Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1880

m lil Woensdag 27 October 1880 WEËl ER BAZAR OOSTIIAVEN NAAST DE SOCIËTEIT Vrij Entree Alles 30 Cent Opening Woensdag 27 Octoljer s avonfts ten ure Wg hebben de eer te berichten alhier te hebben opgericht een BAZAE MET 30 CEITTS AETIIELENI MERIEI alles go ie en in te ko lp en die elgk zulke ren V MA in ge bestaande uit GALANTEBIÈN BIJOUTERIÈN PARF NUFACTUREN HO VI en BORSTELWERK enz schikt voor Cadeaux zoowel als voor eigen huishoudelijk gebruik en V Steeds zal het ons streven zgn om goede en degelgke voorwei wg met eeu kleine winst voor 30 Cents knunen verkoopen voorna als tot heden in den handel voor dien prijs ongekend m Wg hopen dan ook dat onze pogingen om door eene gerinjge winst een omzet mogelgk te maken ruimschoots beloond mogen worden rtikelen grooten Intree Vrij Entree Vrij l EXAMEN M O 1881 LEERLINGEN voor den Opleidingscursus worden tot 1 NOVEMBER aang nomen F J BOER Gouwe C ISO Prtvaat Doèent De inschrijving voor de beide Cursussen tetPraetisehe Opleiding iwip 2 en 4 uren s weeks blgft gedurende OCTOBER opengesteld Privajt Onderwgs in bovengenoemde Vakken ert in de Wiskundti Advertentiën YoOrUHiedig bevallen van eenê Dochter Mevrouw D A S KEUSER geboren Molsnaas SaUwh 26 October 1880 Voor de vele blflken vanbelangstelling ontvangen by de geboorte onzer Dochter betuigen w onzen weigemeenden dank J G TIMMERS Azs A W TIMMERS VAN VkEUMINÖBN Botierdam 26 October 1880 Oranje Nederland Het BESTUUR der bovengen Vefeeniging brengt bg deze zgnen oprechten eff innigen dank toe aan de vele Vrienden en belangstellenden welke ook weder bjj den aanvang van dit Seizoen zoo ruimschoots hnnne garen geètort hebben voor de te honden tWINTERVOLKSVOORDRACHTEN Het hoopt dan ook weder op éen ruime opkomst van Hoorders en beveelt hg voortduring deze Vereeniging in hunne belangstelling aan Namens het Bestonr A VINGERLING Gouda October 1880 Wie van mjj nog iels te VORDEREN mocht hebben gelieve zgne rekening in te zenden vóór a s DONDERDAG MIDDAG aan mfln adres Markt A 53 alhier en na dien tijd naar den Flnweelen Burgwal n 10 te Gravenhage Me snel Gouda 25 October 1880 i Tweede Tooneel voorstelling in hetjaar 1880 op Donderdag 38 Octofier a s in de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda De Zoon van den Veroordeelde Tooneelspel in 5 Bedryven Aanvang ten half acht ure Plaatsen zyn te bespreken op WOENSDAG 27 OCTOBER van des avonds 7 tot 10 ure en op den dag der Voorstelling van des voorm 10 tot des nam 3 ure Naar aanleiding van gevraagde inlichtingen brengen wy in herinnering dat de in Maart betaalde Contributie van 1 geldt voor het geheele jaar 1880i Zg die reeds by de eerste Voorstelling als Contiiboëerend Lid zgn toegetreden hebben dns thans ook weer vr en toegang met eene Itame meerdere Dames 0 50 BH NIETLËDEN kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling van 0 75 de persoon HET BESTUUR stëëMolëm Voortdurend in lossing de lading grove RUMR KACHELKOLEN waaruit wg tot 62 Cl per Hectol Contant zonder korting afleveren Vrg aan hnis bezorgd mits hg 2 qf meer HJj gelyk genomen JA V PRÏ CE C Gouda 26 Ocijober 1880 Gonda Dmk van A Brinkman FHOTOaBAFHIE uitsluitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fljne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F Harting Oosthavcii B 14 COMMISSARISSEN v d Straatweg van Gouda naar Bodegravin zuUeo op DINSDAG 2 NOVEMBERa s io het openbaar verkoopen 1 des nam ten half tiree uur precies EENE PARTIJ ZWARE lEFEEOOMEN staande te groeien vóór en over Spokersbmg uabg Bodegraven Te vergaderen waar de boomen staan te groeie i eu 2 des nam ten half vier uur in het Lc ement BLOM te Bodegvaven EENIGE 70FULIEBEBOOM geschikt voor Pomp en Klompmakers staande te groeien aan de Oude Gouwe nabg Gouda Inlichtingen zgn te verkrijgen bg den BURGEMEESTER van Zwamrnerdam Comm Secretaris van gen Weg Openbare VrywiÜige Verkooping om Contant Qeld ten overstaan van den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d IJeel op VEUDAG den 12 NOVEMBER 1880 des voormiddags ten 9 ure aan de Bonwmanswoning bewoond door ARIË ALSGRAAF aan de Znidzgde van het Bejier8che in de Gemeente Slolai k van 10 kalfdragende KOEIEN eene partg best gewonnen HOOI ongeveer 20000 Kilogrammen BÜÜWenMELKGEREEDöCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD enz AUet daags voor de Verkooping te bezichtigen ranten worden dadelgk NB Boekhandelaar A BRINK Wi Eén afschrift is in alle Binnen en Buifenlandsche Couopgezonden 4ooirdeD MAN te g ojKfa voldoende BM Openbare VrywUiige Verkooping TE in het Logeme it en Verhooging VEMBER 1880 op W0ENSDA3 beide dagen des De kapitale MpORDRECHT JHKT P sTHUi8 € hg Vejliog op WOENSDAG den 10 NO en by slag en Toewyzing den 17 NOVEMBER 1880 middags t n 12 ure van r k bekknte SIEECTFAPEIEZ genaamd LIsse vrucht c niet HEERENBUIS KOETSHUIS P ARDENSTAL KOETSIER TUINMANS TUINMANSei ARBEIDERS WONINGEN gemetselde VAEKENSSqHUREN OVENS LOODSEN TA8VBLDÉN PLAATSEN MOESTUIN wakrin gemetJelde Bakken BLOl MENTÜiN BOOMGAARli ERVEN enz b nevens diverse aELLINGI N perceelen RlE l VELD BOUWLAND en fIJK en voor eeae partg uitmunten i Weiland ïïiterwaards gitn itii alles zeer Moordrecht nahj ven in gedrukte tober 1880 ted Notarissen alsqied VAN BENTÜM vrage kosteloos Te bezigtigen in de biljetten Nadere infornjatiën toren van de Ouderkerk a d Moordreehi ig gelegea in de Gemeente net dorp jen breeder omscbre boekjes Welke na den 13 Oc Kautore van na te noemen e bg de Boekhandelaars J en ZOON te Gouda o aaa e verkrggtjn zgn en te aanvaarden op d otg4 CU de boekjes vermeld iën zgn te bekomen ten Ksb iKotarissen ö J 8PRUIJT te IJetel en A KLUIT Hz te BE KISGEVI1 G BOBGÉMEESTEB en WETHOUDERSvan Oonda doen te reten dat l y Koniuklijk Besluit ran den 18n September 1880 No 7 i goedgekeurd het Baadsbesluit van den 27 Auffustus 1880 tot heffing ner belasting voor hrt te ontvangen Onderwijs op het Progymnasium in die Remeente in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der verordening vatt denielfden datont zijnde de inhoud van beide stokten als vnigt Be RAAD der Gemeente Gouda Gelet op Zijne bealaiten van 9 en 30 Juli U betiekkelijk de oprichting van een Trogymnasium Gehoord de voMdraoht van Burgemeester eu Wetloaders Gezien Art 34 der Wet tot regeling van het Hooger Onderirüs van den 28 April I87S StMittlad no 102 HEEFT BESLOTEN Op het Pro gymnasium te Gk ud wordt alt schoolgeU van iederen leerling een jaarlijksohe bijdrage gevorderd van Vijftig Gulden De invordering geschiedt overeenkomstig dedaarop hetnkkelijke verordening van heden Gedaan te Qouda ter Openbare Raadsvergadering van den 27 Augustus 1880 EEMY Voorzitter BEOUWBR Secretaris VEROBOENINO op de Invordering van Schoolgeld op het Progymnasium Artikel 1 liet schoolgeld lal door de Ouders of Voogden der leerlingen aan den Gemeente Ontvanger of die hem vervangt by vooruitbetaling woiden voldnan in vier driemaaodeiykache termijnen verbchijnende op den eetsten werkdag der maanden Junuori nl Juli en October Artikel 2 Voor leeriingen die in het midden van een kwartaal op de School komen is voor dat viereodeeljaars het volle schoolgeld verschuldigd terwijl het aan hen die ze tusachentijds verlaten niet wordt l ruggegeven Artikel 3 Leerlingen voor wie het schoolgeld niet is voldaan worden op de Schoql niet toegelaten Gedaan te Gonda Ier Openbare Raadsvergadering van den 27 Aagustus 18B0 EEMY Voorzitter BRO WEB Secretaris En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 12n October 1880 Burgemeester en Wethonders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWE R KKNniSOEVINO VERKIEZING van LEDEN voob ï KAMER va KOOPHANDEL kn FABRIEKEN BÜRGEMBËSTBK en WETHOUDERS van Oonda doen te weten dat de Vergadering tot het kiezen van VIJF LEDEN voor de Kamer van Koophandel D Fabrieken aldaar t n Raadhuize cal hebben op WOENSDAG den 24 NOVEMBER 1880 welke Verkieziog geschiedt ter voorxieniug in de vaeainreo ODtataan door de aftreding van d Heeren C J C PHINCE D LULIUS VAN GOOB H JAGER en H C KOETENOEVEB met lo Januari 1881 i het niet aannemen der benoeming door den Heer H W G KONING De inlevering der stembriefjes door de klesgpreeh tijden in de ter vergadering aanwezige sterabnssen lal aanvangen des middags tep tKoalf ure en voortdnren tot des namiddigs ten drie ure na welk tijdstip geene stembiljettan meer tullen worden aangenomen dan die van de in de zaal tegenwoordige kiezers zullende onmiddelijk daarna met de qpeniug dor biljetten worden aaligevnngen Aan ieder kiesgerechtigde zullen acht dagen voor den dag der verkiezing twee stembiljetten worden belorgd Wanneer eeuig kiezer deze met mooht hebben ontvangen zal hij tot bekomiug daarvan zioh ter plaatselijke Secretarie kunnen vervoegen De l st der kiesgerechtigden lijnde lij di ter zake van eenig bedrijf v baodel of fabriekwezen in het patentrecht tot eene hoofdsom van zes gulden en hocger zyn aangeslagen ligt ter Gemeente Secretarie ter lezing tusscheu des voormiddags 10 en des namiddags 1 ure fiezwaten tegen die lijst heizij die den klager hetzij die anderen ingezetenen betreifen moeten bij Burgemeester en Wethouders sobriflelijk worden ingeleverd vóór of op den 1 November aanstaande na welk tijdstip geen bezwaarschriften meer in aanmerking zullen komen Gouda den 23n October 1880 Burgemeesler en Wethonders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROÜWEE BUITENLAND Biiiteolaadscli Overziclit Berichten nl Konstanlinopel beweren dat de overgave van Dnicigao sleehts eene quaeatie is rau eenige dagen Het is te hopen dat dit waar is want behalve dat de zaak erg vervelend begint te worden en de naam van het ouüeduideude plaatsje thans bekend genoeg is zonden daardoor nieuwe verwikkelingen toaschen de Europeesohe mogendheden worden voorkomen Men begint lieb in Frankrijk bezig te houden met de aautaande bijeenkomst der wetgevende kamers en den arbeid welken zij e verrichten zullen hebb n De voorzitter der begrootingscommissie heeft op het Palais Bourbon eeue bijeenkomst gehad met den rapportear Maarioe Roavier om de indiening der rapporten te verhaasten en de commissie zal waarsMiqnlük togm t al S Moveoiber in algemeene vergadering bijeengeroepen worden Ook de Seuaatscomnisme voor bet algemeen tarief van reohten zal volgens de Oorr Havo haren arbeid met den meesten i spoed voorzetten en uilgeuoodigd worden om van houden Eeuig 10 November a s af dagelyks zitting te eaute verontrustend is de houding van Bomm dagbladen die met Gambelta in betrekking staan Het heeft er iets van alsof men nu ook bet tegenwoordige kabinet wil doen vallen De zaak is altijd de uitvoering der Maart decreten De heer Ferry begint in te tien evenals de heer de Freycinet dat dit niet zoo grmakkelyk gaat en het veiligst wezen zal de besHssing af te wachten van bet Hof voor de geschillen Zelfs de beer Coustans zoo beweert men anders niet too spoedig vervaard ziet er tegen óp de deoreien ten uitvoer ip leggen tegen de vrouwenorden lutnsschen wordt voortdurend op uitvoering aangedrongen Deie taak en de buitenlandsche staatkuude van Frankr k tullen wel in de aanstaande zitting de hoofdrol spelen Hoe het met het Ministerie Taaffe in de aanstaande zitting van den Ooatenrijksclien Rijksraad tal gaan is moeilijk te zeggen de Duilsche liberalen zijn boos omdat aan de Ccechen te veel concessies worden gedaan terwjjl de Ciecben boos zijn dat tij niat genoeg krggen De laatsten hebbeu dan ook brslolen om het ministerie niet langer onvoorwaardelijk te ondersteunen maar by elk punt aftonderlyk te overwegen of die onderstenning kan worden verleend Het familieleven van den czaar zal wellicht zgn invloed op de politiek doen gevoelen als de Weeuer Pretee goed is ingelicht De ozaar houdt innig veel van tijne nieuwe vrouw en van hunne kinderen zoodat hg hen gaarne goed bezorgd wil achterlaten en hunnen nlaalsdhappeiyken stand beter e rèfle brengen dan door het tegenwoordig quasigeheime hnwelyk kan geschieden Hij wil daarmede niet talmen wgl hel waar ia iiiettMjenstaande alle officiense tegenspraak dat hg otdangs een aanval van beroerte heeft gehad Nu kan hg wel bg testamentaire beschikking bepalingen maken betreffende de kinderen in en büiteu dezen tweeden echt geboren doch hg ia zekerder van de uitvoering van lyn wil als huune positie bg familieverdrag wordt geregeld Voor het totstandkomen van zulk eene overeenkemat hangt natnurlgk veel af van da gezindheid van den troonopvolger ea cgne echtgenoote die zeer veel invloed aan het hof heeft Prinses Dagmar van Denemarken die na haar huwelgk haar Germaansehen naam heeft laten varen en thans Maria Feodorowna heet heeft het zoover wetrn te brengen dat haar echtgenoot en de ctaar zelf grooten prgs stellen op haar ordeel en voor de keizerin was zg steeds een tronwe raadgeefster Men moest dus met haar rekening bauden in het ontwerpen der overeenkomst Thans zou het volgende voorstel door den czaar zgn gedaan De keizerUjke familie erkent hel huwelgk met prinses Dolgorouki en aan de kinderen wordt de titel KroKut prins van den bloede toegekend Zg wordfn volgens de door czaar Piaff vastgestelde rangorde in de keizerlijke famiie in den zesden rang geplaatst dat is onmiddellgk na ds nevenoonnseggeis van den czaar doch mogen den titel grootvorst niet voeren en missen de schildhouders bg het kelzerlgke wapen Daarentegen zal de czaar den troonopvolger vormelijk tot mederegent aannemen en den last der regeeriug aan hem overdragen Dan wordt prinses Dagmar regcerende vorstin daar de czaar zich mets zon voorbehouden dan het recht om onderscheidingen en gratie te verleenen zoodal ook zgn hof ter wille zgner echtgenoote den luister der regeering zon behouden De familie IS thans te LIvadia bg een om hierover te onderhandelen terwgl ook graaf Loris Melikoff daarheen is vertrokken Zulk eene verandering zon eene groote politieke beteekeois kunnen lubben De czaar aou zich terugtrekken in de zècte ruit an een gelukkig familieleven en de reg ringsmadhl zon in handen vaa den kroonprins komen Nergens hoeft zulk een vef wisseling van personen natnnriijk meer iniloed dart in eene absolute monarchie en in den kritieken toestand waarin Rusland verkeert baart het met recht zeer veel belangstelling wat een man in de volle kracht van zgn leven durft en weet te doen om zgne hooge taak te vervullen Deze nieuwsgierigheid beperkt zich echter tot den binneulsndschen toestand van Rusland De bttilenlaudsche politiek hangt meer af van de geschiedknndige overlevering dan van een enkel persoon Met name in de Oostersche quaestie zal geen enkele Russische czaar de politiek laten varen welke Rusland zoo lang heeft gevolgd en welke zal nitloopen op de vernietiging vaa Turkije De mislukking van den oogst in Rusland gaf indertyd aanleiding lot het gerucht dat de regeering geen granen meer zou doen nitvberen Niet alleen dat zien dit gerusht door niets heeft bevestigd niaar er is zelfs vanwege de regeering in een te Petersburg verschgnend Duitseh blad een mededeeling geplaatst dat dergelgke geruchten alleen met een commercieel oogmerk zijn in omloop gebracht Of men wil daardoor de graanprijzen in Rusland doen dalen of men wil op de markten waar nitsluilend Russische granen worden verhandeld een kunstmatige rijzing der granen teweegbrengen Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen MAANDAG den 25 Ooiober 1880 Bouwmansw enz B 498 Karnemelksloot ƒ 3325 kooper A Borst 6 h 27 a 2 c Weiland Voor en Middenwillens ƒ 12380 k J van Krimpen en C Koogman 3 h 94 a 14 c Weiland Voorwillens ƒ 977 k k W Kool wed C Houdgk 1 h 36 a 40 c Weiland en Water Middenwillens ƒ 2310 k G Begen Gz 1 h 22 a 21 c Idem aldaar ƒ 2780 k D Zuidam 1 h 4 a 92 c Hooiland aldaar ƒ 2460 k h Erbeitveld 1 h 61 a 66 c Weiland enz aldaar ƒ 832Ö k D Nobel a Idem aldaar ƒ 2860 k Vergeer a 39 c Idem aldaar ƒ 1643 1 1 T Daalmans i h 6 a 30 c Idem aldaar ƒ 2210 k J Voerend s h 28 a 31 c Idem Achterwillens ƒ 7820 k L Houdyk 3 h 11 a 67 c Idem in Brockhuize aan den Hoogen Schiel Zeedgk IIOOQ k K de Jong GEVOl DBN en aan het Bureau van Poliüe g