richting nabij Gouda ter sprake was gekame door Uwe Ëxoellenlie bg Hare missive van 21 October jl tot ons gericht op het in de zitting dier Kamer vau 2Q Mei dimroiiitrent verhandelde ouze aandacht was gevestigd met uilnoodiging om mocht het daar gesprokene ons aanleiding geven tot uudere bescliouwiugeu Uwc Ëxce leulie daar uu mcdeJeeling IC duen i9U door ons Ie dier zake een nader onderzoek had plaats gehad Hel volgen van die richliug nabij Gouda hebben onze Stateu op ons voor til aan de subsidie Verbondeu omdat door haar lun de algemeene scheepvaart dezelfde diensten kunnen worden bewezen als door le oorsproukelgke zander dal gelijk bet geval was luei de oorspronkelijke Ie kort worde gcdann aan hel belang dat naar het oordeel onzer Stateu zoowel de bundel de nijverheid het verkeer en verlier der Stad Gouda als de tohipperg er bg heeft dat de vaart de bebouwde kom dier Gemeente rake Dal die riohling voor de algemeene scheepvaart bruikbaar is en aau haar dezelfde diensten kan bewijzen als de oorspruiikelgke gelijk de HoofiUIngeuieur vau den Provincialen Waterstaat bevond wordl door ouze ainbigeuooten niet weersproken en Igdt geen t ijfel Éeu omweg toch van 16 minuten van eeu sleepboot op eeu weg van 73 kilometers kan zjker geen btfzwaar hebben en zulks nog te minder omdat het daardoor rechlstreeksoh aandoen der stad Gouda in h t belang der sohipperij zelve is Dit zuo zgiide vult die richting volkomen in den gt cst van hel oorsproukelgke plan Die geest door de beide Uollegien van Gedeputeerde Staten aan huuue deskundigen tot ricblsuoer voor hun arbeid voorgehouden was dat ofschoon daarbg in het belang van Gonda geeue richting mocht worden gevolgd waardoor de algemeene belangen der scheepvaart aau het belang van Gouda werden ten offer gebracht evenwel naar het gelgktgdig dienen vau beide belangen zooveel mogelgk moest worden gestreefd eu duurbg op geen kosleucgler mo ht worden gezien Toen nu beide geraadpleegde deskundigen van oordeel waren dat door geeue de Goudasche handelseu nijverheidsbelaugeu meer dienende richting dan het oorsproukelgk plan aangaf de algemeene scheepvaart volledig kon worden gediend heeft mitsdien ons Cullegie zich met die riehiing vereenigd niettegenstaande daardoor in de gezegde belangen van Gouda niet voldoende werd voorzien Nu eveiiwi l later eene riehting werd ontdekt welke die Goudasche belangen beter zou komen te dienen zonder voor de algemeene scheepvaart minder bruikbaar of miuder dienstig te zgn gebiedt diezelfde gresl dat het plan dienovereenkomstig worde gewijzigd en waren ouze Siaten zouden zij den plicht der waakzaamheid vdor de belangen van hun gewest uirt vere ikeu verplicht die ricbting alt voorwaarde voor hunne subsidieverleening te stellen Zg zal naar WIJ vertrouwen om de zelfde reden ook door u we Excellentie geacht worden de voorkeur te verdienen Onze ambigenooleu verineenen daarentegen dut door de oorsproukelgke richting de belangen van Gouda s bundel en nijverheid voldoende zanden worden geJiend en verklaren daarom aan het votum onzer Staten geene andere beteekeuis te kunnen toekennen dan een streven om de vaart een deel van het groud gebied van Gouda te doen doorsnijden in de mee Uiug da t Gonda dan zou kunnen voortgaan met rech teu te beffen een streven dat door hen strgdig wordt geacht met het door ben aan het werk toegekende doel vau aan de vaart onldoening van drukkende ieffingen te bezorgen Het zg ons vergund daartegen aan te voeren 1 dat het grondwettig g zag hetwelk te beslisten heeft wat het belang van ons gewest bg den handel en Je ngverheid der zoo belangrijke stad Gouda vordert in het midden gelaten de of daaraan kan worden voldaan niet berust bij onze ambtgeuooten van NoordHolland of bg de hoofd ingenieurs op wier anterieur aan de ontdekking der nieuwe richting uitgebracht rapport zg zich beroepen maar bg de Stalen van om geKtit en dat die Staten blgkens hun votum anders heblien beslist terwgl het mindere belang zoowel vau den handel de nijverheid het verkeer en vertier van Gouda als van de tchipperg betrokken by het rechtstreektch raken der vaart aan de bebouwde kom der gemeente in tegenstelling van den dienst die een afzonderlgk zgkauaal kau bieden onbetwistbaar schijnt en dan ook door geen enkel lid onzer Staten eenigszina is betwiit o betwijfeld 2 dat het streven onzer Staten geen ander lim bevordering van dat belang is geweest eu wg aau niemand het recht toekennen daarvoor een ander streven in de plaats te stellen t 8o dat dan ook de oorspronkelijke richting evenzeer al de nieuwe ofschoun op eene andere plnals een deel van het grondgebied der gemeente doorsnijdt en een deel inneemt van het water voor welks gebruik de bedoelde Gouda sohe heffing krachtens s Kouiugs goedkeuring die op uUo Deo 1894 vervult wordt betaald Daaruit volgt dat het aan ome Staten toegedichte streven om de vaart een deel van het grondgebied vnn Gouda te doe doorinijden reeds iu de oorspronkelijke richting voldoening vond Het eeiiige verschil tusschen beide richtingen teu aanzien van die heffing il dat terwgl bg de oorspronkelijke richting de beide tolkfuloren waar de betaling geschiedt het eeu voor de uit de Gouwe het ander van uit den IJsel komende schepen worden mltgevaren de nieuwe richting slechts het miivuren van ééa der kautoreu het laatstgenoemde raedebrengf eu 4o dut ofschoon aan he doen ophanden der tolheffingen naar 9us inzien niet het karakter toekomt van doel grootile en voornaamite doel van iet Kerk wuarbg gelijk oaze amblgenooteu hel doen voorkomen de voordeelen der technisohe verbetering der vaart zelve als in het uiet verdwijnen wg in dat breken met elke heffing zullen lieu eene van de Regeering te verwachten voldoening aan een ofschoon tot heden stilgezwegea wenash vtn beide Staten en hanie Gedepuieerdeu Die voldoening zou evenwel telft al kon dit oniet inzieni niet mogan tierden verkregeu of bevorderd door aau ile vaart eene andere richliug te geveu dan de belange i van out geweit betrokkeu zoowel bg deu handel de ngverbeid het verkeer en vertier van Gouda als bg de sehipperg vorderen maar moet langt den natnurlgken weg dien de aard van het werk aungeefl Worden verkregen gelijk zg langs dttti weg volkomen verkrijgbaar is Het voorgenomen werk it niet de ttiohting van een nieuw kanaal maar de verbetering van btetgande vaarten of wateren en andere kunttwerie Enkele dier vaarten zijn zonder eigenaar en onder geen ander beheer dan voor zoover iet watericiapt belang daarbij it betrokken onder dat van Rijnland maar anderen alsmede de overige kunstwerken schutsluizen en beweegbare bruggen zijn in eigendom beheer eu onderhoud by corporutién die ze in het belang der vaart in der tgd hebben gesticht en krachtent koninklijke vergunning vóór ket gebruik dat de tcheepvuart er van maakt van deze rechten heffen Dit it het geval met de Gouwe die in vroegere eeuwen althans door Gouda ten haren koste tot vuari is ingericht roet het daartoe beboorendejaagpad Dit is tevens het geval met de Oouwesluia eoo den Rtjn eu mei verschillende beweegbare bruggen over de Gouwe den Bgn en de Heijmaus weteriug Het ligt in den aard der taak dat heeft bg het voorgenomen werk der Regeering behoudens uitzoodering op enkele plaatten niet gelgk bij stichting van een nieuw kanaal het geval zonde zgn te maken met onteigening van eigendommen vau particulieren zij daarentegen altvorent die vaarten en andere werken er verlxitering aan te tasten ze van die eigenaan beheerders en onderhouders zal hebben over te nemen hetzij bij minnelgke onderhan ling hetzg zoo zulki uiet mocht slagen wat bg betrachting der billijkheid door de Regeering niet te verwachten is krachtent de middelen die de wet aau de hand kan geven Bg die overname zullen dit tohgni duidelgk de venchillende heffingen die thaua bettaan waaronder dia van Gouda tot oplottiug d i opheffing komen Wij kunnen niet inzien dat de billijkheid welke de Regeering daarbij zeker zal willen betrachten van huur op grond van het hierboven geconttuteerde verschil tusschen beide richtingen ten aanzien der Gouda sohe heffingen meerder offert van haar zal komen Ie vergen indien de nieuwe dan wanneer de oortprci kdgke richting naby Gouda zal wordeu gevolgd maar al ware dit anders zoo kan en mag daarop b j het kiezen der richting niet worden gelet De voortdurende belangen van den handel de nijverheid het verkeer en vertier van de eenige aan deze vaart gelegen stad van on gewest die bg de voor opvolgende eeuwen en geslachten te kiezen richting zgn betrokken zouden niet mogen opgeofferd worden voor een tijdelijk geldelijk bezwaar dat in verhouding tot de groote kosten welke aan het geheele werk zgn verbondep niet dan gering te achten zijn Langs dien weg en niet door middel van een het gezag onwaardig pogen om het territoir en de watenn der nijvere stad aan welker eneirgie de algemerae scheepvaart het vaarwater zooals het tot h en bestond grootendeols heeft te danken in ttrgd met b langen van den handel de industrie en de scheepvaart in ons gewest te ontwijken of mis te varen een pogen dat bovendien blijkens de oorsf roQkelg fe richting niet kan slagen ad ooms inzien da verbeterde vaart evenzeer van de Gouda sche als van imdere heffingen moeten worden ontheven Wy vertrouwen op de instemming Uwer Excellentie met het bovenstaande en achten daardoor tevens alle misverstand uit den weg geruimd waartoe ook de tweede missive van onze ambtgenooten aanleiding iouden kunnen geven De postwagen die deo dieast doet tustehen onze stad en Schoonhoven is gisteren morgen 10 uur van de Uaattreehlschen dgk afgegleden en naar beneden gevallen Persoonlijke ongelokkeo hebbeu bg dit geval uiet plaatsgehad Zondag qaeht heeft iloh l Moordrecht J de B door ophanging van het leven beroofd Op het leveital sollieitanlen termggeroepen om om aan het tweede gedeelte van het vergeL examen roer de hoofdoaderwgzers belrekking te Meteren deel Ie nemen komen o t voor de hh Velsing te I kkerkerk en Ijsus is Haastrecht Door kerkvoogden te Lekker erk is afwijzend hetehikt op een sdret van eeuige ingezetenen om ddelgkea iteua uz voor eeu tweeden predikant De Schoouhoventche Gemeente rekening over 1879 t door Ged Siaten goedgekeurd en vastgetleld alt ia oiitvaugtt 36 145 04 en in uitgaaf 35 903 54 Sluitend act eau balig toldo vaa I41 S0 Het departement van het Nut te Haattrecht hield Douderdagavoud hare eente winter vergadering De heer A Bergman vuu Goaderak droeg voor de novelle tii van den Berg Het tweegevecht na de pauze droee de apreker nog eeu drietal vraolgks dieht lukjet voor Door de Kemanttianttohc Gemeeate te Sefaoonhoven is aau den Gemeenteraad aangevraagd eeu tuk geneentegrood bg de gewezen Kmispooil ter grootte vat lS Sa bg 20 50 Meter te mogen koopen leueiude daarop eene kerk niet koitertwoning te doen hoiweu De heer J Wetterveld t Monlfeort heeft dea dtg heidaeht waarop hg 25 jaar pattoor dezer gemeente ge eett it Bi Hmj teXeigel komt voorop Int It tal voor Doekum Staten Oenaraal Twude iCufza Zitting vau 25 Geiuber 1880 Ia deze zitting eyn de algemeene beraadtlagingen ottr liet wetboek van strafwet getioten na eene korte dinatsie waarin vooraameiyk door den heer Gratema de wet werd gelaakt de heerMaekuy op de ineonaeqoeatiei weet iu de toepassing van het gevolgde stelsel B de heer Hejrdeuigek beloogde dat uiet genoeg op de rechten der Godheid was gelet De mini ter vad justitie bestreed die bezwaren vooral hel laauie Hel ttrafwetboek diende om de maatschappij a ook den godtdientt te betehemen Dit deed het Het doel en de vorm van het ontwerp werden nader door hem verdedigd Art 1 8 werden goedi keafd Hedao voortzetting Tea behoeve dar voorbereiding van wettel ke regeliogen op hat beatuor m oden aangdegeuheden van den waterstaai heelt de Regeering door tutscbenkomst vin Gedepateerdé Snuten der verschillende proiinciëu een eiempltar gevruagd vau de ihaut nog geldende keuren of poiiueverordeuingeu van wateiaohappea Naar het Dagblad verneemt zal met I Jan a t en nieuw en grooler model van briefkaarten verkrggbaar getteld wordeu Hel verbod y den iuvoer vujj vee git Nederland ia Duilsehland wordt met 1 November ingetrokken Thans tiet het lieht bet ertte gedeelte der ttaliatiek van wege het Departement van Finnnoiéu opgemaakt betrekkeigk deu Handel van eu op NederUnd De itkoattin ten opiiahte dar handeiibewegingin t algemeen toonea aau dat de ulgemeeue iuvoer heeft bedragea eeu hoeveelheid vanSBTl j millioen kilogr de invoer lot verbruik eeu waarde van 846 j millioen guiiïen eu de algemeene uilvoer 3922 millioen kilojsr de itvoer uit het vrgeverkeer ene waarde vau 681 j millioen gulden de doorvoer met 4verlading omstreakt 8S8 millioen kilogr eu zoader overhiding bg de 1115 mfluoes kilogr i Uit decgfert voor 187 vergeleken met die over 1878 Wgkt dat de algemeene invoer is toegenomen met ruim 7 28 pet de invoer tot verbruik met roim 4 66 de algemeene uitvoer met ruim 6 74 j M uitvoer uit het vxje verkeer met ruim 3 16 pot de doorvoer zonjer overlading is ook met ruim ll SÖ pc vermeerderd doch de doorvoer met overlading is met ruim 0 81 pel verminderd Behalve bij den doorvoer met overlading dat het minimum over de jongste vgf joren beliep leveren de algemeene uitkomsten voor aile lakken van de bundelsbewegiug het maximum op In 1879 beliep veer dau in 1875 het begin van dat vgfjarig tgdperic de algemeen invoer 2347 millioen kilogr de invoer tot verbruik 1278 millioen gulden de algemeene uitvoer 670 millioen kilogr de uitvoer uit het vrije verkeer 43 millioen gulden en de de duurvoer zunder overlading 481 millioen kilogr meer Bg vergelijking van den doorvoer met overlading iu beide jarsu ontwaart men dut die 285 kilogr miuder heeft belopen Aan de Tweede Kamer is eene wettvoordracbt ingediend tot verhoogiug van oudencbeidene potten van de loopende begrootiug voor het departemeut ran binneulaudaebe zaken Deze verhoogiogen ïijn uoodig o a lot betaoning van hen die met de leiding en het toezicht der werkfaumbeden van de volkstelling belast werden tot voldoening van de vaeati elden aau de plaattvervaugende disiriettveeartaen De bgdragen aan gemeenten door de onderwijsuitgaveu te zwaar gedrukt wordeu met 200 000 vermeerderd n daar door gebracht op 650 000 In September van dit jaar wat uiet alleen aan de loegettane tom van ƒ 450 000 hare betlemming gegeven muur bleek zij zelft onvoldoende te zijn Dit it dooiaau toe l tcbcijven dat teu gevolge van het in werking treden der nieuwe wet op hel lager ondetwgs alle uitgaven uit art 38 voorlvloeienda oog ten latte van het dienttjaar 1880 moeten komen terwgl zg onder gewone omstandigheden over volgende jaren zouden zgn verdeeld De aanvraag van 200 000 is voor alle zekerheid cenigszins ruim gesteld hoewel daarop vermoedeIgk 25 000 ongeveer zal orerblgven Tol verbetering van het ouderwgs iu het leekenen fa aan twee leeraren opgedragen de in België gevolgde nethode na te gaau ea vervolgens te Amsterdam een Igdelgke cartas geopend voor leeraren en onderwgzers aan middelbare en aan kweekscholen De aan dezen maatregel verbonden kotten zijn niede bg borei enaemd utwerp aaagevraagd Ouder alle voorbehoad deelt het SU het gemeht mede dat d gouverneur geoeraal van Ned Indie de heer van iiausberge met nadruk bet verlangen zou hebbeu te kennen gegeven om van zgn hoog ambt te worden ontbeven en teu spoedigste naar £ afopa te vertrekken AU zgn opvolger xoa dan sprake zgu van deu vorigen minister vaa marine jhr Wiehert die zieh thaut reedt alt divisiecom maudant in Indié bevindt Zaterdag ia bg het uUttoomeu der Priaut Jmali een ernstig ongeluk gebeurd Een groot aabtal belangstellenden deden op de sleepboot üertulei de vertrdtkendcD uitgeleide en op verzoek vaneen SOtal studenten uit lüsidai om de Indiaehe iJoot zoo dicht mogelgk te naderen is de Hereulet t i dicht bg de Ainalta gekomen zoodat ze faerhaaldelgk stootte eu voor leeken onrustbarend overhelde Een aantal jongelieden spron toen zg zich iu gevaar dachten over op de groote boot hetgeen enkelen gelukte De heer ten Kate jur student bekwam tustehen de beide vaartuigen zoodanige kneuzingen dat hg binnen een half uur een Iftk was Een paar anderen gingen te water doch weiden Het achgnt dut er volstrekt geen gevaar was en men dus wel gedaan zou hebben met rustig op zgne plaats te blijven Intusscheu is de gezagvoerder van de Uerculee niet van onvoorzichtigheid vrg te pleiten hg had wgzer moeten zijn dan de Leidtche jongelui Het mediaan op slee 3 aoten bg bet uitvaren der Indische mailbooten is dan ook onmiddellgk door de directie der sleepdiensten verboden Prinses von Wied de dochter van Prins Frederik ia Zondagochtend te Neuwied voorspoedig bevallen van eau dochter Men schrgft aan het Leidteie Dagblad De vfjden zg n hgna ontruimd Gedurig wordt de IhndeIgkc stilte verbroken door het knalleu van het jaohtroer eene tegenstelling van het vreedzame bedrgf van den landman De jagers betalen voor het jachtveld eene goede pacht wat de landbouwers uitmuntipd vinden I t Worden echter dure hazen zoodat broodjiigers hier tot de zeldzaamheden behooren tenzij ze hunne talenten in dienst stellen van de heeren die ons van elders komen bezoeken Ovet het ol gemeen it de vangst gedurende dezen jaehttgd niet groot De landhouwer is druk bezig zgne akkers gereed te maken voor een volgend gewas Tarwe en wintergerst zijn voor het grootste deel reeds weder aan den schoot der aarde toevertrouwd hier en daar komen de jonge plantjes reeds veelbelovend voor den dag De opbrengst van de meeste gewassen was bevredigend de prijzen zijn sedert eene maand nog al wat verbeterd De verscheping der suikerbieten is in vollen gang Ook deze opbrengst valt niet tegen Gemiddeld mag men op een bruto gewin van ƒ 300 per hectare rekenen De aardappelen hier vooral verbouwd door de werklieden geven voldoende redenen tot tevredenheid De oobemiddelden gaan dezen winter met minder zorg tegemoet dan zijnen voorganger Het grot begiut bg het vochtige weder snel te verminderen De paarden zgn meest gestald eu spoedig zullen ook de koeien de winterkwnrtieren moeten betrekken i e examens higer onderwgt in deze provincie zgu thans geëindigd De geheele uilslag der akte exament voor het lager onderwijl wat alt volgt Hoofdonderwgzen toegelaten 27 afgewezen 48 hoofdonderwgzeressen toeg 10 afg 6 hulponderwgzert loeg 65 afg 31 hniponderwgzcressen toeg 37 afg 18 Franse onderwijzers toeg 18 afg 46 onderwijzeressen to K 30 afg 29 Engelsch onderwijzers loeg 8 afg 16 onderwgzeretten toeg 3S alg 13 Hoogdoftich oi De stoomtram Den Haag ScheveBingen heeft dit jaar tot 15 October jl ruim 815 000 penoneu vervoerd Volgent vertrouvbare mededeelingen komt de regeling betrekkeigk het internationale pakkellenvervoer door het te Parijt vereenigde Pottoongret in hoofdzaak op het volgende neer lo In het internationaal verkeer worden alleen toegelaten pukHetteu van niet meer dan 3 kilogr gewicht in 20 cM omvaM Bg grooter volumen an tot een maximum van 40 eU wordt sortaxe gehevnt 2o Het porto aau lederen Staat welks grondgebied door het vervoer wordt doorsneden toegekend ia vuttgeateld op 60 eentimei Dit internationaal porio zal echter nog met een binnenlandseh porto kunnen worden verhoogd Het bedrag dier verhooging wordt nader en voor eiken Staal geregeld Eugdand voor zich vraagt een aupplement van 50 oentimet De surtaxe welke een Staat zich in het bgzouder reserveert kon door de andere Staten wedcrkeerig worden geheven op de vereending uit den eertt oeldea herkomttig 3a Wegent de bettelliug der pakken ten huize der geadresseerden kan 25 eeutiues worden in rekening gebraeht voor faotage De vergoeding voor de vervulling der douaneformaliteiten aau de grenzen is onder die 25 eebtimes begrepen 3a Be transporteu te heffen wegens vervoer ter zee zgn bepaald als volgt 26 cfentimea voorelkeu afstand minder dan 600 teemg lea bedragende 50 centimes voor 600 tot 1000 zeemglen 1 fr voor 1000 tot 3000 idem 1 fr 60 centimes voor 3 i 4000 id em 3 fr voor 4 tot 5000 idem en daarboven De hiervoren vastgestelde transport eu bezorgittgtkotten brengen geen verandering iu de belastingen die door den fltcut op hel pakkellenvervoer wordeu geheven Het getamelgk bedrag dezer belastingen aan zegel statistiek enz bedraagt iu Prankrgk ruim 47 oentimet per colli de Regeering heeft echter beloofd tot de gedeellelgke lupprestie dier belastingen bg de Wetgevende Moeht te tullen aandringen De Pransche spoorwegen eehgaeu met veel welwillendheid lot de totstandkoming der looeveu vermelde groadslagea te hebbeoi meegawerkl tegen 4e vaatgeslelde prgieu zuUeo Al dir t urt dier oldernemingen zich met de uitvoering van den nieuwen pakketteudienst belatten J kt a ADVERTBNTIENa Heden overleed aa een kocte doch hevige ongesteldheid onie geliefde Zuster ANNA PETRONELLA in den jengdigeu leeftgd T n ruim 1 jtucea Namens Broeders en Zusters Q C B UUM U Gouda 26 © et 80