Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1880

te moeten komen eer de rejteering tussohenbeide tra f De UtMiMhe katfen ign trj ra den IBden der volgende maand bijcrngeroiprn Naar de dagbladen uit Rome mcUlea moet generaal Garibiddi zoo gele lrn keUlcu lau de tcrmoeieuimen op tijn laat8 e reis dat hy riMtig behotfle hfrft aan rust en tich grruinieo tji moelas uthouiieit van eenige derluemniMLtaan sakeu Wat men in den Uattten Mjd vnn die deelneming heeft geiieo doel waarlijk niet bijzonder Daar meer rerinnges de generaal moest muar iuEieu dat hd daarvoor langzaineriiand te oud begint te worden nehowdiag in de taak ran Eijn sc ioauloon beeft geen guiistigen indruk gemaakt Bijtondere berichtpu uit Livadia bevestigen iet belT dat de tocitand van den Ciaar zeer bedenketjk ii l e geneeaheereu gelooven de voorleekenen eeuer hersenontatekening waar te nemen Ondauka allfc officienae tegenspraak worden deze algemeen geloofd Andere berichien melden dat de Keizer op d reit naar Livadia een poos alle bei Hls n verloor en men voor verlamming vreest Dr Botkiti ia nu Ie Livadia Nur tkana mei tekerbefd kan wonlen gemeld faebheo de broeder des Keizers Grootvorst Nidolaas fftiit Melikoff en minieter Hiljoetin de trouwaote vao den Czaar b j diena huwelgk met de vorstin E olgora eki ouderleekcnd BINNENLAND G0ÜI A 80 October 1880 Dinadag 9 November zal alhier als spreker in bet leparteroent Gouda der Maatschappij tut Nut van t Al meen optreden prof dr Th Joriasen uit Amsterdam Naar aanleiding ran het in de Goudsobe Couraiif M E7 October voorkomende ingezonden stuk van Veni omtrent het alleeli met de voorletters vermelden van de namen der door hei Kantongerecht te Gouda ffisMMrdedden in ie opgaven in Gondsehe Courant deeh i n ons mede dal de namen der veroordeelden diMrom alleen met de voorletters in de Courant worden VCTMek omdat by de geringe overtredingen de verMthihig van de namen voluit geheel overtollig zou ig i terw ql bji ernstiger overtreding eene dergèiyke vermelding de straf in meerdere of mindere bMv Mm verzwaren hetgeen niet dan bij uitzondering wenschelyk ia De publicatie van de vonnissen it Je Conrant strekt niet zoozeer om de namen der or leelden dauwel om de overtredingen dié door hM kantongeieobt behandeld worden kenbaar te makAi De vermelding van de namen voluit geschiedt dtUt ok oosh In bei Dapthd mn Zuid Holland en t OrmmilUigt noch in het Faderkmd noch in de Jréhnuehe Cl noch in de Zeidtche Cl noch in de S totitktttieMeke Ct noch iu eenige nndere Courant waarin opgave der vondlssen in strafiaken van het kiMtongeraoht geschiedt Ook de namen van hen cKc door ren rechtbank zijn veroordeeld worden l hw nooit rolnit in de courant vermeld Onder de vele brieven die de sergeant Musquetln nog steeds on Vangt verdient de volgende veriMd te wolden legt de Zw Cl De schryver eéR jtüpen brikant uil Ooada had het denkbeeldo igevai om oen door hem ontworpen pyp den naamvte ylfusquetierpgp te geven Daarvoor vroeg hSde goedkeuring en deed dit verzoek vergezeld gaan vui tn afbeelding der pijp van de linker en van é re hlenyde gezien Aan den eeoen kant pryktehjtt bitnlbeeld van den seigeant en aan de anderei de bnmenin een lanwerkMiis Mnsquetier iSSO Dn woorden aan weers gdeu van den Meel vormdendo toepMteIjjke tprenk Deugd adelt SergeantIf de ntogeiykheid voorziende dat zijn borstbeeldii noken vuilnisbakken mitgaders mestvaaltenzou terecht komen en minder op die eer gesteld heeft den uitvinder l ft brief o a onbeantwoordtemggeionden VU Londen wordt faerieht dat op de vee en zuiTeUeDlooustelling volgens de laatste uitspraak dor beoordeelaars aan ons land een hoogst belangrijke owdenoheidiug te beurt ia gevalles In de afdeeling dkvae qn aan onze inzenders toegekend de eerste tweede en derde pr en dat wel by mededinging met 1 de fiugelsobe raaaeo Deze pryien zijn verleend aaikrgkheid van het vee Op de Lood neohe tentoonstnllin is ook met een zilveren med ii le bekroond de be r J van der Breggefe te W ddlnxveen vnor Derby kaas On de voordracht drietal voor hoofdonderwjgier te Meeteren gemeente Geldermalsen komt voor de heer Telsing Ie LekVerkerk Doaderdag middag werd onder Qoodenk een tent wagen waarin 3 per onen zoteii door den wind omvergeworpen D voivman heeft een arm gebroken de beide andere personen zyn met den schrik vrg gekomen Dinsdagavond jl is onder Stolwijk een arbeiderswoning afgebrand Slechts zeer weinig huisraad kon gered worden Eon aanzienlijke hoeveelheid hennep en ook eene belangryke parlij aardappelen werden door de vlammen verleerd Naar men verneemt was noch woning nooh inboedel tegen brandschade verzekerd Men schrijft nog omtrent de reeds gemelde kerkwijding te VVaddiiixveen aan de Tijd dd 27 October Heden was het een vreugdevolle een heerlijke dug voor de Kalholiekcu dezer pnroohie Geruimeu lijd reeds was er verlangd vurig verlangd om de katholieke kerk alhier te klein voor hel toenemend aantal parochianen Ie vervangen door een grooter den dienst des Meeren meer waardig gebouw Dal verlangen werd alsnu berreiligd Aan den onvermoeideu ijver v n onzen dierbaren herder gesteund door de offervaardigheid zijner parochianen mocht het gelukken een schoon tempelgebonw te verkrijgen dal door ieder om zijne heerlijke bonworde en Sinke ruimte om het zeerst wordt geroemd Heileu werd deze nieuwe tempel door Z D Hoogw den bisschop van Haarlem plechtig geconsacreerd Nadat door Z D Hoogw omgeven van een groot aantal geestelijken de wijding zooverre was volbracht dal de geloovigen tot het heiligdom kouden worden toegelaten stroomde eene groole menigte den tempel binnen Daarna werd door Z D Hoogw de heilige Mis opgedragen waaronder het zangkoor eene Mis van d Archambeau ten gehoore bracht Na het Evangelie beklom de Zeer ferw heer Janmaat den kansel en hield eene schoone leerrede waann hij den geloovigen op indrukwekkende wijze de waarde voor oogen stelde welke een tempel voor den Katholiek bezit Deze dag is voor de Katholieken v n Waddinxveen onvergetelijk Blijdschap w s op elk gelaat te lezen van alle huizen der psroobiaoen wapperde de nationale driekleur Dank aan onzen beminden herder aan wiens ijverige pogingen wjj hel bezit vitu dit sohoooe gebouw verschuldigd zijn Dank aan de milde gevers die onzen herder in diens zware taak zoo liefderijk hebben gesteund Moge de wenioh des predikers vervuld worden en hun voorbeeld vele navolgers vinden Lof MD HU architect en aannemers die in betrekkelijk zoo korten tijd zulk een schoon gebouw hebben tot stand gebracht Maar onze dank onze innige dank vooral aan den goeden God die jiUer werken zoo ziobtbaar gezegend heeft Bü kon besluit is benoemd tot hulponderwijzer bij de pnpillensohool te Nieuwersluis de heer Briedé titans hulponderwijzer te Krimpen e d Lek Te Alphen is onder geleide van twee politiedienaren per sptor van Ijeiden aangebracht een persoon die by eenige iagezeteoen met valsohe kwitanlien gelden had geind voor ecu medisch professor uil Leiden Dit bedrog kwam nil toen de professor zelf het verschuldigde liet invorderen Men zegt dat het de huurkoetsier zon zyn die den professor by zyne visites heeft gereden Het hoogheemraadschap van Sohieland zal eene geldleening aangaan groot ƒ 20 000 aflosbaar in 10 jaren rentende 4 pOl sjaars Beroepen te Arnemuiden Ds H Oroeneveld te Waarder Aangenomen naar Polsbroek door J Hoogenraad eend Statm Oeneraal Tweedb Kamzs Zittingen van 28 en 29 October 1880 In de zitting van Donderdag zijn de beraadslagingen over het strafwelboek voortgezet De minister van justitie beeft overgenomen het amendement van den heer Borgesins om het woord bewnsteloas uit art S7 weg te laten welk atlikel na verwerping van een ander ameudemeut van de oommitsie van rapporteurs werd aangeaomen Art 88 51 rerden goedgekeurd zoomede art 62 en 63 docb na verwerping van een amendement der commissie van rapporteurs die scherpere bepalingen wenschten tegen uitgevers en drukker dan in het regeeringsoutwerp voorkwamen De verwerping geschiedde met 31 tegen 26 stemmen In de zitting van Vrijdag zijn ju eene korie disenssie alle artikelen van het eerste boek van het strafwetboek nageooq overanderd aagenomen D behandeling van het tweede boek misdry ven is aangeTïDgen Artt 92 166 ijn goedgekenïd behoodesi een viertal aangehouden artiekelen Maandag is Utel 7 nan de ord De beslissing over het amendement tot teederin totri g der doodürnf is in de Tweede Kamer aldus geweest Voor Tegea Afwezig Totaal Liberalen O 38 15 63 KatholieK 8 2 7 17 Antirev 8 O S 11 Conserv 4 1 O 6 20 41 26 86 Van liberale i e naren afwtzij de beercn van Houten Bergsmt Sandberg Dullert de Beaufort Roell de Bruijn Kops Gudefroi Proger Gleiohman Schagen van Leeuwen Virnly van Kek Bredias en van der Werk van de Katliolieken de heeren van Nispen Verheijeu Vermeulen Uaffmani Brouwer de Bieberatein ea de Bratjn vab de antinvolitionairen de heeren van Asoh van Wijk vaa Wassenaar Catwijok en Kruohenius Tegen de doodstraf stemden van Katholieke i jda de heeren Nyst en van der Hoeven van de vatieveu de heer Oorver Hooft Te Sneek staan thans de heeren Smidt en Kappeyne van de Goppello als candidaten der liberale richting naast elkander De overige heeren welke van die zijde genoemd waren hebben verzocht niet ia aanmerking te komen Hel Bestuur van het Pensioenverbond heeft 19 dezer een adres aan Z M den koning ingediend waarin nader wordt aangedrongen op wijziging der penaioenwetgcviug van burgerlijke ambtenaren raop hel stichten van een pensioenfonds voor weduwenen weezen dier ambtenaren Herinnerd wordt aaahet werk der Commissie van 80 Jannari 1878 enaan het gevoelen van den legenwoordigen ministervan financiën dat het instellen van een nienwe Staatscommissie noodig was ten einde de noodiga voordrachten te ontwerpen om tot oploaeing dei pensioenzaak en herziening der pensioenwetgeving te geraken Donderdagavond had de tweede Voorstelling plaats der DlLerrAKTEN CLCB die door ons met genoegen werd bijgewoond en ten volle waard is met een woord in dit blad besproken te worden L Zoon van den Veroordtddt heette het stuk dt ten tboneele werd gevoeld vooneker geen fcanel werk van groole waarde waarom wij de vri kei4 namen vooial aan het tooneeUyet oaz aaodoMt te wijden Men beeft wel eens beweerd dat het gcmakkelijkei is ren koning of vorst op bel tooneel wéér te gqveBi dan een gewoon burger uit den legenwoordigen tüd en tol op zekere hoogte is dat waar Het vertolken van een koningsrol gehuld in een praohtigen mantel sprekende op eenigtziut verheven toon zat den acteur bij het groote publiek een gemakkelijker snocet bezorgen dan hel optreden iu een rol van een alledaagsoh persoon By de eerste zal reeds de indrokwekkende pose de schitterende kleediag de hooge toon den aoteor die een weinig slag van spelen heeft veler sympathie venekeren terwy b de laatste aUst aankomt op i goede voordraeht beschaafde gestes en juiste opvatting In dit optieht was de taak der actears vén Donderdagsvond verre van gemakkelijk daar het auoces geheel en al van het spel afhing Boveiidien bevalle hel stuk vertebeideue moeielijkhedenf waaronder de steri sc ne sUereent Ie rekcaan ia Het deed ons goed daarbij niele van dat oferdreven gehik en geenik te bespeuren dat dergelijke tooneelen vaak ontsiert men las de aandoeningen meer uit de gelaatstrekken en gestes dan dat men ze ioorie welk biyk van zelfbeheersching waardeerittg verdient De titelrol wat in goede banden De verschillende gerooedsaandoeniaeen werden met de vereisohie soberheid en eenvoid weérgegeveff ea de nette beschaafde voordiacbt voldeed teer Van het stille De Oude heer Ueefmtea werd eveneent veniienstelijk vertolkt Op het tooneel te sterren is zelfs voor tooneelspelers van beroep een hachelijke zaak Hoeveel te meef voor een dilettant I De minste overdrijving is in stnat bel geheele tooneel Ie bederven en een lach op Ie lippen in plaats van een traan in het oóg te roepen Dat het pabliek by het 2e bedrijf in de vereischte lemming werd gebracht wat een voldoende bewijs van hel goede spel viln hem die Heermans voorstelde welke daarvoor den dank verdient zyaer medespelers daar bet sneeet Van hel geheel veel van dit tooneel afhing tatdiiM voldeed niet minder Uü behoort tot dit leden der vereeniging die zioh met de neodige gtnalckelykheid op het tooneel bewegen tMrendiM spreekt hij met veel uitdnikking hij veel de puntjes óp de te zetten en het tooneel waar hü Willem verhinderde te leekenen werd zoowel als de herkenniugeloène en het slot looneel zeer goed door hem gespeeld Het deed ons veel genoegen te zien dat de rol van den ouden ecoj was toevertrouwd aan dat lid vaa hel geielsthap dal bij de vorige voorstelling in een kleine rol getoond had een groole waard te tijn Ouk thans taldeed hij uitstekend Al spoedig bii lijn eerste optreden won hij de sympathie van het publiek door zijn eenvoudig ongekunsteld spel De komische kracht wist by in zyn rol ten volle t doen uitkomen en van hel begin tol het einde hield tilj ket gekozen karakter vol Heer dan eena dwoug ba door zyu aardige voordracht een gnilen lach af tan de toetcbuuwers die vour evenlueele volgende voorstellingen tyiie medewerking niet dan ongaarne idlea missen De heeren VernUgge en Dellaar waren de ondankbare rollen van het stuk diiar de sympathie van het publiek uit den aard der laak bestemd is voor lig die de edele rollen vervullen Des Ie meer eitenteiykheid verdienen zij welke de onedele op zich gemen daar zy vooraf weten min of meer in de tobt4nw te zullen staan Het kwam ons voor dat ü die genoemde twee vrienden voerstelden daaraan veel aorg hadden besteed en ongetwijfeld braohteo ijj hel buane bij tot hot welttagea van het geheet Trant Meermani die hel grootste gedeelte van den tvetd in Amerika was vertoonde zioh slechts even ia bet Ie en 5e bedrijf Dat hij zijn kleine taak l ed volbraebt behoeft ileehtt geeontlateerd niet httoegd te worden veor hen die zioh de aiuiekeiide üie herinneren waarop de vertolker van deze rol bilde vorige voonlelliMg de titelrol vervulde Ook de tweede voorstelling der Dilettantin Olub is dns o i goed geslaagd Of zij vlekkeloos was Wil zouden de Isatsten zijn om het te beweren de aelean de eersten om hel tegen te spreken Doch voor eene vereeniging die baar eersten verjaardag lalh nog niet vierde gaf ij reeds zooveel dat haar eta Uag aangenaam kraohtvol leven moge worden voorspeld I Doek daartoe wordt vcrciseht de steun van het pabliek Dat ty reeds vele vrienden telt is gebleken een van welke leKs de beleefdheid had en manci te eomaoneerrn ea dia der vereeniging op te dragen welks iXmderdag als tlotnr door het oroheM gespeeld werd Hoge het vrieodea en ledental der vereeniging toenemen en haar in staal stellen ons nog dikwijls een ivond te bezorgen alt die van Donderdag I fUatoBgereolit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 27 October 1880 KsnteureebMr Mr J H Tan MIEKOP Amblsaaar ren ket Openbaar Ministerie Mr W C A 80H0LTEN te Botle dam VEEOOEDEELD 0 van der W winkelier en slaebter ie Qouda lot eene boete van 6 of gevangenitttraf van 2 dagen wegens in zijn winkel en slachtplaata in de Keizerstraat te Gouda uitgeitald hebbeu van drie kHogmm randvleeseh en dertig kilogram paardevleeteh welk vlenoh niet was gekeurd n ongeschiktwtt tot Tsedsel voor mensehen M de B huisvr van H K koopvronw ia leb te Gonda lot eene boete van 1 of gev van 1 dag wegeus op d Ooet HaVen Ie Gouda verkoopen van ongekeurde visoh U K sehoonmaaktler Ie Qouda tut eene boeit vu 1 of gev van l dag wegens werpen van vuil in het water op de Gouwe te Gouda N 8 tjoawer Ie Gouda lol eene beeie van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens liggen in een boonsperll van het Plantsoen aan ilfn Katteniiagel te Gouda 1 B landbouwer te Keeuwijk tol eene boete van ƒ 3i of gev van 1 dag wcgenl op dea Kleiwegte Gouda tiJn wagfn bó uu met een paard gehMl zonder toezicht laten staan A van D koetaier fe Gouda tot ceaa boete van 1 of gev van 1 dag wegens op het Stationsplein te Gouda zijn vig ante bespannen met een pstrd geheel zonder loeticht laten slaan J P B arbeider te Nieuwrrkerk tot eene boete van 6 of gev van 2 dagen wegens in de Dorpstraat te Nieuwerlcerk door hevig te vloeken en te schreeuwen maken van Dtohtgeruoht verstorende de rast der inwoners W H H B en P B alle drie arbeiden te Nieuwerkerk ieder tol eene boete van ƒ 8 of gev van 1 deg wegene onder recht loopen over eens andert te veld slaand grasgcwaa in den Zsidplaspolder onder Nieuwerkerk 0 de W koopman te Gonda tol twee boeten van ƒ 8 of gflv van 1 dag voor iSiepe boete wegens op s Gravenweg onder Nieuwerkerk alt ge leider van een kar bespannen met een hond op die kir zitten en niet zorgen dat d6 iPWi Toonden wat van eep muilkorf 0NT3UGEN TAK RECHTSVEfiVOLGING 3 tuinman te Gouda van de aanklacht op de Turfmarkt Ie Gouda op gemesntegrond boomen aan stukken gezaagd te hebben zonder daartoe vergnnning te hebben van Borgemeester en Wethouders van Gouda De Kantonrechter heeft beslist dat dit in de politie verordening van Gouda niet stnfbaar gesteld is Laatste Berichten Parijg 29 Oct De tenuitvoerlegging der Maartdecreten is op verschillende plaaten o a te Marseille en te Perpignan voortgezet Burgerlijke Stand GEBOBEN 27 Oct Aaaa Jseohi ouders L vm Wiolan en M vin de l afoerdt Arie osderi O Strarer en J E van LifeaweD Chrtstlas ouderi B Begeer ea C Viuer 2S HtiDdnkai ooden P Broawert en D de dong 29 VVilIcni ouden T Boot ea C F Ksboot OVEUI EDëN 37 Oct I ii Msarea bciavr van J Zorg 85 28 J J Quarltl 3 d H Papenhaiicn wed F laa Alteaa 3 j IU ie ONDEBTROUWU 29 Oct H md Dam 23 j en 8 A Kroon 27 J C C kramer 24 j en A E de Koning 20 J J Glubnk 24j en I Binnendijk iï J ADVERTENTIEN 8 L CATSl JIEBECCA VAW EMDEN den Haag Qouda 28 October 1880 lieden overleed onze jongste zuster Mejnffr ELIZABETH MABIA SCHELTEMA Nsnwns de inmilie M W SCHELTEMA JSi Gouda 25 October 1880 Eenige ktnnii eving Ann een langzaam verval van krachten overleed heden in den oaderdom van bgna i84 jaren onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder MejuÉFroow HENDBIKA PAPENHüUZEN Weduwe van den Heer P va Altska P VAK ALTEN A Gouda M VAK ALTENA 28 October lêiOf KüIpebs Eenige en algemeene iennitgeving zy die iets te vorderen hebben van of versehuMJ zyn aan M ufvronw ELISAiBBTH MABIA SCHELTEMA gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan vóór den 15n NOVEMBKB 1880 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DBOOGLEEVEB t Gouda De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat h j OONDERDAa 4 NOVEMBER a s GoDDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bj den Heer F X HABDUZEB Sociëteit Vredebeste op de MasKT s HaGB OfTICIRS Een 14 15 jari P G wordt bö de week TERSTOND gevraagd Adres in persoon Crabethstraat Q 222 üit de hand te KOOP BEN BUZONDEB J tegen een zeer hUlijken prijs Iniormatiën te verkrggen by A VEBBIJ Gotiwe C 167 T A G VAN DETH MarM A ISÖ ONTVANGEN een nieuwe CoUectie ITitgesnedenHoTitwerken om te bewerken geschikt voor Sta INICOLAAS CADEAUX J E ZIEBEET Photograaf MARKT Bericht dat bij hem vervaardigd worden Manchet K noopen met Portret hetzjj van portret of persoon ƒ 1 50 het paar Verzoeke eene vroegtfldige bestelling Bij den Boekhanaelaar A BRINKMAN ia te bekomen Tramway en Oorlogsspel PBIJS 25 CENTEN AANBESTEDING der benoodigde AARDAPPELEN ÖROENTEJ KOLONIALE WABEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Beatedelingshais te Gouda gedurende het jaar 1881 op DINSDAG 9 NO VEMBEB e k dea avond iea zevm uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in bet Gestidtt van 1 Nd vember tot en met 9 November van des morgens tien tot dea namiddags twaalf uren De Secretarie A H VAK DILLEN PIANINO Door Sterfgeval TE KOOP een nog niet bespeelde zeldzaam prachtige gebeeldhouwde PIANlSO 6 weken geleden gekort hebbende CDO thans te koop voor ƒ 5 Ta bezichtigen fen Haag NIEUWE MOLSTBAAT No 9 5e Huis van de Wagenstraat J de JONG Az j Mr TIMMERMAN mniumni mmmw van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Knipersteeg K 227 mm 7ESE00PM nfêtlWc Grenen Plankea BADDINGS RIBHOÜT BRANDHOUT enz Op WOENSDAG den 3 NOVEMBER 1880 des vo rmiddag 10 nor aan dea Vitmtal te Gourijt MSHAUBBINS or Anti Rliuiiiatlsclie Wttten i enezen ontwijfelbaar aUe lijders aan maaf kianip hoofd sohottderpijn of welke kwalen meer van Bhumatiseben aard tijo en door koude ontstaan Prqs 30 ets per pakje met gebruiksaauwijzinK Hoofddepot te Delft bij A BREETVELT A ea verder verkrijgbaar bü T A G van Detli Hej de Wed Bosnu Gouda W F J den Uijl Sohoonh A Fnns Zevenhuiieo M J Gondkade Boskoop O Uoogendyk CappeUe C B Veilieal Osdewater A Poa Berkel J vac Dorp Zotiehneer A Knuling Alphen J B Ë a a hle feaj Bodegraven K Ooeterling Haastreoht S V d Kraats Bleisw jk jWeiG Wilhelmus Woerden