Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1880

IVs dito Hand mij Vs hooger Ned Bank daarentegen 1 pCt lager Buiteulandaofae Staatsfondsen algemeen gunstiger Bussen Oostenr kers en Spanjaarden monteerden V4 a Vs Turkerf tóColumbianen daalden IVs 2 pCt Levendige hanoal in Bussische sporen de Amerikaansche spoorweyBrkt met veel variatien Canada South rezen Vj JtJww Mount Vernon V4 Columb ext 1 pCt i terwyl Atl Miss Ohio 2V verloren Evenzoo daidden Cert N W IV4 öecons Dbuv Bio gr Vs Oert üprido Vj Mich Centr Vs EL Vrydag 29 October zoo lang weg dat de knaapjes ongeduldig od h stoel heen en weör begonnen te sohuive Üindelyk vond de knecht die er zich over verwonderde een oogenblik tyd om den kinderen I nigeu waar hun vader toch bleef en uu kreehy vau den oudsten knaap teu antwoord w ldat ttonze vader nieti die man beejl on ge rV of wti van daag niet eens lekker wilden eten eil daar wy Ihuts van middag koolrapen zouden kriim zyn wy natuurlyk meegegaan 1 1 l I betwelk daarmeü eindigde dat de beide koolrapen vyauden door den kn hi wiens gezicht byzouder biag geworden was zonder oomplimeulea de deur uitgeschopt worden Hoe gevaarlyk petroleum als geneesmiddel is bleek dezer dagen opnieuw uit eeu voorval te Berlgn Een rentenier aldaar die aan rheumatiek leed wrlf zich op raad van eeu zgner vrienden de beenen met petroleum iu het vocht kwam door een klein wondje dut hy aan den teen had iu het bloed de teen werd zwart eu de geneesheeren wier hob men oumiddellyk inriep verklaarden dat er bloed vergiftiging had plaats gevonden De reeds bejaarde man verkeert lu leveusgevaur 1880 GOUDSCHE mm en Advertentieblad v Gouda en Omstreken 73 i iicu uentr v El mX P V fort Huron V fcch Geld op prolongatie als boven = = INOSZONDEN j £ de regeeringsmachiue nog ingewikkelder wordt daargelaten nog het gevaar dat door Bismarcks iuvloni de raad zeer eenzgdig zal i n samengesteld Een slaalsraan wiens uum met het tot stand komen der Italiaaosche eenheid nauw verbonden is baron Bicosoli is te Rome oferleden Baron Bettino Ricasoli werd iu 1809 te Toscane geboren en behoorde tot een der eersta adellgke geslachten des lands Door zijn toe oeo en als gevolg der gebeurtenissen van het jaoÉ 1859 kwam de aanhechting van Toscane mi het koniukrgk Italië tot stand Na Cavoor a dMd aanvaardde Bicasoli de staatkundige nalatenschap vod dan grondvester der Italiaansche eenheid eo dreef evenals zijn voorganger het Italiaausch Pltansch boudgenootschap krachtig door In het jaot 1866 had hij het toppunt van zyn slaalknndigea invloed bereikt doch spoedig daarop kwam hierin verandering reeds het volgend jaar trad hg als ainislez president af en sedert werd van zijne werkzaamheid op het staatkundig tooneel minder Teroomen Mffnieer ie Btiaeteurl Elke week zie ik in uw blad eene opgave van de veroordeelingeu van hel Kautongereoht De gegevens daartoe zullen l waarschyulyk verstrekt worden door den heer griffier of een ander ambtenaar aan het Kantongerecht verbonden Mag ik dezen verslaggever eens vragen waarom hg de personen slechts aanduidt met de voorste letter van huu naam Is de meeste kieschbeid in het noemen van namen te verdedigen waar het zaken betreft die door de justitie nog niet zyn behandeld rii waar dus nog geen overtreding stellig gebleken is na de veruordeeliug zie ik uiet in waartoe geheimhouding dienen moet Die door eenig verzuim toevallig een politie verordeuing overtreedt lul door veroordeeling van wege den Kantonrechter niet dalen in de algemeeue achting eu die moedwillig dingen doet welke hem voor het gerecht brengen mag wel met naam eu toenaam aan het publiek bekeud geiooukt worden Naar mgn oordeel moet er gekozen worden tussoben twee stelsels De by het Kautongereoht behandelde politiezaken moeten of beperkt blyveu binnen de wanden van Arti Legi of de zaken moeien behaudeld worden voor het publiek d i met de namen zooala dat op de zitting geschiedt Of noemt men daar ook alleen voorletters P Gebeele publiciteit komt my bet Verkieslykst voor De liittiog is publiek de opeubaarmakiug iu de Courant zy dus volledig De tegenwoordige wyze van pnblioeeren is een halve maulregel en op dien grond af te keuren Dronken lui straatscheoder tappers die s nachts schenken enz worden meer geatnft en afgeschrikt door het publiek noemen banner namen dan door eeue kleine boete Vergun my door Uw Uad deze opmerkingen te breugen onder het oog vau uw beriohigever die mij uiet beJEciid is Met achting Uw bMtendige lezerGouda 24 Oct 1880 VEBAX Burger Ij ke Stand nEUO HEN i October CeratUa oadrn J C Smiti eg Koopmaiia Oerrit ooden M Verlaao au A Bal 28 Jobaniiea l bcirforiii ouders T de Jong en J M M üieeawinkel Cornelia oudera L W ean Aaien en J I aurier UVëHLEU£N 24 Oct I J iwudera 5 in H N büi 1 j 7 m 26 A P Braynel IJ j B M Selullema 1 j Nederiandsche llbijnspoorweg WINTEKDIENST 1880 81 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTBEDAM AKNHEM en UÏBECHT noor BOTTEBDAM s HAGE en SCHBVENINGBN Het vertrek van Amsterdam is opgegeven vin l et station Bijnspoor Het vertrek van het centraalstation Westerdok is 15 m vroeger Vah Ahstesdam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 8 8 1B 9 60 AbNUEH 6 55 8 62 10 86 1 45 5 30 6 45 9 7 Uteecht 7 8 26 10 17 11 40 1 15 3 28 6 35 8 35 10 12 Harmeleu 7 22 8 46 12 3 1 36 3 48 9 10 30 Woerden 7 28 1 44 8 38 3 65 9 8 Oudewater 7 36 1 56 4 3 9 19 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 2 $ 2 16 S 6S 4 20 7 5 9 86 10 58 Naa Moordrecht 7 63 2 18 9 42 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 23 9 42 Capelle 7 63 2 18 9 42 BorraaUAH 7 63 9 16 10 30 12 S1 2 18 4 5 4 2 5 57 9 42 10 59 ZevenhuizenMoercapelle 7 56 2 21 4 28 9 39 ZoelermeerZegwaord 7 66 2 21 4 26 9 89 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 26 6 9 39 s Gjuvenhaoi 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 4 26 8 7 9 9 39 10 56 Scheveniugen 7 56 10 52 12 34 7 9 Vau BOITEBDAM SCHEVENINGEN en sHAGB naar AMSTERDAM ÜTBECHT eo ABNHEM Van BorrKKDAU 6 30 8 16 8 50 10 80 10 40 11 60 2 8 4 80 8 60 7 86 9 Copelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 7 9 1 Moordrecht 6 57 11 4 2 28 7J4 Aaukomsl 7 10 8 34 9 8 10 48 11 16 12 9 2 39 3 22 4 62 7 25 7 66 9 27 Scheveniugen 9 40 11 50 1 46 3 45 8 8 26 sGeatknhaoe 6 26 18 6 8 36 10 10 10 30 11 46 1 60 2 60 4 15 6 85 7 80 9 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 9 6 ZoetermeerZegwoard 6 46 10 50 2 10 6 66 ZeveuhuizenMoercapelle 6 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 8 82 9 5 10 43 11 18 12 11 2 38 3 19 4 49 7 28 7 58 9 30 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 9 33 Harmeien 7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 3 25 4 66 7 31 8 1 9 33 Amsterdam 7 16 8 36 10 62 12 13 3 25 8 1 9 33 UTBECHT7 16 9 11 10 62 11 21 2 41 3 25 4 68 7 31 9 33 Aehwm 7 18 9 11 10 52 11 21 3 26 4 56 7 81 BINNENLAND GOUDA 28 Oirtober 188U Gisteftn had alhier hal toelatings examen plaats voor de Egks Normaallessefe Vau de 17 aspiranten zgu er 7 gesbugd eu 10 afgnaea In Eign üuari komt artikel voor over de vrouwelgke handwerken B deze als leervak voor h t lager onderwijs zgn opgraomea De aohnjf8te onze vroegere sladgeooole mevr van Egk IWrdeman geeft dajria de grondlrekfcca aaa hae dit onder wgs muet worden ing iM4 Eeue fraaie grsvuM é éIÉm Kindaehap aa Aart van der Veer versiert deze jongste sSevering Bg de ühr Ger ganuente afgescheiden Kerk te Waddinxveen is beroepen de heer O Los e Colynsplaal Gisteren werd de Nieuwe B C kerk te Waddinxveen door den Bisschop van Haarlem ingewyd Men achryft ons uit Zevenhuizen In de eerste vergadering der vereeniging Nat eu Vermaak alhier deu 27n dezer gehouden trad voor een talrgk publiek op de heer F BUi Jr seorelaris dier vereenigipg Zgn onderwerp t Is al geen goud wat er blinkt ward met onverdeelde aandaobt aangehoord Na de pauze droegen de heereo H Ripping D C B van Leenweu L A Prtugl J V d Starren en M E Kooiman eenige bgdragen voor in ernst eo luim die het gesmaakte genoegen niet weinig verhoogdeu evenals nog een paar ehansonnetten door den spreker voorgedragen Benoemd tot Uuiponderwgzer aan de Ie Openbare lagere school te Zevenhuizen de heer i Ikkink thaus hulpouderwgzer te Moordrecht Voordracht voor een Hulponderwgzeres aan de Ie Opeubare lagere school te Zevenhuizen Mejulfr de Roos hulponderwgzeres Ie Wyhe De andere Bollioitanteu hadden hunne stukken niet ingezonden Bedankt voor het beroep naar Molenaarsgraaf ds H Qroeneveld te Waarder Lgst vau brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand September 1880 uit Gouda verzonden eu door tuascheokomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomeu J van Galen van Uyswyk eu Gerhardi allen te Amsterdam J Mosterdyk Capelle a d IJssel i van Galenlaet s Gravenhage J I de Veer Katwyk aan Zee A Kersdyk Botterdam Klaas Verwy Bijnveld Bergwerif Schiedam J Engelbregl VVoerdeu J van der Velde Zulpheu BBIEFKAABT H de Vries Amsterdam Omia 25 October 1880 De Directeur ran het Poatkantoor te Gouda SIMONS Gemengde Berichteiia In een restauratie te Berlyn kwam onlangs op het drukste uur van den dag een welgekleed heet met twee fatsoculgke knaapjes van 8 a 10 jaren by zich Zg namen aan een tafelle plaats eu de vader maakte na de spyakaart geraadpleegd te hebben een aardig menu op dat hg voor zich en de knapen bestelde Toen zy een en ander met veel smaak gebruikt hadden liet hg voor de kindereu een kop koffie komen terwgl hg zich met een glas bier verkwikte Nog vói5r de koffie gebracht werd vroeg de gast aan den knecht die druk heen éu wéér liep of hy ook misschien koekjes kou krggen vuor de kinderen a f de koffie want een van de knaapjes wos jarig en dan moest er toch iets extra s wezen Toen die vraag blykbaar tot zyn spyt ontkennend beantwoord werd zette de liefhebbende vader zyn hoed op en ging zelf naar een banketbakker in de buurt om koekjes te halen Maar hy Ueef De gemeenteraad van Krimpen a d Lek heeft de jaarwedde van den heer D Hoge boofdonderwyzer der opeub lagere school aldaar op 1160 vastgesteld eu besloten eeue tweede openoare lagere school te slichten iu het ooslelgk deel der gemeente Uit Oudewater schrgft men ons dd 27 October Gisterenavond had alhier de eerste buitengewone vergadering met dames plaats van de Redergkerkamer Borger in de zaal vnn den heer S Sterkenburg jVohtereenvolgens werden voorgedragen 1 gedicht von J v Beers door den heer G C van Aelst Jr 2 Hmger van J Chr Gewin door l p heer H G t Hooft 3 De kleine Zangtkr van P vau Groningen door deu heer P J Munteudam Gouda D to van A Bmhkmaw aflerd eea uk geruid met zakken Ook kannen iolicfatingen gegeven worden aan het buWa van politie mtrent 6 atuks Iwlken die iu Jeie gemeente K u opgeviaofaL De Effectenbeurs VII AniBlerdam 25 Ootobei 1880 Geheel indeis dan de vorige eindigde deie iveek De Ooaterache quaestie aohljut nog steeds SEorgwekkend te ijjn althans Kussen en Oostenrüken koudeo cich niet stsaude houden op de hoogere pryzen Ook Spanjaarden verloren weer huu avans Indien men Amerikaaosobe sporen uitzondert kan men ggeu dat de gebeele murkt des Ie flauwer en lostdoozer oaatmate zjj zioh iu le vorige week gunstiger toonde Onze staatsfaodaen vsranderden als gewoonigk weinig de 2 en 3 o stegen Vs i 7o verloren u do 78 si Amsl loleii verbeterden l ofa do Oemeeniecrediet daaldeu V4 De viaag naar aaud Holl Spw bleef gunstig op den koers verken z j bleven weer 3 booger doch de 4 Obl do daaldeu V De aand exploiL ra oo Ned Ceutr eu do uilg rente Terbeterdeu g de gestemp Obl der laatste waren eohter Y lager Ook aoud Kyiispoor waren lugrr al i f en do Obl a ludisohe sporen waren meer gewild de aand stegen 1 de 3 Obl IVj Van Soxtel VVezel waarden monteerdende 4 Obl en de 5 Hyp Vs l u de 5 7o Hto 76 80 verloren Ook in biunenl industriëele ondernemiiKfen ging wdnig om Aaud Amst omnibuamü 1 Baukactieii 1V4 Indische dito 1 booger In aaud Haiidelsmaatsohy was het iets levendiger zy ooteerdeu it oontsut eu 1 tyd hooger liBger noteerden 6 Obl Gemeentecrediet en sand Afrik Hv 1 do Bott Uv en Stoomvaartmij Java V Byna alle Bussen daalden het meest verloren de B o 77 do 80 4 4 44 Orig insohr Cert eu fiankainiguBtea ui 1 Leeniogeii 98 15 62 64 6a 72 75 Vj a t J e Ooslerleeuingen j de overigen Vi Vs Alleen Cert Hamb i e leening 60 y hooger Alle Oostenrijkers verloren V a Vs beide Turken s Van de Spanjaarden sloten de 1 binnenl 2 do bnitenl de 2 A s l g Ook PortugeeMo verloren Vs behalve leeuiug 77 die u t n Voorla noteerden hooger 27s België 4 binnenl Dcuem V4 Houg leeuiug 67 2 eu 6 do goudl Vu o ï l 2Vs Cert Vs k Poolsohe Sohatkistb V Vau de loten monteerden Brussel 79 IVs en Oostenr 64 lager sloten Hang en Theissloteu j i V Oostenr 64 U i do 68 eu 60 Vs Wee nes ï s beide Husaeu IVs a 2 Madrid 1 eu Turkeo V Ook de Buss spoorwegwaarden volgden de dalende beweging Aaud Gr Jlg verloren zelfs 2 en 4Vs la Hyp do IVv Baltisohe aaud Morsoh Syaz en Poti Tiflis verloren V Jel Orel Vs Obl Orel Vit Brest Griy Losowo en MoskowKosrk V4 beter Kursk ühark Azof Moskow Jarosl en Uoskow Smol V4 Vs beter Do aaud Theisupw waren Vs booger de Obl do daarentegen is K V t Ëm lVü Gibl Z Ital VlS fransoh Oosteur 1 aand Warsohau Weeneu allen hooger Blis Gisela en aaud WaischanBromb s ii ler Aand Duitsohe Hpsb Terloien 2 Oost Houg bk Vs P lbr l s Van de Amerik Stastsfondsen noteerden de 4V Vo 78 V4 fcooger doch de i 71 Vs l g Hexioanen wareu lusteloos en verloren ruim V4 Colombianen daalden belaugryk z j werden zelfs voor 29 verkocht doch konden z oh later iets verheffen Brazilianen hooger 75 IV4 eu 4Vs o go UPanunen en Venezaela s zonder handel en Vit lager Met uitzondering van Cert 7 Florida die Vs ▼ erloreu waren alle Amerik sporen hooger De Atl Miss Certif werden tot steeds hoogere prgzen gezocht xq sloten 9 hooger Fref aaud Chic N W 6 Clev Columb en Mioh Centr 4V4 CommoBsh 4V4 Canada South ruim 3 Clevel Mouth Vernon do Ext Comm at Milw luo Buds Miss Kansas en Toledo Florida 3 Chic Bock Isl 2Vs 7 Vo St Pool Kans eu Texas Cert Pittab Fort Wayne 2 alle overige ruim 1 pCt hooger De willige stemming strekte zich zelfs uit tot Maxwell s en Colorado s de eerste stegen Vs laatste ong 2 pCt Geld op prolongatie was a 4 en 4Vj ruim te kragen T P S Heden waren de binneul Staatsfundsen iets minder vast terwql de spoorwegen op dezelfde hoogte bleven Aand OmD mü waren 1 pCt dito Zeeland BUITENLAND Bulteolaodscli Overzicht Ontrent de Dnlcigno quaestie wordt heden slechts gemeld dat de onderhandelingen zeer langzaam vordsTea ea dat telkens nieuwe incidenten zich voorden die eene spoedige beslissing in den weg staan Utn hoopte eohter op eene nieuwe schikking Ig Torkscbe zaken is een byzouder geduld ueodig Jen ttilslei van vyf dagen is toegestaan Het ImncA ia DéiaU bevat eene beschouwing orer de jongste gebeurtenissen in Griekenland Het verklaart mat leedwezen de kabinetscrisis vernomen je hebbeu e acht het oogenblik zeer ongeschikt at omverwerping van een ministerie en bet brengen nu vrrdeeldheid onder de parlljeo alleen om ait Ie maken of de mobilisatie van het leger al dsii niet op zuiver eonstilutionneele wgze is geschied Zoo het uiet raadzamer zyn vraagt het blad om zich bezig Ie houden met de manschappen die onder de wapenen staan en met het gebruik dat van ken gemaakt moet worden Oriekeulnnd heefi al igo gezond verstand al zgu soherpzinulgheid uoodig om zich in Ie riehlea inden bgzoiideren toestand waarin het zich geplaatst ziet Koning George beeft verschillende boven van Europa bezocht hg heeft zich vsn aaby kucnen overtuigen vau de stemming der kabinetten en der openbare meeniag Hg zal stellig iu de gelegenheid zgu om zgne ministers nuttige inlichtingen te geven maar eene herhaalde wisseling I van minislers is doaranu stellig niet bevorderigk InlBssehen heeft de ministericele crisis in Griekenland niet lang geduurd Reeds spoedigkwam het nieuwe kabioet tol stand met den heer Kuinanduros als preaiieat ea aijHster vau buiteulaudsche zidcea levens voorloopijï met de poriefeujlle van justitie belast De Tnnf verneemt dat het proces tegen de Iersehe landleague zeer spoedig met kracht zal worden gevoerd terwgl het niet iioodzakelgk geacht wordt de nitvoereude ma l tot beteugeling van de agrariiohe misdaden te versterken zoodat het parlement aiet vói5r de gewonen Igd behoeft te worden bgeeageroepeii Het kabii t zal middelerwgl de beloofde gzigiug iu de itX betreffeude het grondbezit in lerUad ia gereedheid brengen Keizer Frans Jozef beeft te Budapest de voorzitters der beide delegatièn ontvangen en met betrekking tot de moeilijkheden welke de uitvoering van het Berlynsche verdrag ondervindt verkUard dsl de Kegeering hare pogingen met der der andere mogendheden vereenigt om de bezwaren te boven te komen De vriendschappelijke betrekkingen met alle mogendheden gedoogden iu weerwil vau de verwikkelingen van het oogenblik dat de invloed vau OoilenrgkHongarge zich in een geest van bemiddeling en bevKiliging doel gelden De Begeering tal ook Vi rder haie yverigste pogingen aanwenden lol behoud van den vrede en eerbiediging der verdragen maar onder alle omstandigheden de bescherming van de belAogen der monarchie als haar eersten plicht beschouwen De keizer vertrouwt dat de delegatièn de haar aangeboden ontwerpen met yver zullen onderzoeken en bare ernstige aandacht wgdeu san de wgden aan de veiligheid der monarchie en de belangen van het leger De bevredigende staatkundige ontwikkeling in Bosnië en de Uerzegowina maakt het mogelgk lot vermindering van het aantal tnxpcn aldaar over te gaan Ten gevolge van de veraioderde kasten welke het bestuur dier gewesten veroorzaakt zal bet onnoodig zgu om uit de gemeensohappelgke staatskas gelden daarvoor af te zonderen De Dttitsehe Rgkskutiselier wordt op het laatst a November of in het begin van December te Berlgn verwacht om iu den Bondsraad zyn groote eooaomische plannen te verdedigen Die plannen zallen loosls men weet het geheele Bijk gelden De Prnisiscbe Landdag wordt alleen geconsulteerd over het oprichten van een slaathuishoudknudigen raad of senaat deze zal bestaan uit 50 leden en erlegenwoordigers hebben nit handel nyverbeid en landbouw zy zullen teveus zooveel mogelgk genomen warden uit verschillende provinciën Men zou de o erkii kunnen maken dat mei zulk n senaat N 2ÖS4 URAMT 4 Ze iaeiter en geen Ma vau w E N Muakegu door den heer S v d Roest Daarna werden nog 2 blyspelen opgevoerd n 1 VU Iniié teng door D T van Heijsl en Jagef en Ptttrijiiotti door J Huf van BureB De nieuwe openbare school te Barwonlswaoider naar de eischen van den tqd opgebouwd zal weldra betrokken kunnen worden Het terrein van het afgfkenrde lokaal is aauKekocht door de Vereeniging tot be van Christelijk Nationaal onderwijs te Wo rden die door haar lokalen zal inriobten Van de 803 530 personen die volgens de jongita volkstelling in de provincie Znid UoUand verUqf houden wonen er 138 102 in Rotterdam te s Oravenhage deu Haag met Scheveningea 113 440 t Brielk 4442 te Deltt 26 365 te Dordrecht 27 St2 la Gorkum 9697 alhier 18 118 en wel 8532 mannes en 9586 vrouwen te Leiden 40 799 te Schiedam 23 035 en Ie Woerden 4261 Van de omliggende gemeenten noemen wy nog de volgende aanUllen inwoners Alphen 3641 Ammerslol 914 Berg Ambscht 2552 BerkenwoaA 623 Bodegraven 3328 Boskoop 2622 Capelle a LTsel 2816 Gouderak 1737 Haastrecht 1661 GrootAmmers 125S Hekendorp 875 Krimpen a d Lek 1840 Krimpen a d IJsel 1846 Lange ruige weide 587 Lekkerkerk 2952 Nieuwerkerk a d IJsel 2391 Ouderkerk a d IJsel 3619 Oudewater 2396 Reeowgk 273 3 Schoonhoven 8890 Stolwgk 2115 Vlist 462 Waddinxveen 4228 ZeveuhBizea 2311 Zoelerauar 1011 Uit dit Igsije bigkt dat alhier 1064 meer vranwea dan mannen wonen ook te Rotterdam zga er bgna 11 000 neer in de Haag bijna 10 000 tft Leiden 2000 te Deltt bgna 1000 te Dardzeaftt roira 2000 enz eu ia de gebeele proviasse vontt het geul mannen door dat dar vrouwea met 29 323 overtroffen Staten Oeneraal Twzedi Kamr Zittingen van 26 eo 27 October 1880 In de zitting van Dinsdag is na eene korte diacusaie over den tweeden titel van het strafwetboek uitvoerig beraadslaagd over art 9 de straffen ea speciaal over het amendement van den heer Biehoa en anderen tot wederinvoering der doodstraf terwgl de voorstanders der doo lstraf haar onmisbaar beschouwden bestreden anderen en ook de minister de wederinvoering op godsdienstige zedelgke en juridische gronden Het ameudemeut betreffende de doodstraf werd verworpen met 41 tegen 20 stemmen Na verwerpiug van een amendement Gratamo ia art 9 aangenomen In de zitting van gisteren zgn de beraadslagingen over het ontwerp sirafwelboek voortgezet Na discussie zijn aangenomen da artikelen bepalende den duurder gevangenisstraf 1 dag lot 16 jaren die betreffende den aard der gevangenisstnf celstraf voor 5 jaren of minder en het beginsel van voorwaardelyke invrgheidslelling van gevangenen na minstens driejarige gevangenis Dii laaiste werd aangenomenmet 47 tegeu 12 stemmen Voorts werden aangenomen de artikelen betreffende den duur der hechlenla 1 dag tot 1 jaar het bedrag der geldboeten en het aftrekken van de preventieve hechtenis geheel of gedeeltelijk van de straf De discussie is gevorderdtot art 37 Aan de leden der Provineiale Staten in ZuidHolland is toegezonden de agenda voor de aanstaande berfstvergaderiog Tot de meer belongrgke onderwerpen in deze najaanhgeenkomst te behandelen bcbooren lo Eeu voorstel tot aankoop van grond Ier vergraving in het belang eener verbetering der invaart van de sluis te Bodegraven waarvoor de beschikking wordt gevraagd over een bedrag van 5000 als maximum 2o De in de jongste zomervergadering aangphond l adressen van de besturen der gemeenten Zwartnraal Xieusre Tongr Hoornaar Stad aan t Haringvliet ett Benthuizen om toepassing van art 36 der wel op het lager onderwijs ten opzichte der WOft kosten van dat oaderwys