Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1880

Woensdag November 1880 N 2526 GOÏÏDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mm mim m mm mm Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Biaonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOROËADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefSessohen cwart en balf ankers Fi1j icourantea worden gratis en iranko rerzoaden Alles wordt franko t huis geleverd ilHlllillli EXAMEN M O 1881 LEERLINGEN roor den Opleidingscumua worden tot 1 NOVEMBER aangenomen F ê BOE Gouwe C 180 Privaat Docent De inschrijving voor de beide Cnrsnsaen ter Praetische Opleiding reap 2 en 4 iren s weeks blijH gedurende OCTOBER opengesteld Priraat Onderwgg in bovengenoemde Vakken en in de Wiskunde IMIi Ilfflü lIlMffllil Opg erig t in den tfare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN mUOEN GULDEN v igcr rne rd Directeur Jhr Mr C 1URTS £ Jbsz Tweede Directeur Hr J P POttTI£LJE Kantoor Begaliersdwarsstraat by het Koningsplein X 12 DOOELOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Veraekenngen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OP ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMlEN OP STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GEKERAAL AGE ÏÏ DE HEER T DRAIJER TË S GRAVE DAGE HEEREIRAGHT 5 Correspondenten in de Provincie Zaid Holland Te Gouda de Heer W J Fortagn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter k Veégeng Delft Heer Mr C E Overgaauw Pennig Dordrecht H Vriesendorp Gorinc i0n Heeren C de Gijselaar Co e Oravenhage Heer P J Landrjj i loeiden Heeren Lezwijn Eigeman Oudeteater Heer R W Haentjens Dekker Bargraneester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop 6 Zoon Schiedam P Loopuijt Co Vlaardingen Heer Paolua Kikkert Woerdtn G Groeneveld Bg de a s Verkiezing voor een LID van den GEMEENTERAAD wordt ten dringendste aaobevolen de Heer C Hessemaker die steeds getoond heeft de belangen der GelaMui ten zeerste te kunnen en te willen ür ê ix Popp s WEENEN I Bognerstraat No 2 ectil Anatberio moodwater nr Plantaardig Tandpoeder zga de dengdeiykste en meest beroemde middelen tot genezing en reiniging van de tanden GENEESKUNDIG ATTEST faahaHigMi VELE EIEZEES Het ANATHKRLS MONDWATER van den K K Hottandmeester J 6 POPP in Weenen I Bognerstraat No 2 is zeer weldadig en oefent zyu heilzamea invloed uit by ziekten van het tandvleesch het losraken der tanden en een slechten leuk van den mond Steunende op de ondervinding kan de ondergeteekende niet nalaten dit mandwater aan alle mond en taudlyders met nadruk aan te Haven 17 17 Haven BAAUMAAEEBS Veraeh voorhanden APPELBOLLEN PRINCESSE en KONINGINNEBROOD verschillend Klein Osbak ens Tegen HoïSTen Vibkouohkid BOBSTCARAMELS ONTVANGEN MiaHr d Anvera Tafellikenr POPP s PLANTAARDIG TANDPOEDER i ook een voortretfelgk middel om de landenvan den zoo lastigen tandateen te bevrijden en ze voortdurend wit te bonden alsook om het verder voortwoekeren der kwaal te voorkomen Dr Jog STRA8AK Stedeljjk en Gerechtel k Fhygicns Hohenmaath Bohemea f i e ti fio illveii cbleAnatheria PrrjMrateii ign gQTesligd en te verkrijgen Ie Oonda bij L Schenk winkelier op de Hoogitiaat A ISÜ te Kotterdam bg F Ë vaa Santen Kolff apoth en A Sohippereyu fe Co blauwe poroeeinwiukel t a Hage by J L F Snabilié apoth te Delft bij A van Bgn en J E Kanwenhoren te Schiedam bg C Malta Gz j te Leiden bij E Naordg te Utrecht bg F Altena eo Kraan te Araateniara bg F V Windheim Co en U H Uloth k Ct apotheek te Oudewater bg T i van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolff Gouda Druk van A Brinkman mmSL VEBSOOFINS TE GOUDA op DONDERDAG 18 NOVEMBER 1880 det middags ten 12 ure in het Ko£Sehnii di Habmoniex aan de ftiarkt aldaar van eene Bouwmanswoning wjjk E No 2 met 8TALUN0 SCHÜÜB HOOIBERG BRF en eenige perceelen W£ll en HOOILAND groot 6 Hectaren 62 Aren 92 Centiaren aan den Nieuwdorperweg te Verhuurd de Woning tot 1 Mei en de Landerijen tot 1 January 1884 aan den Heer P STOLWIJK voor 850 in het jaar Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜÜN DR00GLEEVE6 te G ouda Openbare Vrijwillige VERKOOPING Ten gevolge liquidatie zal op DINSDAG den 9 NOVEMBER 1880 de voormiddag elf ure te Gouda voor en in de Schnurpapierfabriek aan de Turfmarkt worden verkocht i contant een staand aTOOMWBSBKTUIG van 3 paardekracht met staande LocomoMelketel en DriJtwerk VBEWAKMINGSBUIZEN ± 1050 kilo Korrel AMARIL 112 kilo poeder AMARIL Naxos 460 kilo aemaleu VÜUHSTEEN AMARIL SLUPSTEBN een Koninklgk WAPEN en nog vele andere ARTIKELEN alles afkomstig van gemelde Fabriek Nadere inlichtingen worden gegeven door den Deurwaarder B H tax di WëRVS te Gouda OPENBARE AAHBESTEDDIG BURGEMEESTER ea WETH0U0KB8 vm Gouda zgn voornemeng op DONDERDAG den 4n NOVEMBER 1880 des namiddag t n 1 ure in bet Baadhiiis aldaar bf I Mht§ving aan te besteden Het op booste brencea toq een gedeelte van oen Weg Earnemalk Bloot ZuidzUde welke Weg bet Polderbestuur van SHuipwuk In gebreke is gebleven in beboorlijkan toestand te brengen Het Bestek en de Voorwaarden liggen op Werkdagen des Toormiddagg van 10 tot iki namiddags 1 ure ter plaatselyke Secretarie on aan de ytadg Timmerwerf ter inzage Inlichtingen worden gegeven do r dm Gemeente Bouwmeester De iuschrgvingg biljetten op zegel geMhierML door den inscbryver en zgne borgen grteekeM en bebooriyk gesloten zullen den 3n NO £lf BER 1880 niterluk des namiddags ten nte op de Gemeente Secretarie moeten ingeleverd zg Voor Slgmhoeat b $ Kinderen gom beter middel dan de overal bekende RIJNLANDSCHE MM SQSST BONIS uit de Fabriek van W H ZICKKNHEIMJiBte Maim Biddcbkeu Mgnheer Het is mg een waar genoegen U te kunnen mededeelen dat m n tweejarig Zoontje volkomen genezen is van een Siymboest en korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschen RIJNLANDSCHE DRUlVEN BORST HflNIG volgens de daarbg gevoegde gebruiksaanwijzing Zgne eetlust heeft hg daardoor direct weder teruggekregen J HOOGGEBOREN Alleen echt verkrggbaar in flesschen vaa twee Gulden een Gulden esn 65 Cent voorzien vm nevenstaandfttbriekstempelte Gouda bg P H A Wolff Boskoop bg J van Öergen Haastrecht bg J D den Hartog oudewater bg F Jonker Idenbarg Ter vennijding van oponthoudgelieve men alle vpor de RedactieSêatemde brieven tiy den Uitg pverite be ivg en 1 pirteneotatre Werkzaamheden Ia dé namiddt zitting van Maandag heeft it twaede kamer overeenkomstig êea vroeger gaMmea besluit een begin gemaakt met de Dehandelittg van bet wetbfek van strafrecht dzi elgkheid om de te bekorten na bet lie ran rapporteur zitter geen tgd v r oawingeu waarvoor 1 gesehUrt wm br Gratamaii bod yeraras geen voor tafider te hever regelen als ig maakten in het eving zag spreker de wetten het Doordrongen van de m Ja t £o zooveel mogelgj itvoerig rapport der eomi trard op voorstel d r r 4it tw re M4M 6 m B ftrt iprekw de I HPlMMb bnwann Qï M codificatie maar wil È 9l9 taitdiglMdea dit tMiOB ar ecBYMettda i NI whaaa mfik mMmm der bagchsnn n en dece het ge4M a MdraaalUnia Dit Mtbodc acht sprelcer liet fHwtiaeb omdat de bapaüi fao te Ungdradig ija B oodencliaid genaakt wordt tasgeben gevaogtaisttrBf en heebtenig ook ig er geen stekel in h t ondergciMM tosachen migdrgf en overtrefiag ig veriowrd De opmerking dat het wetfaoMc ts doctrinair ii werd door gpteker tot btwilMraard pMMte JbedeakiDgen codificatie u in ds grondwet bevolen en ieder zal bovendien moeten riBOueo dat de Fransche beschaving van idlO eo gdieet andere was dan de tegenwoordige den aaaganomen vorm acht hg den meest verkies IfkMi De beer Gratawa niet overtuig houdt zgn bezwacen vol en meent dat ook ide heer Godeiroi de voorzitteil der commissie itiet met ket wetboek is ingenomen wat door den minigter betw fetd wordt Daar over den omvabg en de indeeling geen diwttssiSn gevoerd werden apraken vervolgeng de beerén Gratama Maekay en Hegdenryck over b t wetboek in het algemeen De eerste achtte bet te doctrinair de vele voorschriften bederven het zedelgk gevoel der menschen de afsch Sng der verachoonende omstandigheden acht hg verkeerd Ook de tweede had verschillende aaomerkingen wel werden gebreken van het code p nal dat spreke volst rekt niet minacht weggenomen maar dit is meestal slechts schgnbaar scherper oordeel sprak de beer Uegdenrgck van dat standpunt uit toen hgzeide dat ontwerp ia ten eenenmale een weerslag van de richting die tegenwoordig in onze maatscfaappg bovendrgft Hg vindt er van alles in maar hg vindt er niet in God In de middeleeuwen was God de hoogste rechter bg godsuordeelen en godsgerichten besliste God over schuld of onschuld zou de geachte spreker uit Ngmegen zoover terug willen Volgens spreker ig de geheele strekking vap het wetboek den veroordeelde te verbeteren vandaar het vervallen der onterende straffen en de voorwaardelijke invrijheidstelling vandaar ook de buitengewone zorg voor het onderwgs der gevangenen in de bovendrgvende richting Toch zal spreker den niaatschappelijken toestand nemende zooals die ig misschien voor het ontwerp stemmen Uitvoerig weerlegdg de minister de bedenkingen en toonde aan dat niet verbetering hoofddoel is maar de rechten en het beMng der maatschappg altgd op den voorgroiid staan Na een kort antwoord der vorige sprekers werd de discnggie begoanea over het eerste boek en de eerste acht artikelen na kort debat omtrent de toepasselgkhaid der Nederlandsche strafwet op verschillende in bet buitenland gepleegde misdrijven weiden goedgekeurd De zitting van DiiMdai was niet slechts belangrgk om de geh ondeu discnasiSn maar vooral ook om de gevallen beslissing In weerwil toch der adressen in weerwil der itatie veroorzaakt door de gruweldaad te s Hage werd met aanïienigke mwrderheid het voorstel tot wedurinvoering der doodstraf afgewezen De discussie hierover hieli alle gemoederen zoo bezig dat men de bepalingen van het ontwerp omtrent ons strafstelset bgna niet ter sprake bracht het amendement van den heer Gratama ter vereenvoudiging werd zonder discussie afgestemd en van deportatie was volstrekt geen sprake Vkn de invoering der doodstraf maakte de heer van Baar zgn gtem oihankelgk het strafstelsel van het ontwerp is naar zgn meening niet ahchrikwekkeud genoeg Door den heer Heijdenryck worden de op te le n straffen te licht geoordeeld ook in vergelgking met de tegenwoordige bepalingen Door den minister wordt aangetoond dat het belang der maatachappg eveaioer behartigd wordt als de belangen oer overtrederg van de wet Hü wgst op bat zwaarden der celstraf dan de gameenaobappelgke opglqüang en toont aan dat vergchil lende gtraflên looatg die op diefgtai en verkrachting verzwMfÉfign Ook verdedigt hg de D gdiaSng van h fmteerende der giraffen aM Mik lMat itttgik Vidt a y gawwaa dat er later gelegenb d lal zgn voorsteOen te doen tot verzwaring der gtra£Sui ook verdedigde dit lid der commiasie de voorwaardelijke invrijheidstelling in het belang der maatschappij Na deze algemeene beschouwingen kwam het artikel aan de orde luidande De straffen zgn a hoofdstraffen 1 gevaogiBnis 2 hechtenis 3 geldboeten b bgkomende straffen 1 ontzetting van bepaalde rechten 2 plaatsing in een rijkswerkinrichting 3 verbeurdverklaring van bmaalde voorwerpen 4 openbaarmaking der recbterlgke uitspraak De heer Gratama voor misdrgven en overtredingen verschillende straffen wenschende stelde in dien geest een amendement voor in het regeeringsvoorstel ziet bij geen enkel voordeel terwijl het misschien wel 8 of 10 millioen kan kosten omdat vel een achttal gevangenissen zullen moeten gebouwd worden De heeren Bichon van IJselmonde Heijdenrgck de Jonge van Baar en Oanner stelden voor om de doodstraf onder de hoofdstraffen op te nemen welk voorstel door den heer Bichon verdedigd werd op grond dnt het rechtszwaard evengoed gedraf n moet worden als het oorlogszwaard misschien zon men beide evengoed kunnen missen De andere afgevaardigde van ons district de heer Patgn als lid der cemmissie verwonderde zich over de indiening van het amendement hg erkende het recht van den staat maar oordeelde dat de voorstanders verplicht aren de onmisbaarheid der doodstraf aan te toonen De heer Savotnin Lohmann zegt dat wg bg het straffen moeten doordrangen big ven van den geest van het oude testament lu een goed wetboek moet daarom het recht van den staat erkend worden om iemands leven te eischen De statistiek van dien spreker beteekende niets ziJD de misdaden niet toegenomen dan kan dit alleen worden toegeschreven aan oorzaken buiten de doodstraf Toch raadt hg intrekking van het amendement aan De heer Heijdenryck wgst dit van de hand wordt het ontwerp bg aajjneming van € èt amendement ingetrokken het zou zulk een groot verUes niet zgn De heer van Baar verdedigt het gewicht der actualiteit en de noodzakelgkheid der doodstraf o p de gewone gronden geïllustreerd door het gebeurde in do residentie De onherstelbaarbeid der straf doet den heer Ngst bet amendement ernstig bestrgden vooral nu de voorstanders zoo verschillen in hnn motieven en levenslalage gevangenis veel zwaarder straf is dan de doloastraf terwgl er geen noodzakelijkheid tot wederin voering bestaat De beer Lenting weerlegt ook de voorstanders en ontzenawt de argumenten aan het buitenland en de militaire rechtspl ng ontleend De heer Donner acht het wetboek zonderde doodstraf in strgd met het godsbegrip der notie door de aanneming van het amendement zal bet wetboek eerst Nedetlandach nationaal Worden want God is niet slechts lietteen wijsheid maar ook rechtvaardigheid en heerlijkheid hg vraagt de aanneming op grond der Schrift en in naam van God die niet nagelaten heeft zijn gereehtigheid in den kruisdood van Zga Zoon te betoonen Ook de Jonge verdedigt bet op grond dat het hart der Nederlaudera evenzeer hoorven is als van den Italiaan of SpanjaardMen vreest das dat God njet aan zgn deel zal komen leide de beer Lieftinck men beroept zich op het Oude Testament ma r waarom niet op het Nieuwe 2ooLMig de Tweede Kamer niet theologiseert nlfeai religie becit ka zg nooit overgaan tot hët heriltel der dootbtraf Uitvoerig n ernstig baatiaad id rtjaugier bet ameadement Uit volle oveitliiging verut hg z h tegen de opneming der doodstn onder de straffen De eerste Kerkvaders de Waldenzétien tal van godsdienstige mannen uit de nienwere tyden wareu tegen de doodstraf Menkan dus niet zeggen dat aan haar een Chrigtelgk beginsel tei i grondslag ligt Drie ge kroonde hoofden van Europa hebben het initiatief tot afschaCBng genomen men kan di aook niet zeggen dat die aftchaffing een uitvloeisel der revolutie is Bg de afschaffers der doodstraf bestaat eenheid bg de voorstanders niet Wraakzucht mag geen beginsel zgn dataan de rechtspleging ten grondslag ligt Bovendien wordt bg veroordeeling lot die gtraf meestal gratie geschonken terwjjl bg uitvoering der straf de executie demoraliseerend werkt Met 41 tegen 20 stemmen stelde de Kamer den minister in het gelijk met 37 tegen 24 stemmen werd bet amendement Gmtama verworpen en met 48 tegen 9 stemmen het artikel goedgekeurd L BUITENLAND Uulleolaadsch Overzicht Over de klooatergasohiedenissen in Frankrgk kannen wjj mededeelen ilat de Regeeriog besloot Zoidag Maandag en Dinsdag uiela te doen maar woensdag weder voort te gaan met de uitvoering der Maanbealuiten en w l too kraohlig dat voor 9 deier door bet geheele land de taak haar beslag heeft gekregen de Kamer heeft dan niets aan te merkea Men legt dat eeu goed deel vaa de gematigd liberalen de bacdelwgte der Regeeriog afkeurt en men hier alt vanouds een tranauoiie met da olericalen liever getiea bad De beleende Paryache ootrespoudent an de Hmirl Ct sokrüft over den algeiDeenaa toeataud Het politiek leren in Frankrijk begint orereenkpmat te vertoonen met bet politiek leven in België of io Spaujv Br itaau geen algemeene Ëuropeeiohe belangen meer op het spel Er komen een vraagstukken aan de orde waarin het buitenland tich betrokken kan gevoelen De geheele aandacht wordt door een kisingeeatigea strijd tatacfaua