Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1880

HET EAmE S7STEEUV Willem I trachtte ala koning het Noorden n het Zuiden bg voortduring tevreden te stelten door geven en nemen ging de eene weegschaal naar beneden door bewezen gunsten terstond werden eenige goede saven op de andere schaal gelegd om net verbroken evenwiditte herstellen Was het Zuiden door eenigen raiatiegel geërgerd terstond was men bereid het gebeurde goed te maken óf door het bewgzen van gunsten aan het Zaid n óf het even van er mis aan bet Noorden Zoo leeft men 15 jareu geregeerd als dit regeeren remd kan worden en het gerolg is bekend Belgen scheidden zich af en bleven de Noord Nederlanders in de dasen van strgd nog UI de i eering getrouw de vrede was niet mtloteo Of ook nier werd het verxet algemeen de koning trad af en Willem II ondervond herhaaldetgk de noodlottige gevolgen van het ongelukkige regeeringsetelsal Geven en nemen i dat ook niet een der beginselen van het tegenwoordige regeeringsbeleid Noemde de heer Uevdenrgck het karakteristiek dat onze gezant te Brossel de Belgische fee iten en de minister van binnenlandsche zaken de onthulling van Spinoza s standbeeld had bijgewoond meer karakterietiek is naar mgn meening de houding van gemelden minister die het bezoek fao S noza s standbeeld heeft doen volgen daMJ Jw aing der opeoing vafi d jr a uinniteit op gereformeerden grondsli itieven en nemen ii ook wat thans op hek gebied van het onderwgs geschiedt I de qitndiag van het ministerie werd luide nitgebiinind dat invoering der wet tot regeling van het lager ondenrgi tot da eerste zorgen der regeeriog zon behooren Er was evenwel tgd noodig om alles gereed ie maken en dus geduid mgne beeren Geduldig heeft men gewacht op rapporten en verdagen en eindelgk is het tgdstip der invaering op 1 November 1880 vastgesteld eindelgk zou dan de Nederlandsche jeugd de vnchtea plukken der wetsherzietting en wetsverbetering eindelgk soa de acberpe resolutie oitgevoerd worden Uaar men heeft gerekend baiten het n ttème ie hoKule Gaf men genoegen aan de meerderheid door eindelgk het tgdstip der invoering t te stellen men moest ook de minderheid eenigsiins tevreden stellen en tt wel is men geslaagd om niemand te voldoen Een commissie benoemd om de eischenvast te stellen waaraan schoolgeboawen schoolmeubelen en leermiddelen moesten voldoen heeft en Igvig rapport uitgebracht het is in druk gegeven men heeft het overwogen en terzgde gel d Een koninkiyk besluit stelt de eisohen zoo zninig mogelgk en alsof die nog te hoog waren stelt het den tgd ven invoering zoo ver mogelgk terwgl het bovendien voor reeds in gebnak zgnde openbare en bgzondere wholen wat de mimte betreft nog lagere eischen telt Hoe dit met de voorschriften der hygiëne is overeen te brengen mag de regeerin verantwoorden óf de eischen voor de menwe lokalen zgn te hoog 6f die voor oude openbare en voor bgzondere scholen zgn te laag En of dit nog niet genoeg ware zelfs dit voorschrift behoeft voor 1 Januari 1883 niet opgevolgd te worden Nog mim twee jaren mogen vele holen overbevolkt zgn en daardoor goed onderwgs onmogelgk gemaakt worden Zeker een groote concessie aan de bgzondere scholen en aan de zuinige gemeente besturen maar is zg in het belang der jeugd iszjj in dengeest der wet WEEIVËR BAZAR OOSTHAVEIV i AAST DR SOCIËTEIT Vrij Entree Alles 30 Cent Geopend Woensdag 27 OctolDer s avonds ten 6 ure Wij hebben de eer te berichten alhier te hebben opgericht een BAZAR MET 30 CENTS AETIKELEIT bestaande uit GALANTEBIÊN BIJOUTERIÉIN PARFUMERIES MANUFACTUREN HO UI en BORSTELWERK en en alles goederen geschikt voor Cadeanz zoowel als voor eigen huishoudelijk gebruik en Inxe Steeds zal het ons streven zyn om goede en degelyke voorwerpen in te koopen die wg met een kleine winst voor 30 Cents kunnen verkoopen voornamelgk zulke Artikelen ala tot heden in den handel voor dien prijs ongekend waren Wg hopen dan ook dat onze pogingen om door eene geringe winst een grooten omzet mogelgk te maken ruimschoots beloond mogen worden Vrij Entree Vrij Entree Toor uitbreiding der school of ooi ecne speelplaats de buren areu echter niet jfenegen dan voor een buitensporigen prg terrein f te staan Hg wil den wenk gaarne in overwe$ ing nemen en tien of door afbraak van de onderwijcerswoning in de behoefte TM eene speelplaats nu kunnen worden voorsien De heer van Goor ondersteunt het denkbeeld van den keer Kranenburg doch vraagt teveus of het niet wensohelyk lou sqn de meisjessohool in de Groenendaal te laten en eene nieuwe school Leopold die toch kleiner is te bouwen De Voonitter wijst op de meerdere kosten die daartoe souden worden veretscht De heer Oud k meent dat het oude Proveniershttis wel tot eene school Leopold sou kuuneu worden ingericht of tot eene school voor inej Gretser in welke laatste dan de sohool Kramers zou kunnen worden overgebracht De heer van Straaten noemt de oude Infirmerie een goed terrein voor eene sohool waarop enhter de Voonitter antwoordt dat het niet wenschelyk is om Teel scholen bij elkander te hebben en dat de gemeente bovendien uiet de beschikking heeft over dit gebouw De post wordt daarna goedgekeurd Volgu 94 De heer Noothoven van Goor alelt Teor drseu post met ƒ 200 te verhoosien als een wenk aan B en W om voor de woningen der nilitairrn in het Proveuiershuis afzouderlgke privaten ie doen maken Ook de heer van Ileison klaagt over den grbrik Ugen toestand in het Proveniershuis hij ondersteunt het voorstel omdat hg hoopt dat de aanneming tot geheele opruiming der aldaar aanwezige huisjes zal leiden le gemeente heeft grond noodig en builen de stad soaden alsdan op eene gezonde pluals woningen voor militairen kunnen worden beschikbiinr esield Na eenige bespreking wordt het voorstel vertcorpett net 11 tegen 5 stemmen Vóór steranen de hh van Goor Luglen Kranenburg Prince en van Itersou Volgu llü De heer Noothoven van Goor be preekt de vraag of het wel raadtaam is om dr iiacht politie op te dragen aan personen die over dag an lere bezigheden hebben en of t niet beter lou zijn om door vermeerdering van het aantal gewone poUtiengenten op andere wgze in den nachidieust te Toonien locals op vele plaatsen geschiedt Ook de heer Kranenburg acht uitbreiding Tan liet aantal gewone politieagenten wenschelijk De Voorzitter merkt op dat wanneer aan dien iKnseli werd voldaan de kosten belangrijk zouden tijgen z i behoeft men daartoe niet over te gaan j osrer len tegenwoordigen toestand heeft men zich et te beklagen Volgn 113 De heer van Straaten zon gaarne liett dat door verhooging Tan dezen post bijv met f 300 eene verbetering werd gebracht in de publieke verlichting in dien zin dat het aantal uren spaarin de iantaims moeten branden vermeerderd werd Een afdoende Tcrbetering zegt de Voorzitter zou E n wanneer men de lantaarns altgd dus ook in de zoogenaamde donkeremaan nachten liet branden k eh dit zou zeer kostbaar zgn volgens het bestaande contract met de gasfabriek zouden voor 100 ieder reeds f 4 ïO moeten worden betaald altijd wanneer de fabriek daartoe bereid zou worden bevonden Volgn 139 De heer van Goor geeft B en W in overweging de noodige voorstellen te doen tot veriiooging van sommige hoofdonderwijzers die z i over t idgemeen te laag gesteld is naar aanleiding waarran de Voorzitter opmerkt dat het voornemen bestaat om bg eene eerstdaags in te dienen Verordening de troctemenien te herzien De post wordt op grond Tan het straks genomen besluit tot Terhooging der jaarwedden Tan de onderwijzers en onderwgzeressen belast met het onderwijs in de Treemde talen met f 600 verhoogd Nog wordt besloten eene som van f 2200 uit te trekken TOor het maken Ten een overdekten gang bg de Tusscbenschool De behandeling der uitgaTen geëindigd zgnde w wdt overgegaan tot de posten Tan ontTnng Volga S De heer Kist wil de plaatselijke direote faebating op de inkomsten met 15000 Terminderen hij is van oord eel dat de vele uitgaven Toor bnitengewone werken dezer begrooting voor een groot deel moeten worden bestreden uit eene te sluiten leening aangezien het nageslacht Toornamelgk van die werken nut zal hebben Dit voontel werdt eohter niet ondersteund Volgn 1 De heer Tan Iterson vestigt de aandacht van B en W op een stuk grond aan den IJeel bekend onder den saam Tan grond aan het zoogenaamde boereobnit en vraagt of de gemeente daar recht op heeft loo ja dat ven dan van dat recht gebruik Gonda Dnik ran A Brinkman make en vergoeding eisoht van de steenbakkers die daar komen baggeren of het baggeren verbieden Verder zou de besr T n Iterson t wenschelijk achten dat de tol op het Gondsehe rgpnd afgeschaft en het daarbg gelegen land met boerenwoning verkocht werden Nadat de Voorzitter gewezen heeft op de omstandigheid dat een en ander tot 1886 is verpacht en den heer Muller geanttvoord heeft dat de mindere opbrengst van den tol moet woreen toegeschreven aan het verminderde verkeer op het rijpad sedert de opening van den spoorweg Leiden Woerden wordt de Begrooting der inkomsten en uitgaven met algemeene stemmen aangenomen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten Laatste Berichten liOndOll 36 October Eene depêche van Lord Bipon zegi dat te Pescliuwar setlert eenige dagen geructiteu loopen van een opstaud te Kaboel zelfs van den dood des Emirs Sedert 7 dagen na 21 Oclober wareu uit Kaboel geen brieven of berichten out vangen FOXiia iEi GEVONDEN en an het Bureau van Politie gedeponeerd een agaat OOK BELL lyfJK met goud MARKTBERICHTEN Gouda 28 October 1880 Tot ongeveer vurige prgzeii was de omzet niet groot Pülderlarwe puike ƒ 10 60 a ƒ 11 Mindere ƒ 9 50 i ƒ 10 25 Rogge puike ƒ 9 25 2 ƒ 9 60 Mindere ƒ 8 60 a ƒ 9 Voer ƒ 7 90 e f 8 26 Gersl puike ƒ 7 i ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 a ƒ 0 7Ö Haver zware 4 60 a ƒ 5 26 Lichte ƒ 3 76 a ƒ 4 25 De veeinarltl met weinig aanvoer de handel traag iii geuoinen eerste qualillJit varkeus voor Londen van 24 i 27 cent per half kilo schapen en biggen vlug verkucht Aangevoerd 60 partyen kaas eerste qualiteit van ƒ 36 a ƒ 38 tweede idem van f 32 a ƒ 35 Gueboter ƒ 1 70 ƒ 1 80 Weiboter ƒ 1 40 S 1 65 3 NOVEMBER KAASMARKT CORRESFONJDENTIE Het huofdiirtikel im dek heer L mout heden egeoi de oitffebreidheld ven bet faedeverilag weder blgven liggeo Burirerlljite Stand GRBOBEM 25 Oei JuomiDa Jahanaa oudere C Quartel en F E vau Deldeo 26 Csrnelis ondera A l eewis en J l ouw 37 Maatlje oadera W van den Berg en A La Koree OVEni bDEN 26 Oct M J Kiene 12 w GbHUWD 27 Oct J Gerretien en 6 H den Hertog J C Verkerk en A Snaterae J Schoouderttocrd en A Rielbma ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw D A S KEIJSER geboren Molknaas Batavia 26 October 1880 ♦ Heden overleed na een koirte doch hevige ongesteldheid ome geliefde Zuster ANNa PETRONBLLA in den jeugdigen leeftyd Tan ruim 17 jaren Namens Broeders en ZustersG C BRÜIJNEL Gouda 25 Oct 80 Heden overleed onze jongste znster Mejuffr EUZABETH MARIA SCHELTEMA Namens de familie M W SCHELTEMA Ez Gouda 25 October 1880 Eenige kennisgeving Bij mijn vertrek naar den Haag op HEDEN en in de on moeelijkheid om alle Vrienden en Bekenden nog te bezoeken breng ik hun bij deze MIJN HARTELIJKEN AFSCHEIDSGROET met den wensch dat het hun en den hunnen moge welgaan Mb P J SNEi Gouda 28 Oct 80 Hartelijk vaarwel aan alle Vrienden en Bekenden H B HBGEMAN en Eehtgeaoote HBEBEN E1EEDIN Voorradig de Nieuwste STOFFEN voor het Seizoen ULSTERS van ai f 16 en hooger enz enz Bestellingen op maat worden zoo spoedig mogelgk zeernet gemaakt geleverd Mg minzaamst aanbevelende verblgve methoogachting UEd Dw Dr B C VERWEIJ Tailleur Lange TiendeWeg D 49 P S Op aanvraag worden S TALEN aan hnig bezorgd OFENEASE 7E E00FINS nieuwe Grenen Planken BADDIN6S RIBHOUT BRANDHOUT enz Op WOENSDAG den 3 NOVEMBER 1880 des voormiddagg 10 uur aan den Veerntal te Gouda m m m uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrijgbaar hg P OVEREIJNDER Jl te Gouda 1880 Zondag 31 4efi ber jjo ggg GOUDSCHKCÖURANT Nieuws en AdverleDlieWad Voor Gouda en Omstrekeo In de laagste afdeeliii ten der school moet het onderwijs zooveel mo gk door onderwgzeressen gegeven worden en dat zou met het oog op het onderwgs in de handwerken dat verplicht gesteld is spoedig algemeen geweest zijn maar na is den gemeentebesturen zeker tot veler genoegen herinnerd dat de onderwgzeressen in de handwerken niet geëxamineerd behoeven te zgn en men al een vrouw uit de gemeente op een salaris van 75 of 100 sjaars kunnen aanstellea om dit onderwgs te doen geven aan de wet is dan voldaan eenige honderden guldens zgn voor de gemeentekas geepaard wie z n alweder de dupe wordt aan den geest der wet alwrider geen geweld aangedaan Geen ongeëxamineerdeli zegt de wet tot 1886 kant g met kweekelingen voortsukkelen zegt de minister Maar aartoe meer De regeering tracht d scherpe resolutie zooveel mogelgk te verzachten de voorstanders voor goed onderwgs necrmt zg daardoor tegen zich ia en de bestrgdws van het openbaar onderwgs zgn alleen tevreden te st llen door geheele opheffing van hetataatsonderwgs kleine concessiëii znllen de regwring niet baten Geven n nemen hofveel kwaads is reeds door dat stelsel veroorzaufct het moge het leven eener regeeringeenigemaènden verlengen maar op den dnur kan het niemand voldoen Spoedig hebben wij de begrootingsdiscussiëu te wachten zeker zal dan het geheele regeeringsbeleid ter sprake komen m wnstige lüscussiën zgn te wachten Zal libenile par ab één man het ministerie steunen of zal men het trearige verschgnsel zien dat een zoogeoaamde meerderheid in minderheid verkeert IM er verdeeldheid bestaat valt niet teontVa i Mn bg de stemming over éd regeling der mrkzaamheden is dit ten overvloede gebleken van het hoogste belang is het daarom dat de regeering de oorzaak niet is dat die verdeeldheid toeneemt en dit zon het geval zgn indien men nog langer het bascule systeem trachtte toe te passen In den tegenwoordigen toestand moet partg gekozen worden gaat de regeering voort met het stelsel van geven en nemen zoods dat bg bet invoeren der wet op het lager onderwgs wordt toegepast dan zal haar meerderheid steeds geringer worden en nederlaag op nederlaag zal door de aftreding gevolgd worden Zoo zon dit zittingjaar onder de beate vooruitzichten en met de beste voornemens begonnen niet de minste resultaten opleveren Aan de regeering staat het om daartegen te waken door bg de behandeling der begrooting flink bet standpunt te verdedigen dat zg bg baar optreding heeft ingenomen Is zg van beginselen veranderd welnu 2 verkfare bet onomwonden en een kamerontbinding moge dan tusschen haar en de vertegenwoordiging beslissen maar zg breke met het stelsel van geven en nemen omdat dit alle vertrouwen wegneemt en vooral na belemmerend zal werken op de afdoening der zaken Tnsschen regeering en vertegenwoordiging moet vertrouwen bestaan en dit gaat verloren als gedurig met twee maten wordt gemeten en nit twee vaten wordt getapt Mogen de lessen van het verledene voor deregeering niet verioren gaan L de gebrnikelijke wjjse in de Witte Zaal vaa het kooioklijk paleis Ia de door den vioe pfaaideot vao het StaaUmioiaUri graaf Otto von Stolbeif ta Wernigerode nameiit deu Keiier en Koniog litgesproken troonrede worden met dankbaarheid de bewgzen van liefde en toewgding ia de herinnering gebracht die de Kuning by gelegenheid van het grootushe Keuluhe dombouwfeeat beeit outvai a Verder werdt daarin gezegd dat de finanoieele toe ataud eene Teraodering teiv goede aantooat Ot raming voor 1881 wijst een batig aaldo aan waardoor 81 millioen mark nit Fmiiens aandeel in de Bykabelaslingen Toor vrrmindering der belastingen Tan den Staat bescbikbaar wordt De door het Egt aangekochte particuliere tpoorwigen levajeu zoowel Toor de floanetüa als voor het verkeer góft tige reaaltaten op De in de vorige zitting onafgedaan gebleren wetsontwerpen betreffende de organisatie Tan het beatnnr en de aanTulling der Kreiten provinoiale wetgeTing sollen weder worden ingediend Verder cal eene Terhooging worden voorgesteld van de pensioenen der weduwen Tan onderwijzers by het lager onderwgs terwgl ten slotte den Landdag aanberolen wordt om ook tgnenijds mede te werken tot nitroering der ceonomiaohe hervormingen in het geheele Bgk De ttiog Tan het Huis Tan Afgevaardigden weid daarna geopend door den president vaa jareu voa Köiler die eene korte rede hield de hertog voa Ratibor opende de citting vao het Heereshaia De verkiezing der drie Toonitters ran bet Uaia van Afgeraardigden had gisteren plaats tot Toorsitters Tan bet Hoogerhnis werden nog eeigiatsiw herkozen de hertog Ton Batibor graaf Amin BoiW anboig an Uaaselbaeh De tegenwooniige samenstelliag vaa het Haifti Tso Afgeraardigden van de Pruiaiachen Laaddaf isdeie 107 oonserratieven 98 ohncalen J nar liooaalliberalen 62 vrgoonserratieven 37 prograsaiateu 19 polen en 30 wilden dat lija d ledaa die tich bü geen dezer frsctiën hebben aaagealotaa In de laatste dagen is in Frankrijk net de aitToering Tan het tweede der Haart eerctea up U uielerkende geeatelgke orden geen Terdeit Toer gang gemaakt De TéUgrapte beweert dat al ds mannenorden vóór de heropening der kamen loo den onlboaden worden De regeering zou daardoor Tooreerst de interpeUatie oTer de Maart deereten willen Toorkonen en ten tweede een einde willen aaksa aan de beroering welke door de ultramoolaanaeha hoofden wordt aangestookt Hen Toegt er eohlar bg dat eene ailToering op groote sehaat eent aa de zitting der rechtbank Toor de oonfliotea soa geschieden Is deze mededeeling juist daa bm eent op 6 Noiember tot die uitToeriog oveig aao wsnlsi De Kngelscbe bladen zgn nog ailt d in str over de vraag of de regeering werkelijk tagsa d leiuera van het leriehe landverbond een vervolginc al beginnen Intussohen is de seqretaria vaa dea volksmenner Farnell de keer H aly gcraogea genomen Als aanleiding daartoe wordt genoemd dat hij een paohter door bedreigingen had oekea te verhinderen een hoere te betrekken waar eea Troegere bunrder uitgezet waa Healy onder borgtocht Trijgelaten is met gejuich toen bg de getaugenis Terliet door het Tolk ontracgen BUITENLA ND Biiltealaidscli Overzicht Eergisteren eyn de littinj n van den Pruiiischen Landdag heropend De plechtigheid geschiedde op Inmiddels heeft da heer Parnell Maandag avond wear een uitdagende ledeToering gehouden te Güway Het ackijnt seide bg dat da legearing den atrqd wil aauTaardeo met het rolk vaa Ierland Zij kunnen eohter de habeas ootpaa aet uiet sohorsen dan door eea votum vao bet parlement evenmin als sg onder snik een votnm een staat van beleg kunnen afkoodigea ea looUag wij in het parlement blg ven darf ik wel ttggu dat zg die Toortiellen niet aangenomen luUen sief Hy bedoelt dssroiede dat de leraohe ledea met alle middelen welke de gebrekkige regeling der werkzaamheden van het parlement aangeeft obsmetion ullen maken Dat ij daarin too nll É slagen dat sg de gansche wet verhindereo ia Biet waarechgnigk maar zg kunnen haar looh Ucg ophouden In elk geval is de toon vaa dan heet Parnell vol beteekenis Toor den toestand van het oogenblik Het schijnt in Ierland altgd tot uiterstaa u