Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1880

L C uccr vau xilfrauu kuui kct Tcrf nuci luj MX ilwff ly fiMfUviii iutc cuuccx uai uc tuuk uva Het voorstel wordt daarna in stemming gebi ïniV leerlingen goed is om van tgd tot tqd ia de So De adressen van het bestuur der afdeeling Voorne van 3e Holliiiidsohe Maatschappij van Landbouw en van het bestuur der aW Jouila en omstreken dierzelfde maalsohappij oiB afkoop der tollen op s Bijkl ftroote wei eu in deze proviuoie cu tevens overleggende ten adres van adiiaesie van het brstnur vau de afd Putten der Hollandsobe Maatsrhappij va f Lata ibaaw üed Staten leggen bierbij tevens hun advies over waarin lij in de eerste plaats breedvoerig hun meening uiteenze lfH omtrent een afkoop der tollen op de we eu ioo de provincie Evenmin Ut In 1873 toeh reeds door Ged Staten de vraag of zoodanige afkoop wenscbelijk is oiitke iwi i nl Wa4 iimiitwooni vindeir zij thans aanleiding omtrent dit ondernrerp aau de vergadering der Staten voorstellen te doeu Zy gevL u mitsdien in overweging aan adressanten op bau adressen te kennen te geveu dat er geen termen lijn gevoudeu om aan hun verzoek te voldoen io Het advies van Ged Staten op het adres van den beer J J vau Kerkwijk te s Gruveuhage hoadende verzoek om wijziging van het reglement op de wegen en voetpaden naar aanleiding vun hel geval dat zich in le gemeente s Hage heeft voorge l au ten optiehte van de Laan van Meerdervoort Nu by de vergadering in verband met het leggen Tan rails en weg n een aanvulling van het reglement in bohandcliug wordt gebracht geveu Ged StMen in overweging om indien te dien opzichte ot verandering van het reglement wordt overgegaan ook deze wijzigiug iu art 3 te brengen die in de loor dé adressant uiteengezette leemte voorziet Bo Het rapport der commissie benoemd om te dteiKH van advies omtrent het voorsiil van Geil Stalen tot aanvulling van het prov rtgleineiit op de wegen en voetpaden met bepalingen omtrent den aanleg van tramwegen In een uitgewerkt Mpport bespreekt de coinralssie vooreerst de hoofdbeginselen waarop bet ontwerp rust en gaat daarna de bijzonderheden iler regeling na In de eerste plaats heeft zij zich de vraag voorgelegd t Is eene regeling betreffende den aanleg van tramwegen noodzakelijk P Ëenslemmig heeft üij deze vraag bevestigend beantwoord Het scheen haar toe dal bij den aanleg van tramwegen heizelfde beginsel toepasselijk diende te zgii al m den nauleg van wegen De commissie was eenstemmig van oordeel dat de Staten de zaak der tramwegen behoorden te regelen als en onderwerp van proviuciual belang Men vereeoigde zich dus algemeen met het hoofdb ltlnMl nn het ontwerp dat aan de Staten vertegenwoordigit door faun Gedeputeerden de beslissing over den aanleg behoort toe te komen m s w dat wel de gemeentebesturen een ruim aandeel moetea hebbeu in het voorafgaand overleg maar dat de zaak zelve de beslissing óf Ifoe waar en door wieu er spoorweg aanleg zal plaats hebben competeert aan de Staten en mitsdien aan gemeeuteiijke regeling is onttrokken Ten tweede werd de vraag gesteld hoever moeten ziet echter bg het beoordeilen of een verguuiiiug al dan niet gegeven zal worden de beinoeieuisaea van Ged Stalen uitstrekken Zullen zg bg het verleencn eener vergunning alleen te letten hebbeu op den toestand van den weg en van het veilig verkeer of zullen zij ook het nu fen de wenschelijkheid der tramivayonderne ming te beoordeelen hebben P Een der medeleden verklaarde geen vrijheid te vinden zich te vercenigen met eenig ontwerp dat de voorwaarde voor het verleenen der vergunning niet tiitilrukkohjk beperkte tot die ontleend aan de zorg voor de gesteldheid CD de veilligheid Van den weg De overige leden ign deze nieening echter niitt toegedaan De meerderheid kwam tot de conclusie dat het nut en de wenschelijkheid eener onderneming vanzelf een factor zal blijven tot het geveu eener vergunning alleen zal aan Ged Staten de maolit ontbreken om bij het tot stand komen der onderneming beloofde voordeeleii in de toekomst aan hot publiek te verzekeren Een tweede bedenking die tegen het ontwerpreglemeut van Ged Staten werd gemaakt als zou een buitengewone macht zijn toegekend tegenover bgzondere personen eigenaars van wegen of beriheo wordt mede niet door de commissie gedeeld Met een ander beginsel van het omwerp door Ged StBtbn aangeboden nl met het toekennen van beroep op den Koning van elke beslissing van Ged Stalen heeft zij zich zg het dan ook niet allen op dezelfde gronden niet kunnen vereenigea In de jongste zomerzitting besloten Prov Staten van ZuidHolland naar aanleiding vau een adres van den Gemeenteraad vau Leiden houdende het venoek dat het Zuidhollandsch gedeelte van het jaagpad langs den Uijn tnsschen de steden Utrecht en Leiden in eigendom onderhoud en beheer bg de provincie worde orergeoomen Gedep Statea uit te noodigen eèn onderzoek in te stpllen omtrent de fiuaiusièele gevolgen welke die overneming met hrt oog op andere jaagpaden die wellicht iu hetzelfde of gelijk geval nu of later zouden knnuen verkeeren voor de provincie zoude hebben Zij hebben zich begverd ai i die opdracht gevolg te geveu en veroorluoven zicll thans het resultaat van dit onderzoek aan do Vergadering bloot te leggen Op grond vau bet plaats gehad hebbeml on lerzoek schijnt de eventueele overneming op billijke voorwaaideu van het jaagpad langs den Uijn door de provincie daargelaten of jg de voorkeur verdient boven de toekenning van een subsidie aan de tegenwoordige oiiiierhouders geen antecedent te kunnen scheppen dat met het oog op andere trekpaden voor de provincie groote linaucieele gevolgen meebrengen raoet Gedep Staten hadden hun missive van 5 Juli jl besloten met de bezwaren die bj hen tegen een overneming door de provincie bestaan en zijn opgenomen in hun brief aau Leiden aan de overweging hunner vcrgiiilering anii te bevelen met tekeuuengevitig dat het hun voorkomt in elk geval door de vergadering der Prov Stalen de Gemeenteraad niet wel anders dan verwezen schijnt te kunnen worden naar huii college tju einde onderhandeling voort te zetten Mocht de vergadering daartoe besluiten zoo geven zij haar in ovcrwegiug hun daarbg te kennen te geven dat zij instemt met de grondslagen waarop tot heden volgeus missive van len 5n Juli 1880 de ondcrhuudolingen werden gevoerd Het llollaiidsche vee heeft zoo wordt uit Londen als algeineene kenschetsing geseind aldaar een buitengewoon succes behaald In de twaalf klussen waarin t mededong bekwam t eerste of tweede prgzeu Naar aanleiding van het treurige feit dat er een vau de beste runderen welke ons land voor de Londensolie zuiveltentoous elliiig besterade onderweg aan de pioederziekte bezneek ontvangt het N v d ü van d u heer H D S Hasselmau te Zoeleu eeiiige belangrgfe opmerkingen De heer Hasselmau verhaalt dat toen de koe te Amsterdam In den stal bg de Westenloksluis stond men reeds vreesde dat zg de knlvcrziekle zou krggen en op ijiie vraag welke middelen men dacht aan te wenden kreeg hg vau den inzender den heer Beerepoot teu antwoord de eerste 24 uren na het kalveren niet melken Eeu ander zeide eeu paar flesschen wijn ingeven Wat hiervan gedaan zg t is zekpr de toegepaste middelen hebben de geivenscbte uitwerking gemist 0p onze boerderg zoo vervolgt nu de heer Hasselmau is hel voorschrift ingeval eene koe doet vermoeden dat ze genoemde ziekte zal krijgen haar vóór en na het kalveren telkens eeu halven kolokwintappel in te geven en haar dikwgls te melken zelfs reeds vóór het kalveren Dit middel heeft ons steeds geholpen Of het onfeilbaar is durf ik niet zeggen want wij behoefden het nog maar een paar malen toe te passen en toch zgn op onze boerderij nu reeds sedert meer dat 20 jaren jaarlgks 16 kalveren geworpen en htcft daarbij nimmer een verlies wegens kalrerziekte plaats gehad nOnze veearts wien ik dit vertelde vroeg mg waaraan ik het toeschreef dat wij in deze zoo voorspoedig waren Zijii antwoord was At voedering met knolgewasseu gedurende den staltgd Onze melkkoeien krijgen dan elk daags 10 i 20 ko mangel of bietwortelen al naar dat de voorraad is vermengd met kort gesneden stroo verder hooi raapkoeken en wat zout Hopen wij dat de medegedeelde ervaringen van een praotious de aandacht van deskundigen trekken en leiden mogen tot een ouderzoek naar een afdoend middel legeu ecu door de meeste veehouders zoozeer gevreesde ziekte Men vergete daarbg niet wat nog onlangs professor Tanner zeer terecht in the JgricuUuriU Gazelle van 11 dezer opmerkte De grondbeginselen van den landbouw zgn die wetenschappelgke waarheden welke wij leeren van de praotische ondervinding van de landbouwers Aan het Fad wordt gemeld dat het aandeelenkapilaal van de Rgnlandsche Sloomlrainwegmaatschappij ad ƒ 200 000 thans geheel is volteekendj Evenals dit den voiigen winter geschiedde zal ook ditmaal op last van den minister van Oorlog gedurende de maanden November December Januari en Februari e k eeu verlof van twee maanden verleend worden aan die miliciens der infanterie die in geoefendheid niet achterlijk geraakt zgn en zich door hun gedrag het toestaan eener gunst niet onwaardig hebben getoond wanneer door hen of te hunnen behoeve in den vereischten vorm verlof verzoakt wordt en het tevens deugdelgk gebleken is nit verklaringen daartoe door bevoegde autoriteiten afgegeven of op het verzoekschrift gesteld dat hunne aanwezigheid ia het gezin waartoe zg behooreo noodzakelijlc is of althons kon geacht worden wensohelijk te zijn De toekenning van bedoelde verloven moet echter zoodanig worden geregeld dat bg de korpsen steeds dienstdoende manschappen in genoegzaam aantal onder de wapens zijn tot een behoorlgke voorziening in den geregelden gang van alle diensten Ingeval dns de verzoeken om verlof bg eenig korps of eenig oiiderileel daarv m te talrijk mochten zgn zullen fle gevraagden verloven niet idle gedurende dezelfden tijd maar bg beurten verleend worden Niet zeer eerbiedig maar tamelijk juist schrijft de de HaHgsche correspondent vau de iVop Grou Cl dat is niet de bekende prnaijesmnker Wanneer de zon daalt komt de inii iu op het isdus begrgpelijk dat nu de koning en du koningin met het kleine Paulientje naar het Loo vertrokken zgn prins Alexander naar Den Haag terugkeert Eerst haddeu wg een Ie vroolijken kroonprins nu heuben wg een 1 ie treurigen het juiste midden is uioeielijk te krijgen Wot wij wel eeuigsziiis vreesden bg de invoering van de wet tot besoberiniug der vogels de uitvoerders der wet kennen zelven niet de dieren die haar ter bescherming ziju opgedragen Atlhaas in Amsterdam eu in den Haag gaat meii uog altijd voort die dierea te koop aau te bieden en daartoe moesten ze toch gevangen zijn wan geen vogel zal uit zich zelf deu vogelaar opzoeken Als eens wet toch niet gehandhaafd wordt behoeft men zich de moeite niet Ie geven haar te maken INGEZONDEN Geachte Redactie In de gemengde berichten van en uwer laatste nummers komt een stukje voor o goed en voedzaam brood en dat eeue Engelschc Vereeniging of meeting het bruine weitebrood zoo doelmatig en weldadig achtte Wat voor brood is dat toch Is dit bet bruine plaatbrood zooals dat o n voor het Weeshuis wordt geleverd of is het dat ouderwetsche eigengebakken tarwebrood dat mijn moeder die op een dorp woonde zelf uit eigen gemalen meel kneedde en op een plank naar den bakker liet brengen om voedzaam brood te hebbeu voor onze holle magen P Of is het nog iets anders P Zon u ook kunnen mededeelen waar het door u bedoelde brood vcrkr jgbaar is en waaruit het bestaat üw bestendige lezer DE JoNO Het spgt ons dat wij niet genoeg op de hoogte der broodbereidiiig zgn om een antwoord te geven op bovenstaande traag Het bedoelde stukje was ontleeud aan het Uaxdeltbtad eu wg nieeoeu niet beter te kuuneu doen dan over te nemen wat de Bedactie Van dat blad op eeu soortgelijke vraag antwoordde Dezelfde vraag is ons door meerdere lezers vanons blad gedaan doch we kunnen er geen antuoordop geveu We deelden mede dat Eugelsche geleerden als dr Richardson verre de voorkeur geven aanbruin weitebrood bovea wit tarwebrood omdat hetveel voedender en gezonder is Hg bedoelde het home made bread het brood dat de Eugelsche huisvrouw zelf bakt met whole meal dat is met meeldut niet van zemelen enz gezuiverd is Bidtkers zullen de vraag van B eu T dus beter kannen beantwoorden dan wij en voor het publiek is het zekervan belang te weten waar men gemakkelijk te ver teren voedzaam smakelgk weitebrood geigk men b V op vele dorpen van Utrecht eu Gelderland kan krijgeu koopen kan Bed P S Wg verwgzen voorts belaogslellenden naar het BmdelMad vau heden waarin eeu stuk voorkomt over brood en brood bereiding van den heer Kikkert luit kwaniermeester te s Gravenbage Bed Vergadering van den Gemeenteraad DINSDAG den 26 OCTOBEB 1880 Voorzitter de heer van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zijn voorts de hh Bemg Noothoven van Goor Samsom van Straaten Priuoe Stravbr Muller eu Post Drost De vergadering wordt door den Voorzitter geopend waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat de hh Fortugn Droogleever en Kranenburg hunne benoeming tot leden der commissie voor de plaatselijke strafverordeningen hebben aangenomen Vervolgens deelt de Voorzitter mede dat d raadsbesluiten tot verhuur van gerioleerden grondi aan dn heer D C Samsom eu tot verkoop van een stuk grond aan C Tinbergen alhier door Gedepniferde Staten zijn goedgekeurd Ingekomen zijn 1 Een voorstel van B en W waarbij dea Baad ter vaststelling wordt aangeboden eene door hen ontworpen Verordening voor de Commissie van Toezicht op bet lager onderwijs Ter viaie 2 Em adres van K Ferwerda en andere bewoners van de Korte Akkeren houdende verzoek om verlicbliiig iu dat gedeelte van de Gemeente door bet plaatsen vau lantaarn In handen van B en W ter beschikking 3 Een adres vati een aantal ingezetenen op de Oosteu Westhaven Dubbele Buurt en Wijilsirantwooiiachlig daarbg ondersteunende het verzoek der kramers ilie wenschen dat het bun in eeu volgendjnur wederom vergund moge ziju huune kramen op Ie Westhaven in plaats van op den Kattensingel op te slaan Ter visie Ann de orde is het voorstel van B en W strekkeoile lot wgztgiug der gcmeenle begrootiiig dienst 1880 door het daarop brengen van eencu post voor de restauratie vau het Bauilhuis Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenumen Aan de orde wordt gesteld een voorstel van B CD W daartoe sirekkeode om de Verordening regeleode de jaarwedden van het onderwgzeud personeel aan de Openbare Lagere Scholen zoodanig te wijzigen dat met ingang van den In Januari a s de daarbij bepaalde bezoldiging der hulponderwgzers en bulponderwgzeresseu zal worden verhoogd met 100 indien hun Opgedragen wordt tevens onderwijs te geven iD ééae vreemde taal en met 150 indien hun opgedragen wordt leven onilerwgs te geven iu twee of drie vreemde talen Dit voorstel wordf eveoetns zonder hoofdelijke stemming aangenomen De heer Fortugn Droogleever i inmiddeli ter vergadering gekomen Ann de orde is een voorstel van B en W treklende tot wijziging der grmeeute begrooting dienst 1880 bestaande in eene verbooging van den post waaruit de kosten vau de laatste algemeene tienjarige volkstelling moeien worden gekweten Dit voorstel mede zonder hoofdelijke sleramiDg goedgclieurd Aan de orde is vervolgens een voorstel van B en W naar aanleiding van door Gedeputeerde Staten geniaakts bezwaren legen d begroulingen der gesubsidieerde luslellingen vin Weldadigheid dienst 1881 Oeileputcerde Staten hebben namelijk B en W verzuel t den Baad in overweging te geven de aan genoemde instellingen voor het volgende jaar verleeode siibsidiën te verminderen op grond dat vele op die bcgroolingen voorkomeode nilgaven hooger zgn geraamd dau zg in hel afgeloopen dieusljoar faebbeu bedragen B en W zgn na gehouden overleg met de BestorcD der betrekken instellingeu echter tot de overtaiging gekomen dat aan eene wijziging der subsidicD overwegende bezwaren verbonden zgn en vragen thans machtiging van de vergadering aan Gedeputeerde Staten te doen weten dal aangezien de noodzakelijkheid der Bubsidicu voldoende i gebleken tot vermindering niet kan worden overgegaan De heer van Straaten zegt de begrooliogen goed ign nagezien en dal de subsidicn niet verminderd kannen worden Nadst de heer Muller de veronderstelling beeft uitgesproken dat het B en W bg bun onderzoek üfkêr gebleken zal zgn dat bel Armbestuur geen onderhoud aan armen verleent dan oa zich zooveel mogelgk verzekerd te hebben dat zg niet door eeae Kerkelyke gemeente bedeeld worden hetgeen door den Voorzitter in bevestigden zin wordt beantwoord wordt de itnichtigiog zonder hooidelgke stemmiou verleend Aan de orile is na de Gemeente begrooting dienst 1881 Zonder algeipeenc beschouwingen te voeren gaat de vergadering over lot dé behandeling der sfzogderlgke artikelen Iwginueude met de begrooting der uitgaven De heer Kist komt ter vergaderinjj Volgii 61 De heer Samsom wil het salaris van den Gemeente Bouwmeester met ƒ 500 verhoogen teu einde de onbillgkheid regtenemen dat deze ambtenaar zich belast met particulier werk als Architect De heer Straver ondersteunt dit voorstel Daar het door niomand meer ondersteund wordt kan het voorstel niet in behandeling komen Volgn 62 De beer Noothoven van Goor stelt voor de jaarwedde van den derden Commies ter Secretarie met ƒ 100 te verhoogen hij acht bet wmiechelgk dat men door het toekennen eener redelijke beroldiging t eenen verdienstelijken ambtenaar mogelijk maakt voortdurend iu de Gemeente werkzaam te zgn De heer Muller wgst op bet geringe bedrag der tegenwoordige jaarwedde van den derden commies en oodersteunt het voorstel van den heer Noothoven VS Goor Ook de heer Post Drost fereenigt Zioh met het voorstel De beer Oudijk komt ter vergadering Do heer Kist vindt t niet goed dat de vergadering zich in deze zaak mengt zonder dat B ea W die uitsluitend bevoegd zgn oi er de Verdiehsten van de ambtenareu ter secretarie te oorjeelen daaromtrent een voorstel hebben gedaitli De Voorzitter verklaart ziCh vóór het voorstel daarbij voegende dnt B ed W zeer tevreden ziju over de wgzc waarop de heer Begeer zijne betrekking woarneerat en alleen met hCt oog op andere zaken waarin moet worden voorzien Iteeiie vérhooging zgner jaarwedde hebben voorgesteld Het voorstel wordt hierop bet algemeene stemmen aangenomen Volgn 79 De heer van Straaten bestrijdt het dan Van B en W om de Oostbaven en de Mo enwerf te vernieuwen of te verleggen bij acht het voldoende dat alleen de kuilen in deze straten worden uilgehaald hg meeut dat vernieuwde straten zich niet zoo goed houden als straten die behoorlgk en geregeld worden hersteld eu hüalt daarbij eenige voorbeelden aan hij zon wentcben dit iemand werd aangesteld om den loesiaiid der suaten vourldureud na te gaan de Gemcentc Bouwmcesler kan dit onmogelijk waarnemen deze heeft reeds genoeg te doen De hh Samsom en Oadgk ondersteunen het voorstel van delf heer van Straaten om de Oostbaven eu de Molenwerf niet te doen verleggen De Voorzitter zegt dat de slappe grond en de vele opbrekiogen der straten voor de gasfabriek de oorzaken zijn waarom de Iraten in den regel iu ongunstigen toestand verkeercn De heer Sanuora meent dat de wijze waarop men hier de stralen maakt veel te wenschen overlaat als bet werk maar goed wordt gedaan dan zouden de straten er veel beter uitzien meu moet deu grond waarop de keien worden gelegd bard houden zooals te Zulfen en te Deventer geschiedt waar de straten goed zgn eu dien grond niet losmaken gelgk men hier doet De Voorzitter merkt op dat bij iu den Baad nooit anders dan kl icbten gehoord beeft over de straten vroeger werden deze door de Gemeente onderhouden in eigeu beheer en het was niet goed nu wordt het siraatwerk aanbesteed en wederom rijzen er klachten op Spr herinnert dal men hier de proef heeft genomen met het b s raten der wegen op de wgze zooals door den heer Sam om i aangegeven doch die manier achgot niet goed te zijn wint de ateenen gingen na eeuigen tg d losliggen De heer Oudijk vestigt de aandacht van B en W op den slechten toestand van den weg langs de Karnemelksloot De Voorzitter legt dat Gedeputeerde Staten onlangs beslist hebben dat de polder Sluipwijk verplicht is voor het onderhoud vau dien weg de uoodige zorg te dragen het polderbestuur kwam hiertegen bg den Koning in beroep doch de beslissing van Gedepnieerdc Staten werd op advies van den Baad van Slate door den Koning bekrachtigd overeenkomstig de bepalingen van het Beglemcut op de wegen en voetpaden dezer provincie werd daarop de weg vanwege B en W opgenomen en daarna geschouwd er werden wel eenige herstellingen door den polder Sluipwijk aangebracht doch niet zooals bg het procesverbaal der Schouw was aangewezen dit bleek bg de laatst gehouden hcrschouw op de wgze bij het Beglement voorgeschreven trachten B en W om de verbetering van deu weg te verkrg gen en zallen zg de herstelling does plaats hebben bg openbare aanbesteding die reeds is uitgeschreven zoodat spoedig eeue verandering in den toestand kan worden verwacht De hh de Rotte eu Lugleu zijn intuatcben ter vergadering gekomen Het voorsiel van den heer van Straaten wordt nog bestreden door den heer Prince die meeut dat het uithalen der kuilen kostbaarder zal zgn dau het verleggen dier straten door den heer Noothoven vanGoor wien het opgevallen is dat de vergelijkingmet andere straten bijv de Kleiweg en de Hoogstraater leer slecht bg staat door den beer Post Drost die van oordeel is dat bet uithalen der kuilen gelijktou staan met bet verleggen der geheele straat euten slotte door den beer Muller die deu toestandder straten in deze gemeente goed noemt in lijking met andere steden en den wensch koesti bel steeds zoo moge blgven S Vt De beer van Itenon komt Ier vergadering f en verworpen met 8 tegen 7 stemmen Vóór het bet voorstel stemmen de bh van Straaten Samsom Straver van Ilerson Oudgk Luijten en de Botte De post voor onderhoud der straten en pleinen wordt nu onveranderd goedgekeurd Volgn 81 De heer Oudgk vraagt of t niet raadzaam zou zgn de boomen vau de plantsoenen om het uilslerreu te voorkomen hooger bgv iu kistingen te plaatsen waarop de Voorzitter zegt dit te zullen onderzoeken eu mocht het bigkeu nuttig en mogelgk te zgn deze w ze irao plspten in totpwing te zullen doen brengefi l De beer Huiler wijst op de wenscbelgkheid dat de oude banken in de plantsoenen worden vervangen door meer doelmatige van de soort als waarmede onlangs een begin is gemaakt Volgn 85 De heer van Straaten tou gaarne zien dat aan hel uurwerk op den Grooteu Toren een minuutwijzer werd aangebracht de kosten daarvan zouden naar meu hem beeft medegedeeld oiet zooveel bedrogen als door B en W zgn opgegeven De Voorzitter herinnert dat een voor eenigun tgd ingesteld onderzoek heeft aangetoond dat bet aanbrengen van een minuutwijzer ƒ 1200 zonde kosten waarom beslaten werd daartoe niet over te gaan spr is echter bereid nogmaals een onderzoek omtreot de kosten te laten doen Volgn 89 De heer Samsom verzet zich tegen de bij dezen post voorgedragen vervanging der houten trappenbrug op de Turfmarkt bij de Eijerstraat door eeue gzereu trappenburg omdat er reeds te veel bruggen in de stad ziju eene groole verbetering zou hg het vinden indien een gedeelte van de Turfmarkt werd gedempt hij zou i laarom wenschen voor te stellen om de gracht i i het volgende jaar van d Hoogstraat tot aan de Egersiraut te doen dempea en later van de Eijerstraat lot aan de Lange Dwarsstraat waardoor vier bruggen zoudeu komen te vervallen De heor Kranenburg is ter vergadering gekomen De heer Oudgk wil dit voorstel wel ondentennen maar wensehl eerst de kosten der demping te kennen alvorens te beslissen of de voorgestelde brug al dan niet zal kunnen vervallen De Voorzitter geeft te kennen dat reeds vroeger sprake is geweest van demping der Turfmarkt het bleek echter dat de uitvoering van een dergelijk pVin te kostbaar zou worden daar toch bij demping der gracht daarin een groot riool zou moeten worden gelegd dan zonden de marklscbepen eene ligplaat iu de nabijheid der markt in hel centrum der itad missen om welke redenen B en W geen voorstel lot demping hebben gedaan en van raeeniug zgn dal eene brug ten gerieve vau de drukke passage op dat punt moet behouden blgven De heer van Straaten verklaart zich tegen bet leggen der nieuwe brug hij is voorstander van demping der gracht maar alleen tot aan de Groenteumarkt verder niet waarop de beer Samsom zgn voorstel zoodanig wijzigt dat daarin slechts de demping van de Hoogstraat tot aan de Eijerstraat wordt opgenomen dus over eene lengte van 110 meter terwijl hg verder op de omstandigheid de aandacht vettigt dat eene uitmunleude plaats voor groentenmarkt zon worden verkregen De heer van Ilerson meent dat in bet belang der gezondheid spoedig tot demping der gracht lange de Blauwsiraat behoort Ie worden overgegaan daar het water in die gracht altijd stilstaat en geene voldoende verversehiug beeft ook hij wijst op het vqordeel dit door demping drie bruggen zouden vervallen De Vuorziiter is van gevoelen dal aangezien de vergadering nog niet op de hoogte is ven den omvang en de fiuancieële zijde van bet voorstel lol demping hel wenscbelgk is dal daaromtrent eerst een onderzoek worde ingesteld Hg geeft daarom in overweging dezen post met ƒ 2500 te verminderen en in afwachting van den uitslag van bet onderzoek de beslissing omtrent de veruieuwing der trappenbrag aan te houden Na eenigo discussie waarbg de hh Lngtea tm Droogleever op nader onderzoek aandringen en de heer van Goor de vrees te kennen geeft dat door demping van de Blauwsiraat de doorsirooming van het water in sommige grachten gebrekkig ion wor deu wordt hel voorstel vau den Voorzitter om dn post met ƒ 2500 te vermiodeien met algemeene stemmen aaugenomen Volg 92 De heer van Goor dringt bg B ea W aan dot er noarjkstreefd zal worden om by de nieuw te bouweir ouwen bewaarschool bij de 2e Armenschool een gymnastieklokaal te maken daar het heen en weer loopen der leerlingen om de gymnastiekles te bezoeken dikwijls en vooral bq slecht weer nadeelig i voor huune gezondheid en bovendien niet in t belang der orde De heer vau Ilerson is van gevoelen dat het been weer loopen van de leerlingen niet zoo nadeelig m voor hunne gezondheid als de heer van Ooor ïéut hg g oft integendeel dat het voor die lucht Ie komen De Voorzitter zal duen onderzoeken of het Bogelijk zou zijn een gymnastieklokaal er bg te bouwen Volgn 93 De beer Kranenburg is niet voor bet overbrengen van de school Leopold naar het gebouw waarin nu de school Kramers gevestigd is omdat deze school geene speelplaats heeft hg geeft in overweging om de onderwgzerswoning die slecht is te doen afbreken en op dat terrein eene speelplaats in te richten De Voorzitter zegt dat B en W meermalen geI tracht hebben bij die school terrein Ie verkrijgen